T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Sayın Yetkili;
Kamu kaynaklarının etkin ve verim li kullanılabilm esi, ihtiyacın zam anında temini, kaliteli m alzem enin alınabilm esi ve güvenilir, eşit ve
rekabetçi bir alım sürecinin sağlanm ası için m evcut teknik şartnam enin/doküm anın iyi değerlendirilerek ya kla şık m aliyete teklif verilm esi,
doğru bir yaklaşık m aliyetin oluşturulm asına, alım yöntem i ve sürecinin doğru bir şekilde belirlenm esine katkı sağlayacaktır.
Bu hassasiyetle yaklaşık m aliyetlere -gerçekçi- fiyat teklifi verilm esini önem le rica ederiz.
SATINALMA VE İDARİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
YAKLAŞIK MALİYETE ESAS BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
j
NO
1
Birim fiyata esas iş kaleminin adı
Dijital Sıcaklık Ölçer Cihazı
Miktar
Birim
15
Adet
Birim Fiyat
Toplam Fiyat
GENEL TOPLAM
Yukarıda b e lirtile n .....................Kalem m alzem eyi / Hizm et KDV h a riç ................................... TL' den
(Y a ln ız ..................................................................................................................................... ) bedel ile
T eknik şartnam eye uygun olarak verm eyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.
FİRMA KAŞE VE İMZA
Not: 1- Firm alar teklif ettikleri ürünlerin m arka ve m odellerini belirteceklerdir.
Not: 2- Firm alar Kit ve Kim yasal ürünlerde son kullanm a tarihleri belirtileceklerdir.
İrtibat: Murat DOĞAN
TEL: 0312 565 50 65
FAKS: 0312 565 62 37
A dres : Sağlık Mah. A.Saygun Cad. No:55 S ıhhiye / A N KAR A
TEKNİK ŞARTNAM E
1.
KONU:
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Biyolojik Ürünler Araştırm a ve G eliştirm e Daire
Başkanlığı Vücut Dışı Tıbbi Tanı Ürünleri Üretim Laboratuvarlarında kullanılm ak üzere, 15
(onbeş) adet Dijital Sıcaklık Ölçer cihazı satın alınacaktır.
2.
GENEL ŞARTLAR:
İstekliler ve isteklilerin teklif ettiği ürünlerin TITUBB kayıt / bildirim işlemini
tam am lam ış olmalıdır. Teklif veren istekliler teklif edilen ürünler / cihazların T:C. İlaç ve Tıbbi
Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) tarafından onaylanm ış bulunan ürün num arasını ihale
sıra numarası belirtilerek yazılı olarak teklifleriyle birlikte vereceklerdir. TITUBB tarafından
onaylanmayan ürünlerin alımı yapılm ayacaktır. Ancak, Tıbbi Cihaz Y önetm elikleri
kapsam ında olmayan ürünler veya cihazlar için TİTUBB kayıt veya bildirimi aranm ayacaktır.
3
TEKNİK ÖZELLİKLER:
Onbeş adet harici term okupıiı olan sıcaklık kaydedici datalogger için;
Cihaz 2 kanallı olm alıdır ve harici term okupıllar ilesıcaklık ölçümü için veritoplam a (data
logger) işlemini gerçekleştirebilm eli
ve aynıanda üzerinde bulunan LCD ile ölçüm değerleri
anında okunabilmelidir.
3.1 Cihazlar sıcaklık değerini °C birimi cinsinden ölçm elidir.
3.2 Cihazlar harici ısılçiftler ( term ocouple) ile sıcaklık ölçüm ü yapm alıdır.
3.3 Cihazların üzerinde bulunan LCD ekran ile ölçüm değerleri anında okunabilm elidir.
3.4 Cihazların çözünürlüğü 0.1 °C olmalıdır.
3.5 Cihazların hassasiyeti ±1’ °C ye eşit ya da küçük olmalıdır.
3.6Cihazların ölçüm sıklığı 10 saniye ile 24 saat arasında ayarlanabilm elidir.
3.7 Cihazlar en az 20.000 ölçüm değerini hafızasında saklayabilmelidir.
3.8 Verilecek program ile sıcaklık okuma süresi programlanabilmen, pil ömrü
görülebilm eli, veriler tablo veya grafik olarak görülebilm eli, limit değerler ve alarm
değerleri verilebilm eli ve tüm bilgiler bir yazıcıya aktarılabilm elidir.
3.9 Cihaz lityum pil ile çalışmalıdır.
3.10 Pil ömrü en az 4 yıl olmalıdır.
3.11 Cihaz üzerindeki LCD ekranda pil ömrü görülebilm elidir.
3.12 Cihaz LCD ekranında anlık değer, okunan en yüksek değer, okunan en düşük
değer görülebilmelidir.
3.13 Cihazlar ile birlikte 20 adet ısıIçift verilmelidir.
3.14 Isılçiftler en az 2 m uzunluğunda olmalıdır.
3.15 Cihazların TÜRKAK tarafından akredite edilm iş kalibrasyon laboratuarı tarafından
kalibre edilmelidir.
3.16 Cihazlar ile birlikte TÜRKAK onaylı kalibrasyon sertifikası verilmelidir.
3.17 Her bir cihaz (-80 °C), (-20 °C), ( +5 °C )’ (3 7 °C) de kalibre edilmelidir.
3.18 Cihazların arkasında mıknatıs bulunmalıdır.
3.19 Her cihaz bir adet yedek pil verilecektir
4
YEDEK PARÇA VE AKSESUAR :
4.1 Cihazlar ile birlikte 2 adet bilgisayar bağlantı kablosu verilmelidir.
4.2. Cihazlar ile birlikte 2 adet şarj kablosu verilm elidir.(bilgisayar bağlantı kablosu ile şarj
işlemi yapılm adığı durumlarda)
4.3
5
. Cihazlar ile birlikte 2 adet program verilm elidir
EĞİTİM :
5.1 Cihazların tüm fonksiyonları firma tarafından kullanıcılara öğretilmelidir.
6
TEKNİK SERVİS VE GARANTİ :
6.1
Cihazlarda 2 yıl tam garanti, 10 yıl yedek parça garantisi olacaktır. Garanti belgeleri
satıcı ve İmalatçı/İthalatçı tarafından ayrı ayrı cihazın teslim i esnasında Muayene ve Kabul
Komisyonuna teslim edilecektir.
6.2
Firmalar; garanti sonrasında; bakım ve onarım hizm etlerinin hangi şartlarda (parça
dâhil, parça hariç, vb.) ve ihale fiyatına göre hangi oranda olacağı ile periyodik olarak
gerçekleştirilecek kalite kontrol testleri ve gerektiğinde yapılacak kalibrasyonların fiyat
tekliflerinin, ihale dosyasına giren evraklar içerisinde yazılı olarak bulunduracaklardır.
7
TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI - KABUL VE MUAYENE :
7.1
Firm alar şartname maddelerine Türkçe olarak, ayrı ayrı ve şartnam edeki sıraya göre
cevap vereceklerdir.
Bu
cevaplar
"......................... m arka................m odel.............cihazı
teklifim izin
şartnam eye uygunluk belgesi" başlığı altında teklif veren firm anın başlıklı kağıdına yazılm ış
ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Bu cevaplar orijinal doküm anları ile
karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firm a ihale dışı bırakılacaktır.
7.2
Şartnam eye uygunluk belgesi hazırlam ayan ve şartnam ede istenilen teknik özellikleri
sağlamayan firm aların teklifleri ret edilecektir.
7.3
Ekipm anlar ilgili firma tarafından kurulup çalışır halde teslim edilm elidir
7.4
Satınalm a komisyonu gerekli gördüğü hallerde dem onstrasyon isteyebilir. Firm alar
aem onstrasyonu nasıl sağlayacaklarını bildireceklerdir. Dem onstrasyon yapm ayan veya
dem onstrasyon sonucu cihazı uygun görülm eyen firm aların teklifleri red edilecektir.
7.5
Cihaz ile ilgili tüm teknik doküm anlar teklif ile birlikte verilecektir.
7.6
Tıbbi Cihaz Yönetm elikleri kapsamındaki cihazların veya ürünlerin kullanm a kılavuzu
ve etiket bilgileri, Yönetm eliklere uygun olarak Türkçe olacaktır. Türkçe etiket ve kullanım
kılavuzu bulunmayan tıbbi cihazların muayene ve kabul işlemleri yapılm ayacaktır.
7.7
Firma yetkilileri, m uayene sırasında hazır bulunmadıkları takdirde muayenenin yapılış
tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
7.8
Muayene sonucuna itiraz edilm esi halinde 3 (üç) gün içerisinde İkinci m uayene
Başkanlıkça (birinci m uayenede bulunm ayanlardan) oluşturulacak İtiraz Kom isyonu
tarafından yapılacaktır. Bu muayenede sadece birinci m uayenede uygun bulunm ayan
özellikler değerlendirilecektir. İtiraz Komisyonunun kararı kesindir.
7.9
Teklif edilen cihaz için üretici veya distribütör firma tarafından satıcı firm aya verilen
yetki belgesi olacaktır.
7.10
Bu şartnam ede belirtilmeyen hüküm ler konusunda idari şartnam e hüküm leri
geçerlidir.
İş bu şartnam e yedi (7) ana başlık altında 2 (iki) sayfadan ibarettir
2
Download

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı