SENIORSKÝ
Z P R AVO D A J
Z JARNÍHO PLESU
duben 2014
VÝROČÍ
OPERA K NAROZENINÁM Jaroslava Merty
Dne 3. března 2014 v 16 hodin se uskutečnila v multifunkční místnosti oslava kulatých
narozenin našeho obyvatele Josefa Merty. Ten byl za doby své aktivní činnosti tiskovým
mluvčím Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě.
K jeho sedmdesátinám mu přišli
osobně popřát kolegové z Národního
divadla Moravskoslezského v Ostravě:
operní pěvkyně Eva Dřízgová-Jirušová,
Marianna Pillárová a Erika Špokerová,
které zazpívaly árie ze světoznámých
oper
za
klavírního
doprovodu
profesora konzervatoře Michala Bárty.
Průvodním
slovem
nás
pořadem
provázela paní Irena Rozsypalová, která svá vystoupení
prokládala básněmi Fráni Šrámka, J. Seiferta, O. Mikoláška
OBSAH ČÍSLA
a J. Bureše.
V sólovém zpěvu, duetu i triu zazněly z úst umělkyň melodie
Opera k narozeninám
slavných árií ze světových oper: Emericha Kálmána –
Jarní ples
„Čardášová princezna“, známá píseň z Dvořákovy „Rusalky“ –
Rozhovor
Svět hluchoslepoty
Měsíčku
na
„Hofmannovy
nebi
hlubokém,
povídky“,
Jacquea
Georgea
Biseta
Offenbacha
–
–
„Carmen“,
Giuseppe Verdiho – „La Traviata“ a další.
Mandaly
Potěšit pana Mertu přišli i přátelé z konzervatoře
Plánované opravy
Jan Zapalač, Dalibor Andrýsek, Irena Košťálová s manželem
Velikonoce na stole
a novinář Břetislav Uhlář. Oslavenec byl před 15 lety
postižen silným atakem choroby, která ukončila jeho aktivní
Seznamte se…
činnost. Je hezké, že na něj kolegové „z branže“ nezapomněli.
Plán akcí
Déletrvajícím potleskem se k oslavě připojili i naši
obyvatelé, kteří skoro zaplnili multifunkční místnost, kde se
oslava konala.
2
Ing. Jan Kostruch
duben 2014
Z DOMOVA
J A R N Í
P L E S
Dne 6. března se uskutečnil v prostorách našeho
zařízení Jarní ples pro naše uživatele. Samotnému
plesu předcházela výzdoba sálu a příprava občerstvení
v podobě
chlebíčků,
zákusku
„hořké
mámení“,
ovocných mís, kávy a ovocných džusů. Rovněž byl
zajištěn prodej vína, piva a pochutin. Ples započal
ve čtrnáct hodin odpoledne. Po krátkém hudebním
úvodu skupiny Duo Classic ples oficiálně zahájil pan
ředitel Ing. Juraj Chomič, MBA, který posléze ocenil
vybrané uživatele za druhé pololetí roku 2013,
za jejich přínosnou činnost pro náš
domov. Po jeho blahopřání a předání
drobných
cen
se role
přejících
obrátily. Za uživatele přečetl pan
ing. Kostruch blahopřání panu řediteli
k jeho pětapadesátým narozeninám
a samozřejmě vzhledem k blízkému
datu svátku MDŽ bylo popřáno všem
ženám.
nejrůznějších melodií, který byl
dvakrát
přerušen
losováním
bohaté tomboly. Každý ze účastněných dostal něco na památku.
Uživatelé strávili příjemný čas
ve společnosti povídáním, posloucháním a tancem. Nezbývá, než se
těšit na další jaro.
Bc. Petr Polášek
duben 2014
Následoval
hudební
blok
Vítáme mezi námi nové posily pracovního týmu,
které nastoupily v období leden-březen 2014:
Romanská Renáta
Owczarzy Libor
Říhová Věra
Zechová Světlana
Bollo Barbora
Měňšeninová Věra
Bc. Mazurková Kateřina
Vjačková Hana
Ing. Curusová Martina
kuchařka
vedoucí kuchař
fyzioterapeut
PSS
PSS
PSS
všeobecná sestra
všeobecná sestra
vedoucí ekonomicko-personálního útvaru
3
leden 2014
ROZHOVOR
K A M
N E C H O D Í
P E S ,
C H O D Í
L É K A Ř …
Paní Darina Farníková spolu se svými
organizaci chtěla pracovat.“
dvěma
Jak se pozná, který pes je pro takové
do našeho
pejsky
pravidelně
domova
potěšit
dochází
uživatele.
povolání vhodný?
A mimochodem i zaměstnance.
„Zájemci
musí
Paní Darinko, jak jste se ke canisterapii
zkoušku. Vybraná organizace mě poslala
dostala?
požadavky, jak máme být připraveni
„Již od mládí se pohybuji mezi pejsky. Když
ke zkouškám, které probíhají celý den.
jsme si pořídili bišonky, zjistili jsme, že je
Každá taková organizace je certifikovaná.
lidé mají rádi, že jsou kontaktní, milují
Pejsci mohou absolvovat zkoušky od
společnost a rádi jsou nejen středem
prvního roku a většinou se jedná o velké
pozornosti, ale také hlazení. Mého manžela
psy, kteří svou velikostí lépe padnou pod
napadlo, že bych s nimi mohla dělat něco
ruku lidem na vozíčku nebo dětem. Malí
užitečného, něco pro lidi. No a pak už jsem
pejsci jako je Baty a Bišo jsou pro seniory
hledala nejbližší organizaci, která se
vhodnější, snáze je vyzvednu nahoru
canisterapií zabývá. Když jsme tehdy složili
a vejdou
úspěšně zkoušky, zeptala se mě tehdy
pro seniory si je vyžadují.“
se
složit
všude.
certifikovanou
Samotné
domovy
jedna paní, zda bych s pejsky pro jejich
4
duben 2014
ROZHOVOR
Co je tedy součástí jejich výcviku?
Podle vzhledu usuzuji, že se jim
„Nejdůležitější je, aby pejsci uměli zvládat
dostává zvláštní péče...
zátěžové a stresové situace. To znamená, že
„Pejsky je potřeba pravidelně stříhat. Už
nesmí být agresivní. Když se leknou, mohou
10 let chodíme k paní Králové, ostříhat
couvnout, utéci, ale nesmí zaútočit. Myslím si
pejsky tak, aby měli správný tvar srsti
však, že základem je prostředí, kde štěňátka
není jednoduché.
vyrůstají. Jaké mají zkušenosti s ostatními
pejska stojí cca 300 Kč, výstavní střih je
zvířátky. Součástí zkoušek byly i znalosti
ovšem dražší. Každý den je potřeba umýt
z komunikace.“
jim bříška a packy.“
Předpokládám, že vaši svěřenci zvládli
vše jedničku, můžete nám
Jaká je odezva klientů?
„Jsou jen
Ostříhání jednoho
dva
druhy
je představit?
uživatelů, nadšenci a od-
„Oba pejsci jsou původem
půrci. Těch prvních je však
rasou Bišonků, pocházející
daleko více. Oba pejsci se
z Francie,
správný
stále učí, aby byli sobě
název Bichon à poil fries.
navzájem náhradou v pří-
Mladší Baty, celým jménem
padě nemoci. Střídám je
Batul Brilant Ganet Ungaro,
v postelích uživatelů. Za-
je stvořen svým původem
tím je spíš Biško na běhání,
na výstavy, mimochodem
zaměstnává oči uživatelů,
13. dubna se chystáme
kdežto Baty poslušně drží.
proto
soutěžit v Ostravě. Canis zkoušky složil už v
Oba však dovedou krásně panáčkovat.“
prvním
Máte nějaké plány do budoucna?
roce,
v květnu
oslaví
druhé
narozeniny. O téměř devět let starší Biško
„Co nejdéle dělat lidičkám jen a jen
skládal zkoušky až ve svých šesti letech. Pro
potěšení s pejsky. Vždy jsem nadšená,
něj by byla vhodná agility, je velice
když uděláme někomu radost a pohlazení
temperamentní. Spolu s Biškem jsou velice
na srdíčko, jsem nadšená, když se klient
aktivní, zvládnou i výstup na Lysou. Kam
zajímá a sám se na pejsky vyptává.“
jdu já, tam jsou i oni.“
Za rozhovor děkuje Bc. Marcela Sovadinová
duben 2014
5
AKTIVITY
Dne 25. února 2014 proběhla
v našem zařízení beseda s panem
Ladislavem
od dětství
Holbou,
sluchově
který
je
i zrakově
handicapován.
Touto besedou nám přiblížil nejen
život svůj, ale i život a práci
vodícího
psa
Pedra,
jehož
je majitelem a uživatelem. Velmi
poutavě vyprávěl o životě vodícího psa od jeho štěněčího věku. Jak probíhal jeho výcvik v psí školce, čím je pes vybaven
a kolik stojí. V průběhu besedy nám ukázal Pedrovu poslušnost a také jak se s ním pracuje.
SVĚT HLUCHOSLEPOTY
Pan Holba srozumitelně vysvětlil, jak lze pomoci lidem s handicapem zraku a co je
to červenobílá hůl. Pomocí názorných příkladů nám ukázal, jak můžeme komunikovat
s lidmi se zrakovým a sluchovým handicapem. Uživatelé Domova si mohli Pedra pohladit
a v průběhu vyprávění klást otázky na vše, co je zajímá, takže hodina určená besedě utekla
velmi rychle.
11.
února
za příjemné
v dopoledním
Dagmar Masopustová
2014
uživatelé
relaxační
čase
hudby
vytvářeli
MANDALY.
K dispozici
nepřeberné
množství
měli
šablon
a kreslícího náčiní, takže není
divu, že některé z mandal již
zdobí
zdi
domova.
Určitě
si tento příjemně strávený čas
rádi zopakujeme.
6
duben 2014
Z DOMOVA
PLÁNOVANÉ AKCE PROVOZNÍHO ÚTVARU pro 1. pololetí roku 2014
Již v lednu tohoto roku proběhla výměna regulátoru pro dálkové vytápění v předávací
stanici. Z dalších investičních akcí bude dokončeno navýšení kapacity rozvaděče
ve stravovacím provozu a dokončení opravy vjezdu do garáží. V přízemí bude realizováno
sociální zařízení pro zaměstnance a návštěvy. Také v 1. pololetí tohoto roku proběhnou
kamerové zkoušky odpadního potrubí a na základě výsledků budou navrženy případné
opravy, bude provedena oprava dešťové kanalizace.
V průběhu dubna začnou údržbářské práce na zahradě,
Jsme na
Facebooku
fbl.me/kamenec
jako je údržba trávníku, řez keřů, ale také hrabání listí
čištění zámkové dlažby, natírání pergol a nábytku
a další práce pro zvelebení zahrady. Také bude zahájena
práce na zateplení objektu.
Na oddělení D3 budou provedeny v bývalé kanceláři pro volnočasové aktivity drobné
úpravy a dovybavení prostor nábytkem tak, aby vznikl nový ubytovací prostor
pro uživatele a na oddělení D4 bude dovybavena a realizována místnost Snoezelenu
pro uživatele. Velké investiční akce jako opravy 6 bytů na D0 a přístavba jídelního výtahu
budou realizovány v II. pololetí tohoto roku.
Ing. Dagmar Lapišová
D o b r o v o l n i c t v í
Dobrovolnická činnost v Domově vede
a umožňuje sdílení nejrůznějších životních
ke zkvalitnění
osudů.
péče
o
naše
klienty.
Dlou-hodobě
v
této
oblasti
Dobrovolníci dělají spoustu užitečných
spolupracujeme
věcí, aniž by očekávali finanční odměnu.
centrem ADRA Ostrava, které k nám vysílá
Dobrovolnictví
dobrovolníky
otevírá
Domov
široké
s dobrovolnickým
pro pomoc
Domov široké veřejnosti,
seniorům.
vytváří
o dobrovolnickou
prostor
pro se-
tkávání lidí všech generací,
vede
k prolínání
zdravých
duben 2014
světa
a nemoc-ných
V
osamělým
případě
zájmu
činnost
kontaktujte:
Bc. Zuzanu Priesolovou
tel.:
599 505 057
email: [email protected]
7
ZVYKY A TRADICE
V E L I K O N O C E
N A
S T O L E
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, který slavíme první neděli
po prvním jarním úplňku. Každý den má své zvláštnosti.
Na Škaredou středu bylo nutné, aby jídlo v tento den na talíři vypadalo ošklivě a na první
pohled nepovedeně.
Zelený čtvrtek se vysvětluje na základě zelených bylin, které byly součástí Poslední
večeře, nebo také jako barva probouzející se přírody. Lidé by měli udělat něco pro své
zdraví a sníst něco zeleného – špenát, kopřivy, řeřichu či zelený salát. Pekly se preclíky,
pletence nebo škvarkové placky, které se přikusovaly k jarním polévkám.
Na Velký pátek se obvykle dodržoval přísný půst. Ten, kdo věděl, že páteční půst
nevydrží, mohl si k jídlu připravit rybu, pokud si jí mohl dovolit. Lidé, kteří rybu neměli, si
napekli náhražky ve tvaru ryby z bramborového těsta, nebo připravovali hustou polévku
z toho, co Bůh a dům dali.
Na Bílou sobotu se uklízelo a bílilo a vše
připravovalo na Boží hod velikonoční.
Vařily se obřadní a sváteční pokrmy,
pekly se mazance a velikonoční beránci,
také
velikonoční
nádivka,
pletly
se
pomlázky a zdobila vajíčka.
Nedělí
nebo
také
Božím
hodem
velikonočním vrcholily velikonoční svátky a končilo období půstu. K neděli patřil tradiční
beránek, mazanec, také vejce, chléb a víno, které se dříve světily ráno při mši.
O Velikonočním pondělí převažovaly v kuchyni pokrmy z vajec – smažená, plněná vejce,
do omáček, nádivek, pomazánek či k masu. Vejce je symbolem velikonoc, ale také nového
života a znovuzrození. Mládenci chodili za děvčaty a šlehali je pomlázkami, aby byly
zdravé, veselé a pilné. Někdy také na oplátku chodila děvčata za hochy a polévala je vodou,
aby byli svěží.
Monika Šafrancová
8
duben 2014
Z DOMOVA
V Y J Á D Ř E T E
S V O U
S P O K O J E N O S T
Zapojte se do našeho dotazníkového šetření zaměřeného na spokojenost osob s naší
službou. Jedná se o dotazníky nejen pro uživatele a zaměstnance, ale
i pro spolupracující osoby (stážisty, rodinné příslušníky, dodavatele atd.). Dotazníky
spokojenosti můžete vyplnit online, odkazy naleznete na www.dpskamenec.cz.
Dotazníky budou vyhodnoceny k 30. červnu 2014 a 31. prosince 2014.
Domov pro seniory
Kamenec,
Slezská Ostrava,
příspěvková organizace
Staňte se našim dárcem
I vy se jednoduše můžete stát našim dárcem a pomoci nám
naplňovat poslání Domova pro seniory Kamenec, a tím
Bohumínská 71/1056
710 00 Ostrava
tel.: 599 505 011
fax: 595 223 064
kvalitně a důstojně zajišťovat péči o naše uživatele. Cílem
projektu „Sociální automobil“ je
pořízení mikrobusu
za účelem převážení seniorů, i těch imobilních na
invalidním vozíků, na různé aktivity (výlety, návštěva Zoo,
historických památek, kulturních a hudebních akcí v jiných
e-mail:
[email protected]
Domovech pro seniory, atd.)
Darovat můžete:
web:
www.dpskamenec.cz
1) bezhotovostně bankovním převodem
na účet Domova č. 13927761/0100
redakce:
Bc. Marcela Sovadinová
2) v hotovosti do pokladny Domova
Příští číslo vyjde
v červenci.
Dar můžeme přijmout od Vás pouze na základě Darovací
smlouvy, jejíž návrh Vám na vyžádání zašleme dopředu.
Darovací smlouva má rovněž daňové účinky.
ZA VAŠE PŘÍSPĚVKY DĚKUJEME!
duben 2014
9
AKTIVITY
S E Z N A M T E
S E …
P L Á N A K C Í
Diskuzní fórum je pravidelná aktivita, která
V polovině
probíhá
Scházíme
z nedaleké mateřské školky a společně
v klubovně
se začneme připravovat na Velikonoce.
již
se pravidelně
několik
každé
let.
úterý,
dubna
nás
navštíví
děti
třetího patra. Jako garant této aktivity, si
vždy připravuji aktuální témata, o kterých
zúčastnění diskutují.
Hlavním zdrojem
informací je především Internet. Probíráme
aktuální dění ve světě, naposledy např.
zimní Olympiádu 2014, válku na Krymu, ale
i témata z minulosti jako hygienické návyky
v historii, nebo zvyky a tradice veliko-
Tuto přípravu
nočních svátků. Oblíbené jsou zajímavosti
velikonočním jarmarkem, kde si budete
o zvířatech a přírodě. Uživatelé si mohou
moci
témata k příští diskuzi vybírat také sami.
techniky spojené s tímto obdobím. Již
Všichni jste srdečně zváni.
na konci dubna nás čeká v rámci českoPetra Šlachtová
vyzkoušet
polské
již
tradičně zahájíme
nejrůznější
spolupráce
výlet
výtvarné
na zámek
Raduň. V dubnu zde dojde k otevření no-
DISKUZNÍ FÓRUM
úterý | 14.00 | oddělení III
klubovna
vé
návštěvní
trasy,
vedoucí
dosud
nepřístupnými interiéry části severního
traktu zámku. Představí Vám původní
vstupní
halu, pánskou
kuřárnu
a pra-
covnu, hudební salónek a tři hostinské
pokoje. V květnu se na oplátku podíváme, jak to vypadá v mateřské školce. S čím si děti
hrají, jaké písničky se naučily apod. Na začátku června je naplánovaná akce s neobvyklým
názvem Mosty přátelství, která bude opět probíhat v rámci česko-polské spolupráce,
tentokrát v Mostech u Jablunkova. Mimo to se můžete těšit na pravidelné aktivity, na které
jste již v našem domově zvyklí.
Mgr. Veronika Delongová
Download

duben 2014 - Domov pro seniory Kamenec