ISTANBUL TICARE T ODAS ı
Y A Y I N L A R I
197 O
ISTANBUL
HÜSNÜTABİAT MATBAAS I
î S T A N B U L —
19
7 0
Ö N S Ö Z
Gerek Dı ş Ticare t v e gereks e î
ç Ticare t alanınd
a
müteşebbisleri birbirleril e t e m a s a getirme k v e aralarınd a
köprü vazifesin i lâyıkiyl e y a p a b i l m e k a m a c ı il e hazırla dığımız v e i ş adamlarımızı n istifadesin
e sunduğumu
z
«İhracatçılar v e İthalâtçıla r Adre s K i t a p l a r ı » i ş â l e m i n de büyü k rağbe t görmü ş bulunmaktadır .
İş adamlarını n adre s kitaplarımız a gösterdiğ i büyü
alâka yanında , sanayii n m e m l e k e t ekonomisindek i öneml
yeri gözönünd e t u t a n Odamız , sanayicilerimizi n pazarla
m a gayretlerin e yardımc ı o l m a k üzer e bi r «Sanayicile
Adres K i t a b ı » d a hazırlanmıştır .
k
i
r
Y e n i kitabımı z il e ticare t âlemin e v e üyelerimiz e y a rarlı bi r hizmett e bulunabilirsek , Odamız , b u n d a n gele cekteki çalışmalar ı içi n hı z v e gayre t kazanacaktır .
Saygılarımızla...
İSTANBUL TİCARE T ODAS I
İSTANBUL TİCARE T ODAS I
Istanbul
T i c a r e t O d a s ı , 37.000'e y a k ı n t a c i r v e k ü ç ü k
yici üyesiyle İstanbul'da
en büyük meslekî
m e v c u t özel t e ş e b b ü s ü n taazzuv
sana­
etmiş
teşekküldür.
Oda, a y n ı z a m a n d a T ü r k i y e ' d e ilk a ç ı l a n T i c a r e t O d a s ı o l ­
m a k b a k ı m ı n d a n da özel bir m e v k i y e sahiptir.
1880 y ı l ı n d a , k u r u l u ş h a z ı r l ı k l a r ı m i n c e l e y e r e k t a m a m l a m a k
üzere kurulan
«Cemiyeti Ticariye», çalışmaları sonunda, bir iç
tüzük hazırlayarak
bunu Ticaret Nezaretine tasdik
ettirmiştir.
B ö y l e c e İ s t a n b u l T i c a r e t O d a s ı 16 O c a k 1882 y ı l ı n d a r e s m e n
kurularak memleket hizmetine
Bugün
kamu
iki ç e ş i t o r g a n
katılmıştır.
tüzel kişiliği niteliğinde b u l u n a n
Odamızda
mevcuttur.
A — Seçimle kurulan
teşkilât
B — Tayinle kurulan
teşkilât
A — Seçimle kurulan
teşkilât :
1) Meslek K o m i t e l e r i
H â l e n 80 m e s l e k k o m i t e s i m e v c u t t u r . H e r k o m i t e , a i t b u ­
l u n d u ğ u m e s l e k k o l u n d a n ü ç yıl i ç i n seçilen beş v e y a yedi
üyeden teşekkül
eder.
2) Oda Meclisi
Her Meslek K o m i t e s i n d e n ü ç yıl i ç i n seçimle ayrılan
üyeden teşekkül
3) Y ö n e t i m
iki
eder.
Kurulu
O d a M e c l i s i n i n k e n d i a r a l a r ı n d a b i r y ı l i ç i n s e ç t i k l e r i 11
üyeden mürekkeptir.
sında görev bölümü
B — Tâyinle kurulan
Y ö n e t i m Kurulu kendi üyeleri
teşkilât
O d a n ı n işlerini y ü r ü t m e k l e
yazılı ünitelere
ara­
yapar.
görevli İdarî teşkilât
aşağıda
bölünmüştür:
a) Genel Kâtiplik,
b)
Müşavirler,
c)
Şube
Müdürlükleri,
d) Büro Müdürlükleri,
e) M ü s t a k i l Şeflikler.
a)
Genel Kâtiplik
Genel Kâtiplik, Genel Kâtip, Genel Kâtip Yardımcısı ve
Grup Müdürlerinden terekküp
eder. G e n e l
K â t i p idarî
teşkilâtın en yüksek âmiridir.
b ) Müşavirle r
Müşavirler, teşkilâta
ilmi ve teknik
olarak vazife gören mütehassıs
bakımdan
yardımcı
elemanlardır.
c) Şubele r
Şubeler,
mahiyetleri
itibariyle
birbirini t a m a m l a y a n
büyük
idarî teşkilât
Müdürleri bulunur.
birbirine
benzeyen veya
çeşitli işleri y ü r ü t m e k l e vazifeli e n
ünitesidir.
Şubelerin
başında
Şube
Şubeler doğrudan doğruya Genel K â ­
tipliğe bağlıdır.
Şubeler servislere b ö l ü n ü r . H e r servisin b a ş ı n d a bir şef v e
işin e h e m m i y e t i ve h a c m i n e göre bir v e y a m ü t e a d d i t
porlar
ra­
bulunur.
Servisler masalara
ne göre rapörterler
bölünür. Masalarda,
veya memurlar
işin
ehemmiyeti­
vazife görür.
d ) Bürola r
Bürolar, Oda Meclisi ve Y ö n e t i m Kurulu
B a ş k a n l ı ğ ı ile
Genel Kâtipliğin ve Meslek Komitelerinin bilcümle büro
hizmetini yürütmekle görevli idarî teşkilât
Bürolar
doğrudan
ünitesidir.
doğruya Genel Kâtiphğe bağlıdır. B ü ­
roların dışında büro müdürleri bulunur. Bürolar muhtelif
masalara
bölünür. Masalarda işin ehemmiyetine göre ra­
portör, sekreter veya m e m u r l a r vazife görür.
e) Müstaki l Şeflikle r
Müstakil
şeflikler, m a h i y e t l e r i
itibariyle birbirine
benze­
y e n v e f a k a t h a c i m itibariyle n i s b e t e n k a b a r ı k o l a n işleri
yürütmekle vazifeli en k ü ç ü k idarî teşkilât ünitesidir. M ü s ­
takil şeflikler d o ğ r u d a n d o ğ r u y a G e n e l K â t i p l i ğ e bağlıdır.
Müstakil şefliklerde muhtelif masalar veya m ü t e a d d i t
ra­
portör istihdam olunabilir.
Hâlen istanbul Ticaret Odası bünyesinde mevcut olup ana
hatlarile
yapısı yukarıda
bağlı bulunan
aşağıda
açıklanan
idarî üniteler
ve Genel
Kâtipliğe
ile b u ü n i t e l e r i n
görevleri
belirtilmiştir:
1 ) E t ü d v e Araştırm a Şubes i : .
« E t ü d v e A r a ş t ı r m a » ile « İ s t a t i s t i k s e r v i s l e r i n d e n m e y d a n a
gelen bu Şube;
a) İktisadî,
malî ve hukukî
konularda
araştırmalar
yap­
b ) İktisadî faaliyetlerle ilgili m e v z u a t ı t a k i p etmek,
Tür­
mak,
kiye'yi ilgilendiren milletlerarası
andlaşma
ve olayları
izlemek,
c ) E n d e k s ve istatistikleri
düzenlemek,
d) Mahalli örf ve âdetleri tesbit eylemekle görevlidir.
2 ) Dı ş Münasebetle r v e Turiz m Şubes i : ,
« E n f o r m a s y o n » ile « F u a r l a r v e A d r e s K i t a b ı v e T u r i z m »
adlarını t a ş ı y a n iki servisten m e y d a n a g e l e n b u ş u b e ;
a) T a c i r l e r i n çeşitli meselelere ait
sorularını
cevaplan­
dırmak,
b)
î ç v e dı ş p i y a s a l a r h a k k ı n d a b i l g i v e r m e k ,
e) İlgililere iç ve dış sergi ve fuarlar
hakkında bilgi yer­
mek,
d) A d r e s K i t a b ı h a z ı r l a m a k v e t u r i z m i n g e l i ş t i r i l m e s i k o ­
nusunda
çalışmalar yapmakla
görevlidir.
3 ) Neşriya t Şubes i :
a) Oda Gazetesini ve Mecmuasını yayınlamak,
b)
Oda tarafından
hazırlanan
veya
hazırlattırılan
etüd
ve araştırmaları Oda Gazetesi ve Mecmuasında yayın­
lamak,
4) Ticare t Şubes i :
«İthalât», «İhracat», «Muamelât» ve «Fiat» adlarını
ta­
şıyan dört servisten m e y d a n a gelen Şube;
a) Menşe şahadetnamesi
vermek,
b ) İ h r a ç mallarının fiat tescilini ve fiat k o n t r o l ü n ü y a p ­
mak,
c ) Ekspertiz işleri iştigal e t m e k ,
d) M ü r a c a a t
halinde
h a l e v e m a z i y e ait
bildirmek, fatura tasdik
tesbit
rayiç
fiyatları
etmek, m u h a m m e n
bedelleri
etmek,
e) Yedivâhit belgeleri vermek,
t)
İ t h a l â t l a i l g i l i işleri i f a e t m e k ,
g) Tenzilâtlı satışların
müsaade
ve murakabesine
ait
iş­
lerle u ğ r a ş m a k l a g ö r e v l i d i r . .
5) Hesa p İşler i Şubes i :
a) Oda gelirlerinin tahakkuk
b)
ve tahsilini
sağlamak,
Sarfiyatın b ü t ç e y e ve mevzuata u y g u n olarak y a p ı l m a Einı t e m i n e t m e k ,
e) Aylık mizan, bilanço ve kat'î hesapları çıkartmakla g ö ­
revlidir.
6 ) Tesci l Şubes i :
a) Oda üyelerinin kayıt muamelelerini
b)
Üyelere hüviyet varakası ve ithalâtçı
c)
Sicil kayıt suretleri
d)
İ m z a tasdik vesikası vermek,
yapmak,
vesikası vermek,
vermek,
e) F i r m a l a r ı n sicil k a y ı t l a r ı n a ait soruları c e v a p l a n d ı r m a k ,
f)
Ticarî imza ve kefaleti tasdik etmekle görevlidir.
7) İstihbara t Şubes i :
a) Yeni firmaların
ve eskiden kayıtlı olanların
tını y a p m a k ve derecelerini tâyin
b)
Sermaye değişikliklerini tâyin
istihbara­
etmek,
etmek,
c ) Derece itirazlarını tetkik etmekle görevlidir.
8) Sanay i Şubes i :
« S a n a y i » ve «Tevzi» adlarını t a ş ı y a n iki servisten m e y ­
dana gelen bu Şube;
a)
Odaya kayıtlı
gilenmek
«Küçük Sanayici»lerin ihtiyaçları
ve bunların
makine,
ham
ile i l ­
madde,
malzemesi ve yedek parça ihtiyaçlarını
işletme
temine
çalış­
mak.
c) K ü ç ü k sanayicilerin kapasitelerini
d) K ü ç ü k sanayicileri tenvir
tesbit
etmek,
etmekle görevlidir.
9) Başkanlı k v e U m u m î Kâtipli k Büros u :
a) Oda Meclisi ve Y ö n e t i m Kurulu toplantılarına
ait
her
t ü r l ü işi y a p m a k ,
b)
O d a Meclisi, Y ö n e t i m Kurulu ve G e n e l Kâtipliğin sek­
reterlik
işlerini ç e v i r m e k l e görevlidir.
İt)) Mesle k Komiteler i Büros u :
Meslek
Komitelerinin
bu toplantıların
toplanmalarını
raportörlük
temin
görevini yerine
etmek
ve
getirmek­
le g ö r e v l i d i r .
11) Persone l Servis i :
Oda
ve
personeline ve stajyerlere
sonuçlandırmakla
ait her
t ü r l ü işi
takip
görevlidir.
1 2 ) Levazı m Servis i :
a) Oda ihtiyaçları
b) Demirbaş
ile i l g i l i m u b a y a a l a r ı
eşyanın
kayıt
yapmak,
ve muhafazasiyle
görevlidir.
1 3 ) i d a r e Amirliğ i Servis i :
Odanın
emniyet
ve temizüğini
sağlamakla
görevlidir.
14) G ü m r ü k D a i m i Eksperle r K u r u l u Servis i :
Kurulun
çalışmaları
i l e i l g i l i işleri
çevirmekle görev­
lidir.
15) Evra k v e Dosy a Servis i :
Evrak
kaydı, dağıtımı, tasnifi,
leri y e r i n e g e t i r m e k l e
muhafazası
ile ilgili i ş ­
görevlidir.
16) Kütüphan e :
İktisat
ve ticaret
yonlarını
desine
faydalı
yapmak,
arzetmek,
konularında
mevkutelerin
mevcut kitapları
yeni neşriyatı
takip
olabilecekleri satın almakla
koleksi­
ilgililerin
istifa­
ederek,
Odaya
görevlidir.
; İ Ç İ N D E K İ L E
R
Sayfa
1 — GIDA BANAYÎI
2 — ÎPLÎK
1
SANAYİİ n
3 — DOKUMA SANAYİİ
17
4 — ÖRME
29
SANAYİİ
5 — KONFEKSİYON
SANAYİİ
6 — BOYA, APRE VE EMPRİME
7 — JÜT
SANAYİİ
79
VE A M Y A N T S A N A Y İ İ
8 — HALI VE HASIR
9 — DÖKÜM
85
SANAYİİ
89
SANAYİİ
10 — M A D E N İ
11 ~
63
93
EŞYA SANAYİİ
SOĞUK
VE SICAK HADDE,
113
MUHTELİF
TELDEN MAMUL EŞYA SANAYİİ
143
12 — Ç E Ş İ T L İ M E T A L S A N A Y İ İ
151
13 — M O N T A J
191
ATÖLYELERİ
14 — M U H T E L İ F E L E K T R İ K
CİHAZLARI
MALZEMESİ
VE
SANAYİİ
205
15 — A Ğ A Ç S A N A Y İ İ
219
16 — T O P R A K S A N A Y İ İ
227
17 ~
T A Ş O C A K L A R I VE M A D E N
İSTİHRACI
SANAYİİ
241
18 — C A M V E P O R S E L E N E Ş Y A ,
VE TURİSTİK
SERİGRAF
EŞYA SANAYİİ
249
19 — K Â Ğ I T V E M U K A V V A E Ş Y A S A N A Y İ İ
255
20 — B A S K I , D İ Z G İ ,
269
CİLT VE KLİŞE SANAYİİ
21 — K İ M Y A
SANAYİİ
22 — S A B U N
VE TEMİZLİK
309
MALZEMESİ
SANAYİİ
339
23 — P L Â S T İ K
SANAYİİ
347
24 — K A U Ç U K
SANAYİİ
421
25 — D E R İ S A N A Y İ İ
26 — F İ L M V E F O T O Ğ R A F
27 — İ N Ş A A T
427
SANAYİİ
MÜTEAHHİTLERİ
437
453
1 — G Î B A SANAYİ İ
—' Ş a r a p , V e r m u t i m a l i , S u i m l â s ı 3
—' G a z o z i m a l i 4
— L o k u m ve seker imali 4
— Helva İmali 6
— Çiklet imalcileri 6
— Ekmek imalcileri
6
— Pasta, tatlı ve b ö r e k imali
7
— Y o ğ u r t ve Peynir imalcileri
8
— Tereyağ paketleme 8
— Dondurma
— Kahve
imali
9
ve baharat
Paketleme
öğütücüleri,
işleri
9
— Kuru yemiş ambalajı 1
— Turşu
0
ve reçel imalcileri 1
imalcileri 1
— Sucuk, pastırma
0
0
— Hardal imalcileri 1
1
— Buzhaneler 1
1
— Balık konservesi 1
1
— Salyangoz konservesi 1
1
— Bal peteği imali 1
1
— B o z a ve sirke i m a l i 1
2
2 — İPLİ K SANAYİ İ .
— iplik Bükümü 1
5
— Yün, Kendir, Keten
— Aspest iplik imali
— Fantazi
tarama
iplik imali
16
Ig
2g
3 — DOKUM A SANAYİ İ
— Yünlü kumaş
imali
— Yünlü, ipekli k u m a ş
— Yünlü, pamuklu
— Döşemelik kumaş
imali 2
kumaş
imali 2
imali 2
19
2
3
4
— Jarse kumaşı 2
5
— Teknik dokuma 2
5
— Sun'i
kürk kumaşı 2
— Havlu-bornoz imali
6
4 — ÖRM E SANAYİ İ
— Tül perde imali 3
1
— Çorap imali 3
1
— Varis Çorabı 4
8
— Fırça imali 4
8
— Trikotaj 5
0
— Fanile kumaş imali 5
9
•— Y a s s ı v e y u v a r l a k b e l l â s t i ğ i 6
0
— Gipe imali 6
1
5 — KONFEKSİYO N SANAYİ İ
kumaşı 6
— Kravat
5
— Etiket İmali 6
5
— Korselik kumaş 6
5
— Cam-Elyaf Dokumalar 6
5
— Şerit
ve Kordela imali 6
5
— İpek kordon 6
6
— Atkı d o k u m a 6
6
67
— ipekli
— Potin
peştemal
bağı 6
7
— Kravat imali 6
7
imali 6
7
— Dantel
— Muhtelif konfeksiyon 6
8
— Deri konfeksiyon 7
2
— Kadın konfeksiyon 7
2
— Kadın konfeksiyon 7
2
— Peruka imali 2
3
— Şemsiye imali 7
3
— Şapka imali 7
— İşlemeciler
— Eldiven imali 7
— Plâstik
konfeksiyon 7
5
76
7
7
— D e r i d e n saat kayışı, G ö z l ü k m u h a f a z a s ı 7
7
— Y a p ı ş k a n telâ imali 7
8
6 _ BOYA
, APRE , EMPRİM E SANAYİ İ
boyaması
81
— iplik ve çorap boyaması
81
— Kumaş
82
— İplik
boyaması
— Elbise temizleme b o y a m a 8
2
r— E m p i r m e i ş l e r i 8
3
^
Ş a r d o n işleri 8
4
7 — JÜT VE AMYANT
SANAYÎÎ
— K o l o n imali
87
— Çuval imali 8
7
8 — HALI , KÎLÎM , B A T T A N İ Y E İMAL İ
— Halı, kilim, b a t t a n i y e i m a l i 9
1
9 ~ DÖKÜ M SANAYİ İ
— Pirinç
boru, kurşun
boru,
imalcileri 9
kurşun mühür
5
— Pik dökümcüleri 9
— Matbaa
harfleri
5
d ö k ü m ü 11
1
— P i k d ö k ü m s o b a 11
1
— B a k ı r v e A l ü m i n y u m d ö k ü m ü 11
1
10 — M A D E N Î E Ş Y A S A N A Y İ İ
— S o ğ u k D e m i r işleri 11
— Torna
5
işleri 11
9
— M a k i n a i m a l i 12
1
— Muhtelif makina
tamir
i ş l e r i 12
5
i m a l i 12
6
— Makina yedek parçaları
— Otomobil yedek parçaları
i m a l i 13
— D o k u m a , tıbbi müstahzarat
yedek parçalar
0
makinaları,
v e t a m i r i i ş l e r i 13
2
— C o n t a i m a l i 13
3
— P r e s i ş l e r i 13
3
— S a ç s o b a , s o b a b o r u s u , s o b a d i r s e ğ i i m a l i 13
6
— K a r y o l a v e s o m y a i m a l i 13
8
— S o m y a yayı imali
—• M a n d a l
yayı imali, muhtelif
140
y a y 14
1
11 — S O Ğ U K V E S I C A K H A D D E ,
MUHTELİF TELDE N EŞY A
— H a d d e i ş l e r i 14
5
— Ç i v i , p e r ç i n i m a l i 14
6
— T e l ç e k m e işleri 14
6
— K a f e s t e h i m a l i 14
7
— B u l a ş ı k t e l i i m a l c i l e r i 14
8
— T e l ö r g ü i ş l e r i 14
8
•— F r e n teli, s p i r a l , y a y l ı t e l 14
9
12 — Ç E Ş İ T L İ M E T A L E Ş Y A S A N A Y İ İ
Sayfa
153
.—
Tel emayelemesi
Y a ğ v e filit i m a l c i l e r i
M o t o p o m p imalcileri
—
Su tulumbaları
—
Su tasfiye
,—
Menteşe
imalcileri
154
•—
Muhtelif
kalıp
155
.—
Motor tamir
—'
Madeni mutfak
•—
—
Y a z m a pulu imali
Y a n g ı n söndürme cihazı imali
—
Perde rayı v e teferruatı imalcileri
—
.—. A v i z e
153
153
153
154
imalcileri
cihazları
imalcileri
işleri
157
işleri
158
eşyası imali
164
164
165
165
imalcileri
.— T e l e f o n
kumbarası
166
imali
imalcileri
166
E k m e k fırını imali
166
.— F e r m u a r
.— C e p f e n e r i
167
imali
167
— Ç o c u k arabası puseti imali
Kundura
167
bıçağı imali
168
.—. J a l u z i
perde imali
.—. M a d e n i b ü r o m o b i l y a s ı i m a l i
.— M a d e n i
düğme
,—, M a d e n i k u t u
170
170
imali
imalcileri
,— M u s i k i
aletleri
.— M u s i k i aletleri
.^— Termosifon,
169
173
imali
tamiri
su deposu,
kazanı imalcileri
,— G a z o c a ğ ı fırını,
173
buhar
173
kuzine
gaz
tüpü
174
imalcileri
Gaz
ocağı başhğı
Şişe kapsülü,
a l ü m i n y u m şişe
inşaat vinci, vinç k u m a n d a
• K a p l a m a işleri
" Düdüklü tencere
- Santrafüjlü
pompa
- Çatal-kaşık
imalcileri
- Ütü masası
Tel halat
kabini
imalcileri
175
175
contası
176
177
imali
177
imali
somun, m a n y o n
- Rekor hortum
kapağı
176
- D ü d ü k l ü t e n c e r e lâstik
• Civata,
174
imalcileri
imalcileri
başlığı
aksesuarı
imali
- K l i m a tesisat ve montajı,
- Çelik, k a z m a , b a l y o z v e m a n i v e l a imalcileri
178
179
180
180
181
181
181
— Valf
ve m u s l u k imalcileri
— Hurda
182
g e m i s ö k m e işleri
— Deniz tekneleri
— Muhtelif
183
inşası, t a m i r i işleri
183
denizcilik malzemesi imali
183
— K a p ı kolu, ispanyolet imalcileri
184
— Y a l e tipi a n a h t a r
184
— Kilit imalcileri
185
— Havalı korna imali
186
— Çelik s u l a m a işleri (su v e r m e )
186
— Av fişeği k o v a n ı (plâstik)
186
— Otobüs, k a m y o n
— Palaska
— Katrak
karoseri
madeni
mermer
imalcileri
187
aksamı
kestere
187
saçı
187
— Elmas hadde tamiri
188
— Zincir imali
188
— Bıçak bileme
188
— M a r a n g o z testeresi imali
189
— Madeni düdük
189
— G ü m ü ş altın hediyelik eşya imali
:
189
— Hediyelik eşya ve buj uteri imali
189
— D a m p e r kasa imali
190
13 — M O N T A J A T Ö L Y E L E R İ
— Radyo,
pikap
montajı
ve t a m i r i
— Telekominikasyon, telefon
santralları
montajı
— Transformatör ve amplifikatör montajı
— İbreli terazi m o n t a j ı
— Elektrik
şalterleri m o n t a j ı
193
; .
195
;
196
196
ve
redresör imalcileri
198
— Saat montajı
198
— Saat camları
199
— Dikiş makinası
montajcıları
199
— Dikiş makinası
ayağı imalcileri
200
— Brülör montajcıları
201
— Lüks fitili i m a n
201
— Asansör montajcıları
201
— Asansör parçaları
202
imali
— Ticari buz dolabı montajcıları
203
— Ticari b u z dolabı iskeleti imali
204
— O t o b o y a m a v e ç a m u r l u k işleri
204
14 — M U H T E L İ F E L E K T R İ K M A L Z E M E S İ V E
' • • CİHAZLAR
I SANAYİ İ
— Muhtelif elektrik malzemesi imalcileri
207
— Akümülâtör Plâkaları ve akü imali
208
— A k ü m ü l â t ö r i ç i n a s i t h su i m a l c i l r i .
209
— Elektrik buatı imalcileri
209
— Elektrik m o t o r u k ö m ü r ü imalcileri
210
— Elektrik malzemesi
210
'— M e r d i v e n o t o m a t i ğ i i m a l i
211
— Transformatör imali
211
— Elektrik k a y n a k jeneratörü
211
— T e k n i k tel imalcileri
211
— Peşel b o r u imalcileri
212
— Plâstik elektrik m a l z e m e s i
213
— Plâstik kaplamalı elektrik kabloları imali
214
— E l e k t r o n i k h e s a p t u t m a işleri ( b a n k a )
215
— Elektrik k o n t r o l kalemi
216
•— R ö n t g e n c i h a z ı t a m i r i
216
— Galvanoplasti ve kaplama
216
— Su klorlama, yumuşatma cihazı
217
15 — A Ğ A Ç S A N A Y İ İ
'
— B ı ç k ı işleri
221
(— A m b a l a j s a n d ı ğ ı
221
— D o ğ r a m a işleri
222
— Mobilya imali
223
— Ağaç
kaplama
— Muhtehf
İşleri
a ğ a ç işleri
224
224
•— A y a k k a b ı k a l ı b ı i m a l i
225
•— M o d e l b ı ç a k i m a l i
225
— Tüfek dipçiği imaü
225
— Bilardo imaü
225
16 T O P R A
K SANAYİ İ
— Biriket,
tuğla,
çini, büz, mozayik, merdiven,
kiremit
Tebeşir
229
238
— Z ı m p a r a bezi ve kâğıdı
238
— Z ı m p a r a taşı imali
239
17 — T A Ş O C A K L A R I V E M A D E N İ S T İ H R A C I
SANAYİİ
— Y e r a l t ı s o n d a j ı 24
3
— B o r a s i t i s t i h r a c ı 24
3
— S i m l i k u r ş u n , ç i n k o , b a r i t i s t i h r a c ı 24
3
— K r o m i s t i h r a c ı 24
4
— L i n y i t k ö m ü r ü i s t i h r a c ı 24
4
— T a ş ç ı k a r m a , k i r e ç , m ı c ı r i m a l i 24
5
•— M e r m e r k e s m e işleri 24
7
18 — C A M V E P O R S E L E N E Ş Y A , S E R İ G R A F V E '
TRİSTÎK EŞY A SANAYİ İ
— C a m buzlama ve Sekurit
o t o c a m ı 25
1
— A y n a i m a l i 25
1
— S e r i g r a f işleri 25
2
— T u r i s t i k h â t ı r a e ş y a s ı i m a l c i l e r i 25
4
— T ı b b i t ü p l e r İ m a l i 25
4
19 — M U K A V V A V E K Â Ğ I T S A N A Y İ İ
— K e s e k â ğ ı d ı İ m a l i 25
7
— M u k a v v a k u t u İ m a l i 25
8
—• D e f t e r , k l a s ö r , d o s y a , z a r f v e e t i k e t i m a l i 26
1
— K a r b o n k â ğ ı d ı v e ş e r i d i i m a l i 26
4
— Zarf
i m a l i 26
— Kâğıt masura
— Katlama,
5
İ m a l i 26
s a y m a , p a k e t l e m e i ş l e r i 26
5
p a r l a t m a , l a m i n a s y o n işleri 26
6
yapıştırma,
— Kâğıt mumlama,
5
— K â ğ ı t r u l o İ m a l i 26
— Kâğıt meşrubat
7
k a m ı ş ı i m a l i 26
8
— O l u k l u v e o n d u l e m u k a v v a i m a l i 26
20 — B A S K I , D İ Z G İ , C İ L T V E K L İ Ş E S A N A Y İ İ •
8
'
— M a t b a a v e C i l t i ş l e r i 27
1
— O f s e t b a s k ı 29
9
— Cilt işleri 30
1
— D i z g i İşleri 30
3
— K l i ş e İşleri 30
4
— P l â s t i k f i l m ü z e r i n e b a s k ı 30
6
— T e n e k e ü z e r i n e b a s k ı 30
7
Zl —
K İ M Y A SANAYİ İ
İlâç imalcileri
311
A ğ a ç tahnidi ilâçları imalcileri
314
A y a k k a b ı boyası ve cilâsı imalcileri
314
M u m imalcileri
315
Sülfone
316
yağ imalcileri
Y a ğ h a r m a n l a m a İşleri
316
Nebati yağ rafinasyonu
Peynir mayası
işleri'
317
İmalcileri
317
Apre maddesi imalcileri
317
Yağlı b o y a İmalcileri
318
Plaster b a n d imalcileri
319
Yapıştırıcı imalcileri
319
T ü p b o y a ve m a c u n imalcileri
320
Astar boyası imalcileri
320
T o z b o y a :*malcileri
320
Toz boya
ambalajlama
işlemi
321
Bulu b o y a i m a l c i l e r i
322
Çivit ve k ı n a imalcileri
323
O t o b o y a m a işleri
323
Bezir yağı :malcileri
323
Tiner imalcileri
323
Vernik İmalcileri
324
Sellülozik ve sentetik voya imalcileri
324
Üstübeç imalcileri
325
Otomobil pasta ve m a c u n imalcileri
326
Matbaa
326
ve d o l m a k a l e m mürekkebi imalcileri
R u j ve t ı r n a k cilâsı imalcileri
327
Şampuan,
328
krem, sprey, p u d r a imalcileri
Ş i ş e l e m e işleri, ç o c u k p u d r a s ı , k â ğ ı t
imalcileri
Kolonya
mendil
329
imalcileri
330
Solüsyon imalcileri
336
3al
336
peteği
imalcileri
Dolgu maddeleri
Briyantin
mıalcileri
imalcileri
336
336
Sprey ve l o s y o n imalcileri
337
Oksijen imalcileri
337
Likit deterjan imalcileri
337
Güzellik müstahzaratı imalcileri
337
S o d y u m Sülfit imalcileri
337
22 — S A B U N V E T E M İ Z L İ K M A L Z E M E S İ S A N A Y İ İ
— Beyaz sabun imalcileri
341
— Arap sabunu
342
İmalcileri
— Çamaşır sodası imalcileri
343
— Çamaşır suyu imalcileri
344
— Çamaşır tozu imalcileri
345
23 — P L Â S T İ K S A N A Y İ İ
— Plâstik
film ve torba
imalcileri
349
— Plâstik
düğme, toka imalcileri
355
— Plâstik
teşbih, ağızlık, p i p o imalcileri
359
— Tarak
— Plâstik
imalcileri
360
ilâç ambalajı
v e şişe
kapakları
imalcileri
— Plâstik
362
oyuncak imalcileri
— Bebeklere saç takma
— Plâstik
mutfak
369
işleri
379
eşyası imalcileri
379
— Plâstik
ev eşyası imalcileri
388
— Plâstik
sun'i çiçek imalcileri
389
— Plâstik
bidon imalcileri
— P l â s t i k h o r t u m , şerit,
— Plâstik
391
ayakkabı imalcileri
profil imalcileri
394
399
— Plâstik
cüzdan, defter kabı imalcileri
— Plâstik
s u n i deri, cilt bezi,
399
imperteks
imalcileri
399
— Klozet kapağı imalcileri
402
— Bakalit eşya
402
— Gözlük çerçevesi imalcileri
404
— Plâstik
yedek parça
405
— Plâstik
imalcileri
sun'î diş imali
407
— O r t o p e d i k aletler, k o l v e ayaklar
408
— I ş ı k l ı r e k l â m işleri
408
— G r a m o f o n plâğı imalcileri
409
— Plâstik
o y u n taşları imalcileri
409
— Plâstik
ayakkabı, ökçe ve t a b a n imalcileri
410
— Diş fırçası imali
410
— Emzik imali
411
— Yoğurt, dondurma kapları
— Plâstik boyaları imali
— P r o t e z işleri
plâstik
-
levha imâli
,
411
412
412
— Ortopedik cihaz imali
413
— Plâstik elektrik m a l z e m e s i v.s.
— Plâstik kablo imali
413
416
— Plâstik
417
panjur
imali
~
Plâstik
makara, tapa
417
— K o l saati mikası imali
417
— Plâstik
418
levha
— M e s i n a İplik
418
— Plâstik
dolma ve tükenmez kalem
418
— Plâstik
kırtasiye
419
24 — K A U Ç U K
malzemesi
SANAYİİ
— K a u ç u k top imalcileri
423
— Kauçul^ yedek parça imalcileri
423
— Kauçuk kaynak
424
— Lâstik
425
dolgu
— K a u ç u k t a b a n ve ökçe lâstiği imalcileri
425
— Branda
425
bezi imali
— Çizme imali
425
— Bidiven imali
426
25 — D E R İ S A N A Y İ İ
— K ö s e l e deri ve süet imalcileri
429
— Bavul, çanta
431
— Deriden kaynak malzemesi imali
433
— Kadın çantası
433
— Kundura
434
imalcileri
— Çarık imalcileri
— D o k u m a tezgâhları
— Kadm-erkek
435
deri yedek aksamı
terlikleri
435
435
26 — F I L M V E F O T O Ğ R A F S A N A Y İ İ
— Y e r ü film imalcileri
— Film kopya ve dublaj
439
işleri
447
— F i l m k o p y a işleri
448
— Haber,
448
reklâm ve kültür filmleri
— Gazetelere f o t o ğ r a f ve h a b e r tevzii
449
— F o t o ğ r a f işleri
450
— Renkli kartpostal
451
27 — İ N Ş A A T M Ü T E A H H İ T L E R İ
— İnşaat müteahhitleri
455
1 — GID A SANAYİ İ
Sayfa
Vermut imali 3
Şarap,
Su
İmlâsı
Gazoz imali 4
L o k u m ve şeker imali 4
Helva imali 6
imalcileri 6
Çiklet
Ekmek imalcileri 6
tatlı ve börek imali 7
Pasta,
Yoğurt
Tereyağ
ve Peynir
imalcileri 8
paketleme 8
D o n d u r m a imali 9
K a h v e ve baharat öğütücüleri 9
Paketleme
Kuru
işleri
yemiş ambalajı 1
Turşu ve reçel imalcileri 1
0
0
Sucuk, pastırma imalcileri 1
0
Hardal imalcileri 1
1
Buzhaneler 1
1
Balık konservesi 1
Salyangoz
konservesi 1
Bal peteği imali
B o z a ve sirke imali 1
1
1
11
2
ŞARAP, VERMUT , S U İMLÂS I
İmalât N e v i
Sc. 1540 3
Nikola v e Apolofani s K a i n i Kol L Ş . Şarap
, vermu t imlâs ı
Galata, Kürekçile r No . 3 5 / 3 7
Sc. 2093 8
A s l a n Şarapçılı k İşletmes i K o l . Şti . Şara
A . K a l a y c ı v e Ort .
p imal i
Beşiktaş K ö y İç i Cad . No . 4 5
Tel : JfS 51 94
Sc. 4107 8
Dimîtri D o n a v e Dimitr i Şara
p imal i
Kondorupis K o l i . Şti .
Beyoğlu K a m e r H a t u n Mahalles i
Çatık K a ç v e Lül e Sok . No . 1
Tel : U 27 U
Sc. 4147 7
M a r m a r a K o l i . Ş t i . Şara
Saim Oka y E m i l Searpell a
p imal i ]
Arnavutköy K u r u ç e ş m e M u a l l i m
Naci Cad . No . 15 3
Tel : 63 66 58
Sc. 4246 4
D i k m e n Şara p Fabrikas ı Şara
p imlâs ı
K â m i l Dikme n
Beyazıt M o l l a Hüsre v Mahalles i
Kovacılar Cad . No . 9 9
Tel :
Sc. 4731 4
Y a n i Topaloğl u Şara
p imal i
Galata, Boğazkese n Cad . No . 18 2
Sc. 6338 6
Gelincik Şara p E v i - A n a Vlasiadi s
Ş a r a p imal i \
K a r a k ö y K u m b a r a c ı Y o k u ş u No . 1 5
Tel : 49 17 26
Sc. 7075 4
Hüseyin Ese n Şara
S a m a t y a î m r a h o r M a h z e n Sok .
No. 8
Tel : 21 50 89
p imal i '
'
S c . 70837
A h m e t Lâti f A r a l Oğulları - Ş a r a
B a ğ c ı l ı k v e Ş a r a p ç ı l ı k Koli .
Beyoğlu Yenişehir
Serdar
Tel :
p ima h
ŞtL
Mah.
Ö m e r C a d . N o . 133
49 32 lif
89 82
- ^
S c . 89983
Lavrendoğlu K o l i . Ş t i .
Şarap
imah
Vasil Lavrendoğl u Halef i
Lavrendios Lavrendoğl u
ve P a n a y o t Sar ı
Arnavutköy
Tel :
Sc.
Dere
S o k . N o . 32
63 66 09
90002
K a y a d e l e n M e n b a Suy u
M e m b a suyu
imlâsı
K â m i l Koçyiği t
K ü ç ü k k ö y V a l d e S u y u C a d . N o . 18
Tel :
23 26 5Jf.
Büro ve îdare
merkezi
adresi
1 — Sirkeci Hekim Çıkmazı Sok.
N o . 1/1
2 — Çarçıkapı S u c u m Baki Sk.
No. 9/2
Tel : 27 18 36
GAZOZ
İMALİ
S c . 83973
E y ü p Te z
Eyüp
Halit
Gazoz
Paşa
imali
Cad.
Z e k â i d e d e S o k . N o . 27
L O K U M V E Ş E K E R İMALCİLERİ
S c . 20736
M e h m e t o ğ l u Niyaz i Şekerc i
Balat
Hızır
Şeker imalî
Çavuş
A y a n C a d . N o . 108
S c . 49970
E d e n Çikolat a v e Şekerlem e
Şeker, çiklet
İmalâthanesi
K a t i n a Çati ş
Galata Kemankeş Mah.
M u m h a n e Cad. Hoca Tahsin
No. 10/2
Tel : U 91
02
Sk.
imalî
S c . 52571
Ahmet Turha n
Şeker
imali
Şeker
imali
F a t i h , F a t i h C a d . N o . 19
S c . 55864
B a y l a n K a f e Espresso H a r a î a m b o s Lena s
Karaköy Tersane Cad. No.
Tel : U 07 28
Sc.
60968
K e r v a n Şekerlem e - İ s m a i l G ü l t e n
Şekerleme
imali
Şekerleme
imali
Şekerleme
imali
Şekerleme
imali
Şekerleme
imali
Şekerleme
imali
Küçükpazar Kepenekci Sinan m e d ­
resesi Sk. N o . 3
E m i n ö n ü Hasırcılar Cad. 34/2
içerde
Tel : 27 65 20
S c . 63926
Hasan Ünl ü
Balat
Karabaş
Mürselpaşa
Sc.
Mah.
C a d . N o . 273
77905
Ömür Pastacılı k v e
Şekercilik Ltd . Şti .
Nişantaşı Rumeli
C a d . N o . 14
S c . 86232
Fikret v e Erteki n Ergu n K o l i . Şti .
Beşiktaş Ortabahçe
Sc.
Cad. N o . 14/11
93691
Pakiş Şekerlem e K o l . Şti .
Yusuf Y ü k s e k d a ğ v
e
İ s m e t Celâyi r
Tahtakale Paçacı Sok.
Selâmet
Sc.
Han
No. 9/2
94402
Şöhret Şekerlemecili k Tic . Koli . Şti .
Halil A k a k t a n v e Oğullar ı
Kadıköy Osmanağa
Y a ğ l ı k ç ı İ s m a i l S o k . N o . 13
Tel : 36 23 66
HELYA İMALİ
S c . 45625
A h m e t Türkö z
V a p u r İ s k e l e s i Cad . No ' 32
Balat
Tel ı
Helva imali
21 19 10
ÇİKLET İMALCİLERİ
S c . 83035
S a n e m Çikle t İ m a l â t h a n e s i
Dikran Ç a l ı k m a
Çiklet
imah
n
Galata Necatibey Cad.
Kaini Han No. 90/8
Tel : J/9 11 38
S c . 87015
Öznür Çikle t Çikolat a v e ş e k e r l e m e
Şükrü Şimşe
k
Fatih
Mah.
Çırçır
Çiklet imali
S o k . No . 5
Atpazarı
S c . 94715
Side Çikle t c e Şekerlem e İ m a l â t hanesi -
Çiklet imali
Tevfi k K a v a k
Karaköy Necati Bey Cad.
Vekilharç Sok. N o . 18/1
Tel : 49 7 5 91
S c . 103296
A y l a m Çikle t Çikolata , Şekerlem e
Fabrikası -
imali
Refi k Işı k
Karaköy, Hoca Tahsin
No.
Çiklet
Sok.
42/1
EKMEK İMALCİLERİ
S c . 25614
Hamdi Sekba n
Balat, V o d i n o
Tel : 21 Jfl 70
ı
M e h m e t Coşkuns
u
Caferağa
Mah.
S ö ğ ü t l ü ç e ş m e Cad . N o . 3 8 - 4 4
Tel :
36 17 15
imali
Ekmek
imali
C a d . N o . 216-218
S c . 31172
Cumhuriyet Fırın
Kadıköy
Ekmek
S c . 81161
Bilâl K a h r a m a
n
Fener Draman
Tel : 21 51 75
S c . 96726
Cad. No. 24/1
( Ş ı ı ş o ğ l u E k m e k Fabrikas
imali
Ekmek
imali
Ekmek
imali
ı
Rıfkı Şuşoğl u
Şişli D a r ü l a c e z e y o l u çifte
d u r a ğ ı N o . 44
Sc.
Ekmek
Cevizler
100531
Örnek E k m e k Fabrikas ı
B a y r a m Yıldırı m
Rami
Talimhane
C a d . N o . 15
PASTA, TATL I V E BÖRE K İMALCİLER İ
S c . 6045
Rıza Gürse l
Pasta,
tatlı,
börek
imali
Pasta,
tath,
börek
imali
Pasta,
tath,
börek
imali
Pasta,
tath,
börek
imali
Pasta,
tatlı,
börek
imali
E y ü p C a m i i K e b i r C a d . N o . 11 il e
ayni yerde No. 5
Tel : 21 60 83
Sc.
10900
K o n y a Lezze t Lokantas ı
Mustafa Doğanbe y
Sirkeci Ankara
237-239-241
Tel : 22 U H
Cad. N o . 233-235-
S c . 30576
P a n d i y a K o m n i n o Hale f
Angeliki K o m n i n o
Pangaltı Halaskârgazı Cad.
No. 152/154
Tel : 48 17 09
S c . 41670
Güllü Baklavac ı Güllüoğl
u
M u s t a f a Güll ü
Galata,
Sc.
Havyar Han
N o . 12
43036
R ı d v a n Şevk i A l t m o ğ l u
Kadıköy Osmanağa Söğütlü Çeşme
C a d . N o . 96
Tel : 36 U 70
Sc. 5586 4
B a y l a n K a f e Espress o
H a r a l a m b o s Lena s
Pasta, tatlı , böre k İmal i
K a r a k ö y Tersan e Cad . No . 1
Tel : U 07 28
Y O Ğ U R T V E PEYNİ R İMALCİLER İ
Sc. 3350 7
Y a ş u v a Susa r
Çorlu Cemaliy e M a h .
Tel : 22 79 25
Sc. 5210 4
Y o ğ u r , peyni r imal i
Yoğur, peyni r imal i
M u s t a f a Tip i
1 — Üsküda r Kısıkl ı Bulgurl u Cad .
No. 4
2—
Ü m r a n i y e Çakuca k Mevki i
bilâ no . ( Y o ğ u r t h a n e durağı )
Sc. 6251 0
Çamlıca Pastöriz e Sü t v e
Yoğur, peyni r imal i
Tereyağları Fabrikas ı
İ r f a n O k a n v e Ort . A d i . K o m . Ştî .
Çamlıca Libad e Cad . No . 1 2
Bulgurlu
Tel : 27 34 53
Sc. 6310 7
A v r a m Susa r v e M i ş o n B ü y ü k b a h a r Yoğur
, peyni r imal i
K o l i . Şti .
E m i n ö n ü Balıkpazar ı Taşçıla r Cad .
No. 6 4
Sc. 9454 5
Bektaş Berkta ş
Üsküdar Bağlarbaş ı Pazarbaş ı
Fıstıklı Bayı r Sok . No . 2 2
TEREYAĞI PAKETLEM E
Sc. 6530 7
Lazari Teodosyadi s
T a h t a k a l e Uzunçarş ı
Büyük Oku r H a n N o . 1 3
Tel : 22 80 16
Tereyağ paketlem e imal i
DONDURMA ÎMAL Î
S c . 79894
Ali Malko ç
Cibali-Küçük
N o . 30
Dondurma
Mustafa
Paşa
imali
Cad.
KAHVE V E BAHARA T ÖĞÜTÜCÜLERİ
S c . 9710
Nuri Topla
Eminönü
r
Hasırcılar
No.
39/41
Tel : 20 07 28
S c . 28320
Şevket Nezih i Albayra k
Ambalaj Yer i :
Eminönü
Tahsis
Kurukahveci
Cad.
H a n K a t 2 N o . 19
Öğütme :
Eminönü T o m r u k Sok.
Tomruk
Çıkmazı
Büro :
Eminönü Tahmis
Tel : 22 09 47
S o k . N o . 74
S c . 46903
Yasatya Kohe n
Tahtakale Uzunçarşı
Tanburacı H a n No. 32/34
Tel : 27 00 40
S c . 58777
Nil K o l . Şti .
C e m â l Y e n i g ü n v e S ahir Gizligö z
1 — Tahtakale Deveoğlu Yokuşu
Civelek H a n 36/5-6-7
2 — Tahtakale Yeni Şark
Kahveciler Sok.
Tel : 27 21 45
Sc.
Han
61638
Rağbet Baharat-Hihn i Yücee
Asmaaltı
Zindan
N o . 29 K a t
4
Han
r
S c . 64196
Atom Mark a Bahara t v e
Müstahzarat
K . Fai k Ü s t a y
F a t i h F e v z i p a ş a Cad .
B a ş H o c a S o k . No . 40
Tel : 21 43 77 - 22 88 24
S c . 82880
K a r a v a n B a h a r a t Müesseses i
Anastasya Komnino
Beyoğlu
s
K a l y o n c u K u l l u k Cad .
N o . 106
S c . 104687
R a c a Baharatlar ı İ b r a h i m Doyranl ı
K ü ç ü k k ö y İ s t a n b u l Cad . N o . 3 0 / A
Tel :
22 63 82
KURU YEMİ Ş AMBALAJ I
S c . 80031
C e s s u r Özdemi r
Kuruyemiş
ambalajlama
Topkapı Maltepesi
G ü m ü ş s ü y ü Cad . 34 i ç i n d e
Tel : 22 57 09
TURŞU V E REÇE L İMALCİLER İ
Sc.
61415
Ahmet Yiği t
Kantarcılar
Turşu, reçel imali
A l i p a ş a H a n No . 35
S c . 82288
Özçiçek Harmankay a
Sarıyer
Büyükdere
Turşu
imali
Bahçeköy
B e n t l e r y o l u S o k . No . 27
SUCUK, PASTIRM A İMALCİLER İ
S c . 58501
M e h m e t Sipahioğl u
Kâğıthane
Köyü
M e z b a h a S o k . No . 8
Tel :
22 04 13
Sucuk, pastırma
imali
HARDAL İMALCİLER İ
S c . 93626
Gıda M a m u l l e r i L t d . Ş t i ,
Hardal
imali
Hasköy O k m e y d a m Cad.
No. 5 3 / D
Tel :
49 42 66
BUZHANELER
S c . 39082
Cemâl Engi n
Zeytinburnu
Beş Kardeşler
Tel : 22 22 37
Demirhane
Buzhane
işletmesi
Buzhane
işletmesi
Cad.
Sok. No. 237/239
S c . 65554
D e n i z Ticare t A . Şti .
E y ü p B a h a r i y e C a d . N o . 60-66
Tel : 21 40 5
BALIK KONSERVES İ
Sc.
32606
Vâkıf Ç a k m u r
Galata Kemankeş Mah.
G ü m ü ş H a l k a S o k . N o . 12
Tel : 44 20 16
Balık konservesi imali
SALYANGOZ KONSERVES İ
S c . 80899
D a l y a n Ticare t Ltd . Şti .
işyeri :
Salyangoz konserve
A d a p a z a r ı - A k y a z ı Eski K o n a k K ö y ü
Karataş mevkii
Büro :
Çarşıkapı
Yeniçeriler
N o . 67 K ı ğ ü ı
Tel : 27 23 86
Cad.
Pasajı
- 22 42 61
BAL P E T E Ğ İ İMAL İ
S c . 52795
S e d e f Pete k İ m â l v e Arıcılı k Ev i
Hatice A k t u n a
Zincirlikuyu K o r e Şehitleri
Merkez Bankası Evleri
Tel : 47 19 85 - 48 12 98
Cad.
Bal peteği
imali
imali
PETEK
ÎMALÎ
İmalât N e v i
S c . 70216
G ü l Pete k - P e t e k i m a l i
ve Arıcılık Malzemeleri .
Mehmet Kar a
Şişh O s m a n b e y Matbaası
O s m a n b e y Sk. 4 1 / A
Tel ; Jı-7 60 10
Petek
imali
BOZA V E SİRK E İMAL İ
S c . 37654
V e f a B o z a c ı s ı - ( H a c ı ) İbrahimoğl
- Y u s u f Ziy a V e f a
Keresteciler
Aksaray
Sitesi
Emlâk
Blok Apt. No. 2
Tel : 22 15 36
No. 42-A
Kredi
Bankası
u
B o z a ve sirke
imali
2 — İPLİ K SANAYİ İ
Sayfa
— İplik B ü k ü m ü
15
— Yün, Kendir, Keten tarama
16
— Aspest iplik imali
16
— Fantazi iplik imali
16
İPLİK B Ü K Ü M Ü
S c . 40579
Liyazer Morad a
Ç a k m a k ç ı l a r S ü n b ü l l ü H a n N o . 10
îplik
bükümü
İplik
bükümü
İplik
bükümü
îplik
bükümü
S c . 71655
îstepan A . Çuhacıya n
Sultanhamam Hacopulo Ha n
N o . 22
Tel : 22 93 32
S c . 76850
Ş a d ! Cans u
E m i n ö n ü T a h t a k a l e Cad .
Ç a v u ş o ğ l u H a n No . 4 0 9 - 4 1 0
Tel : 22 38 67
S c . 89004
K a m e r t e k s - N e c i p Dinçe r
Y e ş i l d i r e k G ü l a p o ğ l u H a n No . 6 / 9
Tel : 22 24 48
,
S c . 91764
Tekstüre İpli k Sanayi i A.Şti .
Topkapı Merkez Efendi
Mevlevihane Yolu
S u l t a n h a m a m Kendro s Ha n 5/1
Tel :
Tekstüre iplik imali
22 91 57
S c . 97656
Cihan Ticare t
Pürcihan A y d m
Beyazıt Örücüler
Paşa Sk.
Yeni
Çorapçılar
Dikiş nakış
Şeker
iphği
Ahmet
H a n No . 19-20
S c . 40175
Salamon Benbanest e
Fincancılar Mahmudiye
No. 37/33
Tel : 27 35 47
İplik
bükümü
İplik
bükümü
Han
S c . 61975
A n t r a n i k Çoşka n
Y e ş i d i r e k M o l l a t a ş H a n No . 136
imali
S c . 56591
Salamon Koksal -
îpliK
bükümü
îplik
bükümü
îplik
bükümü
S a m i Sarfat o v e Ortağ ı
Mahmutpaşa Kürkçü
Han
ü s t ka
t
N o . 6-7
Tel : 22 97 36
S c . 64922
A v r a m Desage s
Rızapaşa
Yokuşu
Şark Han
içinde
Meslek H a n No. 31/32
S c . 89575
S o l m a z Renk-Mustaf a Har a
Feriköy
Paşa
Darülaceze
Mah.
Cad.
Poyraz Sok. No. 1
Sc.
90297
Ören Ticare t Evi Fehmi Ara l
Yeşildirek Yeşildirek
Tel : 22 58 82
Han
No.
12
YÜN, KENDİ R KETE N TARAM A
S c . .78276
Han Ticaret-Nurha n Bene r
Yün, kendir
t a r a m a iş i
R a m i , Topçular Kışla Cad. No. 3/5
Tel : 21 46 20
ASPEST İPLİ K İMAL İ
S c . 91713
Demirkol A m y a n t İpli
hanesi Eyüp
k İmalât
-
Aspest ipliği
imali
Zekeriy a Demirko l
Gümüşsüyü
Mah.
Zej^nep H a t u n Ç ı k m a z ı S o k . N o . 5
Tel :
21 65 76
FANTAZİ İPLİ K İMAL İ
S c . 88609
İpek Ticare t v e San . Ltd . Şti . S i
Ş i ş l i Ç e l i k T e p e O t o San . Sites i
Emektar
S o k . N o . 39 4 Leven t
m ipliği imali
3 — DOKUM A SANAYİ İ
Sayfa
— Y ü n l ü k u m a ş İmali
19
— Yünlü, ipekli k u m a ş imali
22
— Yünlü, pamuklu kumaş imali
23
— Döşemelik kumaş imali
24
— Jarse kumaşı
25
— Teknik dokuma
25
— Sun'i kürk kumaş
26
— Havlu bornoz-imali
26
YÜNLÜ KUMA Ş İMAL İ
İ m a l â t Nev'i
Sc.
39466
Hugo Hiibek
M e r c a n Yokuşu Caferiye
A l t K a t N o . 15
Yünlü kumaş
imali
Yünlü kumaş
imali
Yünlü kumaş
imali
Yünlü kumaş
imali
Yünlü kumaş
imali
Yünlü kumaş
imali
Yünlü kumaş
imali
Han
S c . 46892
S a m i Öztür k
Taksim Kocatepe Mah.
Kuzu Kulağı Cad.
1-3-28 o r t a k a t ı n c e p h e
Sc.
46971
D i y a m a n d i Pullu k
Yeşildirek Yeşil Han
Tel : 22 11 20
Sc.
kısmı
N o . 12
48125
B a h o r Avra m Sala h
Yeşildirek M a c u n c u Sok.
Y e ş i l H a n K a t 1 N o . 38
Tel : 22 88 03
S c . 52889
Y u s u f Ere n
Çakmakçılar Büyük
2 nci kemer
No. 17-20-23
Tel : : 22 00 33
Valde
Han
S c . 56476
Hüseyin Akın
T a ş H a n K a t 1 N o . 21
Kemalpaşa Mah.
Fethi Bey Cad.
Lâleh
S c . 56547
Kuleli M e n s u c a t
Kartal Maltepe
Dragos Çayırlar
Vinylex parkı
Tel : 53 39 00/25
- İzze t Kulel i
mevkii
İ m a l â t Nev 'i
S c . 56657
Niyazi S a y
Mercan, Uzun Çarşı
P a ş a C a m i i S o k . S a ğ ı r H a n No . 5 1
Tel : 27 24 69
S c . 56752
İzzettin Ölme z
Mercan Uzunçarşı Paşa
Sağır H a n No. 4 5
Tel : 27 24 7 9
S c . 56753
M u s t a f a Gündoğd u
îst. Uzunçarşı Paşa
Yünlü kumaş
imali
Yünlü kumaş
imali
Yünlü kumaş
imali
Yünlü kumaş
imali
Yünlü kumaş
imali
Yünlü kumaş
imali
Yünlü kumaş
imali
Yünlü kumaş
imali
Camii
Cami
Sk.
Sağır H a n No. 4 3
S c . 59776
Süleyman Sönmez
Tarakçılar
Büyük Yeni
Han
No. 18/1
Tel : 22 31 75
S c . 59864
İsmail T a l i
M a h m u t p a ş a Hürriyet Oteli
No. 11-13-3 H a m a m S o k .
Tel : 22 98 62
S c . 59867
Hasbi Süme r
Mercan Caferiye H a n
Tel : 22 03 67
No. 23/1
S c . 60112
Z e k i Ake l
Rami Topçular Demirkapı Geçidi
S a y a ç H a n N o . 11
S c . 60113
Resmi Buda k
Rami Topçular Demirkapı
K e ç e c i H a n N o . 22/3
Cad.
S c . 61279
Eecai
Övütmen
Rami
Kışla
Yünlü kumaş
imali
Yünlü kumaş
imali
Yünlü kumaş
imali
Yünlü kumaş
imali
Yünlü kumaş
imali
Yünlü kumaş
imali
Yünlü kumaş
imali
Cad. No. 72/4
S c . 62420
Ajlaıı Yutulmaz
Mercan Çakmakçılar
B ü y ü k Valde H a n 30/1
S c . 64016
Hilmi
Aktuvar
Çakmakçılar
N o . 49
Büyük
Valde
Han
S c . 65478
Hilmi Aktuvar
Ort. KolL
ve
Şti.
Çakmakçılar Büyük
3 ncü kemer 1
Tel : 22 36 07
Valde
Han
S c . 65862
Şükrü
Kaynakçı
Çakmakçılar
Büyük Valde
Han
532 n c i k e m e r
Sc.
67628
Erata
Pulluk
Yeşildirek M a c u n c u Sok.
Yeşil H a n
No. 25/2
S c . 85135
Mehmet
Gülsen
Uzunçarşı
Paşa
Sağır H a n
N o . 34
Tel :
Cami
Sk.
27 83 03
Büro :
Çakmakçılar
Zümbüllü
Han
No. 22/2
S c . 102549
Hafif
El-Haçatur
Mahmutpaşa
Süreken
Tarakçılar
M a l a t y a î ş H a n K a t 2 N o . 30
S c . 50453
Vahan Süreken
Çakmakçılar Yokuşu
Tarakçılar Cad.
Malatya îş Hanı
Yünlü dokuma imaU
S c . 51128
Güzin Dural
Yünlü dokuma imali
Taksim Nizamiye Cad.
No. 11/13-6 A
S c . 59645
Tevfik Özkan
istanbul Silivrikapı Cad.
Dokur H a n Üst K a t
Yünlü dokuma imali
S c . 78387
Burhan Tunçel
Yeşildirek Bezciler Sok.
u ğ u r l u H a n N o . 21
Tel : 22 JfS 70
Yünlü dokuma imali
YÜNLÜ İPEKLİ KUMAŞ
S c . 34107
Hakkı Oytun
R a m i T o p ç u l a r K ı ş l a C a d . N o . 73
Tel :
İMALI
Y ü n l ü ipekli k u m a ş
imali
Yünlü ipekh kumaş
imaU
21 59 07
S c . 48082
Faruk
Çıtak
Yeşildirek
Hanımeli Sok. Emek Han
No. 3/2
Tel : 22 99 86
S c . 65740
S aim Eraslan
Mahmutpaşa Bezciler Sok.
U ğ u r l u H a n N o . 104
S c . 93924
Ethem Kuru
Büyük Valde Han
N o . 59 K a t 2 2 n c i k e m e r
Tel : 27 26 00 - 22 50 87
Y ü n l ü ipekli d o k u m a imali
Y ü n l ü ipekli d o k u m a imali
YÜNLÜ -
PAMUKL U KUMA Ş İMAL İ
İmalât
Nevi
Yünlü,
imali
pamuklu
kumaş
Yünlü,
imali
pamuklu
kumaş
Yünlü,
imali
pamuklu
kumaş
Yünlü,
imali
pamuklu
kumaş
Yünlü,
imali
pamuklu
kumaş
Yünlü,
imali
pamuklu
kumaş
Yünlü,
imali
pamuklu
kumaş
Yünlü,
imali
pamuklu
kumaş
S c . 45891
Mehmet Talakoğlu
Mamhutpaşa Hürriyet
No. 11-13/6-2
Oteli
S c . 46292
Bailor
Süriyan
Mahmutpaşa
Sultan Mektep Sk.
No. 10/4 Uğur Han 4
S c . 53831
Ezaber
Menakem
İstanbul Kazlıçeşme
D e m i r h a n e Cad. N o . 79/1 N o . 4-11
S c . 57466
Ahmet
Yenal
Eminönü
Çakmakçılar
Büyük Valde Han
Kemer
1 nci
kat
No. 9
S c . 58013
Evdokimos Pervanoğl u
Çakmakçılar
arabacılar
Yokuşu
Cad.
Büyük Ticaret Han
Tel : 27 36 U
2/1
S c . 59305
Mustafa
Güvençli
Z e y t i n b u r n u 56 n c ı s o k . N o . 21
Tel : 71 52 02
S c . 61808
O s m a n Kalabalı k
Kapahçarşı Yağcılar
A s t a r c ı H a n N o . 10
Sc.. 61910
Ali Taşçı
Silivrikapı
Cad. No. 52/57
S c . 80193
Ahmet Nalban t
Yünlü, pamuklu
R a m i K ü ç ü k k ö y Cengiz Topel Cad.
imali
kumaş
K ö ş k Karşısı bilâ No.
Tel : 21 33 54
DÖŞEMELİK KUMA Ş İMAL İ
Sc.
26017
Nairn A k b a y
Gümüşsüyü
Döşemelik kumaş
imali
Döşemelik kumaş
imali
Döşemelik kumaş
imali
Döşemelik kumaş
imali
Döşemelik kumaş
imali
Cad.
D o k u m a c ı l a r Sitesi B l o k 1
Tel :
22 02 08
Büro :
Yeşildirek Mollataş Sk.
Y e ş i l d i r e k H a n N o . 31
S c . 49377
Rıza K o ç o ğ l u
Samatya Sihvrikapı
Cad.
No. 52/43
Tel : 21 56 13
S c . 60599
Yusuf Tance l
Rami Demirkapı Sayaç Han No. 3
Tel : 22 31 13
S c . 61610
H a k k ı Kurtulu
Çakmakçılar
ş
Büyük Valde
Han
No. 30/3
S c . 63514
İsmail K a r a m ı k
Sihvrikapı
Cad. Dokur
Han
N o . 13
Tel : 21 56 13
S c . 78385
Ali Uça r
Mahmutpaşa
Bezciler Sk.
Uğurlu H a n N o . 109/1
S c . 83669
Cahit Çankay a
Topkapı
Maltepe
Döşemehk kumaş
imah
Döşemelik kumaş
imali
Döşemelik kumaş
imali
Gümüşsüyü
D o k u m a c ı l a r S i t e s i N o . 14
Tel : 21 15 Olf
S c . 84098
K e m a l Yıll ı
Rami,
Topçular Uzak
Ç i f t l i k Sk .
No. 5/2
S c . 103899
Jakarteks İ m a l â t v e Tic . K o l . Şti .
M a h m u t K a d i r Çağlayan ,
A t a o l Seri n v e Hac ı Gülteki n
Topkapı Çiftehavuzlar
Tel : 23 38 2Jf
y o l u No .
1
JARSE K U M A Ş I
S c . 70266
A h m e t Güveni r
Jarse kumaş
imali
Jarse kumaş
imali
E y ü p T o p ç u l a r M ü n z e v i Kışla Sk.
N o . 14 K e r e s t e c i l e r
Tel : 27 58 01
Sitesi
Büro :
Mahmutpaşa
Rastıkcı Sk.
Kitapçı Han
N o . 12
S c . 87605
Şengül T ü l K o l . Şti .
Aziz C u n i m a n v e Ortaklar ı
Şişh Birahane
Tel : 47 54 76
Sk. No. 7 K
1
TEKNİK DOKUM A
S c . 51613
Mehmet Dağlı
Ayvansaray
Marul
Filtre
torbası
Sok.
No. 12/3
Tel : 21 67 05
S c . 58808
R a m a d a n Sönme z
Zeytinburnu
6 4 / 3 Sok . No .
Yün, pamuk
7/1
torbası
S c . 59310
Salih B a ğ h
Ayvansaray Atik Mustafa
M a h . Marul Sk. No. 12/2
Tel : 21 67 05
S c . 59311
Arif Bağlı
Ayvansaray
Atik
Filtre
torbası
Filtre
torbası
Paşa
Mustafa
Paşa
M a h . M a r u l S k . N o . 12
Tel : 21 67 05
S c . 51615
Ahmet Dağlı
Ayvansaray
Çeki
Marul
kayışı
Sk. N o . 12/1
Tel : 21 67 05
S c . 94120
D ö ş e m e c i l i k K o l . Şti.
Ömer Dönmez ve îlhan
Edirnekapı Avcubey
Şişhane Cad.
Tel : 27 07 03
K o l o n imali
Yükselen
Mah.
SUN'İ K Ü R K K U M A Ş İ M A L İ
Sc.
91782
Sür'at Örme
Artin
Sanayii
K o l . Şti.
Avedisyan S . Gül
Sun'i kürk kumaşı imali
ve
O. Nevruzoğlu
Cağaloğlu Türbedar
Tanyol Han Kat
Sk. No. 5
2
No. 12-13-14
Tel : 27 84 21
HAVLU BORNO S İMAL İ
S c . 58468
Menahem
Aksaray
No. 66/A
Hubeş
Koca Mustafapaşa
Havlı, B o r n o z
Cad.
imali
i m a l â t Nev' i
Sc.
60905
'
Necati Güntürkündü r
U z u n ç a r ş ı Paş a
Sağır
Han
Havlı, B o r n o z imali
Caci
Üst K a t
N o . 57
S c . 61479
M e h m e t Bayı l
Gaziosmanpaşa
K t i ç ü k k ö y y o l u N o . 100/1
Havh, B o r n o z imali
4 — ÖRME
SANAYİİ
Sayfa
•— T ü l p e r d e i m a l i
31
— Çorap imali
31
•— V a r i s Ç o r a b ı
48
•— F ı r ç a i m a l i
48
— Trikotaj
50
— Fanila
59
K u m a ş imali
— Yassı ve yuvarlak bel lâstiği
60
•— G i p e i m a l i
61
TÜL PERD E İ M A L İ
Sc.
58451
N i y a z i Bodu r
Tül perde
Silivrikapı Nisastahane
No.
8/1-3-5
Sc.
82763
Sk.
A t e ş Sağla m
Tül perde
Mercan Caferiye Han No. 3/4
Tel : 27 99 83
S c . 65005
A f e t Gü r
Beyazıt Örücüler Sk.
Çarşılı H a n N o . 200/1
Tel : 27 86 72
Tül perde
ÇORAP İMALCİLER İ
S c . 26368
Osman Yolda ş
Yeşildirek Caferağa
Mollataş
Han
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
Sk.
N o . 4-5
S c . 32463
L ü t f u l l a h Hamzaoğl
Yeşildirek
3. B a ş a r
Sultan
u
Mektep Çıkmazı
H a n N o . 30
S c . 33044
A b r a h a m Pinas i
Yeşildirek Çeşnici Sk. N o . 3
Tel : 22 84 18
S c . 35273
S a l i h Y a b a n h Halefi-Rai f Y a b a n l ı
Yeşildirek Sultan M e k t e p Sk.
N o . 21 Z e m i n K a t
Tel : 22 63 85
Çorap imali
S c . 43238
M e h m e t Gönülta ş
Y e ş i l d i r e k T a r a k ç ı Cafe r Sk .
Mollataş Han No. 2
Tel : 22 82 47
Çorap
imali
S c . 45458
Selâmi G ü n d o g d u
Küçükmustafapaşa
Çorap
imali
Çorap
İmali
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
Yeni Yol
No. 67/1
Tel : 21 32 6Jf
S c . 46963
Süleyman Alkan
Eminönü Çakmakçılar
Yokuşu
No. 6
Tel : 22 61 3k
S c . 47655
Leya Babür
Galata, Y a z ı c ı D i b e k Sk. N o . 4
S c . 49774
Demir K u r a n
Yeşildirek Katırcıoğlu
Saadet Han No. 7
Tel : 21 35 21
Sk.
S c . 49921
M e h m e t İnceoğl u
M e r c a n T a c i r h a n e Sk.
Kazova Han Kat 2 No. 4
Tel : 22 Jf5 50/25
S c . 53014
Osman Uzu n
Mercai Tacirhane Sk.
Özgen Han Kat 1 No. 1
Tel : 21 12 IJf
S c . 54199
F a r u k Hamzaoğl u
M e r c a n Tığcılar Sk.
Y a l d ı z h H a n N o . 14
Tel : 22 08 08
S c . 54319
Sabri Yıldırım
Marpuccular Emiroğlu
K a t 2 No. 43/1
Tel : 21 08 12
Han
S c . 55435
Hasan Yoldaş
îst.
Mercan
Metin
Han
Fuat
Paşa
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imah
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imah
Cad.
33
S c . 58507
Hasan Fehmi
Kurel
1st. Ö r ü c ü l e r
Şeker
Mercan
Ahmetpaşa
Çarşüı Han
Cad.
N o . 21
S c . 58515
Sami Çetiner
Yeşildirek Sultan Mektep
3. B a ş a r H a n N o . 11
Çıkmazı
S c . 61524
Şükrü Gecebey
M e r c a n Nargileci Sk.
No. 2/1 İçerde 7/4
Tel : 21 20 16
S c . 62308
Vahanik Çetinyürür
M a h m u t p a ş a B e z c i l e r S k . N o . 41
S c . 62391
Lüter Çorap
İmalâthanesi
Ertuğrul Gemicioğlu
Mahmutpaşa Bezciler
Güzen Han No. 20/8
Tel : 27 29
77
Sc.
Sk.
64161
N e b a h a t Kırıml ı
Yeşildirek Ç e ş m e c i Sk. N o . 9/1
Merkezi: Yeşildirek
N e c i p Ef. S o k . B ı ç a k ç ı H a n N o . 4
Sc.
65023
Şemşeddin Beşgâr
Mahmutpaşa
Aktarbaşı
Sultan
Han
Odalar
N o . 30
S c . 65544
Neşet Özeren
Fatih Hasan Halife M a h .
Bahpaşa Cad. No. 59/1
S c . 65991
Peruz, B a h a r
Nuruosmaniye
Cad.
Ş e r e f E f e n d i Sl^. N o , 38 K a t
S c . 66144
Penyamin
Tarakçı
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
3
Çamkeresteciyan
Mahmutpaşa
Çorap
Caferağa
Sk.
No. 5 2 / A
S c . 66145
A b b a s Menzî
Mercan Tığcılar Seferühhayır
Han
N o . 20
S c . 67394
E v c i l e r Ç o r a p Fab c
Ömer Evci
Yeşildirek Sururi Mah.
T a r a k ç ı C a f e r S k . N o . 25
S c . 72616
Bekir Özdoğancı
Küçük Ayasofya Güngörmez
Sk.
No. 4 / A
S c . 74424
Mehmet Özdemir
Mahmutpaşa
Aktarbaşı
Sultan
Han
Odalar
N o . 2-26
S c . 74798-14333
Nedim Ayd m
Beyazıt Bakırcılar
N o . 60 5 / 5 - 1
Tel : 27 03 k2
Fuat Paşa
S c . 75636
Mustafa Belli
Mercan Havancı Sok.
E m e k H a n N o . 20
Tel : 27 ^£ 17
Cad.
Sc. 76289/16560
Remzi Bor
Yeşildirek
Sc.
Mollataş
Han
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
N o . 23
76553
Aîımet Cevdet Helvacıoğlıı
Mercan
Mercanağa
Semaver
Mah.
Sk.
Ostürk Han
Kat
1
N o . 11 v e 1 3 / 1
Tel : 21 U 18
Sc.
76863
Bilnyamin Donikoğlu
Mahmutpaşa
Kürkçü Han Kat 2
N o . 10
S c . 77377
Mehmet
Balcı
Şişhane
Aybastı
Sc.
altmcı
daire
S k . N o . 10
77753
Osman
Şişman
Tarakçı
Cafer
Macuncu
N o . 27 M a c u n c u
Sc.
Sk.
Han
77813
Ebubekir
Kosak
T a h t a k a l e U z u n ç a r ş ı P a ş a C a m i S.
Sağır
Sc'
Han
38/56
78839
B a l i h Mirasyed i
Mercan
Emek
havancı
Han
19/1
'
Sk.
Kat
3
S c . 79158
Oro
Kohen
Mahmutpaşa
Kaya Han
Hamam
Kat
Sk.
2 No. 1
S c . 79570
Süheyb Koruna n
Mercan Dayahatun Mah.
Tığcılar Cad.
Mercan Han Çıkmazı
S e f e r ü l h a y i r H a n N o . 123
Tel : 22 98 59
S c . 79661
Çiftel K o l . Şti .
Arşavir Bekr i v e Ş a b u h Çolakya n
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
Hoca Alâeddin Mah.
M a r p u t ç u l a r C a n s u H a n No . 15-16
S c . 79928
A k i f Çetine r
Yeşildirek Tarakçı
Niğde H a n 43-44
Cafer
Sk.
S c . 80205
Şahap Şahi n
M a h m u t p a ş a B e z c i l e r S k . N o . 16
S c . 80677
N a m ı k Sönme z
M e r c a n T a c i r h a n e Sk.
B i r o l H a n K a t 2 N o . 17
Tel :
Sc.
22 Ij2 31 - 22 45 50
80833
E m i n Toyko ç
Mercan,
Fuatpaşa
3 Kapılı Suhulet
No.
Cad.
Han
101
S c . 80877
İrfan Merca n
Beyazıt Fuatpaşa Cad.
N o . 60 K a t 2 N o . 10
Sc.
80930
Şavul Pard o
Yeşildirek Ç e y n i c i Sk.
Ş i r i n H a n N o . 11
Sc.
80986
K a r a b e t Jirayr
Nahabetyan
Tahtakale Büyük
No.
61-62
Sc.
81261
Okur
Nuruosmaniye
Mengene
Diba
No.
İş
Hanı
imali
Çorap
imali
Çorap
imah
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
Han
Ali Agâ h
Mehmet
Çorap
Sok.
1-16
S c . 81290
Nur
Çorapları
Karabet
Arakelyan
Yeşildirek
Niğde
Tarakçı
cafer
sok.
han
S c . 81291
Turan
Canik
Yeşildirek M a c u n c u sok.
Macuncu
Sc.
Han
2
81320
Rıfat
Kaya
Mercan
Tacirhane
sk.
Kazova
Han Kat 2 No. 7
Tel : 27 22 37
S c . 81463 '
r "?J'[^
:
Sabri Taşkı n
Rami
Yeni Mahalle
Reşadiye
Cd.
No. 5/2 Y e n i 17/A
Sc.
81623
Şenol Çorap
Mustafa
Fabrikası
Şenol
Cağaloğlu
Celâl
Uğur îş Han
Tel : 27 19 31
Ferdi
No.
Gökçey
l/A
S c . 81875
Raif Eras
Rami Cuma Mah. Değirmen
No. 5
Sk.
Sk.
S c . 81946
Zekeriya
Binçel
Eminönü
Bezciler Sk.
No.
Çorap
imalı
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imah
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
4/8
S c . 82197
Kirkor Taşkıran
Mercan
Mahmutpaşa
Mektep
Çıkmazı
S c . 82410
M e h m e t Arif
Altun
Mercan
Paşa
Fuat
No. 6 0 / l K a t
Sultan
Cad.
2 No. 1
Tel : 27 OJf 26
S c . 82797
Necati- Çetiîier
Yeşildirek
Tarakçı
Niğde Han
Kat
Cafer
Sk.
3/23-61
S c . 83004
Mordi Benezra
Mahmutpaşa
Uğurlu
Bezciler Sk.
H a n No. 314/1
S c . 83227
Memduh Kutay
Gaziosmanpaşa Çukur Çeşme
Y o l u Ç ı k m a z ı Sk. 5 / A
Sc.
-
83901
Necnıettiîî Güler
Mercan Sultan Odaları
A t t a r b a ş ı H a n K a t 2 N o . 10
S c . 83902
Turhan
Şatoğlu
Beyazıt
Mercan
(3 k a p ü ı )
Suhulet
N o . 58
Han
Sc„
83914
Hüseyin
Karakuş
Mahmutpaşa
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
Sultanodaları
Aktarbaşı Han
No. 9
S c . 84640
Dilmaç
Çorap
Servet
Dilmaç
Mercan
havacı
Kat
Sc.
İmalâtlıanesiSk. E m e k
Han
4 No. 4
84781
Yener
Çelik
Çorap
îmaiâthanesi-
Birol
Cağaloğlu
Yanıksaraylar
Sk.
N o . 2-23
Tel : 27 30 01
Sc.
85295
Dündar
Koli.
Hisli veNiyazi
Önerge
Şti.
Yeşildirek Tarakçı
Safer
Mollataş
27-28
Sc.
Han
No.
Sk.
85317
Nazif
ve Bedri Göniiltaş
Çorap
İmalât
Mahmutpaşa
K o l L Şti.
Evi
Cad.
Sultan Odaları Aktarbaşı
Kat
Sc.
Han
2 N o . 214
85323
Kemal
Ağaççı
M a h m u t p a ş a Bezciler Sk. N o . 31/1
Sc.
85718
Peker Hüseyin Pekmezci
M a h m u t p a ş a Sururî Mah.
Çeşnici Sk. No. 3
Sc.
86174
Yılmaz
Erdoğanoğlu
Mercan Üç kapıh
N o . 60-61
Suhulet
Han
S c . 86187
Fevzi Erdoğa n
B e z c i l e r S k . E r c i y a ş H a n N o . 201
S c . 86251
Kâmil Ozanka n
Yeşildirek
Sekip Han
Ç o r a p imal i
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
S u l t a n M e k t e p Çıkmaz ı
1 No. 1
S c . 86420
Ziyaeddin Ferd i
Mahmutpaşa
Çorapçılar
Bezciler
sitesi N o .
Sk.
1/9
S c . 86762
D u r s u n Karabibe r
M a h m u t p a ş a Bezciler Sk.
E r c i y e ş H a n K a t 3 N o . 301
S c . 86893
Ö z - A l H a y d a r A l i Özta ş
M a h m u t p a ş a K ü ç ü k Yıldız Ha n
Çıkmazı
Fatih Mehmet
han
Ç o r a p imal i
N o . 102-103
S c . 86964
N a c i Ulutür k
Yeşildirek
Tarakçı
Niğde han
N o . 32
Cafer
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
Sk.
S c . 86979
Muzaffer Gençbör ü
M a h m u t p a ş a Bezciler Sk.
Ç o r a p ç ı l a r S i t e s i 1/10
S c . 86987
Çiçek Çora p i m a l â t h a n e s i
S ü l e y m a n İpe k
Mercan Tacirhane
Kazova
Han
Kat
Sk.
1 N o . 20
S c . 87070
M u a m m e r M u s t a f a Tura l
Rızapaşa
mazı
Yokuşu Fincancılar
Akasya
Han
No. 6
Çık­
S c . 87094
Turan Kavita ş
M e r c a n T a c i r h a n e Sk.
K a z o v a H a n N o . 17
Tel : 21 kS 62
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
S c . 87205
K â z ı m Akç a
Beyazıt
Mercan
Tığcılar
Cad. Seferülhayır
No.
Han
28
S c . 88431
N u m a n Bile k
Mahmutpaşa BezcilerÇ o r a p c ı l a r S i t e s i K a t 1 N o . 7-11
Tel : 27 43 62
S c . 88532
N i h a t Giresunl u
Yeşildirek
Çeşnici
No. 3 K a t
3
Sk.
S c . 88912
O r h a n Savaşka
n
Mercan Tacirhane
Aluç Han
Kat
Sk.
2
S c . 87061
M u r a t Avcıoğl u
Gaziosman Paşa
Küçükköy yolu No. 8
Tel : 27 70 66
S c . 89105
R a h i m Düzma n
Mahmutpaşa
Attarbaşı Han
Sultan
Kat
Odaları
2 N o . 27
S c . 90760
M I Çora p Atölyesi - Sad i K o h e n
Şişli R u m K l i ş e s i
Y e n i Y o l 5/4
Tel : 48 71 15
arkası
S c . 91037
Hasan Yemişçi
Yeşildirek
Tarakçı
Cafer
Çorap
imalı
Çorap
imalı
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
Sk.
Niğde H a n 56/67
Tel : 21 80 00 - 27 80 01
S c . 91124
Kadir
Demir
Fincancılar
Softazade
Nasuhiye
Han
S c . 92192
Bekir Orfa
Sk.
10/4
- Orfa Ç o r a p Evi
Mahmutpaşa
Mezciler Sk.
Mahmutpaşa
Han
6
S c . 92219
. Abbas Pekmezci
Mahmutpaşa
Küçük
Yıldız
Han
Çıkmazı
F a t i h M e h m e t H a n N o . 204
S c . 92221
Fadıl îlimsever
Sağmalcılar
Esenler
Vatan
Yolu
Mah.
13/B
Tel : 27 12 80
S c . 92246
Mehmet Bilgin
Yeşildirek Çeşnici Sk. No. 3/4
Sc.^ 92325
Fekşen
Çorap
Mahmutpaşa
N o . 109 K a t
EviÖztaş
Sadık
Pekşen
Pasajı
1
S c . 92405
Şükrü
Kaya
Topkapı
Özeren
Maltepe
Gümüşsüyü
Somer
Sanayi
Sitesi
S c . 92513
Mehmet Kılıçaslan
M e r c a n T a c i r h a n e Sk.
Özgen Han Kat 3 No. 1
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
Bolat Çorap İmalâthanesi
Kemal Bolat
Cağaloğlu M e n g e n e Sk.
D i b a İş H a m K a t 2 N o . 33
Tel : 27 01 04/33
Çorap
imali
S c . 93627
Çorap
imali
S c . 92514
Ahmet Kılıç
E m i n ö n ü Yeşildirek Çeşnici Sk.
No.
9/2
S c . 92515
Yusuf Kenan Yetgil
Tahtakale Tahtakale Cad.
Küçük Aktar Han 72/2
S c . 92604
Osman Eren
M a h m u t p a ş a R a s t ı k c ı Sk.
2 K a p ı h S u h u l e t H a n K a t 3 N o . 26
S c . 93477
Okçular Çorap İmalâthanesi
Aydın Özokçular
Cağaloğlu Nuruosmaniye Cad.
M e n g e n e Sk. D i b a İş H a n ı
K a t 2 N o . 40
Tel : 27 01 OIf/34
Sc.
93531
Arap
Pekmezci
Mahmutpaşa
-
Çorapçı
Tasvir
Sk. N o . 16/18
S c . 93565
Salim
Kahraman
Yeşildirek Sultan Mektep
3. c ü B a ş a r H a n 15
Çıkmazı
Sc.
93652
Ü ç e l K o l . Şti.
Çorap
imali
Çorap
imah
Çorap
imah
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imah
Sabııh Çolakyan, Murat Keçecioğlu
ve
Ortağı
Beyazıt Sururi M a h .
Y a n ı k S a r a y l a r S k . N o . 25
İçerde 3
Tel : 22 7Jf 84
S c . 93655
Hüseyin Y a r k m
Mercan Tacirhane
Kazova
Han
Sk.
No.
1/15
Tel : 27 00 86
S c . 93793
Vasfi Kıykıoğlu
Mercan Rızapaşa Yokuşu
Akasya Han No. 5
S c . 93814
Elmas Çorap
Şerif
Ali
Sanayii
Çalışkan
Mahmutpaşa
Şeref Efendi
D i b a İş H a n
N o . 41
Sk.
S c . 93818
Gel-Al Memiş Bekmezci
Mahmutpaşa
Tasvir
16/18 N o . lu H a n
Sk.
N o . 12
S c . 93819
Gör-Al Ahmet Özbürun
Mahmutpaşa Uğurlu Han
N o . 316
S c . 93870
Metin
Yarkm
Mercan
Emek
Havancı
Han
Kat
Sk.
3 No. 4
S c . 93871
Faik Gören
Mercan
Havancı
Sk.
Emek Han 4 ncü Kat No. 1
S c . 93876
Ismail Hakk ı K o l c u
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
Mercan Tığcılar Mah.
Tığcılar
Cad.
Seferülhayir,
No.
Han
28/1
S c . 93885
Çehreli Çora p İ m a l â t h a n e s i O s m a n Çehrel i
Yeşildirek
Sait
Han
Sultan
Mektebi
Sk.
14/7
S c . 93890
Özer - E m i n Öze r
Rami Yeni
Mahalle
Havuzbaşı Sk. 1 1 / A
Sc'
93916
E k m e n Örm e Sanayi i
Temel Ekme n
M a h m u t p a ş a Bezciler Sk. No. g/4
Tel : 27 12 10
S c . 93969
Özbek - Çora p Ev i - Abidi n
Mahmutpaşa
Çıkmazı
K ü ç ü k Yıldız
Fatih Mehmet Han
Öztaş
Han
Zemin Kat
S c . 94002
Y a ş a r Karada ğ
Beyazıt
Mercan Havacı
Emek Han
Sk.
N o . 19
S c . 95803
Gül Yıldı z Çora p İ m a l â t
i b r a h i m Yıldı z
Yeşildirek
Sultan Mektep Çıkmazı
S e k i p H a n K a t 2 N o . 17
ı
S c . 96334
Niyazi
Kaya
Mahmutpaşa
Sultan Odaları
Attarbaşı Han
S c . 97187
Mehmet Kolcu
Mercan Tığcılar Cad.
S e f e r ü l h a y ı r H a n K a t 2 N o . 26
Tel : 22 98, 59
ve
Sanayi
Kol.
Ş a b a n Özel ve Zekeriya
Yeşildirek
Tarakçı
Niğde H a n
50/51
Sigorta
Sc.
Çorap
imali
Çorap
imali
Sanayii
Sultan
Han
Kat
Çorap
imali
Çorap
İmali
Çorap
imali
Sk.
Kol.
Şti.
Şahin
Mektebi
1 No.
Şti.
Işıldaksoy
Cafer
Zekeriya Özen, Necattın
Yeşildirek
imali
3
S c . 96679
Ilayrettiîî Saraç
Yeşildirek Çeşnici Sok.
Sekip H a n No. 13/4
S c . 97567
Özşah Örme
Çorap
Mah.
Sk.
Kat
S c . 97508
Özel Ticaret
imali
17
S c . 96495
Şevket E r d e m
Mercan Tacirhane
Kazova Han
Çorap
sk.
17/18
97578
Kam^er
Çorap
İsmail
Evci
Yeşildirek
Fabrikası
Tarakçı
Cafer
Sk.
E m e k l i H a n 2. k a t b o d r u m N o . 210
Yeşildirek
Tarakçı
Emekli Han
Cafer
N o . 10
S c . 98145
Aziz E r d u r m u ş
Yeşildirek Çeşnici Sk.
Sekip H a n No. 13/4-1
Sk.
Sc.
98162
Her
En-Boy Örme Kol.
Hüseyin
ve
Somer, Münir
Şti.
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
Çorap
imali
Yılmaz
Ort.
Yeşildirek
Direkli
Han
Anbarcı Han Kat
Tel : 27 24 59
Sc.
Sk.
3
99132
Narin
Çorapları
Mahmutpaşa
Sitesi K a t
-
Sadık
Bezciler
Doğan
Çorapçılar
2 N o . 19
S c . 99459
Çakmak Çorap imalâtı
Ishak Çakmak
-
Yeşildirek Tarakçı Caferağa
A k t a r b a s ı H a n N o . 203
Tel : 22 43 20
Sc.
Sk.
101285
Şenel
Kol.
Hüseyin
Şti.
Yıldırım ve
Nuruosmaniye
Evlâtları
Cad. Mengene
Sk.
D i b a İş H a n ı N o . 28-29
Sc.
101315
Bitek
Çorap
Nesim
Yeşildirek
Nezih
İmalâthanesi
Karako
Tarakçılar
Han
No.
Mah.
49/1
S c . 101316
Mustafa
Çılgm-
Ender Çorap
Cağaloğlu
İmalâthanesi
Yanık
Aksoy A y k m Han
Saraylar
N o . 105
S c . 101372
Mart Çorap
Deposu
L e o n v e İ s a k B e r k K o l . Şti.
Yeşildirek Sigorta Han
32-37 K a t 2
Tel : 22 99 30
İ m a l â t Nevî i
Sc.
101749
Ç o r a p imal i
K â m i l İre n
Mahmutpaşa Mah. Bezciler
G ü z i n H a n Üst K a t (kat 5
Sk.
N o . 3)
VARİS ÇORA P İMAL İ
S c . 85162
Burhanettin Ayta ç
Varis
Cağaloğlu Türbedar
çorabı
Sk. N o . 6/2
Tel : 21 96 93
FIRÇA İ M A L İ
S c . 37671
B ü n y a m i n Mizrah i
Tahtakale
Sanayi
Balkapan
Han
fırçaları
Cad.
N o . 27
Tel : 22 52 09
S c . 41938
Y a k o Sürüjo n
Tahta
fırçası
T a h t a k a l e B a l k a p a n H a n N o . 42
Tel : 21 31 54
S c . 42496
Baruh Kohene r
Tahtakale Cad.
Balkapan Han Sok. No. 7
Tel : 22 59 12
Badana, boya
S c . 46958
Halil G ö ç e r
Topçular Karakol
Tel
Sk. N o .
fırça
6/1
Tel : 21 62 18
S c . 50147
Kemâl Yağcıoğlu
R a m i Topçular Tikveşli yolu
K ı s m e t H a n K a t 2 N o . 12
Büro :
Tahtakale Balkapan
N o . 34 K a t 2
Tel : 22 58 22
Han
Fırça
fırçası
S c . 53795
A r o n Biçaç o
Elbise, tahta, b a d a n a fırça
Sultanhaman
Handan
Han
K a t 3 N o . 23-24
Tel : 22 U 73
S c . 63344
Yasef N a t a n v e
Badana,
boya
fırçası
Nesim Nufus i K o l . Şti .
Eminönü
Rüstempaşa Mah.
Balkapan Han
Tel : 22 01 64
S k . 17
S c . 69518
Endüstri Fırçalar ı Sanayi
i
Elbise
fırçası
Yağlı
boya
N u r a n M . Çaldırakoğl u
P a n g a l t ı D o l a p d e r e C a d . 91
Tel : 47 58 71
S c . 71199
Menahem Kohene r
Kantarcılar Kepenekci
Yokuşu No. 3/2
Tel : 27 10 59
fırçası
Sinan
S c . 75692
Ali T u n a h g i l
Tophane
Diş, o j e f ı r ç a s ı
Lüleci
Hendek
Cad.
No. 72/1
S c . 82242
Avni Kalka n
Kıl
1.
F a t i h T e z g â h c ı l a r N o . 31-33
2.
Tahtakale
fırça
Uzunçarşı Yemiş
H a n N o . 23
Tel : 22 13 45 - 21
Sc.
24 02 - 27 49 96
86930
Ü ç g e n Fırç a Sanay i K o l . Şti .
A h m e t Çakır , Lucian o Eliaki m v e
Ortağı
Aksaray Küçük
No. 108/1
Langa Cad.
Boya fırçası
Tel : 21 70 66 '
S c . 94392
Sanayi
fırçası
D a r s a K o l . Şti.
Samuel ve Yasef Darsa
E m i n ö n ü H a s ı r c ı l a r C a d . N o . 37
Tel : 27 10 67
S c . 97540
Lun-Don
Mişon
Fırça
Sanayii
Boya, tahta
fırçası
Bebehar
T a h t a k a l e B a l k a p a n H a n N o . 19
Tel : 27 37 54
S c . 99442
Sami Emre
Fatih Kabataş
Demirhisar
Tahtakale
Hürsaz
Boya, badana,
elbise fırça
Diş, serigrafi
fırçası
Mah.
Cad. No. 28/1
Yavaşça Şahin
Han
Sk.
N o . 102
S c . 102746
Fırça ve Plâstik San. ve
T i c . A d i K o m . Şti.
D o l a p d e r e C a d . N o . 83 K a t
1
S c . 104455
Liya Nifusi
Tahtakale
Yağlı boya
Uzunçarşı
Cad.
T a m b u r a c ı H a n 21
Tel : 27 54 71
T R İ K O T A J
S c . 595
İsmet Önder
Gaziosmanpaşa
Trikotaj
Teşama
Sk. N o . 9
Tel : 22 42 70/53
Büro :
Y e ş i l d i r e k P ü r ü n H a n K a t 6 N o . 63
Sc.
18834
Abraham Şahaboğlu
Beyoğlu Postacılar
Tel :
44 43 01
S k . N o . 16
Trikotaj
fırçası
S c . 20472
O s m a n Ziver M a h d u m u Ali Haydar
Mahmutpaşa Azut Efende Han
N o . 4 0 - 4 2 , 43
Tel : 22 26 05
S c . 44630
Sabahattin
Trikotaj
:
Sontaş
Trikotaj
Mahmutpaşa Yarım Han No. 5
Tel : 22 93 72
S c . 48140
Vahan Yazıcıyan
Yeşildirek Setyan Han
Trikotaj
N o . 25
S c . 48706
M. Baki Yalınkılıç
Şehremini
Trikotaj
Pazar Tekkesk. Ertaç Ap.
Z e m i n K a t No. 7/1
Tel : 27 78 19
S c . 56219
Hüseyin Uzun
Mercan Örücüler
No. 78/1
'
Çarşılı
Trikotaj
Han
S c . 56403
Şinası Balkuv
Yeşildirek
Necip Efendi Sk. No. 3
Tel : 27 46 32
Trikotaj
S c . 58230
Kubado - Ömer Kuytul
S u l t a n h a m a m B a l c ı H a n N o . 35-36
Tel : 22 38 94
Trikotaj
S c . 58644
Süleyman İntepe
Üsküdar Selâmi Mahallesi
F ı s t ı k a ğ a c ı K e r p i ç h a n e S k . N o . 17
Trikotaj
S c . 59889
Şirin Süsl ü
Ç e m b e r l i t a ş P e y k h a n e S k . N o . 46
S c . 60122
İzzet Yurdakul
Örücüler Çarşılı
Tel : 21 7 7 91
Trikotaj
Trikotaj
Han
S c . 60845
Nihat Yöne t
Mahmutpaşa
Küçük Yıldız Hah
N o . 120
Trikotaj
Sk.
Ö z t a ş P a s a j ı N o . 305
Tel : 22 25 38
S c . 61055
Necat Revanbaş
Rızapaşa Yokuşu
Şark H a n N o . 2/61
Tel : 21 19 12
Trikotaj
S c . 61080
Akkurt Ticare t v e Ö r m e Sanayi i
Arif Ceylâ
Trikotaj
n
Ç o r a p : M e r c a n T a c i r h a n e Sk .
Kazova Han
Triko
18-19
: Mercan Örücüler
Şeker
Mah.
A h m e t P a ş a Sk .
32/1
Tel : 21 02 29
S c . 61622
M i t h a t Özdensan
Üsküdar
Trikotaj
h
Valdeiatik
Mahallesi
A b a c ı d e d e S k . 33
S c . 65394
A d a k Trik o K o l . Şti .
İbrahim Yenilmez ve Kardeşleri
Örücüler Şeker A h m e t Paşa Sk.
Ç a r ş ı h H a n K a t 5 N o . 224-225
Tel : 21 88 28 - 26 61 31
Trikotaj
S c . 65653
Fehmi Ülkerim
Aşirefendi Cad.
Gürün Han Kat
Trikotaj
7 N o . 746 '
S c . 69778
Setrak Halıcı
Yeşildirek Sultan Mektep
S i g o r t a H a n 24-25
Tel : 27 70 17
Sc.
Trikotaj
Sk.
70267
Yusuf
Akova
Trikotaj
Sultanhamam Gürün
K a t 4 N o . 467
Tel : 22 J/S '^5132
Han
S c . 71982
Güneş Ticaret Evi
Jak P a p o
Trikotaj
1.
Aşirefendi Cad.
Elkâtip Sk. No. 5
2. A ş i r e f e n d i C a d .
K ö p r ü l ü S k . N o . 60
Tel : 27 08 93
Sc.
75344
Mehmet
Silâhtar
Manifatura
Trikotaj
Ticarethanesi
Fincancılar Mahmudiye Han No. 3
Tel : 22 57 13
S c . 76905
Rıza Balkuv
Mahmutpaşa
Çıkmazı
3 ncü Başar Han
Tel : 27 Jf6 32
Trikotaj
S c . 78923
Hüseyin R e m z i Saltık
Cağaloğlu Bezciler Sk.
Ç o r a p ç ı l a r S i t e s i N o . 14
Zemin Kat
Trikotaj
S c . 81456
Örme Kumaş İmalâtı îstepan Börek
Mercan Fuarpaşa Cad.
M e t i n H a n 6 8 / 1 1 - 12-13
Tel : 22 40 37
~
Trikotaj
S c . 82626
Glide Triko - M e h m e t G ü d e
M a h m u t p a ş a P a s a j ı N o . 206-207
Tel : 22 92 70
S c . 83002
G a r b o Triko ve Lasteks
Trikotaj
^ İmalâthanesi
Mayda Nehabetyan
Yeşildirek Tarakçı Caferağa
İ ş H a n N o . 15
Tel : 22 17 42
Sk.
S c , 85064
Bülent Yaşar
Tarakçılar
Trikotaj
K o r ç u l u H a n No. 8/2
S c . 87474
Hüseyin B a y k a m
Yeşildirek
Trikotaj
Tarakçı
Trikotaj
Cafer
Sk.
N i ğ d e H a n N o . 60 v e 69
Tel : 27 80 00
S c . 87534
Yaşa Y a k o Bişvily
Eminönü Hoca Alâattin Mah.
Saka Çeşme Sk.
K o n y a H a n K a t 2 N o .11-12
Tel : 22 93 36
S c . 90093
T u n a Ötme
Sanayii
Güner Aktunalı
Şişli S ı r a c e v i z l e r C a d .
Fırın
Sk. N o . 69/4
Tel : 46 64 65
Trikotaj
Trikotaj
S c . 90138
Ali K a y t a n
Trikotaj
Mahmutpaşa Sururi Mah.
S u l t a n Odaları Sk.
Attarbaşı H a n N o . 17/319
Tel : 22 10 69
S c . 90135
Muhsin K a y nar oğlu
Cağaloğlu Tasvir Sk.
K u l H a n K a t 3 N o . 304
Tel : 22 64 73/49
S c . 90139
Cemâl Kaytan
Cağaloğlu Ceridehane
Ö r n e k a l î ş H a n 52-53
Tel : 22 64 73/53-52 S c . 90340
Bulut Triko Hannor Bulut
Sultanhamam Gürün
K a t 8 N o . 889
Tel : 22 43 70/25
Trikotaj
Trikotaj
64 73
Trikotaj
Han
S c . 91050
İs ak A î i t e b i
Trikotaj
Şişli B o m o n t i R u m K i l i s e s i
Sk. N o . 16/4
( Y e n i R u m Kilisesi arkası
Y e n i B i r a h a n e Sk. 16/4)
Tel : 47 59 85
arkası
S c . 91197
Nezaret
Konakoğlu
Yeşildirek
Trikotaj
Sultan Mektebi
Sk.
A r k a d a ş H a n B o d r u m K a t 13-15
Tel : 27 21 52
S c . 91426
Habibe Gözçakır
Fmdıkzade Kızılelma
N o . 30
Trikotaj
Cd.
S c . 9195 6
Nurettin D u m a n -
Trikotaj
Boğaziçi
Kontuarı
Üsküdar
Ç e n g e l k ö y Cakalı Sk.
No. 4
S c . 9240 7
Mehmet Özayma n
Trikotaj
M e h m e t Hasırcıla r K o l . Şti .
Mahmutpaşa
Bezciler Sk.
Güzin Han Kat 2
S c . 9304 0
Y o s u n Trik o K o l . Şti .
B ü n y a m i n Eşmezoğl
Trikotaj
u
Feridun H a n d a ç
Y e ş i l d i r e k T a r a k ç ı C a f e r S k . No.4 6
Tel : 27 02 55
S c . 9349 7
Nadire K a y t a n
Trikotaj
M a h m u t p a ş a S u l t a n O d a l a r ı Sk .
A t t a r b a ş ı H a n 1 7 N o . 31 3
Tel : 22 10 69
S c . 9417 4
F e t h i Tarı k B a ş a r g a n
Mahmutpaşa
Trikotaj
Bezciler
E r c i y e ş H a n K a t N o . 40 2
S c . 9453 8
Sevgi Triko - Hurşi t Toközl ü
Beyazıt Beyaz Saray No. 7 1
S c . 9566 5
R e n k Ö r m e Sanayi i
M u i s Hiva , Y a k o K a t a l a n ,
İ s a k B a h a r K o l . Şti .
Yeşidirek Çeşnici Sk.
7 N o . lu Aziz H a n K a t 2
Tel : 27 26 59
Trikotaj
Trikotaj
S c . 96222
Bilen T r i k o - A l i Uya r
Sultanhamam Gürün Han Kat 8
N o . 849
Sc.
Trikotaj
96227
R u h i Trik o - R u h i Gökta ş
Sultanhamam
Gürün Han
Trikotaj
Kat
6
N o . 646-647
Tel: 27 64 83
S c . 97855
A s - Ö z K o l . Şti .
Trikotaj
M e h m e t Durd u Asutay ,
A y h a n Özarıc ı
Mahmutpaşa
Hürriyet
H a m a m Sk.
İ ş H a n K a t 2 N o . 20
S c . 98354
A r - E l Trikoları Şerif A l t m e l
Üsküdar Atlas Sk.
K a y a H a n 27-3
Tel : 27 28 53
Trikotaj
S c . 98503
Turan Taşsmdıra n
Fatih
Trikotaj
Akşemsettin Cad. No. 23/1
S c . 98641
Siyah G ü l Ö r m e v e K o n f e k s i y o n
Trikotaj
Sanayii
Hüseyin K a d ı o ğ l u v e
Ort.
S. Pali k K o l . Şti .
Mahmutpaşa
Arif
Birkan Han Zemin
Tel : 27 99 83 den
Sc.
Paşa
Sk.
Kat
98770
Tek Jaka r Ö r m e Sanayi i K o l . Ş t i .
Davit Hananel , Ale v Soryan o
Mahmutpaşa
Bezciler
U ğ u r l u H a n 107
Sk.
Trikotaj
S c . 98824
Üter T r i k o
Sanayii
Trikotaj
M. Suat îlter
Cağaloğlu Tasvir Sk. No. 2 0 / A
S c . 99018
Ömer Günay
Trikotaj
Yeşildirek Katırcıoğlu
Sk.
Ali Rıza H a n K a t 4 No. 4
Tel : 22 04 54
S c . 99210
Motif
Örme
Sanayii
ve
Trikotaj
T i c . K o l . Şti.
Adnan Kambir-Rıdvan
Demirkapı Keresteciler
Çaycılar Sk. N o . 3 0 / A
Tel : 21 11 29
Kambir
Sitesi
S c . 99466
Bravo Trikodur
Mersin
Trikotaj
Çağlar
Sağmalcılar Ateşalan
Tel : 27 71 09
Cad. No. 4
S c . 101208
Emniyet Triko- Ali Aksoy
B e y a z ı t M i t h a t p a ş a C a d . N o . 35
el : 27 U 0T8
S c . 103535
A r t e k s J a k a r Ö r m e S a n a y i A . Şti.
Şişli P a l a z o ğ l u ( S ü m e r
N o . 10 Z e m i n
Tel : 27 80 15
Trikotaj
Sk.
Kat
S c . 103714
Öztaş T r i k o - T a h s i n
Sultanhamam
Trikotaj
Öztaş
Gürün Han Kat 9
N o . 922
Tel : 26 42 70/64
Trikotaj
Sc.
104152
Nurettin
Güvenilir
Yeşildirek
Trikotaj
Sultanmektebi
Çıkmazı
Ü ç ü n c ü B a ş a r H a n K a t 2 N o . 19
S c . 104362
Erol T a b a k
Yeşildirek Mollataş
K a t 3 N o . 25
Trikotaj
Han
FANİLA KUMAŞ İMALİ
S c . 53879
Zeki Bilgen
Yeşildirek K a t ı r c ı o ğ l u Sk.
S a a d e t H a n N o . 102
Tel : 21 13 92
Fanila
kumaşı
Fanila
kumaşı
Fanila
kumaşı
Fanila
kumaşı
Fanila
kumaşı
S c . 53979
A g o p Arsîanîı
Mahmutpaşa Tarakçılar
No. 10/1
Tel : 22 91 98
Han
S c . 67179 •
Ş e n a y K o l i . Şti.
Yusuf Ziya Vefa
ve
Ortakları
Cağaloğlu Türk Ocağı Cad.
Esen H a n No. 6
Tel : 22 89 18
S c . 83280
Ş a p c ı l a r K o l . Şti.
Salih Şapcı ve O s m a n
Şapcı
M a h m u t p a ş a Bezciler Sk.
Adalılar İş H a n 2/4
Tel : 22 60 02
Sc.
92700
Y a n i Gavriîidis
EmJnönü
Yeşildirek
Sultan
M e k t e p S k . 18 N u m a r a l ı
Gülen Han
3/4
imalât Nev i
S c . 97116
A l t ı n K o l . Şti .
A h m e t Altı n v e Ortaklar ı
Yeşildirek Bezciler Sk.
U ğ u r l u H a n N o . 106
Tel : 22 82 48
S c . 97186
Seha - Ö r m e Sanay i
S. Pali k v e Hayr i S a l t K o l . Ş t i .
M a h m u t p a ş a Sultan Odalar Sk.
Fanila
kumaşı
Fanila
kumaşı
Fanila
kumaşı
Sigorta H a n 20/21
Tel : 21 03 59
S c . 100749
î h s a n Göve r
Cağaloğlu Yanıksaraylar
E s e n H a n K a t 3 N o . 20
Tel : 27 16 49
Sk.
Y A S S I V E Y U V A R L A K BE L LASTİĞ İ
S c . 68478
Kiryako Patista s
Tahtakale Deveoğlu Yokuşu
G ü l e r H a n N o . 34
S c . 80390
Y a s e r AUöv i
Mahmutpaşa
Yassı ve yuvarlak
bel lastiği
Yassı ve yuvarlak
S u l t a n Mekte p S k .
bel lastiği
U ğ u r H a n N o . 17
Rc. 80892
Koket Lasti k i m a l â t h a n e s i
Jak - Fi ş
Tarakçılar Cad.
K o ç u l u H a n N o . 14/17
Yassı ve yuvarlak
bel lastiği
Tel : 22 02 27
Sc.
88530
O s m a n Büyükbezirc i
Çakmakçılar
B. Valde Ha n
3 ü n c ü K e m e r N o . 11
Yassı ve yuvarlak
bel lastiği
Sc'
92057
İsak Eskînazi
Yassı ve yuvarlak
M a h m u t p a ş a Bezciler
»
Erciyeş H a n
S c . 104650
Beteks Ticaret
bel lastiği
Sk.
403
(Beteks)
Yassı ve yuvarlak
Avram Mayer
Çakmakçılar Yokuşu
K ü ç ü k Y e n i H a n N o . 312
Tel : 22 78 29
bel lastiği
GİPE İMAL İ
Sc.
72616
Bekir
Özdoğancı
Mahmutpaşa
Bezciler
Uğurlu Han Kat
Tel : 26 64 77
Sc.
Gipe
imali
Sk.
3 N o . 303
74207
Armond
Abravanel
Mahmutpaşa Kürkçü
Tel : 22 51 48
Gipe imali
Han
N o . 31
5 — KONFEKSİYON SANAYÎÎ
Sayfa
— Kravat
Kumaşı
^5
— Etiket
^5
— Korselik kumaş
^5
— Cam-Elyaf Dokumalar
^5
— Şerit ve kordelâ imali
65
— îpek kordon
^6
— Atkı dokuma
66
•— İ p e k l i p e ş t e m a l
67
— Potin bağı
67
— Kravat
imali
67
— Dantel imali
67
— Muhtelif
konfeksion
68
•— D e r i k o n f e k s i o n
72
— Kadın konfeksion
72
— Peruka
imali
73
•— Ş e m s i y e i m a l i
73
— Şapka imali
75
— İşlemeciler
76
-— E l d i v e n i m a h
77
— Plâstik
konfeksion
— Deriden saat
77
kayışı
Gözlük muhafazası
— Y a p ı ş k a n telâ imali
77
78
KRAVAT KUMAŞI
S c . 84489
M e h m e t Şeritci
Kocamustafapaşa
K a t 1 N o . 18
Tel : 22 37 J ,5
Dokur
Han
ETİKET İMALİ
S c . 97664
Murat
Geraîioğlîi
Kumkapı
Kürkçü
Kuyulu
Sk.
No. 6/1
Tel : 27 51 22
KORSELİK KUMAŞ
S c . 90380
Mustafa
Akkaş
Cağaloğlu Yanıksaraylar
A k s y H a n 21-23
Tel : 27 03 82
Sk.
CAM - ELYAF DOKUMALAR
S c . 100456
Lif c a m
Cam
Mehmet
KoL
Elyaf
Sanayi
Varol ve
Ortakları
Şti.
Kumkapı
Tunakeş
Galata
Türkeh
Cad.
S k . N o . 10
Rıhtım
Kozluca Han
Tel : 49 93 07
Cad.
Kat
2 N o . 16
ŞERİT VE KORDELA İMALİ;
S c . 41865
Bağdık Papazyan
Yeşildirek
Sultan
Mektep
Uğur Han
Çıkmazı
No. 7/10
Çeşitli
kordelâ
İmalât Nev'î
S c . 43145
Agop Çubukçu
Çeşitli k o r d e l â
Yeşildirek Sultanmektebi
Sk.
Uğur Han No. 8
S c . 50203
istepan Papazyan
Yeşildirek Necip Efendi
T e k s t i l H a n N o . 46
Tel : 48 28 26
Çeşitli k o r d e l â
Sk.
İPEK
14
KORDON
S c . 51310
İpek kordon
Avram Biçaçi
Çakmakçılar
Sümbüllü
Han
Üst K a t No. 9
Tel : 22 39 80
S c . 95521
İhsan Büyükcebeci
İpek kordon
Üsküdar Toptaşı
Toptaşı Cad. Kaşımağa
S k . N o . 18
ATKI
DOKUMACILARI
S c . 44820
Tahir Z a h i r Çeri
Yenikapı Büyüklanga
K a r a k o l sok. N o . 6/1
B o y u n atkısı
S c . 59129
Bedros Palancıoğlu
B o y u n atkısı
İstanbul Gedikpaşa
Cad.
N o . 99
S c . 59138
Serkis B a s m a c ı o ğ l u
Çakmakçılar
Tarakçılar
Han Kat
B o y u n atkısı
Yokuşu
Cad. Büyük
Ticaret
2 No. 4
S c . 59913
Salih
Düzdokur
İstanbul
Aksaray
C a m i Ş e r i f s k . 16
B o y u n atkısı
Büyük
Langa
S c . 56957
'
Osman Kur ç
Karagümrük
'
B o y u n atkısı
S a f a l ı ç e ş m e Cad .
No. 70/76
S c . 60261
_ • ^
Pembe Güle ç
•
B o y u n atkısı
Ayvansaray Marul
H a n ç e r l i y o k . 8/1
Tel : 21 67 05
sk.
KLI PEŞTEMA L
S c . 89459
Ali Seçki n
Üsküdar
Ümraniye
İstiklâl
mah.
( Y e n i M e r i h sk. N o . 2 0 )
POTİN BAĞ I
S c . 78611
A v r a m İsa k v e Z ü m b ü l
Potin bağı
A d u t K o l i . Şti .
Mercan
Uzunçarşı
Barlas
Han
Kat 2 No. 3
KRAVAT İMAL İ
S c . 92105
Şükrü A t ı l g a n
Kravat
Eminönü
Marputçular
Rıza Paşa
H a n No . 505
Tel : 27 02 Jf9
S c . 92827
Sunar Çora p v e Ö r m e K r a v a t
Sanayii
Kravat
Ömer Suna r
Sultanhamam
R ı z a p a ş a Yokuş
Rızapaşa Han
Tel : 22 33 49
Kat
u
5 No . 5 0 9 - 5 1 0
DANTEL İMAL İ
S c . 74360
Necat D o k u m a Ltd . Şti .
Ş i ş h E s k i R u m K i l i s e s i Sk . No . 25
Tel : 47 25 87 - 27 37 53
MUHTELİF
KONFEKSİYON
İmalât
Nev'î
S c . 33287
Atalar
Miiessesatı
Bahçekapı
T.A.Şti.
Şehinşah
N o . 55
Tel : 27 50
Konfeksiyon
Pehlevi
Cad.
00
S c . 33807
Mehmet
1.
Gürsoy
Maymutpaşa
Erciyeş
2.
Konfeksiyon
Mithat
Han
Bezciler
Sk.
N o . 404
Sultanhamam
N o . 42
Tel : 22 99 01
Hacopulo
Han
- 27 06 95
S c . 46590
Lütfü G ü v e n
Sirkeci
Konfeksiyon
Kafkas
Geçidi
Üç Direkli H a n
Tel : 22 57 19
Ü s t K a t N o . 304
S c . 60459
Konfeksiyon
İstanbul
Mehmet
Kumaş
Mescioğlu ve
Faik Babacan
Şube
K o l . Şti. ^
: Sultanhamam
Han Kat
Katırcıoğlu
1 N o . 131
Sultanhamam
Gürün
Han
Kat
3
N o . 325, 326, 327
Tel : 17 26 Olf
S c . 65086
Ali Cansız
Konfeksiyon
Beyoğlu İstiklâl Cad. No.
373/1
Tel : kh 57 89
S c . 68463
Yeni
'"^n,
-
Îdeal-Kadun
Kadıköy Halitağa
İşkur
Pasajı
Tel : 36 19 34
m
9/23
Hasan
Cad.
Konfeksiyon
S s . 68768
Cemâl
Erdelek
Mahmutpaşa
1 nci Han
-
Cemal
Hamam
No.
Mahmutpaşa
Triko
imalât
Nev'i
" ~
" ~
Konfeksion
Sk.
14-16/21
Hamam
Sk.
K a y a H a n No. 18/4
Tel : 22 90 87 - 27 97 76
S c . 72236
Gazip - Gazip Şahinalp
Mahmutpaşa Mengene
Çıkmazı
No. 12/1
Sc.
Konfeksion
80322
Tomris Yuvalı
Mecicliyeköy Gayrettepe
S a a t ç i B a y ı r ı N o . 20
Konfeksion
Ş i ş h H a l â s k â r g a z i C a d . N o . 226
Tel : i/7 31 50
Sc.
88567
Glilöfen
Hazır
Giyim
Sanayi
Konfeksion
S aim Özruso ve
M a y i m H a v i y o K o l . Şti.
O s m a n b e y R u m e l i C a d . N o . 68
Tel : Jf7 61 55
S c . 88861
Aşkın
Kardeşler
K o l . Şti.
Ali, M e h m e t ve İlyas
Sultanhamam Gürün
No. 728-729 kat 7
Tel : 27 20 06
Konfeksion
Aşkın
Han
S c . 89527
Cansız
Konfeksiyon
Abdullah
Beyoğlu
Cansız
Küçük
Sinek Çıkmazı
Tel : U 83 U
Sc.
Konfeksion
Parmakkapı
S k . N o . 13
90137
Turan Emir
Mahmutpaşa Rastıkçı
Hayırh H a n 14/6
Tel : 27 80 00/13
Konfeksion
Sk.
S c . 91162
T ü r k m e n K o l i . Şti.
Seyit ve M e h m e t T ü r k m e n
Konfeksion
Piyerloti Cad.
A n a d o l u H a n N o . 39/1
Tel : 22 97 09
Büro :
Eminönü Mahmutpaşa
B e z c i l e r S k . N o . 49
Tel : 27 50 46
S c . 91282
Eumeii KonfeksiyonMustafa
Konfeksion
¥ı!maz
Beyoğlu Olivo G e ç i d i Sk.
Olivo
Apt. Kat
2-3
Tel : i/4 32 76
S c . 94286
K a y a T r i k o K o L Şti.
Ümit-Kaya ve Kemâl Açıkgöz
Eminönü Mahmutpaşa
Sk.
A b u t E f e n d i H a n 58
Tel : 22 97 53 ^ 27 32 77
Konfeksion
S c . 94435
İsmail Yalmantıaş
Sultanalımet İshakpaşa Cad. No.2
(Cankurtaran Millî Eğitim
Matbaası Karşısı)
Tel : 27 71 83
S c . 95215
Sarkıı-Yaşar
Konfeksion
Sarsılmaz
Tünel
Tünel Pasajı
Fatih
Fevzipaşa
N o . 9/1 kat
Konfeksion
1
C a d . N o . 71
(Mağaza)
Tel: 49 03 58 - 21 36 22
S c . 95485
Çul-Birsen Erker
Beyoğlu İstiklâl Cad.
Eski Ç i ç e k ç i Sk. N o . 3
Tel : 47 İ2 72
Konfeksion
S c . 95660
Şule
"~
Konfek^yon-
Muteber
Konfeksion
înay
Cağaloğlu
Nuruosmaniye
Mengene
Sk. D i b a
î§ Han
Kat
2
N o . 25 26
Bc.
99707
Emralı Konfeksiyon
Sadettin Şahal
Mamalbaşı Cad.
Tel : J{9 9Jf 86
Konfeksion
14/1
Beyoğlu
S c . 100132
Mine Triko
Salim
Konfeksion
Şatır oğlu
Atatürk
Bulvarı
Manifaturacılar
No:
Çarşısı
5709
S c . 100486
Akgöl Konfeksiyon
Mehmet
Konfeksion
Akgül
Mahmutpaşa
Bayraktar
Sultanmektebi
Han
No.
S c . 101420
¥orıca Konfeksiyon
Sk.
24/6
KoL
Şti.
Alîcli G ü l , T o d o r i H a l a ç i
Unkapanı Atatürk Bulvarı
M a n i f a t u r a c ı l a r Çarşısı No.
Tel : 27 52 61
Sc.
5211
103305
Ü ç l e r K o n f e k s i y o n K o l . Şti.
Talisin
Ahmet
KıçıkoğluBiiyüMzgi
Yeşildirek
Büro
Konfeksion
İnce
İbraMîiı
No.
Konfeksion
Sultan Mektebi
Sk.
28/4-6
:
Mahmutpaşa Yokuşu
Tel : 27 93 10/50
N o . 53
BERİ KONFEKSİYON tHALÎ
İmalât Nev'î
5c. 78515
K a r n ı e ı ı K o l . Şti.
Samibehar ve L e o n Menaşe
Beyoğlu İstiklâl Cad.
Kalkavi Sk. Resul H a n K a t 3
B e y o ğ l u İ s t i k l â l C a d . N o . 342
Tel : U 95 90 - U 98 00
KADIN KONFEKSİYONU
S c . 47627
İdeal Y a k o Hasan .
Kadıköy Halitağa Cad.
Turan
Pasajında
İdeal
Korse
Sutyen
Korse
Sutyen
Korse
Sutyen
Korseci
No. 9/23
Tel : 36 19 3U
Sc.
76776
İzzet
Civan
Lüks
Beyoğlu,
İstiklâl
Tokatliyan
Sc.
Tuhafiye
Mağazası
Acunbalı
Cad.
Pasajı
No. 8
77354
Kelebek
Korse
Ticaret
Ltd.
Şti.
İ s t i k l â l C a d . N o . 433
Tel : hh 61 62
S c . 77898
Titiz MağazasıAli Titiz ve E r g u n
Çamaşır
Titiz K o l .
İstiklâl Cad. 257/3
Güney Palas
(İdarehane)
İ s t i k l â l C a d . 108 ( s a t ı ş y e r i )
Tel : 4.9 00 77
Şti.
İ m a l â t Nev'i
S c . 81233
Sünter
Güler
^
Konfeksiyon
Çamaşır
Sünter
Eminönü
Mercan
Marpuccular Nasırzadeler
Tel : 22 51 98
Sc.
Han
48
83058
BÎ-BA Konfeksiyon
Tahir Taş
Galatasaray Meşrutiyet
No. 14/6
Tel : U 96 56
Sc.
Cad.
95753
Çubuk Konfeksiyon
Sahak D. Çubukcuyan
Beyoğlu istiklâl Cad.
T o k a t i ı y a n İş H a n K a t 1 N o . 19
Tel : 49 76 00/57
KADIN
SAÇI
Sutyen
(PERUK)
İMALİ
S c . 69705
Ahmet Kobak
K a d ı k ö y Söğütlüçeşme Cad.
D i b e k l i P a s a j K a t 1 N o . 28
Tel : 36 18 99
Peruka
ŞEMSİYE
S c . 24340
Avram Azuz
Tahtakale, Tahtakale Cad.
Tel : 22 87 99
Şemsiye
N o . 64
S c . 26453
Yako Behar
Mercan Uzunçarşı
Büyük Milas Han
Tel : 22 16 92
Şemsiye
N o . 204-205
S c . 31838
"'^
Atlas K o l . Şti.
Eclmon Sarfati ve
Sultanhamam
No.
—
—
Şemsiye
Ort.
Sakaçesme
Sk.
37
Tel : 22 86
61
S c . 46790
Avram Hasan ve Ortağı
Rızapaşa
Şemsiye
Yolcusu Şark H a n
içinde
M e s l e k H a n N o . 17
S c . 63968
Sami Bektaş
Çakmakçılar
SünbüUü
Şemsiye
Yokuşu
Han
içinde
B e y a z ı t H a n N o . 10
S c . 75011
Şemsiyecilik K o l . Şti.
Şemsiye
Yasef Bilevi Efrayim pardo ve
Salamon Kaveson
Eminönü Marputçular Cad.
Küçük Han No. 6
T e l ; 22 02 91 - 26 87 7If
S c . 77167
G i u s e p p e Alııf M e d i n a
Şemsiye
Rızapaşa Yokuşu
Fincancılar
Çıkmazı
A k h a n N o . 305
Tel : 22 47 61
Büro :
Şişli R u m Kilisesi
Arkası
Peri Sk. G ü v e n H a n
Kat
1
S c . 78311
Fehmi
Yıldırım ve
Şemsiye
Oğulları K o l . Şti.
Kocamustafapaşa
Ali Fakih
D u h a n i y e Sk. S u m b u l efendi
(an
sitesi)
No.
Mah.
çarşısı
7-25
Tel : 22 29 47
Büro :
Eminönü
tahtakale Cad.
N o . 104
~
S c . 81562
Kefik Eryürük
Şemsiye
Vefa, Vefa Cad.
Birol Han
Kat
3 No. 2
S c . 85284
Jozef
Sabuncu
Eminönü
î§ Bankası
Şemsiye
arkası
C e l â l B e y S k . N o . 16 K a t
2
S c . 98714
Karadeniz Şemsiye
G ü i c i n Yıldız Eli
Sultanhamam Gürün
K a t 5 N o . 562
Tel : 22 42 70/92
Şemsiye
Han
S c . 102936
M e h m e t Suat Dıırmarış
Üsküdar Bülbüldere
B a ğ l a r b a ş ı Cd. N o . 9/1
Tel : 33 16 03
Sc.
Şemsiye
104249
Merlîı Şemsiye îmalâthanesi
Ferralı Özcebe
1 — Rızapaşa Yokuşu
Şemsiye
R ı z a p a ş a H a n 221 K a t 2
2 — Rızapaşa Yokuşu
Fincancılar çıkmazı Ak Han
N o . 404
Tel : 22 35 98 den Lütfü
ŞAFKA ÎMALÎ
S c . 48033
Nestor Nestoridis
Beyoğlu T o m t o m Mah.
P o s t a c ı l a r S k . N o . 22
Tel : 44 41 78
Sc.
Şapka
88721
Ösen-İs Y a k u p Özkanlı
Kadıköy Kızıltoprak
Tahtaköprü Cad. 32/4
Tel : 22 80 16
Şapka
İŞLEMECILER
Sc.
67030
S erkiz
Çıımnacıoğlu
Sultanhamam
No.
işleme
Saidiye
Han
23-24
S c . 67174
Meiîok Zorman
Sultanhamam
îşleme
Gürün
Han
Kat
9
N o . 956
Tel : 27 78 97
S c . 71398
ü ç Fil A d i K o m . Şti.
Ercüment
ve
Tuğrul
îşleme
Kayadelen
Ort.
İşyeri
:
İ s t i k l â l C a d . N o . 431
Santa Mari Han
Büro :
İstiklâl
Tel : U 89
Kat
2 No. 2
Cad.
94
B e y o ğ l u N o . 291
Sc.
91670
Tamer
Özüpek
Mahmutpaşa
Büyük
işleme
Yıldız
Han
K a t 2 N o . 7-8
Tel : 22 90 76
Sc.
92652
Ahmet
Gamsızoğlu
Beyazıt
Beyazsaray
Zemin Kat
Sc.
îşleme
Han
38
94145
İsak Habin
İşleme
Etiket
Atölyesi
Yeşildirek
Hoca Hanı
Sultan Pasajı No. 6
• Tel : 27 93
10/45
Sok.
imalât Nevi
S c . 94336
" ~
Etiket Sanayi K e m a l Mert
Şişman
Maya ve
İşleme
Ort.
A d i K o m . Şti.
Topkapı
Merkezefendi
Gümüşsüyü
Eminönü
Nazif
Sc.
Cad.
34 P a r s e l
Hamidiye
Bey Han
Cad.
Kat
2 No.
30/31
105990
Ba-Nu
Sedat
Renkiş -
İşleme
D e m i r el
Sarıyer K u d r e t u l l a h
No. 7/2
efendi
Sk.
ELDİVEN İMALİ
Sc.
51795
Hayim
Biçaçi
T ü n e l Y e m e n i c i l e r S k . N o . 25
Beyoğlu
S c . 52627
Baruh
Gümüşmakas
Tünelbaşı
Güney
Erkanıharp
İs H a n
Sk.
No. 7
PLÂSTİK KONFEKSİYON
Sc.
59925
Prafek- Muallâ Peker
Feriköy Kurtuluş Cad.
F e r i k ö y P a s a j ı N o . 40 v e 42
Tel : ki 50 lif
DERİDEN
SAAT
KAYIŞI
GÖZLÜK MUHAFAZASI
Sc.
52761
Münir
Kalata,
Özcengiz
Kuledibi
Serdar Ekrem
S k . N o . 75
'
YAPIŞKANLI TELÂ İMALİ
İmalât N e v i
S c . 98264
Lîmaıiteks
Karabet
S a n a y i K o l . Şti.
Liman
Ayvansaray
ve
İskele
Tel : 22 32 29
Oğulları
Yolu No. 4/2
6 — BOYA, APRE, EMPRİME
SANAYİİ
Sayfa
— îplik boyaması
81
— îplik ve çorap boyaması
81
— Kumaş
82
boyaması
— Elbise temizleme b o y a m a
82
— E m p r i m e işleri
83
— Şarcion işleri
84
İPLİK BOYAMAS I
S c . 51505
Emniyet Boyahanes i M e h m e t Benic e
Edirnekapı Karagümrük
Tahtacılar Sok. No. 3
Tel : 21 53 27
Sc.
Boyama
îplik
Boyama
îplik
Boyama
îplik
Boyama
îplik
Boyama
55558
AtauUah Boya r
Çakmakçılar Yokuşu
B ü y ü k V a l d e H a n î ç N o . 27
Tel : 22 99 62
Sc.
İplik
57471
M e h m e t Akderel i
M e r c a n Şerifpaşa H a n
54
S c . 57494
K â z ı m Süme r
Tığcılar Seferülhayır
N o . 10-11
Tel : 27 15 20
Sc.
Han
93967
Y e n i Ş a f a k Boyahanes i
Molla Mehmet Kocaer
K u m k a p ı Hisar Dibi
A h ş a n S k . N o . 119
İPLİK V E ÇORA P B O Y A M A S I
Sc.
64156
Lazari Hacetoğl u
Kapalıçarşı Örücüler
Astarcı Han No. 7
Tel : 22 90 79
îplik ve Çorap
boyama
îplik ve Çorap
boyama
S c . 84166
Sever Boyahanes i
Meral Çepn i
Mercan,
96/1-2-3
Uzunçarşı
îğneci
Han
KUMAŞ .BOYAMASI
Sc.
38098
Ho¥aîîes
Efganoğlıı ,
Şişli H a v a r y u m
Tel : 47 40 76
Kumaş
boyama
Kumaş
boyama
S o k . 96
S c . 42208
aııes K ı I ı ç o ğ İ H
Kumkapı
Ârapzade
Sk.
No.
39/41
E L B I S E TEE^İ^LEBİE ¥ E
BOYAMA
S c . 32900
Keiîiallettiiî
Kadıköy
Ergin
Bluvakkithane
N o . 26
Tel : 36 11 37 - 36
Sc.
-00
Elbise
temizlem.e,
boyama
Elbise
temizleme,
boyama
Elbise
temizleme,
boyama
Elbise
temizleme,
boyama
Elbise
temizleme,
boyama
Cad.
32
44104
AljclMffraMman
Sirkeci
No.
Cengiz
Hocapaşa
Hamam
Sk.
6-15/1
Tel : 22 54 64
S c . 47388
Fepo
Müessesesi
Ortaköy
-
Muallim
Hikmet
Naci
Tıifaiî
Cad.
81/1
Tel : 47 30 25
S c . 55441
Mesaffer
Yıldız
Erbin
Bulvarı
N o . 11
Büro :
Ortaköy
Muallim
Naci
Cad.
No. 6
Tel : 46 67 87
Sc.
63211
Star
Elljise
Temizleme
H, MıaMis Ösışık v e
Adi. K o m ,
Beyoğlu
Fabrikası
Oft.
Şti.
Kâtip
Mustafa
Çelebi
Mah. Çukurlu Çeşme Çıkmazı No. 9
Tel :
49
22
11
S c . 82186
Işık
Çaiiiaşiff
Faibiikası
AH Eliffenı B a n l ı we
OıL
KoL
Elbise
temizleme,
boyama
Elbise
temizleme,
boyama
Elbise
temizleme,
boyama
Elbise
temizleme,
boyamda
Şti.
Sultanahmet Cankurtaran
Ahırkapa Cad. N o ' 3
Tel : 22 91 39
Sc.
88009
Yolkmaiî
ve
liııra
Sistem
Bos^SLiîia L t d ,
Üsküdar Hacı Hesna
Selâmsız Cad.
Tel : 36 53 73
Sc.
Temizleme
Şti»
Mah.
N o . 26
94086
Wmi B o y a m a v e E m p r i m e
Y a k ı ı p Eırgin
Fa]bırikası
Fatiiı Şehremini Saray M e y d a n ı
C a d . î b r a M m Ç a v u ş N o . 33
Tel : 21 50 22
Sc.
97155
Y e i î i K o f f m aB Hayri
Ortağı
KaEaosmaîioğM ve
A d i K o m . Şti, •
Halitağa Cad. No. 46/2
Tel : 36 92 16
IŞLEM
Sc.
99629
T e - B a Tıuiıan Olgaç ve
O r t a k l a r ı K o L Şti.
Yeşildirek Demiray
Han
N o . 614 K a t 4 - 5
Tel : 27 07 40
Sc.
Kumaş
Baskı
Kumaş
Baskı
102439
Emprime
FaTorikası
M e î m ı e t İzset
Gaziosmanpaşa
Akal
Küçükköy
P a ş a Ç a y ı n N o . 108
Tel : 21 11 06 '
ŞARDON İŞLER İ
S c . 31899
Süleyman
Örer
Yeşildirek Katırcıoğlu
Saadet
Tel :
Han
22 67 56
3
i
Sk.
;
Şardon
imali
7 — JÜ T V E A M Y A N T SANAYİ İ
* '
— Kolon
~
'
îmali
Çuval İmali :
Sajfa
87
;
87
KOLOM
ÎMALÎ
îîîialât
Nevîi
S c . 43062
Kemâl Kaçar
^
.
Şişli A b i d e i H ü r r i y e t C a d .
262./268 v e y a m n d a k i b i l â
258
Tel : 21 40 13
No
Kolon-imali
ve •
S c . 51365
Maıom Yensarfati
K o l o n imali
M e r c a n Paşa Camii Sk.
Sağır
Han
No. 32/1 Z e m i n
Kat
S c . 88014
İbrahim
Aytürk
Yapıcı
K o l o n imali
Çemberlitaş
Tavuk Pazarı Cangar
N o . 55
Tel : 21 62
Han
34
S c . 88071
Ali Şimşek
Kapalıçarşı Astarcı Han No. 2
Tel : 22 90 19
K o l o n imali
ÇUVAL ÎMALÎ
S c . ,27323
Muharrem Pişan
E m i n ö n ü Hazırcılar
No. 4
Tel : 21 12 18
Sc.
Çuval imali
Kızılhan
33773
Avadis Haçaduryan
Çuval imali
Sultanhamam Rızapaşa Cad.
N o . 83
Tel : 22 11 84 - 22 94 36
m
Sc. 3961 9
Emniyet K o l . Şti.
i b r a h i m B u r h a n e d d i n v e Ortağ ı
E m i n ö n ü R ü s t e m Paş a M a h .
A s m a a l t ı K ı z ı l h a n Sk . No . 7
Tel : 22 17 72
Sc. 7951 6
Mustafa Kurdik
Çuval imal i
Çuval imal i
Halat Demirhisa r Cad .
No. 5 0
Tel : 21 40 23
Sc. 8618 8
Çuval K a n a v i ç e Ticare t Ltd . Şti .
Eminönü Asmaalt ı Kızılha n Sk.
Çavuşpaşa H a n 3 5
Tel : 22 57 50 - 27 17 72
Çuval imal i
8 — HALI , KİLİM , B A T T A N İ Y E İMAL İ
Sayfa
— Halı, kilim, battaniye imali
91
MALE, K Î L Î M , • I B A T T A M İ Y E İ M A L İ
İmalât
Me¥İi
S c . 49236
Mustafa
Bengii
Battaniye
Kocamustaf apaşa
Arabacı Beyazıt M a h .
Kocamustafapaşa
Çeşmesi Sk.
N o . 46
Sc.
51772
Yarajaiî
Tııtııoğlıı
Kilim
Kaziıçeşme Beş Kardeşler
Sk.
N o . 26
Sc.
59831
Lâtfî
¥ılclızoğlıı
Aksaray
Tramvay
Sc.
Hah
Küçük
Langa
C a d . N o . 153
59909
Giivenai
Mensucat
Akkalkan
Halı
Ticaret K o L Şti.
Hikmet-
İsmet
- Süleyman-
VaMt
Akkalkan
Topkapı Maltepe
Gümüşsıi37U C a d .
Yeni Açılan Y o l 7
Büro
:
Mercan Tığcılar
Tel : 22 07 30
C a d . 15
S c . 60308
Eyüp
Hıtay
İstanbul R a m i
Demirkapı
Halı,
kilim
Topçular
Cad. 5 Sayaç Han
S c . 91736
Tok Mekik Kauçuk
Behçet T o k
Topkapı Maltepe
Esenler C a d . 1
Halı
Sanayii-
Sağmalcılar
Topkapı Maltepe Sağmalcılar
Çarşı Cad. N o . 6 / A
Tel : 21 58 22
Kauçuklu
hah
9 — DÖKÜM
SANAYİİ
Sayfa
— Pirinç
boru, kurşun
Kurşun
boru,
m ü h ü r imalcileri
95
— Pik dökümcüleri
— Matbaa
harfleri dökümü \
— Pik d ö k ü m soba
— Bakır ve
A l ü m i n y u m d ö k ü m ü 11
95
11
1
' 11
1
1
S c . 43027
Beffç
ÖYagiinyan
Sütlüce
No.
ÎCaraağaç
Kurşun
boru
Kurşun
boru
Cad.
129/1
Tel : U 22
48
S c . 52574
Sal a n i o n
Rami
Topçular
No. 41/3 ve
Kışla
Cad.
41/5
S c . 56489
Pirinç
Rızapaça
Yokuşu
boru
15
S c . 57025
Kııırteî KoL Şti»
Kurşun
boru
Kursun
boru
Kurşun
boru
Maçik Kaprilyaıı ve
Eerç
KapriSyan
Topkapı
Merkez
Efendi
Mah.
T a ı ^ k e c i M e y d a n ı N o . 26
(Eski L o n d r a
Tel : 21 12 95
Sc.
Asfaltı
üstünde)
80229
Masan
Çal
R a m i ü l u y o l Sanaj^i S o k .
B a k ı r c ı l a r Ç a r ş ı s ı N o . 116
Tel : 21 51 38
Sc.
91970
Ali A c a r
Sağmalcılar
Bakırcılar
Tel : 21 66
Köyü
Akümülâtör
Sitesi B o l k
36
1 No. 2
PIK
DÖKÜMCÜLERI
S c . 42945
Mac! K a r a k a ş
Maltepe
No.
68
Gümüşsüyü
Pik
Cad.
dökümü
plâkası
S c . 46969
K e m a l Tuğtu l
Rami
No.
Topçular Kışla
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
119/3
115
54458
Niko Boco s
H a s k ö y , H a s k ö y C a d . No . 8 1 - 8 3
S c . 58283
Şükrü K a y a
Halıcıoğlu Kumbarhane
No.
dökümü
Cad.
S c . 51015
K o ç o Mihalidi s
K a r a k ö y Y e l k e n c i l e r No .
Sc.
Pik
Cad.
32/1
S c . 62135
Mehmet Fida n
H a s k ö y Ç e k i r d e k ç i S k . No . 15
S c . 74818
B a y r a m Özde n
Rami
No.
Topçular Uzak
Ç i f t l i k Sk .
3/2
S c . 76813
R ü s t e m Demircioğl u
H a s k ö y P i r i p a ş a H a m a m Sk .
No.
216/1
S c . 79664
İ b r a h i m Ethe m Kay a
Hasköy K u m b a r h a n e Cad.
H a m a m Sk. 31/1
S c . 80024
N o r m e t a l - Ziy a K ü r k ç ü
Hasköy Okmeydanı Cad.
55/7
S c . 81650
A h m e t Öze
n
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü.
H a s k ö y M e z a r h k Ü s t ü N o . 41
S c . 81652
Zahariya İnatçıoğl u
Topkapı
Mevlanakapı
Efendi Camii Sk.
Merkez
5/1
S c . 81657
A b r a h a m Dülgerya n
Topkapı, Mevlanakapı
No.
Tekke
Sk.
1/1
S c . 82175
Cemâl İnc e
Galata
Perşembe
Pazarı
Cad.
Keresteci Fazıl Paşa Sk. No. 1
S c . 82292
Adnan Karaka ş
Halıcıoğlu Kumbarhane
No.
Cad.
32
S c . 84971
İ m d a t R u h i Zore l
Topkapı Maltepe
Çıkmazı No. 3
Sc.
Yeniyol
86225
Hüsnü Yılma z
Topkapı
Maltepe
Yeni
Çarşısı A. B l o k Karşısı
Demirciler
6/1
S c . 86376
Rıfkı Erca n
Kasımpaşa
144/2
Kulaksız
Cad.
S c . 86377
M u s t a f a Şeno l
Silâhtara ğa
No. 15/1
Kemerburgaz
Cad.
S c . 86917
Osman Canasla n
Rami Topçular Ciccoz
Pik
dökümü
Pik
dökümü
S c . 90195
Tuneer Dire n
H a s k ö y A y n a h K a v a k C a d . N o . 13
Pik
dökümü
S c . 90457
Mehmet Zamu r
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
No.
Yolu
6/9
S c . 89399
K a h r a m a n Pi k D ö k ü m Ev i
Hikmet K a h r a m a n
Hasköy Hahcıoğlu Ahretlik
Sk.
No. 2
Şehremini
Kaleditai
Mevlânakapı
Sk.
24/1
S c . 91805
Metalizasyon
Aydm
Cansever
Mak. Yük . Müh .
Hahcıoğlu
No.
Kumbarhane
Cad.
66-68
S c . 91938
M e h m e t Yılmaze r
Topçular Puatpaşa Cicoz
No.
Yolu
6/3
S c . 92461
Ü ç Yıldı z Pi k D ö k ü m Ev i
Mehmet Ünald ı
Şehremini
Karabaş
M ü c e v h e r Sk.
Mah.
12/2
S c . 92813
Temizel D ö k ü m e v i Al i Varo l
Sağmalcılar
İstanbul
Cad.
N o . 36
(Dökümcüler Sitesi)
Sc.
93160
M e h m e t İ h s a n Çö l
Topçular
No.
6/4
Ferhatpaşa
Cicoz
Yolu
S c . 93848
S i g m a D ö k ü m Sanay i v e Ticare t
L t d . Şti.
Karaköy Kürekçiler
Han. No. 55/3
Cad.
Sc.
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Oltulu
S c . 94469
Halil T a n
T o p k a p ı Maltepe Esenler
B a r u t S k . N o . 10
Pik
Yolu
94490
Mehmet Kay a
K ü ç ü k k ö y Esenler
Tepe No. 7
S c . 94491
Erkanlar P i k D ö k ü m Sanayi i
K o l . Şti .
Şemsi E r k a n v e Ort .
K ü ç ü k k ö y V a l i d e S u y u C a d . N o . 26
S c . 95025
İbrahim Yenigü n Yaku p Gülgü n
T o p ç u l a r İ n c i r l i k S o k a k N o . 13
S c . 95773
M e h m e t Nur i Çetinso y
Topçular
Çeşme Sokak No. 1
S c . 97266
R a f e t Onural p
Galata Perşembe
N o : 37
Sc.
Pazarı
dökümü
Pik
dökümü
98618
A r D ö k ü m Sanayi i
Yılmaz Üna l
Hasköy Aziz Sokak
4/1
S c . 98919
Nurettin Düzyo l
Rami
Pik
Cad
Topçular Karakol
Sk.
6/1
îmalât N e v i
S c . 98920
Riza Düzyol
Rami
Topçular Mah. Karakol
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Sk.
No. 1
Sc. 99464
D ö k ü m Sanayi i v e Ticare t K o L Şti .
Sadık Ş i ş m a n SaduUa h K a y a c ı
Gaziosmanpaşa Pancar Motor Kar­
şısı T e r k o s Y o l u N o . 24
S c . 99673
Selâhattin K a r a m a n
Topkapı Mevlanakapı Merkezefendi
Camii
Sk.
5/1
S c . 99695
T a n Piksa n Sanayi i v e Ticare t
Selâhattin T a n
Karaköy Kalafatyeri
Yelkenciler
Mah.
C a d . 29
S c . 99905
Zeki S a l a c a n
Mevlanakapı Sk. 8/2
S c . 100000
Recep Ergi n
Rami Cuma Mah. Topçu Değirmen
S k . N o . 11
S c . 100006
Ömer K a n a r y a
Zeytinburnu
Sk.
Merkezefendi
Tekke
5/5
S c . 100008
O r h a n Balıkç ı
Rami Cuma
M a h . H a c ı Eşref
Sk. 3/2
S c . 100077
Ergün Aydın
Topkapı Maltepe
Gümüşsüyü
5 7 / 4 B l o k N o . 19-21
Cad.
S c . 100267
I d e a l Pi k D ö k ü m v e Radyatö r
Sanayii
Osman
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Samancı
Gaziosmanpaşa
Yolu Akalar
(Berec)
Küçükköy
S k . N o . 33
S c . 100272
A. K a d i r Erkekoğl u
Rami Topçular Ferahatpaşa
Sk. N o . 6/1
Sc.
İleri
100391
Pik D ö k ü m Sanayi i
A b b a s Özta ş
Hasköy Piri Paşa Hasköy Cad.
No. 276/36
Sc.
100431
Pik D ö k ü m Sanayi i
Hüseyin Pişki n
Sütlüce î m r a h o r
S o k a k N o . 12
Cad.
Avniefendi
S c . 100484
Hakkı Sara ç
Küçükköy Gebzeh Cad. No. 7/C
S c . 100686
K i m y a D ö k ü m Sanayi i
Kiryako Vozacid i
Sağmalcılar
istanbul Cad. 24/5
S c . 100729
Pik D ö k ü m S a n a y n
Süleyman
Sütlüce
Pişkin
îmrahor
C a d . N o . 36
S c . 100752
Temiz İ ş D ö k ü m Ev i
H a s a n Hüseyi n K a m p a l t a
Topkapı Veledi Karabaş Mah.
Mevlânakapı Cad. Necef efendi
Sk. N o . 4 / 2
S c . 100876
Nazmi Kay a
Sağmalcılar
istanbul
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Cad.
Sözeri Sk. N o . 2
S c . 100904
İ h s a n Yazıc ı v e K e r i m Ömeroğl u
R a m i Küçükköy Yolu Akalar
Sk.
N o . 37
S c . 101053
M e l p o m e n i İnatçıoğl u
T o p k a p ı M e r k e z e f e n d i Tekk e Sk . ;
No.
1/5
S c . 101054
Y o r g i Da l
Merkezefendi T e k k e Sk.
5/4
S c . 101192
Cemal Tura n
Rami
Küçükköy Yolu
Akalar
Sk.
N o . 38
Sc.
101395
K e m a l Börekç i
Hasköy Piri Paşa B o d u r o ğ l u Sk.
No. 18/1
S c . 101595
M u s t a f a Çalışka n
Rami
Eyüp Yolu No.
1/3-5
S c . 101601
Rami Cuma Mah. Topçu Değirmen
S k . 11
S c . 101356
H a s a n Aktür k
R a m i Topçular Cicoz Yolu 3/A
S c . 101605
Zekiye Kılı ç
Hasköy Piripaşa
No.
.
Bodur
Pik
dökümü
Pik
dökümü
pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Sk.
4/1
S c . 101627
A k g ü l D ö k ü m Sanayi i
İlker Akgü n
Gaziosmanpaşa Küçükköy İstanbul
Cad. No. 16/A
S c . 101689
R e m z i Yıldı z
Eyüp Alibeyköyü Gültepe
K e m e r b u r k a z C a d . 64
Mahl'
S c . 101716
İsmail Şişma n
^
Topkapı Gümüşsüyü Cad. Fazılpaşa
Sk. No. 18/1
S c . 101721
H a y r e t t i n Tuğta ş
Kumkapı
Hisardibi
A l i ş a h S k . 129
S c . 101822
H a y r i y e Yaral ı
Rami
Topçular Karakol
Sk.
10/2
S c . 101740
F i k r e t Zore r
Topkapı Maltepe
No. 3/1
Yeniyol
Çıkmazı
S c . 101770
Ş a h i n Pi k D ö k ü m Ev i ;
T ü r k â n Gürka n
Şehremini Mevlanakapı
Necef Sk. N o . 4
Cad.
S c . 101778
M e h m e t Yeti k
Ayvansaray Ayvansaray
No. 24/1
;
Cad.
S c . 101825
P a n a y o t Panayotidi s
Hasköy Aynalı Kavak
No.
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Cad.
11/2
S c . 102145
Hacı Özta ş
Kâğıthane Topağaçlar Cad.
S ü n n e t K ö p r ü s ü Y a n ı N o . 26
"^1
S c . 102175
Sefer K a r a m a n
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
M e v l â n a k a p ı M e r k e z e f e n d i Cami i
Sk. N o . 5/1
S c . 102197
B i l u m u m Pi k D ö k ü m
İmalât
Atölyesi
İ b r a h i m Başköyl ü
Küçükköy
S o k u l l u M e h m e t Paş a
C a d . N o . 106
S c . 102271
Pik D ö k ü m Atölyes i A h m e t Demi r
Sağmalcılar
B a k ı r c ı l a r Sites i
10. B l o k N o . 14
S c . 102313
Vahe Biberya n
T o p k a p ı S a ğ m a l c ı l a r Maltep e
D e m i r c i l e r Ç a r ş ı s ı A . B l o k N o . 19
S c . 102313
Emek Dökü m
Sanayii
Aslan Bıyıkl ı
T o p k a p ı M a l t e p e D e m i r c i l e r Çarşısı
A. Blok Karşısı
6/2
S c . 102344
Abdullah Demirta ş
Rami
îleri
T o p ç u l a r Cicoz Yol u
S o k a k No .
1/9
Sc.
102401
Emin
Yilmazer
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
R a m i T o p ç u l a r C i c o z Y o l u N o . 3/ 2
Sc.
10587
Hüseyin G ü m ü ş s o y
Sağmalcılar
İstanbul
Cad.
Zorlu Sk. N o . 9
S c . 102589
K a y a Ömeroğl u
Maltepe Demirciler
C . B l o k N o . 3-4
Sc.
Çarşısı
102712
Veysi Y ü r ü r
H a s k ö y , H a s k ö y C a d . N o . 25
Sc.
102732
S aldır ay K a y n a k ç ı
Hasköy, H a r a p Çeşme Sk. No.
Sc.
1/2
102782
A h m e t Kanary a
Topkapı
Mevlanakapı
Merkezefendi
Mah.
C a m i Sk. N o .
5/1
S c . 102825
Avadis Büyüke r
R a m i Topçular Kışla
Cad.
117
S c . 103030
Sür'at D ö k ü m h a n e s i
Onnik Vahra m Yalı n
Alibeyköyü
N o . 33
Kemerburgaz
Cad,
S c . 103089
Ali Y ı l m a z
H a s k ö y K a l a y c ı B a h ç e Sk.
S c . 103.090
Hüseyin Y ı l m a z
Hasköy
No.
Kalaycı Bahçe
29/B
Sk.
29/B
S c . 103117
Behrem Kurtkapa n
K a r a k ö y Y e l k e n c i l e r C a d . N o . 67
S c . 103207
G ü n g ö r d ü Eze r
Sağmalcılar İstanbul Cad. Zorlu
S k . N o . 43
S c . 103324
Nevzat Demirc i
Gaziosmanpaşa Kuruçeşme
A k a l a r S k . N o . 28 K a t . 2
Sc.
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Cad.
103345
K a l a f a t Pi k D ö k ü m Sanayi i
Osman Kalafa t
Gaziosmanpaşa
Küçükköy
İstanbul Cad. No. 18/B
S c . 103391
Ç m a r Pi k D ö k ü m Sanayi i
İ b r a h i m Çına r
Tokpakı Maltepe Demirciler
şısı D . B l o k 1 7 / 1 9
Çar­
S c . 103396
U l u s oy D ö k ü m Sanayi i
Ceiil Uluso y
Topkapı Maltepe
Y o l N o . 12
Sc.
Kışla Y a n ı
Yeni
103518
Alâettin Öre n
Küçükköy
Cengiz Topel
Gebzeh Sokak
7/B
S c . 103526
K e n a n Demircioğl u
Hasköy Piripaşa H a m a m
No. 267/2
Sc.
Caddesi
Sk.
103529
Ş a b a n Başköyl ü
Sağmalcılar
Hastahane
Yolu
P i k D ö k ü m c ü l e r S i t e s i No . 38
S c . 103540
Nazmi Güne y
Rami Topçular Talimhane
H a c ı Eşref
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Cad.
Sokak No. 4
S c . 103566
Şişmanoğlu
Döküm
Sanayii
Y a l ç ı n K a y a Şişmanoğl u
Güngören
Köyü
Sancaktepe
Gamze Sokak No.
Sc.
6/1
103580
Dimitri M a n o p u l o s
Merkezefendi
No.
Mah.
-
Mah.
Tekke
Sk,
1/8
S c . 103601
Kadir Uyanı k
Topkapı
Çarşısı
Sc.
Maltepe
D. Blok
Demirciler
7-8
103635
Hüseyin Erku l
Hasköy
No. 6
Piripaşa H a m a m
Sk.
S c . 103704
K e m a l Çalışka n
R a m i C u m a M a h . H a c ı Eşre f
No. 2/3
Sk
S c . 1039 33
A l a ş ı m Fon t Dökümhanes i
M e h m e t Ertür k
Kasımpaşa
N o . 10
Kulaksız Y u m u k
Sk
S c . 103999
P, S . B . Nor m Dökümhanes i
Erol Taşdele n
Topkapı Merkezefendi
N o . 15
Camii
Sk
S c . 104138
I s m a i l Ele r
Sağmalcılar
Uluyol
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Bakırcılar
S i t e s i 8. B l o k N o . 2 3 - 2 5
S c . 104247
Meri Marifred i
Mevlanakapı
Merkezefendi
Dere
Sk. No. 9
S c . 104303
Enver Denizkuş u
Topkapı Maltepe Hastahane
Sk.
Y e n i Y o l N o . 10/1
S c . 104346
M ö d o k s a n M o d e l D ö k ü m v e İşlem e
Sanayii
A y d ı n Güze l
Topçular
Keresteciler
Sitesi
R i z a U z u n S k . N o . 15
S c . 104357
Celâlettin P a ç a m a n
Küçükköy
Mah.
Gaziosmanpaşa
Cad. No. 1
S c . 104360
Nevzat Mirasyed i
Topkapı Maltepe Demirciler
Ç a r ş ı s ı C . B l o k N o . 1-2
Sc.
104361
Cemalettin Nergi z
Sağmalcılar
Hançer
İ s t a n b u l Cad .
S k . No . 40
S c . 104562
Celâlettin G ü m ü ş s o y
Topkapı Mevlanakapı
Sk. No. 22/2
Kale Dibi
S c . 104597
Ayar D ö k ü m A h m e t Necati
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Canbulat
Hasköy, Okmeydanı Cad. No. 55/C
S c . 104618
Teknik F o n D ö k ü m Sanayi i
Nurullah Şe n v e Ort . K o l . Şti .
Halıcıoğlu K e ç e k ü l a h Sk. N o . 6/1
S c . 104623
İsmail Kunda k
Bakırköy Ateşalan
Cad.
Kurtuluş
Sk. N o . 1
S c . 104815
Alev D ö k ü m Ev i .
M i h a l Boco s
H a s k ö y F ı r ı n İ s k e l e s i S k . N o . 18
S c . 104860
Arı D ö k ü m Sanay i
Vartan Famukcuya n
T o p k a p ı M a l t e p e Şehitlik Sk. N o . 3
S c . 104981
Mehmet Yılma z
S a ğ m a l c ı l a r Sarı D ö k ü m c ü l e r Sitesi
D ö k ü m C a d d e s i N o . 28
S c . 105106
Çamoğlu Dökümhanes i
Hikmet Ça
m
Haliç Sütlüce Üç
Kardeşler
Sk. N o . 2
S c . 105140
Cezri D ö k ü m Sanayi i
Yakup Gülgü n
T o p ç u l a r K ı ş l a C a d . N o . 77
S c . 105170
Muzaffer Y a v u z
Topçular
No. 5
İncirlik
Sk.
Bahçeyolu
S c . 105171
Ünaldı D ö k ü m Atölyes i
İhsan Ünald ı
Rami
Cicoz Yolu
dökümü
pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Pik
dökümü
Topçular No. 3
S c . 105283
Nurettin K o ç
Hasköy Kalaycı Bahçe
No.
Pik
Sk.
1/1
S c . 105513
Hüseyin Usl u
H a s k ö y O k m e y d a m Cad. N o . 149/1
S c . 105590
S i n a n Ticare t v e Sanayi i
H ü s e y i n Sina n
Topkapı
Maltepe
Demirciler
Çar­
şısı D . B l o k N o . 6-7
S c . 105649
Orginal Pi k D ö k ü m h a n e s i
Hüseyin K a s a r
Topkapı Maltepe Yeni Demirciler
Ç a r ş ı s ı N o . 19-20
S c . 105704
Adil î ş Dökü m
Adil Doyma z
Topkapı Gümüşsüyü
Dokumacılar
Sc.
Sitesi
Cad. Motorlu
No. 20/A
101468
M e h m e t Ulv i Çokyüc e
Mevlânakapı
Sc.
Necef
sokak
18/1
102616
Adil Güleç
Beşiktaş
Balmumcu
Jandarma
O k u l u A r k a s ı N o . 26
Sc.
102730
Ziya A l k a n
Topkapı
Mevlânakapı
C a m ü S k . N o . 30
Tarsuslu
Sc.
103541
T e m e l Kay a
Topkapı Maltepe Demirciler
Ç a r ş ı s ı C. B l o k N o . 12-11
Pik
dökümü
MATBAA HARFLER İ DÖKÜM Ü
Sc.
102612
B a r l a n K o l . Şti .
Güzide Barlan , A h m e t İ s m a i l
Barlan, H a s a n T a h s i n B a r l a n v e
Ersin B a r l a n
Cağaloğlu yokuşu Narlı
Sk. No. l / A - 3 / A
Bahçe
P İ K D Ö K Ü M Ü (SOB A İMALCİLERİ )
S c . 23476
Mustafa T m a
Fermeneciler
Bereket
l
Kardeşim
Sk.
H a n , N o . 13
B A K I R V E A L Ü M İ N Y U M D Ö K Ü MÜ
S c . 62110
Onnik
İşlikök
Topkapı
Davutpaşa
Cad.
83/9
S c . 83246
S e m a Ticare t K o l . Şti .
H a s a n Uzu n v e M e h m e t K e a
Tahtakale
Sc.
Paçacı
Sokak
n
No. 4
84011
Mıgırdıç M a c a r
Topkapı Gümüşsüyü
Sc.
Cad. No. 16/3
85741
Serkis T ö m s ü
R a m i Fabrikalar
Bakırcılar
Caddesi
S i t e s i N o . 88
S c . 86426
Güzeliş K o L Şti .
İskender Çakı r v e H a r i t o n Menteş e
R a m i T o p ç u l a r Ç a k ı r H a n . 26-29
Sc.101342
Özçelik Kardeşle r K o l . Şti .
R u p e n Özçeli k v e M i h r a n Özçeli k
Topkapı Gümüşsüyü Caddesi
N o . 13
S c . 103363
Sarbak K o l . Şti .
Artin A r m a ğ a n v e Mardiro s
MaraşlıgiUer
4. L e v e n t O t o S a n a y i S i t e s i
K a y a b a ş ı S o k a k N o . 28
10 — M A D E N İ E Ş Y A
SANAYİİ
Sayfa
- S o ğ u k D e m i r işleri
115
- T o r n a işleri
119
- Makina imali
121
- Muhtelif makina
- Makina
tamir
işleri
yedek parçaları
- Otomobil yedek parçaları
125
imali
126
imali
130
- Dokuma, tıbbı müstahzarat makinaları,
yedek parçalar
ve tamiri
Conta imali
- Pres işleri
işleri
132
133
133
- Saç soba, soba borusu, soba
dirseği i m a h
136
Karyola ve somya imali
138
Somya yayı imali
140
M a n d a l yayı imali, muhtelif yay
141
SOĞUK DEMİR İŞLERİ
İ m a l â t Nev' î
S c . 26146
Çelebon Benezr a
Karaköy Bereketzade
Soğuk demir
işleri
Soğuk
demir
işleri
Çorap
imali
Soğuk
demir
işleri
Soğuk demir
işleri
Soğuk
demir
işleri
Soğuk demir
işleri
Soğuk demir
işleri
Mah.
A l a g e y i k S k . N o . 23
Tel :
U 84
12
S c . 38575
İ h s a n Höze n
Beşiktaş
S p o r C a d . N o . 54
S c . 42969
Mesut G ü n g ö r
Galata
No. 6
Kürekçiler
S c . 43195
M e h m e t Güne
Kapı
Sk.
ş
M e r c a n İ m a m e c i Sk.
No. 4/1
Tel : 22 74 01
Sc.
46222
J î r a y s r Özaznavurya n
O r t a k ö y D e r e b o y u S k . N o . 27
Tel : 48 35 91
S c . 48953
A h m e t Selâhatti n Berkye r
Galata Kalafat
Tel : 44 56 18
Y e r i N o . 88
S c . 49257
İsmail Gürso y
F a t i h M a l t a Ç a r ş ı s ı N o . 15-17
Tel : 21 4 O 20
Sc.
50938
D i k r a n Pehlivanoğl u ( G a r a n t i )
Üsküdar Selâmi Ali Selâmsız Cad.
M e z a r l ı k S k . N o . 40
Tel : 36 07 03
S c . 58171
"'
!
Eiîiiîi D i z d a r o ğ l ı ı
Sultanahmet
Nakilbent
. ^
.
Soğuk demir
işlen
Soğuk demir
işleri
Soğuk demir
işlen
Soğuk demir
işleri
Soğuk demir
işleri
Soğuk demir
işleri
Soğuk demir
işleri
Cad.
N o . 35
Tel : 27 33 91
S c . 58173
Halil Avşar
Taşkasap Sami Paşa Sk.
No.
8/2
Ev : Z e y t i n b u r n u
R a ş i t b e y S k . N o . 20
Samatya
S c . 58199
Armenak Kuşçuyan
Beyoğlu
Tarlabaşı
Turan
Cad.
No. 19/1
Tel : 49 32 48
S c . 58557
Ali İlerigelen '
Şehremini A h m e t Vefik Paşa
Cad.
No. 3 4
Tel : 21 22 65
S c . 60277
D e m i r İşleri
K o l . Şti.
Hamdi Darcan ve
Samatya
îmrahor
Ort.
Tahta
Tulumba
Sk. N o . 3
Tel :
21 7/7 24 (ev)
S c . 61481
Hamdi Çiçek
•
A k s a r a y H a s e k i C a d . N o , 24
S c . 61745
Salih
Sırmacekiç
Beyazıt
Mithatpaşa
Uysal S o k . N o . 20-4
S c . 62200
Cad.
M o d e m D e m i r İşleri Atölyesi
Alışan
Yedibaşlar
Soğuk demir
işleri
Soğuk demir
işleri
Soğuk
demir
işleri
Soğuk demir
işleri
Soğuk demir
işleri
Soğuk demir
işleri
Soğuk demir
işleri
Soğuk
işleri
Y e ş i l k ö y S e y i t A l i S k . N o . 99
Tel : 73 88 61
S c . 62284
Nezaret
Fırtına
Beyoğlu
Sakızağacı
Cad.
K ı r l a n g ı ç Sk. No. 3
S c . 632207
Teziş Demir Atölyesi Arsak
Kurak
Galata, Hacımimi Mah.
Vekilharç
Sc.
Sk. No. 9
63861
A. Fevzi
Gürsoy
Fatih Malta
Çarşısı
İslamtaol C a d . N o . 31
Tel : 21 40 22
S c . 64355
Mardiros
Harbiye
Sc.
Hekimyan
Y u n u s B e y S k . N o . 22
66141
Leon Papazoğlu
Beyoğlu Hamalbaşı
Sk. N o . 8/6
Kemer
Bostan
S c . 66257
Saadettin
Kasımpaşa
S ergün
Camii
K e b i r M e k t e p S k . N o . 32
S c . 67059
Sadık
Sa
B a l a t Ç ö p iskelesi Sk. N o . 5/7
Tel : 21 21 84
demir
S c . 67605
Nejat Arslan
Galata Tersane Cad.
Z i y a l i S k . N o . 14
Tel : U 19 1k S c . 68227
Ali K e m â l Aktaş
Kantarcılar
Cad.
No. 19/A Küçükpazar
S c . 68933
İbrahim Arı
Ortaköy Kaynakçı
işleri
Soğuk demir
işleri
Soğuk demir
işleri
Soğuk demir
işleri
Soğuk demir
işleri
Soğuk
demir
işleri
Soğuk demir
işleri
Soğuk demir
işleri
Sk. N o . 6
S c . 69655
Mümtaz Erdoğan
Bostancı Bağdat
Soğuk demir
Cad, No. 488/A
Tel : 55 36 31
S c . 70049
Süleyman
Vahdettin
Birkandan
Fatih Akdeniz Cad.
No. 12/1 B
U - 21 15 29
Tel : 21 18
S c . 70779
Toros
Demir Atölyesi
Haturyan
Torosyan
Kurtuluş Peşkirağa
Sk. No. 2 3 / A
Tel : Jf7 85 15
S c . 72471
Mehmet
Fener
Hayrettin
Mürselpaşa
Çelen
Cad.
No. 76/4
S c . 83555
Göle! Sanayi
Ahmet Güiel
1. K a r a k ö y B a l ı k p a z a r ı
K a r d e ş i m Sk. Kurşunlu
i ç i n d e N o . 29
2. K a r a k ö y
N o . 46
Tel : U 18
Makaracılar
22
Han
Cad.
S c . 92324
Ahmet
Tayfur
Kadıköy
Soğuk
demir
işleri
Soğuk
demir
işleri
Soğuk demir
işleri
Soğuk demir
işleri
Soğuk demir
işleri
Hasanpaşa
K u r b a ğ a h Dere Cad. No. 6 / 3 - A
S c . 96216
Kurt Demir-Bakır Sanayi ve
T i c a r e t L t d . Şti.
Bakırköy Bağcılar Köyü
Yücebağ Otobüs Durağı
Büro :
Cağaloğlu Selvili Mescit Sk.
K u r t İş H a m N o . 402
Tel : 21
i/ 6 03 -
22 08 35
S c . 96458
îsko Sanayi ve Ticaret Koli.
D o ğ a n İskora ve Ortağı
K a r a k ö y Kemeraltı Cad.
E s k i P a r m a k k a p ı N o . 10
Tel : J/5 1,1 83
Şti.
S c . 90931
Tarık Tara
Karaköy Şişhane Mah.
İskender Cad.
Ş i ş h a n e S k . N o . 49
Teknik Han No. 1
Tel : Jf9 04 Olf
S c . 102275
Mehmet
Bıyık
P e n d i k 27 M a y ı s C a d . 41
TORNA
S c . 45926
K e r i m Çırpıcı
Balat Karabaş Mah.
Demirhisar Cad.
N o . 21, 23, 25
İŞLERİ
Torna
işleri
S c . 56207
Mustafa Sami Esin
Torna
işleri
Torna
işleri
Torna
işleri
Torna
işleri
Torna
işleri
Torna
işleri
Torna
işleri
H a s k ö y , H a s k ö y C a d . N o . 15
S c . 58990
Zeynelabidin
Edirnekapı
Meşeburan
Kaledışı
Kemeraltı No. 3
Ev : Ş e h z a d e b a ş ı
Kemalpaşa
A h m e t S e l â h a t t i n Sk. N o . 9
S c . 61891
Hakkı Saraçoğlu
Fatih T ü r b e Cad. No. 12/1
Tel : 21 26 J/5
S c . 65358
Ali Öksüz
İst.
Oto San'atkâriar
Blok
5 Davutpaşa
Sitesi
Cad.
No. 243-225
Tel : 21 7 ^ 12
S c . 66 625
Aram Zohrap Bedioğlu
Yenişehir
Küçük
Şişhane
Sk.
N o . 39
S c . 82661
T e k n i k İş T o r n a Atölyesi Mığırdıç
Ermiş
Bankalar Cad. No. 4/1
Tel : J/k 79 35
S c . 83054
P a b a l î k T i c a r e t L t d . Şti.
Tophane
boğazkesen
Cad.
N o . 190
Meşrutiyet
Kat
Cad. T a r h a n
Han
1 N o . 99
Tel : J/J/ 51 96 - J/9 OJ/ 95 - J/9 86 6J/
S c . 92961
Hakkı
Sönmez
Halıcıoğlu
Abdülsselâm
.No. 14
Tel : Jj-9 13 08
Sk.
S c . 97424
H a s a n Hüseyi n Tekda l
Sirkeci D a y a h a t u n
Torna
MAKİNA
Sc.
işleri
Sk. N o . 7 / A
ÎMAÛ
34707
Hilmi
Büsküvi
Görkey
Topkapı Davutpaşa
No. 75/2
Tel : 21 11 26
S c . 41553
Selâhattin
kremalama
Hamur malaksörü
Cad.
- 26
Çelik
Marangoz makinası
K a r a k ö y Arap C a m i Sarı
Sk. N o . 23/1
Tel : Jf9 5Jf 56
Zeybek
S c . 44075
M u a m m e r Atala y
Briket
makinası
S i r k e c i H ü d a v e n d i g â r C a d . 15
S c . 51353
M e h m e t Süsl ü
Galata
Marangoz tezgâh makinası
Ekekyemez Mah.
Abdülselâh
Sok. N o . 11/1
S c . 51677
Hüseyin T o k u z
R a m i T o p ç u l a r K ı ş l a C a d . N o . 44
Tel : kh 06 50 - 21 11 65
Sc.
Marangoz
tezgâhı
komple
plânya
51902
Niyazi
Turhan
Mahmutpaşa
Sultan
Çözgü
makinası
Odaları
No. 9
Sc.
53191
Seyfettin
Gülerman
Öğütme,
vinç
makinaları
H a s k ö y B a c t a r S k . N o . 11 ( N a k i l )
S c . 55258
Marangoz
jAhmet Selâhattin
Akçam
Ü s k ü d a r P a ş a L i m a n ı C a d . N o . 28
Tel : 36 55 58
makinaları
Hububat
tarak
plânya,
mikseri,
makinası
freze
pamuk
S c . 56579
Mehmet Kotan (Hotan)
Küçükpazar Yavuz Sinan
Küçük
D o l a p Sk. No.
Mah.
24/1
S c . 62195
Osman Güler
Karagümrük
Paşa
Saç kurutma,
Hasan
Fehmi
permenat
makinası
Cad.
S c . 66385
Temiz îş Teknik Makina
Halit
A ğ a ç bıçkı, plânya, çeşitli t o r n a m a k i n a l a r ı
Atölyesi
Eksantrik pres makinası
Kadıoğlu
Hasköy
C a d . N o . 74
S c . 66534
Namık Canlı
Fatih H ü s a m b e y
Vana
yatağı
Ölçü
âletleri
Mah.
İtfaiye C a d .
Refah S k . N o . 28
Tel : 21 69 15
S c . 73477
Şerafettiîi K o ş a r Hassas Ölçü Âletleri ve L â b o r a tuarr Cihazları İmalât ve Ticaret
Müessesesi
Yenişehir Dereboyu Cad.
Tel : -4 7 51 07
S c . 82129
Karayusufoğlu-Yusuf
77/2
Arslan
Eksantrik
pres
H a s k ö y , H a s k ö y C a d . N o . 55
Tel : 49 45 30 - 47 86 21
S c . 82455
Saim Or c a n
Çapa Benzinci Pasaj No. 50/6
Çapa Örnek Kasap Mah.
Lütuf Paşa Sk. 5 8 / C
Tel : 21 43 97
Kirpik kıvırma
makinası
S c . 84851
Popüler
Mensucat
Makineleri -
Mensucat
makinası
A. Zeki B a k a n
Topkapı
Yeni
Maltepe
Demirciler
A l t a y İş H a n
Tel : 21 ^ 7 11
Çarşısı
No. 57/5-6
S c . 87260
Erdem Eyin
Şişhane
N o . 69
Elektrik
kaynak
makinası
Evliya Çelebi Cad.
Tel : hk 95 96
S c . 87283
Erel M a k i n a İmalâthanesi •
Mehmet Göçen
H a s k ö y C a m i Sk. No. 3 3 / A
Çaka,
Eksantrik
Pres
S c . 87320
Mustafa
Kese kâğıdı
Zeren
Kazhçeşme
Demirhane
makinası
Sk.
N o . 26
S c . 92245
AKMORSEL
K o l L Şti.
Sanayi
Makinaları
Matbaa
makinası
Adııriye A k ı n ve Ortağı
K a s ı m p a ş a Kurtuluş Deresi Sk.
N o . 16
Tel : J /.9 65 • 35
S c . 92958
Ahmet
Bedri
Karaköy
İnce
Tersane
Dişli m a k i n a
aksamı
Cad.
F ü t u h a t Sk. N o . 8
Tel : U 70 73
S c . 93106
Makina İmalâthanesi Salih Zeki Diri
Rami
Topçular Kışla
No. 125/3
Tel : 21 51 29
Cad.
Plâstik
hamur
makinası
S c . 97088
SER-MEL TicaretNecati Avcı
Beyazıt Y a h y a Paşa
Kristal Han No. 5
Tel : 27 01 85
Sc.
Plâstik
kaynak
makinası
Cad.
97934
Özen
S a n a y i T i c a r e t K o l . Şti.
Sıtkı O ğ u l m u ş ve
Rulman
yatağı
hadde
makinaları
Ortağı
K a r t a l M a l t e p e Cevizli
Tuna
Çarşısı Hızır R e i s Sk.
No. 7
Tel : 53 42 01
S c . 98759
Çetin Ziraat
Makinaları
Fabrikası
Harman
Makinası
Seyit Ç e t i n v e Ort. K o l . Şti.
Gaziosmanpaşa
Küçükköy
Yolu
N o . 83
Tel : 4-9 35 08
S c . 99724
Hasan Pekinvarım
Rami Demirkapı
Keresteciler Sitesi
İ ş g ö r e n Sk. N o . 2 / A
Tel : 21 52 33
S c . 99727
Enternasyonal Ticaret
Mühendislik Bürosu -
Süt
ve
Makinası
Hava
vantilatörü
plâstik
makinası
Ak-Er Mustafa Esher Aî^çakıran
Nebati
yağ
Ayazpaşa
makinası
D o ğ a n Uyge r
K a r a k ö y Necatibey Cad.
Karınca Çıkmazı No. 10/2
Tel : 49 41 7"5
S c . 101327
Oto Sanayii
B Blok No. 65/2
Tel : 63 4^ 60
Sitesi
kırma
Sc.
102302
Cem-Ticaret
Klasör
Ergim
Aspiratör,
Kaygusuz
4. L e v e n t
Tunç
Oto Sanayi
mekanizması
santrfuj
Sitesi
Sk.
Büro :
Sirkeci Aşirefendi Cad.
Kahramanzade Han Kat
N o . 201
Tel : 21 83 57
Sc.
2
103559
Mustafa
Yazıcı
Kartal Maltepe
Tazyikli b a d a n a
Bağdat
makinası
Cad.
Y ü z e v l e r N o . 76
Tel : 53 38 20
Sc.
104002
Nan Elektrik - Ali Eğe
Sağmalcılar
Esenler
Kaynak
transformatörü
Cad.
S u l t a n Sk. N o . 65/1
Tel : 21 42 67
S c . 104090
Avidis
Çıtak
Kovalı
4. L e v e n t O t o S a n a y i
D B l o k N o . 48
MUHTELİF MAKİNA TAMİR
S c . 29000
Jozef Kîer
Beyoğlu,
N o . 75
Tel : 48
Şişli H a n ı m
kornestop
Sitesi
Ef. S o k .
İŞLERİ
D e ğ i r m e n ve G e m i
makinaları tamiri
04 80
S c . 35890
Dimitri
Mutofidis
Galata Kalafat
Silindir
ve m a k i n a
Yeri
Y e l k e n c i l e r N o . 101
S c . 40321
Süren Ateşçi
Galata Kalafat Yeri
Y e m e n i c i l e r C a d . N o . 45
Tel :
62 84
44
Makina
Torna
tamiri
işleri
tamiri
S c . 45371
Hasan
— — - —
Uçal
Makina tamiri
T o p h a n e M u m h a n e C a d . N o . 174
v e Y e l k e n c i l e r C a d . N o . 113
Tel : İlk 03 18
S c . 49429
Teks İ n ş a a t S a n a y i i L t d . Şti.
Kartal Ankara Yolu
E AS Akü Fabrikası Karşısı
Makina tamiri
865/A (tescilsiz)
İ s t i k l â l C a d . N o . 108 K a t 4
Tel : k^ ö 7 8k - k8 51 20 - k8 6k 67
S c . 51786
Hüseyin Hüsnü Alpay
Buldozer ve inşaat
İstinye D e ğ i r m e n Sk. N o . 35/37
kinaları tamiri
ma-
Tel : 63 69 06
Sc.
82355
Hayri K a r a m a n
Fatih,
Akdeniz
Çorap makinaları
tamiri
Cad.
Sarı Nasuh Sk. 4/4
Tel : 21 25 69
S c . 89322
Büro Makina Ticaret ve
S a n a y i L t d . Şti.
K a r a k ö y B a n k a l a r C a d . 54
Tel :
22 93 7k
Büro : kk 21 19
Sc.
Yazı ve hesap
makinaları
102799
Garanti
Motor
M e h m e t Sait
Taşlama -
Y a t a k taşlaması ve tamiri
Çuhadar
T o p k a p ı Oto San'atkâriar Sitesi
D a v u t p a ş a Cad. N o . 197/198
Tel : 21 7k 12
MAKİNA YEDEK PARÇALARI
S c . 28446
Kostantin Piperidis
Galata Kalafat
Yeri
Y e l k e n c i l e r S o k . N o . 153
Makina
İMALİ
parçaları
S c . 29223
Aram
İmalât
Nev'i
Demirbaş
Galata Perşembe Pazarı
Ziraat makina
parçaları
Ö m e r A ğ a S o k . N o . 10
Tel : U 29 Jf9
Sc.
35709
Kacih Erksan
Yedek parça
ve kalıp
Galata Arap Cami
B u ğ u l u S k . N o . 12
Galata Yemeniciler
Tel : U 55 82
Sc.
C a d . N o . 66
36362
Muzaffer
Baykara
K r a n k mili imali
G a l a t a K a l a f a t Y e r i C a d . N o . 70
Tel : U 20 57 - U 59 17
S c . 39874
Edvart D ö k m e
T o p h a n e B o ğ a z k e s e n C a d . N o . 88
Gazoz
makinası
parçalan
S c . 40013
Manuh
Çilingiryan
S i r k e c i , H ü d a v e n d i g â r C a d . N o . 11
Tel : 22 71, 68
Makina
parçaları
S c . 43968
Fethi Aldırmaz
H a s k ö y Ç a r ş ı C a d . N o . 129
Sc.
Nebati yağ makinaları
yedek parçaları
44127
Ali Sisam
G a l a t a K ü r k ç ü K a p ı N o . 98
Tel : J,9 1,2 26
Yedek
parça
Yedek
parça,
S c . 48300
Zeynel Abidin Canbulat
Rami Topçular
Kışla Cad. No. 7
Tel : 27 22 45
kalıp
S c . 49266
Hüseyin Kaygusuz
Nuruosmaniye
Ş e r e f Han
SVEakina
Şeref Efendi
yedek
parçaları
Sk.
N o . 58/3 ve 106/1
Tel : 27 22 23
S c . 49720
Dimitri Makridis
M a h m u t p a ş a B e z c i l e r S k . N o . 37
Sc.49980
Abdullah Demirtaş
R a m i Topçular Cicoz
No.
6/6
- 21
Tel : 21 59 49
Makina yedek parçaları
Traktör
yedek
parçalan
Yolu
33 58
S c . 51061
Stefanos
Yedek
Cavaros
Kalyoncu Kulluk Balık
No.
parça
Sk.
22/1
S c . 58500
Hamit
Türker
Sirkeci
Demirkapı
Otomobil yedek
parçaları
K a r g ı h Sk. No. 14/1
Sc.60030
Cevdet Yıldız
Bisiklet yedek
Ayvansaray Marangoz Rüştü
parçaları
Sk.
Kat 2 No. 3
Tel : 21 34 67
S c . 60988
Mikrometrik
Hamit
Rami Demirkapı
Tavukçu
Keçeci
Makina
yedek
parçalan
Makina
yedek
parçaları
Han
N o . 72
Tel : 44 71 21
S c . 84505
Necmettin
Gümüş
Edirnekapı
Savaklar
No,
6/10
Cad.
S c . 87724
Cevahir M a k i n a v e M o t o r Atölyes i
Hüseyin K a r a b a c a k
Ayvansaray
Kamyon, Traktör
yedek
parçaları
H i s a r ö n ü Sk . No . 43
21 22 69
Tel :
S c . 91705
Paris K ü ç ü k Parç a Sanayi i Ltd . Şti .
Dikiş makinası
parçaları
yedek
Şişli B o m o n t i F ı r ı n S k . N o . 22
Tel : 47 93 80
S c . 92512
M e t Sanay i v e İ t h a l â t K o l . Şti .
Perviz Sezava r v e A y h a n Kolbaş ı
Y e n i k a p ı K u m s a l S k . No . 20
Tel : 21 41 59
Sc.
Rami
Cuma
a
Buzdolabı yedek
parçaları
Otomobil
parçaları
Mah.
Eyüp Yolu No.
1/2
21 55 42
S c . 94615
Y a n a r d a ğ D ö k ü m Atölyes i
Mehmet Yanarda ğ
Yenikapı Yalı Kumsal
No. 5 9 / 6 1
Tel : 21 68 44
Sc.
yedek
94460
M e h m e t Kar
Tel :
Dikiş makinası
parçaları
yedek
Sk.
98082
A l i R ı z a Ömeroğl u
K a r a k ö y Tersane Cad.
Emek Yemez Mah.
E f l â t u n Ç ı k m a z ı No . 12
Tel : 49 92 54
Brülör
gövdesi
fdri!'ö*dilek
Topkapı
MaMna
parçalan
Davutpaşa
Vatan Konserve
Arkası
Büyük
N o . 224
Site H a n
Tel : 71 56 95 (Ev)
OTOMOBÎL
Sc.
Y E D E K P A R Ç A L A R I ÎMAL Î
55090
Aram
Saygın
4. L e v e n t
Ekzoz ve susturucu
O t o Sanayii Sitesi
C B l o k N o . 20
Büro :
Pangaltı Dolapdere
Cad.
No. 116/A
Tel : 48 62 02
NezarefçünnU
Otomobil makas pimi
Beyoğlu Hamalbaşı
yedek
Ömer Havyam
Sc.
Cad. N o . 63/1
60092
Edmon
AraMano
Y^dek parça
Beyoğlu,
Tarlabaşı
Yağhane
No. 50/1
Îelâl°atün
Atamtürk
Galata Tersane
Yolcu
Tel :
Sc.
ve
parçalan
Piston,
gömlek,
sekman
Cad.
Z a d e S k . N o . 26
44 90 27
60963
Kâzım Turan
Kadıköy
Altıyol Çilek
N o . 42-44
Krank, sihndir, supap
Sk.
S c . 65715
R a s i m Tüküne r
Kadıköy
Yedek
Osmanağa
parça
Mah.
K a r a d u t Sk. No. 2/1
S c . 65993
Zarelı Değirmencıoğl u
Beyoğlu
Somun, bijon,
dişli
Tarlabaşı
civata
Eski Ç e ş m e Sk. N o . 27/1
Tel : 49 63 39
S c . 67165
T e v f i k Kaysad
Topkapı
ı
Sağmalcılar
A k ü başı, eksos, b i j o n
Akü saplaması
Köyü
Ç a r ş ı C a d . N o . 12
S c . 84509
A r K o l . Şt i
Oto, k a m y o n
parçaları
Y . M ü h . A y d ı n Sezgine r
R u p e n Köseoğl u
yedek
Ortaköy Bostan Çıkmazı No. 7
Ortaköy Gestenigâr
Tel : 48 57 44
Ziya Sk. N o .
S c . 88101
M e h m e t Nuretti n K a z a z
Makas
Rami
kampana,
Topçular
kulağı,
küpesi
istavroz
Kışla Cad. No. 80/2
Tel : 21 55 22
S c . 88988
Tankurt Ot o K a b l o v e
Y e d e k Parç a Sanayi i v e
Tic. Ltd . Şti .
Beyoğlu Yenişehir Dereotu
N o . 48
Tel : 27 90 00
Oto yedek
Akü
aksamı
kablosu,
conta
Sk.
S c . 90365
Derviş Y ı l m a z Güro
Topkapı
l
Maltepe
Y e n i açılan Y o l Sk. No. 8
Motor
Gömlekleri
kutusu
Sc. 9529 5
Petek Radyatö r Sanayi i v e
Ticaret Ltd . Şti .
K a r t a l Maltepes i
Çiftlik Cad . No . 11 3
(Süreyya Paş a Sanator y o mu
Y o l u üstünde )
Tel : 53 33 23
Büro : 27 67 62
Sc. 9710 8
Rahmi Odabaşı
Oto radyatörler i
Oto yede k parçalar ı
Fatih Fene r Mürse l Paş a Cad .
No. 7 6 / 4
Sc. 10069 5
O M T A Ş Otomoti v T r a n s m i s y o n
A k s a m ı Sanay i v e Ticare t A.Şti .
Sıcak çeli k dövm e
ile ot o yede k parçala^r ı
Sirkeci Nöbethan e Cad .
Dervişler Sk . No . 6 / 8
Tel : 22 6Jf 42 - 22 10 30
Sc. 10271 1
Y ı l m a z Aksü t
Hasköy Aynalıkava k Cad . No . 1 7
Sc. 10283 4
Y e t i ş M o t o r Y a t a k l a r ı Sanayi i
Lütfi Harla n
K a s ı m p a ş a Söğütl ü Sk . No . 2 3
Tel : 4h 86 63
Oto v e k a m y o n yede k
parçaları
Motor yataklar ı
DOKUMA, TIBB İ MÜSTAHZARA T MAKİNALARI ,
Y E D E K PARÇALAR I V E T A M İ R İ İŞLER İ
Sc. 5703 3
Feyzi B u l m a n
G a l a t a Perşemb e Pazar ı
Ticaret H a n N o . 3 0
Tıbbî m a l z e m e
S c . 7869 5
Abdullah Ş a h i n K o c a o ğ l u
Fatih
Sinanağa
Mah.
S k . M e h t a p Apt .
Mekteph
Büro :
No. 5
Trikotaj, çorap makinaları
parçası
Cağaloğlu Yanık Saraylar
Ç o r a p ç ı l a r S i t e s i N o . 16
Tel : 21 53 43 - 22 24 94
CONTA ÎMAL Î
S c . 5023 5
Arsin U y g u n
Taksim
Muhtehf
conta
Muhtelif
conta
Cad.
Y e n i K a f a S k . N o . 181/ 1
S c . 9070 3
t- •
Nuri Teze r
Zeytinburnu
Yenidoğan
91 S k . N o . 1 7
Tel : 21 28 21
B ü r o : ot o T e z e r Orhaniye Cad. No. 3 7
Sirkeci
Tel : 22 87 51
PRES ÎŞLER İ
S c . 3295 1
Rıza Zahid i
Muhtehf
M e r c a n Caferiye H a n
Tel : 22 67 99
Presleri
N o . 10
S c . 3975 9
Uziş Perfol e Sanay i
ve
Ticaret K o l . Şti .
Avedis Uzi ş v e Oğullar ı
î s t e p a n Etie n Uzi ş v e A g o p Uzi ş
1. K a r a k ö y
Ömer ağa
2. K a r a k ö y
Perşembe
Pazarı
Sk. No. 8
Perşembe
Ö m e r a ğ a Sk. N o . 1 7
Tel : 44 66 87
Pazarı
Delikli saç,
kasnağı
transmisyon
S c . 42205
Mustafa Öztürk
K a r a k ö y B e y a z ı t S k . N o . 16
Torna
ve pres
S c . 46521
Nihat Y ü k s e l -
Trafik
tabelası
K a b a r t m a İş Plâka
Fabrikası
işleri
pres işleri
Tepebaşı Asmah Mescit Mah.
G ö n ü l Sk. N o . 41/1
Tel : U 54
Sc.
08
50825
Yeni V o l k a n Moi z Baha r v e
izolatör
demiri
kutusu
Ort. K o l i . Şti .
G a l a t a Ş a i r Z i y a C a d . N o . 51
Tel : U 00 15
S c . 51041
Eşref Derinça y
Eyüp Çömlekçiler
C a d . N o . 54
S c . 52168
Yervant Varjobetya n
Oyuncak
tabanca
çakmak,
raptiye
Menteşe imali
Tarlabaşı Bülbül Mah.
Karaca
Sc.
S k . N o . 22
52552
Kova, kazan,
Derviş Y u m u r t a c ı v e
Ort. K o l . Şti .
Kantarcılar
No.
Odunkapı
17 E t h e m P a ş a
Yokuşu
Konağı
Tel : 22 58 92
S c . 53180
Fevzi Karakell e
R a m i Kışla Cad. Çiftçi A h Sk.
No. 13/2
Tel : 21 47 34
Pres
işleri
kürek
S c . 55433
Otomobil,
Foto N a t o - N e c a t Y ü k s e l
Şişhane
Refik Saydam
Y ö r ü k Apt. N o . 18/20
sokak
Trafik işaret
Cad.
plâkaları
reflektörü
Şimal Sk.
Tel : 49 37 48
S c . 57784
Jirayr Z a m a n
Karyola borusu, çemberi
Ç e m b e r l i t a ş V e z i r H a n N o . 42
Tel : 49 39 95 - 27 22 90
S c . 59448
Sısak Hıza l
Galata Yenicami
K e r e s t e c i Fazıl Sk. N o . 3/5
S c . 61558
Uuliyet A l t ı n
Kumkapı Ahşan
Sc.
P r e s İşleri, kapsü l
burun
demiri
Oyuncak,
kova,
kazan
S k . N o . 127
61627
^ S erkiz Sahakoğl u
Beyazıt Mercan
Şahane
No. 11/2 Ferah
Tel : 27 35 13
Han
Kâğıt
Sk.
kıskacı,
büro
malzemesi
Tüp
kapsülleri,
Saçtan
S c . 63394
Agop B o h ç a l ı y a n
Mercan
Tığcılar
Pastırmacı Ha
n
y u m kaşık, saç
alümin­
somun,
burundemiri
N o . 10
S c . 64318
Altın Y a p ı -
Mele k Altı n
Menteşe, at
nalı
Vefa Kâtip Çelebi Cad.
M u h a d d i s Sk. No. 4 / B
Tel : 27 30 40
S c . 66906
Artin A t a n
Terazi parçaları köşebent
Topkapı
Maltepe
Kışla
Maltepe
Sk.
45/1
No.
Cad.
S c . 69247
Kamer - Hanne s Manukya n
Dondurma
kadehi,
kabı, tabak, tepsi
Beyoğlu Tünelbaşı
G a l i p d e d e C a d . N o . 47
S c . 75716
T o k e l K o l . Şti .
H a m d i Toke l v e Ort .
Rulo çember
kesme
Beyazıt Fuatpaşa Cad.
Havancı Sok. No. 66/1
Tel : 22 88 07 - 27 42 12
S c . 76633
îsak Kohe n
Mahmutpaşa
Tel : 22
Sigara
tepsi
K ü r t ç ü H a n N o . 21
11 64
S c . 98713
Ahmet Tokuç G ü v e n Pre s Atölyes i
Sağmalcılar
No.
küllüğü,
Muhtehf pres
İstanbul
işleri
Cad.
12/B
(Muratpaşa
Tel : 21 76
Mahallesi)
92
SAÇ SOBA , SOB A BORUS U SOB A D İ R S E Ğ İ İ M A L İ
S c . 47074
M u h a r r e m Çeli k
Soba, soba borusu
Zindankapı
N a l b u r l a r Cad
Sobacı Han
Sk. No, 1
Sc.
.
49090
Şevki K a r a y e l
Soba,
Z i n d a n k a p ı S o b a c ı l a r Sk. N o . 9
Tel : 22 82 65
S c . 49993
Sezgin -
M . Reşa t Emse n
Topçular Kışla Cad.
Kadir
Şenler
Tel : 21 27 17
N o . 48
Sitesi N o . 5
dirsek
Buz
S c . 55231
Cevdet Mermer
Tahtakale Kutucular
K u t u c u Sk. No. 6
Tel : U 15
Soba, boru, kova. leyen
Cad.
80
S c . 56949
Ruhi Kuşç u
Soba, boru.
B e ş i k t a ş K ö y i ç i C a d . , N o . 29
S c . 57044
M e h m e t Al i O k t a n
Galata
Tersane
Soba, soba borusu, tahtası,
dirsek
Cad.
B u ğ u r l u S k . N o . 19
S c . 57841
Kemal Akpma r
Kasımpaşa
Soba, soba borusu, tahtası
Camii Kebir
Mah.
T u r ş u c u B a y r a m Sk. No. 7/1
Sc.
59708
Galip
Soyupak
F a t i h Eski S a r a ç h a n e
Sk. N o . 4
Soba, soba borusu,
maltız
S c . 61585
Bilâl Ünve r
Zindankapı
Soba, soba borusu, maltız.
Nalburlar
Cad.
Mangal, fırın
tavası
Sobacılar No. 5
S c . 61676
Şeydi
Güney
Soba,
Tahtakale
Nalburlar
Uuzunçarşı
C a d . N o . 330-333
soba
borusu
S c . 63899
Mehmet Kar a
Cağaloğlu Hüaliahmer
N o . 1/2
Soba, soba borusu, dirsek
Cad.
S c . 65132
Şerafettin Karpuzla r
K a d ı k ö y Söğütlü Çeşme Cad.
N o . 336
Tel : 36 49 80
Soba, soba borusu,
Çeşitli kaplar
dirsek
S c . 84809
Yaşar Karabiyik
Tahtakale Kutucular
Kadıoğlu Sok.
Tel : 22 57 91
Soba,
soba borusu,
dirsek
Soba, soba borusu,
dirsek,
Cad.
4/2
S c . 88946
İsmail Tezel
Topçular Münzevi Kaşlı
Cad.
kürek
N o . 27
Büro :
'
Eminönü
Nalburlar
Cad.
N o . 318
Tel : 22 58 08
KARYOLA VE SOMYE İMALİ
S c . 15991
B e d r o s Jül
Kumbaracı
Kasapoğlu
.Hastahane
Y o k u ş u N o . 45
dolabı
S c . 39926
Panayot Kerestecioğlu
Nuruosmaniye
karyolası
Karyola,
somya
Karyola,
somya
Karyola,
somya,
ve
C a d . N o , 51
S c . 46924
Ziya Çalışkan
Beyazıt Çadırcılar Sk.
Alipaşa H a n N o . 3/5
Tel : 22 52 70
S c . 51627
Aser
Ahiva
Beyazıt
Çadırcılar
Lütfullah
S c . 52535
Cemalettin
S k . N o . 42
Rızapaşa Yokuşu
İsmetiye Cad. Şahande
No. 14/A
Büro levazımatı
Karyola, somya
Özgüç
Sk.
divan
S c . 52800
K o ç o Aşiki ş
Beyazıt Çadırcılar
Üst K a t
Ali Paşa
Karyola,
somya
Karyola,
divan
Han
Yağlıkçılar
Kapalıçarşı
C e b e c i H a n N o . 100
S c . 53355
Hayrettin Akars u
Beyazıt
Kapalıçarşı
Örücüler
No.
Sk. î ç Cebeci
108-
Han
(6-19)
S c . 61379
Arsak
Çelik
Beyazıt
Karyola, somya,
divan
Karyola borusu,
divan
Çadırcılar
Lütfullah
Sk. N o . 24/1
S c . 61702
Faruk Jula r
Rami
Topçular
İncirli
Sk. No. 2 0 / A
Tel : 21 48 18
S c . 61899
Bahri
Karyola,
Doğan
Beyazıt
somya
Çadırcılar
LütfuUah
Sk. No. 41/52
S c . 62381
H a s a n Ergü l
Karyola, somya,
divan
Karyola, somya,
divan
Karyola, somya,
divan
Beyazıt Çadırcılar
L ü t f u l l a h S k . N o . 28
Sc.
63108
A l â a t t i n Metine r
Kapalıçarşı
Sarraf
Yorgancılar
Cad.
Han
Tel : 22 36 89
Sc.
63680
H a s a n Güle r
Beyazıt,
Çadırcılar
Lütfullah
S o k . N o . 44 ( S a t ı ş
Uzunçarşı
Sağır
Han
Paşa
Yeri)
Cami
No. 38/2
(İmalâthane)
Sc.
70144
A v a d i s Olgu n
Rızapaşa
Karyola,
divan
Karyola,
hastahane
Yokuşu
î s m e t i y e C a d . N o . 21
Tel : 22 08 07
Sc.
73628
Bekir K u r u ç
Kapalıçarşı
Örücüler
dolabı
Çukur Han
N o . 20 v e
Koltuk, kanape
C e b e c i H a n N o . 6-5
S c . 94054
F o m - T e k s Sanay i v e Ticare t
Kemâl Şenmene k
Aşirefendi Car .
Hobyar H a n No . 2 4 / 1
Yaylı yatak
Tel : 27 13 33
SOMYA Y A Y I İMAL İ
Sc.
65829
M e h m e t Hali t S a k b a n Tüzüntür k
Çakmakçüar
No.
12/3
Sc.
67101
Sümbühü
S o m y a ve döşeme
yayı
Han
Özuzun Koli . Şti .
Kanape, koltuk
yayı
F a t m a Özuzu n v e Y a v u z Özuzu n
Rızapaşa
Y o k u ş u N o . 26
S c . 69137
İ t i m a t Niyaz i Varda r
Beyoğlu
Tünel
Somya ve döşeme
yayi
Semtinde
İlk Belediye Cad.
Değirmen
Han
N o . 10
S c . 81059
Aziz Göktür k
Mercan
Tacirhane
Üç Kapılı
Suhulet
K a t ' 2 No . 38
Tel : 27 54 H
Karyola, koltuk
Sk.
Han
yayı
MANDAL Y A Y I İMAL İ V E MUHTELİ F Y A Y
İ m a l â t Nev' i
Sc.
68492
A h m e t Şekercioğl u
P e r ç i n çivisi, m a n d a l yayı
B a l a t D ü r ü y e S k . N o . 26
Tel : 21 35 51
Sc. 96035
Dörtel Sanay i v e
Spiral yayı, ilâç
Ticaret K o l . Şti .
Mak. Y ü k . M ü h . Çeti n Ş a m a n v e
Ort.
Kocamustafa Paşa
Tel : 21 29 63
C a d . N o . 352
Ampulü
testeresi
11 — SOĞUK V E SıCAK HADDE,
MUHTELİF TELDEN EŞYA
Sayfa
— Hadde
işleri
145
— Çivi, p e r ç i n i m a l i
— T e l ç e k m e işleri
146
146
— K a î e s teli i m a l i
147
— B u l a ş ı k teli i m a l c i l e r i
— T e l ö r g ü işleri
148
— F r e n teli, s p i r a l , y a y l ı t e l
149
148
HADDE
Sc.
İŞLERİ
48546
Yusuf Ziy a A k m
Topkapı Maltepe
Demirciler Çarşısı
D B l o k u N o . 3-4
Tel : 21 48 93
Köşe demiri, l â m a
S c . 68315
Ayhan Köngü l
Gaziosmanpaşa Karlitepe
6 m c ı Sk . N o . 129
Kadın
saç
tokası
Yaz :
T a h t a k a l e T o m r u k Sk .
A s r i î ş H a n N o . 201
Tel : 22 30 89
Alüminyum
levha
S c . 78956
A t l a n t i k K o l . Şti .
Abdüîgani -
Alüminyum levha
M . Cavit v e Yılma z Kopara n
Topkapı Gümüşsüyü
Fazlıpaşa Sk. No. 1 8 / A
Tel : 21 38 33
Sc.
86323
G ü n a y Ali o
İç v e Dı ş Ticare t Mümessilli k
İ t h a l â t v e K o m i s y o n İşler i
Hahcıoğlu Kumbarhane
Cad.
N o . 45
Soğuk çekme, yuvarlak
altı köşe l â m a
Tel : 49 16 91
Büro :
Beyoğlu
İstiklâl
Cad.
N o . 344 D e m i r h a n
No.
Kat
3
11-12
•Sc. 103168
Ö z - T a ş Perçi n Sanayi i
Öngel Aktaş
S ü l e y m a n i y e S i y a v u ş p a ş a Sk .
Yeni Okur Han Zemin Kat
B/03
Tel : 27 02 65
Alüminyum perçin çekme
'
çivi P E R Ç İ
N İMALCİLER İ
î m a l â t Nev' i
S c . 60234
Enver Bayra k
Hasköy Ütücü Ferhat
Sc.
Demir, bakır, pirinç
Sk.
Alüminyum
1-2
perçin
70499
R a h i m Arıc ı
Edirnekapı
İ n ş a a t çivisi, tel çivi
Savaklar
Bakır
Cad.
çivi
No. 6/2
Tel : 21 50 79
TEL Ç E K M E İŞLER İ
S c . 35274
M . Nuretti n
B a k ı r tel
Amal
K a r a k ö y Şair Ziya Paşa
çekme
Cad.
Ş i m ş i r S k . No . 1 5 / 1
Tel : Jı9 20 95
S c . 73912
Kadir Merca n
T e l h a d d e işleri
K ö p r ü b a ş ı S k . N o . 23
Sc.
Balat
77035
Sabahattin K ı r a
n
B a k ı r tel ç e k m e
Bakır Telçekm e Atölyes i
Topkapı
Maltepe
Gümüşsüyü Vardar Otobüs Durağı
No.
5/18
( Y e n i N o . 13)
Tel : 21 76 10
S c . 90508
A h m e t Gazioğl u
Topçular Keresteciler
N o . 161-163
Tel : 21 43 46
S o ğ u k tel ç e k m e
Sitesi
S c . 103804
M o d e r n D o k u m a A d i K o m . Şti .
Vasil Kızıroğlu , F e d o n K a f t a o ğ l
ve Ortaklar
ı
Karaköy Kuledibi
Tatar
B e y Sk. No. 38/2
Tel : 49 69 19
B a h ç e çit teheri
u
Örgülü mühür
örmesi
teh
KAFES
Sc.
TELI ÎMAL Î
22409
Yani Keçelioğlu
K a f e s teli
Galata Yemeniciler
Tel : U 94 U
Sc.
27607
Eyüp
Boylu
K a f e s teli
Galata Kardeşim
Kurşunlu
Sc.
C a d . N o . 81
Han
Sk.
No.
32/1
39100
Hüseyin
Beşiroğlu
Ç i t teli, k a f e s
K a r a k ö y T e r s a n e N o . 87
Kuyumcu Han
Tel : U 34 76
Kat
tel
teli, y a y
fırça
3-34
S c . 40069
Anufriyos
Çukuroğlu
Galata Emek
No.
Kafes
Yemez Mürver
teli
Sk.
12/3
Tel : 44 83 46
Sc.
69495
Abdullah
Galata
Kurşunlu
Sc.
Çakırcı
Kardeşim
Han
Harman
Sk.
No:
makinası
teli, i n ş a a t t e l i
26/9
735053
S ı v a T e l i , S a n a y i i K o l . Şti.
K o ç o Açıkbaşidis
Hasköy
Sıva
teli
Sıva
teh,
Kardeşler
K e ç e c i Piri
Mah.
T o y g a r S k . N o . 17 K a t
1
Tel : 49 43 56 - 49 37 96
Sc.
99578
İsmail
Utlu
Kartal
Cevizli B a ğ d a t
Eski K i r e ç
Yolu
Cad.
kafes
teli
elek
BULAŞIK TEL İ İMALCİLERİ
İ m a l â t Nev' î
S c . 3926 0
Sabri Y e t k i n
Unkapam
Bulaşık teli
Yavuz Sinan
Mah.
Motor süzgeç teh
L e b l e b i s i S o k . N o . 37
hava
filitresi
Tel : 27 97 03
S c . 89007
Hüsnü Görgü n
Eminönü Yavaşça
Şahin
Sok.
Bulaşık teh,
filitresi
hava
Hürzat Han K a t 2
Tel : 27 73 57
Sc. 94599
Paktel Sanay i -
V i t a l ! Ros o
Bulaşık
teh
Şişli Ç a ğ h y a n M a h .
K a n a r y a Sok . No . 3
Tel : 22 75 58
TEL Ö R G Ü İŞLER İ
S c . 70283
O s m a n Çakı r
Fatih Çarşamba
Ispanakçı
Tel
Koca Dede
örgü
Mah.
Sk. N o . 26/ 2
S c . 73814
Ticaret v e İ m a l â t Koli . Şti .
İ n c e zincir, ö r m e saat
Osman Ağma l v e
kayışı
Hayguhi Haymanoğl u
Tahtakale,
T a h t a k a l e Cad .
P a ç a c ı S k . S e l â m e t H a n No . 34
S c . 76013
M . Necat i Kers e
Rami
Topçular
D e m i r H a n No .
Tel : 21 23 80
Tel çekme ve
Çiftçi
7/5
Ali
Sk.
dokuma
Sc.
93832
Menteş Te l v e
Pencere
D o k u m a Sanayi i
ve elek
teli
Salih M e n t e ş
Beyazıt
Çakmakçılar
Yokuşu
S ü m b ü l l ü H a n Ü s t K a t No . 5
F R E N T E L İ , SPİRAL , Y A Y L I T E L
Sc.
101629
M i m - K a Y e d e k Parç a Sanayi i
Koli. Ş t i .
Mustafa Kula k - Meti n Kula k
ve Ort .
F r e n teli, t e l s p i r a l
kavuçuk kaplı yay
S ü t l ü c e İ m r a h o r C a d . N o . 163
Tel : U 5Jf 75 - 21 43 05
Sc.
102185
İ l h a n Kırtasiye İlhan Rasi m Başma n
S i r k e c i M i m a r V e d a t Cad .
H a m i d i y e T ü r b e s i No . 5 9 / 1
Tel : 27 82 28
Zımba
teli
12 — Ç E Ş İ T L İ M E T A L E Ş Y A S A N A Y İ İ
— Tel emayelemesi
153
— Y a ğ ve filit i m a l c i l e r i
153
— M o t o p o m p imalcileri
153
— Su tulumbaları
imalcileri
_
153
— Su tasfiye cihazları imalcileri
154
— Menteşe imalcileri
154
—
M u h t e l i f kalıp işleri
155
M o t o r t a m i r işleri
157
— Madeni mutfak
eşyası imali
158
— Y a z m a pulu imali
164
— Y a n g ı n söndürme cihazı imali
164
— Perde Rayı ve teferruatı imalcileri
165
— Avize imalcileri
165
— Telefon kumbarası
— Fermuar
imali
166
imalcileri
166
•— .Ekmek f ı r ı n ı i m a l i
166
— Cep feneri i m a h
167
— Çocuk arabası ve puseti imali
167
— Kundura
167
bıçağı imali
— Jaluzi perde imali
168
— Madeni büro mobilyası imali
169
— Madeni düğme imali
170
— Madeni kutu imalcileri
170
— Musiki aletleri
173
imali
— Musiki aletleri tamiri
173
— T e r m o s i f o n , su d e p o s u , b u h a r
kazanı imalcileri
— G a z o c a ğ ı fırını, k u z i n e gaz t ü p ü imalcileri
173
174
•— G a z o c a ğ ı b a ş l ı ğ ı i m a l c i l e r i
174
— Ş i ş e k a p s ü l ü , a l ü m i n y u m şişe k a p a ğ ı .
175
— inşaat vinci, vinç k u m a n d a
kabini imalcileri
175
— K a p l a m a işleri
176
— Düdüklü tencere imali
176
— D ü d ü k l ü tencere, lastik contası
177
•— C i v a t a , s o m u n , m a n y o n i m a l i
177
— Santrafüjlü
p o m p a imalcileri
178
— Çatal-kaşık
imalcileri
179
— Rekor hortum
— Ütü masası
— Tel halat
başlığı
aksesuarı
imali
— K l i m a tesisat ve montajı,
180
180
181
181
— Çekiç, kazma, balyoz ve manicellâ imalcileri
181
— Valf
182
ve musluk
— Hurda
imalcileri
g e m i s ö k m e işleri
183
Deniz tekneleri
Muhtelif
Kapı
inşası,
t a m i r i işleri
d e n i z c i l i k m a l z e m e s i i m a l i 18
kolu ispanyolet
imalcileri
183
3
184
Y a l e t i p i a n a h t a r 18
4
K i l i t i m a l c i l e r i 18
5
H a v a l ı k o r n a İ m a l i 18
- Çelik s u l a m a işleri
6
( s u v e r m e ) 18
A y f i ş e ğ i k o v a n ı ( p l â s t i k 18
- Otobüs, k a m y o n
• Palaska
- Katrak
karoseri
6
6
i m a l c i l e r i 18
m a d e n i a k s a m ı 18
m e r m e r t e s t e r e s a ç ı 18
- Elmas hadde tamiri
7
7
7
188
- Z i n c i r i m a l i 18
8
- B ı ç a k b i l e m e 18
8
- M a r a n g o z t e s t e r e s i i m a l i 18
8
- Madeni düdük
189
- G ü m ü ş altın hediyelik eşya imali
189
- H e d i y e l i k e ş y a v e b u j i l e r i i m a l i 18
9
- Damper kasa
i m a l i 19
0
TEL EMAYELENMES İ
İ m a l â t Nev 'i
Sc. 104943
' — ~ ~
S e r k i s Odabaş ı
Emaye kaplı bakır
tel
Rami Topçular, Yeni Eyüp Yolu
Münzevi
Kışla
Cad. No. 2-8-9
Y A Ğ V E FİLİ T POMPAS I
Sc.
61856
Yako Dersa n
Ortaköy Dereboyu Cad.
N o . 56
'Filit p o m p a s i ,
ıskara ve soba
elektirikli
Sc. 81267
G ü r i ş A d î K o m . Şti .
Elle çalışır y a ğ
F e h m i Horioğl u v e Ort .
R a m i Topçular Kışla Cad.
No. 121/5
Tel : 21 11 89
miknatısh
pompası
sabunluk
MOTOPOMP İMALCİLER İ
Sc. 65182
Beşiktaş Hidr o Elektri k Atölyes i
Benzin,
Hran Vra m Atamya n
motopompları
Beşiktaş
Tel :
Türkeli
dizel,
elektirik
Yeniyol No. 7
47 71 52
Büro : U 32
48
S U T U L U M B A L A R I İ M A L C İ L E Rİ
S c . 67274
Şelâle S u Tulumbalar ı
Su
İmalâthanesi
Vantilatör,
Varujan Herma n Zilma
Karaköy
Bakır
Arap Cami
pompaları
aspiratör
n
Mah.
Sok. No. 6
Tel : 49 62 55
S c . 73949
Ziya Ergi n
Galata Makaracılar
Tel : 49 12 84
Su tulumbaları. Asansör
C a d . N o . 38
dişli kutusu, b a l ı k ç ı ı r g a t ı
su TASVÎYE CİHAZI İMALCİLERİ
İmalât
Nev'î
S c . 14090
Ali Rız a Şamikoğl u Halef i
Büyük
su
Naciye Şamikoğl u
cihazları
Galata
Arap
Yemeniciler
Tel : H 25
Sc.
tasfiye
Cami
Cad.
N o . 42
90
85289
Sütek A d i K o m . Şti .
Su
tasfiye
cihazı
Sakip Tüzünal p v e Ortaklar ı
R a m i Topçular Tikveşli
Çifthği
Sk. No. 4
Büro :
Karaköy
Yeni Kemeraltı
Sevgi îş Han
Tel : 49 26
Kat
Cad.
3
34
MENTEŞE İMALCİLER İ
S c . 36009
Z ü h t ü Üçe r
Menteşe
Çemberlitaş
B e l i y c i l e r S k . N o . 19
Tel : 22 31 66
S c . 39754
O s m a n Zek i Y u r t s e v e n
Menteşe
M e r c a n , C a f e r i y e H a n N o . 14
S c . 41615
M e h m e t Dur a
Küçükpazar
Kıble Çeşme Cad.
Alipaşa Han
Sc.
Menteşe
N o . 39
44620
O s m a n Çelikkol
Beyazıt,
Çadırcılar
i ç i N o . 32
Tel : 22 50 84
Menteşe
Bodrum
Han
sandık
kulpu
S c . 51063
Mustafa
Vefa
Sar
Kapı ve mobilya menteşesi
Bayraktar Han
Yeni
No.
1/4
l/b
Tel : 27 31
7/5
Sc. 57088
Salih K a y m a z
Çemberlitaş
N o . 37
Sc.
Menteşe
Vezir H a n K a t
2
57278
Ohannes Küpç ü
Beyoğlu,
Y a l e tipi kiht,
menteşe
Yenişehir
G ö l b a ş ı S k . N o . 41 v e 4 1 / A
S c . 59505
Rag-ıp K a y n a k t a ş
Süleymaniye
N o . 19
Sc.
Menteşe
Mimar
Sinan
Cad.
66463
Aram Ohanya n
Menteşe, sıhhî
malzeme
Y a y h menteşe,
kroşe
piston
1. Y e n i C a m i Ç e ş m e S k .
Ali Faik H a n
N o . 11
2. G a l a t a P e r ş e m b e
Bakır
Sc.
Sk.
Pazarı
Tunç
Han
16/7
92954
Hayrullah Demirc i
Karaköy Mandıra
18/A
Tel : U 81 57
Sk. N o . 14/1-
MUHTELİF KALI P İŞLER İ
S c . 38107
Ali Y a m a n
Galata Arap Cami
M a h k e m e Sk. N o . 1
Tel : U 23 72
Pres
kalıpları
i m a l â t Nev' i
S c . 51890
— — —
Fahrettin
Gürevin
Kahp
imah
Karaköy Kemankeş Mah.
Başcerrah Sk. No. 8 / A
Tel : U 77
35
S c . 65076
Zihni Tmaz
Kasımpaşa Bedrettin Mah.
Kaptanpaşa Çıplağı
Bedrettin Sk. No. 8
A k ü kalıpları,
kalıp
muhtelif
S c . 66952
İsmail Vedat Biricik
.
Gedikpaşa Hattat Sok. No. 17/A
Tel : 27 64 66
B i l u m u m kalıp
S c . 69325
Mustafa Özveren
Namık K e m a l Cad! n
Çuhacıoğlu sok. No. 45/1
Muhtehf
kalıp
S c . 69494
H a s a n Demi r
Kalıp
işleri
S c . 70043
Saraç
kalıpları,
İsmail Y a ş a r Est i
Kalırları,
Uzunçarşı
Emniyet
Han
No. 224/17
Mercan
Tığcılar No. 18/20
lastik
kunduracı
takımı
S c . 71139
Jirayir De r K e v o r k y a n
Plâstik
kalıbı
Şişh Havuzlu B a h ç e sok.
No.
38/3
T e l : 57 56 74
S c . 82597
Ok-Er T i c a r i
A l ü m i n y u m ve Çelik
İbrahim Oke r
Sağmalcılar Dar
kalıp
S k . No . 15
i m a l â t Nev'i
'
S c . 87082
Yük. Müh.
Sc.
Mehmet
K a h n k^rr^r^.r.
Bezen
88228
İziş M. N u r i
Cağaloğlu
Babıah
-
Tel : 27 48 66
Sc.
Kalıp, gümüş ve altun
hediyelik eşya
İzgördü
Cad.
No
21
27 53 76
95523
Deniz
Durmaz
Süleymaniye Şamdancı
Akseki Han No. 8
Çelik kalıp üzerine
Desen işleme
Sk.
S c . 100549
İşçi
Sanayi
Ticaret
î s r a h i m Cudi
Çeşitli
İşçi
Şişhane Yolcuzade İskender
No. 62/A
Tel : 49 07 34
Sc.
kalıp
Cad
102254
Bağbek
Sanayi-
A h m e t Necati
Ayakkabı ve plastik
kalıbı
Bağbek
Yenikapı Kumsah
Tel : 21 38 06
S k . N o . 53
S c . 104105
Süleyman
Tüyüz
Çeşith
kalıp
Süleymaniye
Siyavuşpaşa Yeni Okur
N o . 209
Tel : 27 62 94
Han
MOTOR TAMİR
Sc.
İŞLERİ
28135
H a m a m c ı o ğ î u Müesseseleri
T i c a r e t T . A . Ş.
Büyükdere Cad. No. 13/A Şişh
Tel : 48 08 54 - 47 24 89 - 48 18 56
Diesel motorları
bakımı
S G . 55915
Z i y a K a l k a v a n K o l i . Şti.
Ayvansaray Güzel Hisar Cad.
No. 127/3
Tel : U 22 00 -
U 89
Deniz
tamiri
27
S c . 71334
Saffet Yazıcı
Kadıköy R ı h t ı m Cad.
N e m h z a d e Sk. No. 1
Tel : 36 99 81
M o t o r rektifiyesi,
Grank,
Sirkeci Demirkapı
Hocapasa Mah. Daya
grank
yatak, gömlek tamiri
S c . 72192
Süleyman Mevlevi
No.
motoru
Hatun
silindir,
yatak
Gömlek,
motor
tamiri
Motorlu
vasıta
tamir
ve
sıvama, mutfak
ve
Sk.
9/5
S c . 91795
Adil Fetha
Levent Oto Sanayn
Sitesi
montajı
D B l o k u N o . 11
MADENİ MUTFAK EŞYASI İMALİ
S c . 21986
Ragıp Panço
Beyazıt Fuatpaşa Cad. No. 60/1
Tel : 22 S3 01,.
Bakır
yemek
takımı
Tabak,
leğen,
S c . 31100
Ali T u ğ c u
Eminönü
Kutucular
Cad. No. 3
Asmaaltı M a h k e m e
S o k . N o . 13
kazan
Tel : 22 35 49
S c . 38107
Ali Y a m a n
Galata Arap Cami
M a h k e m e Sk. No. 1
Tel : U 23 72
Tava,
kepçe, kevgir
S c . 39181
Mehmet Osman Aksöz
Küçükpazar,
Kıble Çeşme Cad.
A l i p a ş a H a n K a t 1 N o . 40
Tel : 22 85 OJf
Yemek
tavası
S c . 46571
Celâdet
Alî Sîvrioğlu
K u z i n e , çeşitli ev eşyası
F ı n d ı k l ı M e b u s a n Y o k u ş u N o . 36ve
K â ğ ı t h a n e K ö y ü Uğur Sk. N o . 7
Tel : Jf9 12 93 - 49 22 22 - 47 43 71
S c . 46748
Kirkor Gezdir
Beyazıt, Fuatpaşa
Tel : 27 29 79
C a d . N o . 57
Bakır ve a l ü m i n y u m
m u t f a k eşyası
S c . 49116
İsmail
Ataeli
Tava, kepçe
Çakmakçılar
Büyük
Valde Han
No. 7
S c . 51348
Hayık Eıipen Kebapçı
Beyazıt Bakırcılar Fuatpaşa
N o . 73
Cad.
B a k ı r tencere, tepsi
kaplar
ve
A l ü m i n y u m bardak,
tabak.
S c . 51863
Boğos
Ölmez
Beyazıt Çadırcılar Uğur
No. 27/5
Tel : 22 26 67
Han
S c . 54893
Mığırdıç Kasapyan
T a h t a k a l e Uzun Çarşı
Emniyet Han No. 5
Tel : 27 26 68 - 22 87 81
Alüminyum mutfak
eşyası
S c . 56215
G ü r b ü z İ m a l â t K o l . Şti.
Feridun Gürbüz
1. R a m i
Leğen,
ve Necati
Topçular Kışla
kova,
batya
Gürbüz
Cad.
N o . 80-90
2. S ü l e y m a n i y e
Siyavuşpaşa
Sk.
No. 37/1-2
Tel : 27 11 8Jf - 21 47 26
S c . 61365
Ahmet Armutçuoğlu
Kantarcılar
No.
G ü ğ ü m , kova, litre
Kıble Çeşme
Cad.
120
S c . 61406
Samuel Gavijan
Tahtakale Kutucular
Ç a n a k ç ı l a r N o . 1/1
Sc.
Süt
ve çay
süzgeci
61518
Eliya
Özkohen
Mutfak
Galata, Kumbaracı
Y o k u ş u N o . 78
S c . 61664
Fevzi Üstünel
eşyası,
ç ö p kutusu
Mutfak
Süleymaniye Mimar Sinan
faraş
eşyası
Cad.
N o . 17
S c . 61804
Ahmet Tunay
Ayvansaray Kuyu
S c . 62453
Nobar Leon
Saç
Sk. N o . 13/3
Aynayüz
Mercan Uzunçarşı
N o . 121
S c . 63391
Kâzım Çalım
Süleymaniye
No.
41
kasalar
Cezve,
su
yemek
kabı
tası,
.Alüminyum
Mimar
Sinan
Cad.
levazımı
kepçe
mutfak
S c . 63759
Dimitri Dimitriyadi s
Tahtakale
Demirtaş
Kantarcılar
M u t f a k eşyası, k a z a n k o v a
Mah.
N o . 19
S c . 64055
Sağlam-İş
Muhtelif
Emin Sağla m
Çakmakçılar Büyük Valde
2 nci Kat
kaşık
Han
N o . 28
S c . 64710
Kirkor K a r a k o ğ l u
Beyazıt
Sc.
Fuatpaşa
Alüminyum mutfak
eşyası
C a d . N o . 65
64816
Z e n u k Torosoğl u
Mercan
Cezve, k a h v e askısı l e ğ e n
T a c i r h a n e Sk .
Birol Han
Kat
2 No. 6
S c . 65264
M e h m e t Lütf i T a h t a
h
Bakır ve
B e y a z ı t F u a t p a ş a C a d . N o . 19
Tel : 21 62 53
alüminyum
m u t f a k eşyası
S c . 65270
Süleyman B u r h a n e t t i n H o ş u m d u
Süleymaniye
No. 41/2
Mimar Sinan
Alüminyum mutfak
eşyası
Cad.
S c . 68155
M u s t a f a Timuroğl
u
Sağmalcılar İstanbul
No. 17/4
Tel : 21 23 k5
Çeşitli m u t f a k
Cad.
S c . 69414
Sabetay Moren o
B a l a t , L e b l e b i c i l e r C a d . N o . 54
Tel : 21 28 83
Kova,
tabak
eşyası
S c . 6987 4
Ismail
Karamuk
Tahtakale
Emniyet
Alüminyum mutfak
eşyası
Alüminyum mutfak
eşyası
Uzunçarşı
Han
N o . 37/3 9
S c . 7012 6
Arakil Hamurkese r
Ş i ş l i B o m o n t i G ü v e n ç S k . N o . 23
Tel : 48 64 84
Büro :
Tahtakale
Kutucular
Cad.
K a d ı o ğ l u Sk. No. 1 1
Tel : 22 03 02
S c . 7052 1
Ahmet Olgaç
Beyazıt Fuat Paşa
Sefer
tası,
masrafa,
C a d . N o . 85
bakraç,
sürahi
S c . 7 2 18 0
K â z ı m Akdemi r
Bakır
M e r c a n Mühürdar E m i n Paşa Sk.
mutfak
ve
alüminyum
eşyası
No. 3 3
Tel : 27 50 74
S c . 7911 0
Hayret Elektrikl i v e
Elektirikli,
A l ü m i n y u m Sanayi i
mutfak
elektiriksiz
eşyası
Hayrettin Bakıreze r
Rami
Bakırcılar
Sitesi
Uluyol No. 74/75/7 6
Büro :
Tahtakale
Yavaşça Şahin
Sk.
No. 15/ A
Tel : 27 66 63
S c . 8456 8
Ohannes Kara k
Zeytinburnu G e m a l m a z Sk. No. 1 8
Tel : 21 51 31
Mutfak
tenceresi,
eşyası
pasta
elektirikli
ızgara, fırın
S c . 87165
Helene H o f m a n n
Tel süzgeç
Beyoğlu Cihangir Sıraselviler
N o . 15 4 B a h ç e İ ç i
Tel : Jf9 13 34
S c . 90433
K e m â l Olç a
AlümJnyum mutfak
Süleymaniye
No. 3 1
Tel : 27 97 80
Sc.
Sinan
Cad
91228
Mehmet
Beyazıt
Sözeri
Prlnç, bakır semaver
Çadırcılar
Lütfullah
Sc.
Mimar
Han
Kat
Cad.
2 N o . 30/1
91997
A r - İ ş Celâ l A y h a n
Alüminyum, bakır
m u t f a k eşyası
Tahtakale Uzunçarşı
E m n i y e t H a n N o . 34
Tel : 27 79 68
S c . 94149
K r a l M a d e n î Eşya -
Mutfak
Daryo M e n d a v e
eşyası
Nedim B e n b a s a t K o l i . Şti .
^. T a h t a k a l e
Deveoğlu
Yokuşu
No. 32/8-9-10
2. T a h t a k a l e , T a h t a k a l e C a d .
Y e n i Çarşı H a n No. 17/23
Tel : 27 98 93/3
Sc.
96198
Malkaz Köseda ğ
Tahtakale
N o . 19
Kantarcılar
Kazan, kova, tabak
Cad.
eşyası
İmalât Nev'î
S c . 102236
_
Ender Alüminyum
Enver
Görgün
A d i K m . Şti.
ve Ortakları
Silâhtar Kemerburgaz
—
~
çaydanlık,
demlik
Elektirik ızkarası
Cad.
N o . 60
Tel : 22 08 12
Büro :
îst.
Tahtakale
A s r i İ ş H a n ı N o . 506
Y A Z M A PULU İMALİ
S c . 49220
Özler - M e h m e t Özkeskin
Mercan
Uzunçarşı
Emniyet
Han
Çevre pulu ve nihale
No. 244/8
Tel : 27 46 26
YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI
S c . 47105
Ulvi K a l a f a t o ğ l u
Kuru
Topkapı Maltepe
Söndürme
cihazı
Muhtelif
yangın
Gümüşsüyü
Somer
No.
tozlu
yangın
Cad. Y e n i Açılan Y o l
Sanayi
Sitesi
41-42-43-44
Büro :
Eminönü
Aşirefendi
Cad.
A n k a r a K o n y a H a n K a t 2 N o . 20
Tel : 22 90 47
S c . 83092
İzak
Nassi
1. G a l a t a
Çeşme
Perşembe
Pazarı
söndürme
Sk.
A h Faik H a n N o . 2/3
2. G a l a t a P e r ş e m b e
N o . 29
Tel : 44 07 84
Pazarı
Cad.
cihazı
S c . 104246
^
Arman Mamas
Karaköy Perşembe Pazarı
Ticaret H a n No. 18/1
—
Y a n g m söndürme
cihazı
Cad.
PERDE RAYI VE TEFERRUATI İMALCİLERİ
Sc.
67863
Hüseyin BahçetepeTeknik Emek
R a y ve makara
Z e y t i n b u r n u Y e n i d o ğ a n 40 S k .
No. 24/1
Tel : 27 82 55
Sc.
88541
A k ş i t Koli . Ş t i .
Atif Akşit ve Ortağı
M e r c a n T a c i r h a n e Sk.
S u h u l e t H a n N o . 5-6
Tel : 27 15 54
Ray, somun
teferruatı
3
ve
ray
Kapılı
AVİZE İMALCİLERİ
S c . 63074
Seboh Demir Kıran
Galata Emekyemez
D e v e D i k e n h Sk. N o . 11/13
Sc.
Avize, tost
Abajur
67603
M i k â f a - M i h r a n S e f e r y a n Avize
Yenişehir Büyük Şişhane Sk.
N o . 25
Tel : 49 61 78
borusu
S c . 69930
Güzide Kokkaya
Sabuncuhan Cad.
Fındıkçılar Sk.
Halil H a n N o . 9
^^^^^
makinası
S c . 81314
Oltra M o d e r n o K o l i . Şti.
Avize masa
Mayer
Aplik
Galata,
İpek
Tel :
Adut
ve Davit K o e n
Okçu Musa
lâmbası
Cad.
Çıkmazı No. 3-3/1
U 87 81
TELEFON K U M B A R A S I ÎMAL Î
S c . 30892
Alsa Al î Sai d Öne r
Telefon para
4. L e v e n t O t o S a n a y i
Sitesi
kumbarası
Telefon mûkâleme
sayacı
C B l o k N o . 18
Tel : 63 66 73
Büro :
Taksim
Peridiye
Cad.
Fırın Sk. No. 19/1
FERMUAR ÎMALCÎLER İ
S c . 67359
Hayik Mığırdı ç Hovse p
Ç a n t a klipsi,
fermuar
B e y o ğ l u B a l o Sk. N o . 37/1
EKMEK FIRIN I İMAL İ
S c . 76518
Akşen Kol .
Ekmek ve pasta
S a m i m e Şengül , R ı f a t Şengül ,
Sınaî Tesisa t v e Ticare t Şti .
Bakırköy Kartaltepe
Aksu Eski K u r t Ç i m e n t o
Fab.
Binaları
S c . 78432
F o n d a T i c a r e t Ltd. Şti.
K a s ı m p a ş a Şair Mihri Sk. N o . 4
Tel :
U 19 96
-
U 39 66
Ekmek
fırmı
fırını
CEP F E N E R İ İ M A L İ
S c . 83772
M e h m e t Sabr i B a h a r v e
İ s m a i l Ira k K o l . Şti .
Cep
feneri
Cep
feneri
Aksaray Namık K e m â l Cad.
Ç u h a c ı S k , N o . 55
-
Tel : 21 78 58
21 13 38
Büro :
T a h t a k a l e Asrî Iş H a n ı
No. 11-12
S c . 94530
K a r a t a ş Ticare t K o l . Şti .
A ğ a b e y K a r a t a ş v e Ort .
R a m i istanbul Cad.
Uluyol Sk. No. 17/2
ÇOCUK ARABAS I V E PUSET İ İMAL İ
S c . 46810
Meriç T e c i m Ev i
İliya H a s o n
Mercan Tacirhane
B i r o l H a n N o . 1/4
(Kazova Han)
Tel : 22 75 01
Çocuk
arabası
Çocuk
arabası,
puset
Çocuk
arabası,
puset
Sk.
S c . 66548
Horen Z a r m a n o ğ l u
T a k s i m K u r a b i y e S k . No . 1 4 / 1
S c . 68975
B a h a r Çocu k A r a b a l a n Nejdet
Ay gün
Harbiye Dolapdere
No. 12/1
Tel : 47 38 52
Cad.
KUNDURA BIÇAĞ I İMAL İ
S c . 64468
Yanî
Pelteko
M e r c a n C a f e r i y e H a n No . 4
Tel : 22 77 61
Kundura
bıçağı
JALUZİ PERD E İ M A L İ
S c . 71723
M a r t ı K o L Şti .
J a l u z i perd e
Rupen Kohe n v e
Sultana Nin a Pint o
Şişhane İskender Cad.
No. 44/1
Tel : Jf9 13 30
S c . 73217
K a d i r Sad i
Jaluzi p e r d e
Ş i ş h a n e İ s k e n d e r P a ş a Cad .
N o . 44
Tel : 49 65 76
S c . 78019
Erdoğan Atlıoğl u
Jaluzi p e r d e
Şişhane Refi k S a y d a m C a d .
Yaşmak
S ı y ı r a n S k . No . 6 0
Tel : U 56
08
S c . 85359
Jaluzi SanayiiNiyazi Ersen
Şişh B o m o n t i Havuzlu B a h ç e
No. 58/1
Tel : 49 28 26
Sc.
Jaluzi p e r d e
Sk.
85934
B a h a r Jaluziler i K o l . Şti .
Vasilios Bohçopulo s v e
M i ş o n Külege ç
Beyoğlu Yenişehir
Ç a l g ı c ı S k . N o . 29
Tel : 44 95 42 '
Büro :
S ı r a s e r v i l e r No . 7 9 / 1
Tel : 49 22 69
Jaluzi p e r d e
Sc.
89272
Plâstik Pancu r K a m p i n g İzzet İ s m e n
Jaluzi
perde
Jaluzi
perde
Okmeydanı Kaptanpaşa Durağı
İ E T T Ş a n t i y e B i n a s ı No . 1
Büro :
Harbiye
N o . 34
Halaskârgazi
Cad.
Harbiye İş H a n ı K a t 1
Tel : Jj.7 30 97
S c . 101279
Ar Jaluz i Abubekir Papuçç u
Beyoğlu Meşrutiyet
N o . 269
Tel : 49 68 81
Cad.
MADENİ BÜR O MOBİLYAS I İMAL İ
S c . 39639
Y . M i m a r Faru k Özso y
Ç e k m e c e Y o l u N o . 14
Şenlik - Yeşilköy
M a d e n i b ü r o ve ev eşyası
S c . 58376
Hüsamettin Gökha n
Balat Molla Aşkı
M a h k e m e altı 98/1
Saçtan para
kasası
S c . 60118
Özmetal - Sali h Özbayoğl u
Tophane Kumbaracı Yokuşu
Ö r t m e Sk. N o . 4/6
Büro malzemesi
eşyası
Büro malzemesi
eşyası
S c . 78769
A R C Metal Eşya Fabrikası
Rıdvan Cankılıç
Kasımpaşa
Hacı Hüsrev
Sahaf
Mahallesi
Ç e ş m e Sk. N o . 9
S c . 79502
M A N Sanayi i v e Ticare t
Koli. Şti .
Naci B a ş m a n v e Şene r B a ş m a n
K a s ı m p a ş a H a k i m Sk .
G ü n d e ş Çarşıs ı K a t 2 No . 201
Sc.
Madenî
kırtasiye
ve büro
eşyası
100238
Büro-Lüks Çeli k Eşy a
B ü r o eşyası
İmalâthanesi
Fikri A l k a n
Topkapı Maltepe Cad.
No. 18/1
Tel : 21 33 08
MADENİ D Ü Ğ M E İMALCİLER İ
S c . 40335
Serkiz Baloğl u
Madenî düğme
Beyoğlu Galatasaray
Tepebaşı Geçidi Üst No. 18/1
S c . 52798
Mardiros Etyeme z
İ m a l â t h a n e : M e r c a n Yokuş u
Madenî vida
Askeri
düğme,
rütbe
işaretleri, k o k a r t
C a f e r i y e H a n No . 35
İş y e r i : M e r c a n Y o k u ş u No . 48
MADENİ K U T U İMALCİLER İ
S c . 29972
Sami K a n
M e r c a n H a v a n c ı Sk.
No. 19/1-4
Tel : 22 25 02
Teneke
kutu
Sc. 60215
B a ğ d a ş a r Sob a
Büsküi,
T a h t a k a l e Kutucula r C a d .
yoğurt
No.
10/1
Tel : 27 45 36
konserve
kutusu
i m a l â t Nev' î
S c . 60282
'
Hüseyin Payı r
Teneke kutu
Tahtakale
Kantarcılar
Odunkapı
Yokuşu
Kepenekçi
Sabunhanesi
Sok.
N o . 44
Tel : 27 16 18
S c . 60324
A r m e n Çakıroğl u
Beyoğlu Yeni Şehir
Vişneci Sk. No. 7/1
Tel : 27 19 65
Sc.
Kova, ambalaj tenekesi
60719
Mişon Sides
Tahtakale Bestekâr Basri Sk.
Bozkurt H a n No. 15/15
Boya
kutusu
S c . 60774
Yasef K a s t a r y o n a
Beyoğlu
Teneke kutu
Yenişehir
B o s t a n M a h . Y a y a K ö p r ü Sk. Çık.
No. 22/2
Tel : U 48
25
S c . 61316
Mordi Gero n
Unkapanı Salimpaşa Cad.
Ş e y h İ l â h i S o k . 14
Tel : 21 40 02
Sc.
Teneke
kutu
61707
Yako May a v e
T e n e k e kutu,
İ s a k Z a d a K o l i . Şti .
Cibali Sivrikoz Cad.
Yeni Y o l No. 7/2-3
Tel : 21 22 90
ambalaj
yoğurt
karavanası
S c . 62191
( E b r e m ) Y e p r e m Balt a
Tahtakale
Deveoğlu
Kundakçı Han No. 3
Yokuşu
17 L i t r e l i k t e n e k e
kutu
S c . 62939
Mardiros
Litre, k a r a v a n a ,
Kaç
Kantarcılar
Kıble
Çeşme
Cad.
teneke
kutu
N o . 124
S c . 63627
B a r k ö y Mati k
Tahtakale Balkapan
Emjektör
kutusu
H a n N o . 50
S c . 65514
K o ç o Duani s
Küçükpazar
Alipaşa
17 L i t r e l i k t e n e k e
Kıbleçeşme
Han
Sk.
N o . 12
S c . 68961
Vangal B a k a
Asmaaltı Kalçın Sok.
Çavuşpaşa Han No. 25-25/1
Sc.
kutu
Teneke
kutu
72188
17 L i t r e l i k t e n e k e
Artin K o c a a o ğ l u
Tahtakale
Deveoğlu Yokuşu
K u n d a k ç ı H a n N o . 11/11
S c . 78753
S u n K o l . Şti .
Hasan Sönmemiş,
İ r f a n Gülâ y
Teneke
kutu
Teneke
kutu
Teneke
kutu
Rami Topçular Demirkapı
K e r e s t e c i l e r S i t e s i N o . 87
Tel : 22 65 38 - 21 11 23
S c . 81963
Ş a h i n Tenek e K u t u Y a p ı m Ev i
Samuel B a r u h
Unkapanı
Salihpaşa
Cad.
İ l a h i S k . N o . 10
Tel : 21 30 19
S c . 86661
Abdurrahman Gen ç
Hasköy
Aziz
K e ç e c i Piri
Çıkmazı
No.
Mah.
31/1
kutu
MUSİKİ ALETLER İ İMAL İ
S c . 21673
İ m a l â t Nev' î
Kerope Zilciya n Ş.T .
Halefi Mikai l Zilciya n
Sağmalcılar İstanbul
No. 62/1
Cad.
Zil ve
simbal
S c . 56325
Zeki Başkoza n
Boru, trampet, caz
aletleri
Nuruosmaniye
Çarşıkapı
Cad.
Yağcı
han
No. 18/1
Tel : 27 1,7 06
MUSİKİ ALETLER İ TAMİR İ
S c . 59560
Alfoîîsa
Kordella
Beyoğlu
Kuloğlu
Başağa
P i y a n o akortu ve tamiri
Mah.
Ç e ş m e Sk. N o . 1 0 / A
TERMOSİFON, S U DEPOS U
BUHAR K A Z A N I İMALCİLER İ
S c . 60114
Nub ar M a m a s
Galata Perşembe
No. 27/1
Tel : Jf9 68 92
B a n y o ve
Pazarı
Cad.
musluk
malzemesi
S c . 61330
A r t i n Artenya n Bena y
T o p k a p ı Maltep e
G ü m ü ş s ü y ü Cad . N o . 6 / C
Tel : 21 J,9 21
Kalorifer
kazanı
S c . 95840
A t m a c a K o l . Şti .
T ü m e Atını z v e Ort .
Kumkapı
Ç a p a r i z S k . N o . 49
Soba, termosifon
kazanları
S c . 98675
înoks
Sanayi
Yorgo
Paslanmaz
Şenikoğlu
1. K a r a k ö y
No.
çelikten
tanklar
Yemeniciler
Cad.
8-10/3
2. L e v e n t
Oto Sanayi
Sitesi
No. D-47
Tel : U 36 88
GAZ OCAĞI FIRINI, KUZİNE, G A Z TÜPÜ
İMALCİLERİ
S c . 54256
Züher Kabbani Pratik Tel Eşya
Topkapı
Ahçı kuzinesi
Sanayii
Maltepe
B a y r a m P a ş a C a d . N o . 12
Tel : 22 83 03
S c . 64787
S ü p e r g a z K o l . Şti.
Mığırdıç Ermiş
Likid gaz
fırını
ve
Miliz F i n a n s e r
Galata
Okçu Musa
Tutsak
S k . N o . 22
Tel : U 19
Cad.
35
S c . 101071
B ü t a n ve Havagazı Aletleri
Yapım
ve Tamir
Zekeriya
Şişli
Likid gaz fırını ve o c a ğ ı
Evi -
Koksal
Bomonti
İyiniyet Sk. N o .
5/1
GAZ OCAĞI BAŞLIĞI İMALCİLERİ
S c . 56218
Muhammet Karadağ
Bahriye Cad.
T a h t a K a d ı n Sk. N o . 36/7
Tel : U 03 98
G a z o c a ğ ı başlığı
S c . 93264
T u n c a y Dolkay Tunç A y
Bakırköy İstanbul
48 e s k i Ç a v u ş o ğ l u
Zemin Kat No. 1
Tel : 71 68 60
İmalât
Nev'î
İpragaz
ocağı memesi
Cad.
Pasajı
ŞİŞE KAPSÜLÜ , A L Ü M İ N Y U M ŞİŞ E K A P A Ğ I
S c . 20874
Kirkor Mısırl ı
Mercan Sandalyacılar
No. 21-23-25/27
Tel : 22 09 25
S u şişesi
kapsülü
Sk.
İNŞAAT VİNCİ, VİNÇ K U M A N D A KABİNİ İMALCİLERİ
S c . 81850
Orhan
Şibiroğlu
1. K a r a k ö y Y a n ı k k a p ı
İ n ş a v i n c i , el a r a b a s ı
Cad.
E m e k y e m e z Sk. N o . 4
2. K a r a k ö y T e r s a n e C a d .
A r a p C a m i Eski M a h k e m e Sok.
N o . 29
Tel : U 56 68
S c . 86625
G e n t u r Müessesesi Mahmut Turha
Vinç kumanda
kabini
n
H a s k ö y Piri M e h m e t Paşa
Mah.
Kırmızı Minare Sok. No. 7/2
S c . 98551
K G M Sanay i v e Ticare t K o l i . Şti .
Nurettin K ı r k a n ,
Ma. Yük . Müh . Yılma z Güra z v e
Mak. Yük . Müh . Sabahatti n Kırka n
Topçular Demirkapı
Keresteciler Sitesi
Tornacılar Sok. No. 14/A
Tel : 21 33 07
Vinç, kompresör, yük
asansörü, elevator
KAPLAMA İŞLER İ
S c . 48426
G a n s Galvanoplast i Atölyes i
Nurhan
Miricanyan
Beyoğlu
Yenişehir
Dolapdere Cad. Marsık
K r o m ve nikel
kaplama
Sk.
No. 8
Tel : 48 71 64
S c . 70006
Movses H a c m l ı ğ i l
Nikel
Süleymaniye Mimar Sinan
kaplama
Cad.
N o . 75
S c . 85003
ileri Galvonoplâst i
Şevki Kilitcioğlu
Süleymaniye Mimar Sinan
Nikel, sarı
kaplama
Cad.
No. 12/1
Tel : 27 45 30
S c . 86606
K r o m p l â s t Sanay i K o l . Şti .
Metalizasyon
Susana Elizar ,
Carlo Maier , Y a k o Rutli ,
Yosef Şere z v e
Y o r g o Valako s
Kazlıçeşme Demirhane
Cad.
No. 24/1 de 3 No.
Tel : 22 00 65
DÜDÜKLÜ TENCER E İMAL İ
S c . 25825
Yetvart Durma n
Feriköy Baruthane Cad.
T a b a k h a n e Sk. N o . 12/A
Tel : 48 70 44
Sc.
Düdüklü
tencere
Düdüklü
tencere
66991
Ömer Tığl ı
Cibali Fırın Sok No. 30/1
DÜDÜKLÜ TENCERE LASTİK CONTASI
İmalât Nev'î
Sc. 862İ5
Özkan Plâstik A y h a n Öztimur
Lâstik conta
Ayvansaray Esnaf
N o . 19
Tel : 21 6// 68
Lonca
Cad.
CIVATA, SOMUN, MANŞON İMALİ
S c . 52434
Nesim
Levitas
Her b o y civata,
Balat Karabaş
Hokkabaz
somun
Mah.
S k . N o . 35
S c . 64451
Niyazi A l p
Topçular
Keresteciler
Somun,
oto yedek
Cıvata,
somun
Sitesi
M e z a r l ı k y a n ı S k . N o . 46
Tel : If9 34 27 - 49 09 57
S c . 83728
Teknik Civata
Marsel
-
Salamon
Saporta
Galata Tersane Cad.
Y o l c u z a d e Sk. No. 8
Tiryakioğlu
Tel :
Han
No. 8/2
44 97 10
S c . 87951
Masan
Topçu-
M a d e n i Eşya
Levent
Oto
Basit
İmalâthanesi
Sanayi
Sitesi
E s k i M a s l a k Y o l u N o . 127
Sc.
88924
A k y ı l K o l . Şti.
Osman Yılmaz ve İsmail
Sütlüce Pay Mahalh
î m r a h o r Sk. No. 6
Tel : 49 46 60
Somun
Aktaş
cıvata,
krapo
aksamı
S c . 98239
"
" " " ^
Birlik î m a l â t ve
Bijon, somun
Sanayi K o L Şti.
makas
Mustafa
Şenyiğit ve
Bakırköy
Mehmet
.
pernolar
Ortakları
Şirinevler
Akif
Cad.
1 nci Sok. No. 1
Tel : 27 7Jf 90 ,
S c . 105237
îlamit
Demir
Cıvata, s o m u n , ray çivisi
Topkapı Maltepe Demirciler
Ç a r ş ı s ı A B l o k N o . 26
S c . 105379
Hız İzolatör D e m i r Sanayii
îzalâtör
Selâhattin Çelikel
cıvata
demiri
Hasköy Piripaşa Mah.
Değirmen Sok. No. 4
Tel : J }9 08 35
SANTREFUJLU POMPA İMALCİLERİ
S c . 65453
Aleko Bahçeci
Karaköy
Santrfuj
E m e k y e m e z D i k Sk.
5/2 Salih B e y H a n
Tel : U 84
No. 2
35
S c . 76899
K e r v a n c ı K o l . Şti.
T a r ı m aletleri
Zekeriya ve Ahmet Algül
Karaköy Kemeraltı
Sevgi
İş
pompası
Eedüktör
Hanı
Pülvarizatörler
Cad.
No.
8/3
Tel : 49 19 67
Büro
:
4 Levent Oto Sanayi
Sitesi
D B l o k N o . 53
S c . 85391
Anastas Şişmanoğlu
Beyoğlu Semti
Yenişehir Bostan
No.
4/6
Dilsiz Sk.
Santrfuj
pompası
S c . 93543
V a M a m Mağar
Karaköy Perşembe Pazarı
Bakır Sk. N o . 5/1
Tel : U 43 33
•
Santrfuj pompa
Aspiratör
ÇATAL K A Ş I K
'
S c . 70375
Jilber
Somer
•
Mahmutpaşa Kürkçü Han
No. 21-28
Tel : 22 16 62
Sc.
Çatal, kaşık
Enjektör
kutusu
86842
Develi
-
Mihran
Kaşık,
çataJ
A. K a v a f y a n
N u r u Osmaniye
K ı l ı ç ç ı l a r S k . N o . 10
Tel : 27 25 83
S c . 92985
Mimka Madenî EşyaMehmet Karabiber
Mercan Tacirhane Sk.
K i l i t H a n N o . 115
Tel : 27 83 38
Çatal, kaşık,
S c . 97931
Nurdal Rosfre i M a d e n î Eşy a
Sanayii
Çatal, kaşık
Şevki Dal , A h m e t Büyükçele n v e
Baki Ceylâ n K o l . Şti .
Sağmalcılar R a m i
Uluyol
Sarı D ö k m e c i l e r Sitesi N o . A / l
Tel : 22 88 69
Sc. 98147
Lesex M a d e n î Eşy a Sanayi i
Leven S e y h a n
Perşembe
Pazarı
E s k i T a y Ç ı k m a z ı Serpu ş H a n
.No. 4 / 1
Tel : 49 36 54
Ç a t a l , kaşı k
tabak
S c . 98796
Şabııh
'
Mangır
"
Çatal, kaşık,
tabak
S c . 99208
Ar-El Çatal Kaşık Bıçak Sanayii
Çatal, kaşık,
bıçak
Aram Agdere
Çay tabağı
1. H a s k ö y
No.
Okmeydanı
Cad.
53/1
2. M e r c a n H a v a n c ı S k .
A y d o ğ a n H a n . N o . 303
Tel : 22 62 96
Topkapı
Maltepe
M e d e n i Aziz Efendi
S k . N o . 18
S c . 101972
Alâattiıı K o r u k
Çatal,
Topkapı-
Pres
Maltepe
Gümüşsüyü
kaşık
işleri
C a d . N o . 15
Büro :
Tahtakale T o m r u k Sk.
T o m r u k H a n K a t 3 N o . 204
REKOR HORTUM BAŞLIĞI
S c . 81280
T o k m a n Ticaret
Koli.
Şti.
İ h s a n T o k m a n v e Ort.
Sirkeci
Nöbethane
Kummeydanı
Hidrolik
hortum
başlığı
Cad.
Sk. No. 7
Tel : 27 02 53
Büro
:
Karaköy Ömer Abit
Zemin Kat No. 5
Tel : U 2Jf 49 - U 60 38
S c . 92156
Airoil Quip Sanayi
Ticaret
ve
Hidrolik
K o l i . Şti.
Mehmet
Fener
Han
hortum
başhğı
Ali Türk v e
Ort.
Y ı l d ı r ı m C a d . N o . 112
Tel : 21 47 71
ÜTÜ
Sc.
MASASI AKSESUARI
93961
M o d e s M o d e r n Eşya
Sanayii
Avni Aksoy
Arnavutköy
180
Dere
s o k N o . 60
Ütü
masası
TEL H A L A T İ M A L İ
S c . 69035
Rafael İçi n
Tel
halat
Beyazıt Fuatpaşa Cad.
M e t i n H a n N o . 14
K L İ M A TESİSA T VE MONTA J » B R Ü L Ö R
Sc.
74739
K l i m a Tesisa t v e
K l i m a ve
Isı t e s i s i
Ticaret Y o r d a n Askitoğl u
1. T a k s i m
No.
Valde Çeşme
soğutma
Cad.
189
2. T a k s i m Y e n i Y a r l a h a ş ı
No. 6/1
Tel : 48 56 17
Cad.
ÇEKİÇ, K A Z M A , BALYO Z V E MANİVEL A
İMALCİLERİ
S c . 63686
A h m e t Tosunoğl u
Ortaköy
N o . 121
Muallim Naci
Çekiç,
kazma,
Cad.
Galata Perşembe Pazarı
B a k ı r S k . N o . 11
Tel : U 85 00
S c . 66079
N i ş a n Na k Kalpakcıoğl u
Galata Arap Camii
B a k ı r S k . No . 8
Tel : U 58 33
Kazma,
Ray
balyoz
mengenesi
balj^oz
S c . 70294
M e h m e t Gürse
Balat
No.
Vapur
Yaba,
l
kazma,
manivela
İskelesi
19/21
S c . 8910Ö
Akahnlar Tic . K o l . Ş t i .
R e c e p v e B a y r a m Al i A k a l m ,
Dursun Karadeni z
Topçular Demirkapı
K e r e s t e c i l e r S i t e s i N o . 169
Çekiç (muhtelif b o y )
Tel : 21 28 63
VALF V E MUSLU K ÎMALCÎLER İ
S c . 51418
Vahe C i v a n
Galata,
Muhtelif
musluk
Perşembe Pazarı Cad.
T i c a r e t H a n N o . 29
Tel : U 81 56
Sc.
57626 i
W a l i r a m Bece r
Galata Balıkpazarı
K u r ş u n l u H a n N o . 28
. 3 c . 76579
Ohannes Çilingiroğl
Galata
-Ticarşt
Perşembe
Han
u
No.
musluk
Volf
musluk
Volf
musluk
Pazarı
N o , 27
S c . 101948
•
Tep T e s h i n Tesisa t v e
Ticaret Ltd . Şti .
Tophane
Volf
Boğazkesen Cad.
69/3
Tel : 49 26 26
-U
İ8
81
S c . 103988
AKTAN KO L ŞTİ.
O s m a n Aksu , H a s a n T a n y o l
Şişli Çağlaya n
Kanarya
S k . No . 1
Tel : 46 36 02
Volf
musluk
HURDA GEM İ SÖKM E İŞLER İ
İ m a l â t Nev' î
S c . 58903
Rıza K a l k a v a n
Saç
gemi
inşası
B ü y ü k d e r e , B ü y ü k d e r e C a d . 102
v e M a s l a k 3 Y o l A ğ z ı N o . 29
Tel : 21 33 79
DENİZ TEKNELERİ İNŞASI, T A M İ R İ İŞLERİ
S c . 59347
Deniz T a m i r a t v e
Saç gemi
İnşaat Kızaklar ı
inşaası
î s h a k Arsla n
Hasköy
Sc.
K ü s k ü c ü Çıkmaktı N o .
1/5
80510
Petrol Transpor t
Gemi makinaları
K e m a l Tell i v e Ort . K o l i . Şti .
Şişhane Tutsak
Tel : 49 35 91
tamiri
S k . N o . 11
- 49
41 13
S c . 96663
Metalock Sanay i v e
Gemi
Ticaret K o l . Şti .
makinaları
tamiri
M e h m e t E r m a n Gökse l v e Ort .
'Karaköy Emekyemez Güvez
No, 10/1
Tel : 44 10 19 - 49 81 68
Sok.
MUHTELİF DENİZCİLİ K MALZEMES İ İMAL İ
Sc.
64845
D ü n d a r Ora l
Ayvansaray Marangoz Rüştü
No. 3
Tel : 21 79 99
Sc.
Gemi
Vinci
Sk.
77676
D e n i z M a l z e m e Ltd . Şti .
Sis d ü d ü ğ ü
Tophane,
Işıklı s a m a n d r a v . s .
Tophane t . v e s e h N o . 9
Sc.
103037
A k m Pi k D ö k ü m h a n e s i
Gemi
pistonu
Kâmil Akı n
Topkapı Maltepe
K ı ş l a Y a n ı Y e n i Y o l N o . 2- 1
K A P I K O L U V E İ S P A N Y O L E T İ M A L C İ L E Rİ
S c . 78119
A g o p Şirinoğl u
Kapı
Çakmakçılar
İspanyolet
Yokuşu
Büyük Valde Han
kolu
2 ci K e m e r
N o . 1/2
Tel : 22 55 05
S c . 80657
Ş i p ş a k K a p ı Kollar ı İ m a l â t h a n e s i
Kapı kolu, ispanyolet
Harityun î s t e p a n y a n
M a l t e p e , M a l t e p e Sk. N o . 11-12
Büro :
Rızapaşa
Tel : 22 80 13
Yokuşu
N o . 24
S c . 96540
A y h a n Bayrakta r
Üsküdar Uncular
Tel : 36 52 38
K a p ı kolu, ispanyolet
C a d . N o . 57
S c . 97470
O s m a n Demi r
Topçular
Karakol
K a p ı kolu, ispanyolet
İncirlik
Sk. No. 2 1 / A
Tel : 23 63 lf3
YALE TİP İ ANAHTA R
S c . 9724
Vensan Canaşyan
Karaköy
Tersane
Kuyumcu Tahir
Y a l e tipi
Cad.
Sk. N o . 6
anahtar
KİLİT İMALCİLER İ
S c . 52665
Mehmet An h
K a p ı kihdi
V e f a K â t i p Ç e l e b i C a d . N o . 44
Tel : 27 18 43
S c . 57028
Muzaffer Erüre r
Kantarcılar
K a p ı kilidi
N o . 72
S c . 58398
M e s k a Tekni k Sanay i v e
Kapı kihdi
Ticaret
M e h m e t Sabr i K a p l a n
S a ğ m a l c ı l a r E s e n l e r Y o l u N o . 14
Tel : 21 67 08
Büro :
Tahtakale
Kutucular
Cad.
N o . 18
Tel : 22 20 52
S c . 63018
O r h a n Özka y
Mercan Tacirhane
Çanta
kilidi
Sk.
Kazova Han Zemin Kat
Tel : 27 69 11/16
N o . 4-5
S c . 69530
Agop Kamçıya n
Mahmutpaşa Kalcılar Han
Tel : 22 84 06
D o l a p kilidi
N o . 24
S c . 77388
Arbilek O s m a n Tayya r A k k a y a
B a v u l kilidi
T o p ç u l a r Çiftçi A h Sk. N o . 12/1
Tel : 21 71 08 - 49 05 61
S c . 85614
H i k m e t Bulu t
Gazi Osmanpaşa
B a ğ l a r b a ş ı C a d . N o . 62
Tel : 21 15 19
Asma
kilit
S c . 88278 n
Hüseyin H ü s n ü Güleryü z
Asma
kilit
Demirkapı-Topçular Y o l u Bila N o :
Tel : 23 28 22
HAVALI KORN A İMAL İ
S c . 83788
I l i d o K o r n a Sanay i v e Ticare t
Hidayet Ocakoğl u
Maltepe
Oto
San'atkârları
Sitesi
N o . 29
Büro :
Sirkeci Hocapaşa
Mah.
Serdar Sk. N o . 17/3
Tel : 22 89 22
Ç E L İ K S U L A M A İ Ş L E R İ (S U V E R M E )
Sc. 92575
M e h m e t Bilgi
Demirkapı
n
Keresteciler
N o . 137
Tel : 49 58 11 - U 40
Sitesi
21
S c . 96588
Ç e l i k İ ş Sanay i v e Ticare t
Fuat Yılba r
Şişli O k m e y d a m
H a l ı c ı o ğ l u C a d . N o . 246
AV FİŞEĞ İ KOVAN I (PLÂSTİK )
S c . 96417
Fabey Plâsti k v e
M a d e n i Sanay i
Cihat Demireze n
Mercan
Kilit
Uzunçarşı
Han
Üst
Kat
Cad.
N o . 119
OTOBÜS, K A M Y O N KAROSER İ İMALCİLER
İ m a l â t Nev' i
Sc.
49384
İ s m a i l Özust a
Fatih At Pazarı
No. 27/23-25
Tel : 21 30 83
Sc.
Karoseri imali
Meydam
52782
R u p e n Köseoğl u
Karoseri imah
O r t a k ö y B e s t e n i g â r S k . N o . 5-7
Sc.
60787
Ş e r a f e t t i n Balt a
Karoseri imali
Fatih Çarşamba
D a r ü ş ş a f a k a N o . 45
Tel : 21 24 91
Sc.
65893
Halil M e r a l
Kartal
Karoseri imali
Küçük
Yalı
Çınar Dibi N o . 5/4 Alt
Tel : 55 27 22
Kat
PALASKA MADEN İ AKSAM I
Sc.
103130
Oker M a d e n î Eşy a
İmalâthanesi
O ü n g ö r Şerafetti n Oke r
Alibeyköyü
Kemerburgaz
Cad.
N o . 94
K A T R A K M E R M E R TESTER E SAÇ I
Sc.
94082
Ertan A k ı n
Maltepe
Demirciler
D
1-2
Blok
Tel :
21
J,8 93
Testere
Çarşısı
sacı
İ
S e . 94345
Azimkarlar K o l . Şti .
Topkapı Maltepe Kışla
N o . 168
Tel ı 22 60 35
Testere sacı
Cad.
S c . 97845
A l t a n Gürbile
Topkapı
k
Testere sacı
Maltepe
Yeni Derimciler
Çarşısı,
Küçük Sanayiciler
Tel : 21 11 11
Sc.
Sitesi
N o . 31
105024
Halit Oca k
Topkapı
Katrak lâmbası
Maltepe
Demirciler
Çarşısı
Küçük Sanayi
Tel : 21 18 45
Sitesi
N o . 25
ELMAS HADD E T A M İ R İ
S c . 92528
Fikret D o ğ a n
Aksaray
Yenikapı Namık Kemâl
Cad.
N o . 72
Tel ; 21 31 81
ZİNCİR İMAL İ
S c . 76738
Necati O r c a n
Sultan
Odaları
Aktarbası
Han
K a t 2 N o . 18
BIÇAK BİLEM E
S c . 92523
Mehmet P e k g ö z e g ü
Cağaloğlu
N o . 52
Molla
Feneri
Sok.
imali
TESTERE İMALİ
S c . 94587
Fakiş Pakrat Boduryan
Ort. A d i K o m . Şti.
(MARANGOZ)
İmalât Nev'î
"
"
ve
1. B e y o ğ l u H a m a l b a ş ı C a d .
Dilbaz Sk. N o . 3 7 / A
2. K a r a k ö y K ü r e k ç i l e r C a d .
No. 39-41
Tel : 1,9 12 01 - J,9 36 J,5
MADENİ DÜDÜK
Sc.
101935
Madenî
Düdük
İmalâthanesi
Mehm.et Akyıldız
Kocamustaf apaşa
Arı Sanayn
Sitesi
N o . 22
GÜMÜŞ ALTIN HEDİYELİK EŞYA İMALİ
S c . 61147
Hatti M . F u a t İzer
Hediyelik eşya
Beyoğlu İstiklâl Cad.
P a r m a k k a p ı T e l Sk. No, 47/3
Tel : U 69 07
Sc.
64511
Barur Ortainceyan
Mahmutpaşa Kalcılar
Ü s t K a t N o . 31
Sc.
Hediyelik eşya
Han
104626
Y a v u z Güzeliş
Beyoğlu Tepebaşı
Meşrutiyet Cad.
No. 127/5
Tel :J,J, 06 10
^l
^1"::^
Hediyelik
eşya
HEDİYELİK EŞYA VE BUJİTERİ
S c . 65306
Fatih Özdayı
Marpuççular
Büyük Şişeci H a n
Tel : 27 39 46
Buj iteri imali
N o . 13
S c . 95243
BiiîMr ÇeşitMelımet Elbeyli
T a h t a k a l e T o m r u k Sk. B o y a c ı
Bujiteri imali
^ •
Han No. 3
Tel : 22 87 50
S c . 103823
Havva Araş
Nişantaşı
Teşvikiye Göknar
Sk
F i l m d e n Buj iteri i m a l i
Serdar Apt. No. 96/1
Tel : 21 68 74
ÖAMPER KASA
S c . 100309
Çe-Ka.
D a m Çelik Kas a v e Dampe r
Sanayi
A l i S a i m Çarıkç ı v e Ortağ ı
Kom.
Şti.
Küçükyalı Bağdat
Tel : 55 27 22
C a d . N o . 167
İMALİ
13 — M O N T A J
ATÖLYELERI
Sayfa
— Radyo, pikap
montajı
ve tamiri
193
— Telekominikasyon, telefon
santralları montajı
— Transformatör
ve
195
amplifikatör
montajı
196
— ibreli terazi m o n t a j ı
— Elektrik
şalterleri m o n t a j ı
196
ve
redresör imalcileri
198
— Saat montajı
198
— Saat camları
199
— Dikiş makinesi
montajcıları
199
— Dikiş makinası
ayağı imalcileri
200
— Brtilör m o n t a j c ı l a r ı
200
— Lüks lâmbası montajı
201
— L ü k s fitili i m a l i
201
— Asansör montajcıları
201
— Asansör parçaları imali
202
— Ticari buz dolabı montajcıları
203
— Ticari buz dolabı iskeleti imali
204
— O t o b o y a m a ve ç a m u r l u k işleri
204
RADYO PİKA P MONTAJ I VE TAMİR İ
S c . 12483
İmalât N e v i
"
Sahibinin Sesi -
Tamirat
V a h r a m Gesa r v e Ort .
G a l a t a M u m h a n e Cad . No . 8 2 - 8 4
Yeni :
Galata Mumhane
Tel : U 53 32
Sc.
C a d . No .
20
68998
H ü s n ü Ertun a
Şişli B o m o n t i K â z ı m O r b a y Sk .
N o . 92
Radyo pikap
montajı
Tel : Jf9 22 85
Sc.
79766
Elektronik Sanayi i
M ü h . î l y a Y a f e v e Ort .
A d i K o m . Şti.
Aksaray
Pikap
montajı
Y e n i S e p e t ç i S e l i m S k . No . 1 9
Sc.
80963
Astra Ticare t v e San . K o l . Şti .
Merkez :
Galata Yüksek Kaldırım Cad.
No. 65/1
İmalâthane :
Galata Yüksek Kaldırım
Acun Han Kât 3
Tel : U 71 19
Sc. 83707
E l - A k Ticare t Nadi r A l t m ç e k i ç
Radyo
montajı
Radyo
montajı
G a l a t a K u l e d i b i S k . N o . 34
Tel : 27 13 90
Sc.
90058
Metin Patpa t
C a ğ a l o ğ l u C e r i d e h a n e Cad
Örnekal İş H a n ı
Radyo pikap
.
K a t 3 No. 32-33-34-36-37-38
Tel : 22 6// 74
montajı
S c . 92918
'
Supersonic
Mithat
Radyo
Selim
Or. K o l .
Taranto
pikap
montajı
ve
Şti.
Cağaloğlu Cerithane Cad.
Ö r n e k a l İs H a n ı N o . 32-38
Tel : 21 hh
57
S c . 95759
Tunik RadyoTurhan
Kurtcebe
Karaköy
Emek
Yemez
Radyo
montajı
Radyo
montajı
Radyo
montajı
Radyo
montajı
Mah.
Dik Sok. No. 1
Tel : Jf9 62 29
S c . 96036
Y ü c e l K o l . Şti.
Ülken
Yücel ve
Kadıköy
Ortağı
Başçavuş
No. 27/1 K a t
Sok.
2 D . 17
Tel : 36 10 95
Sc.
98860
Transfofon
Nikoli
Kürkçüoğlu
Karaköy
Yüksek
Îzmirlioğlu
No.
Han
Kaldırım
N o . 75 K a t
2
20/23-25
Tel : U
41 57
S c . 99052
S a n u s A d i K o m . Şti.
Beyoğlu
Tünel
Kazeveci
Çubuklu
Sk.
Apt. No.
Tel :
44 S4 60
Sc.
100232
24/5
Hasan Kıran
Gaziosmanpaşa
No.
R a d y o ve pikap m o n t a j ı
Ordu
Cad.
87/A
194 ^ « a . .
.
TELEKOMİNİKASYON - TELEFO N SANTRALLAR I
MONTAJI
Sc.
İ m a l â t Nev' î
23512
İsmail Öme r İsçe n
Karaköy
Tersane
Nafe Sk. N o .
İşçen
Şalter
montajı
Han
Tel : U 38
3c.
Cad.
1/1
61 - 49 42 03
32261
Yurtson
Telefon santral
montajı
Nejat Y u r d a ü n
Galata,
M u m h a n e Cad. Selçuk
No. 53/21
Tel : 44 55 19
Han
S c . 34261
M ü h e n d i s Hilka t Bolul u
Pangaltı
No.
Alıcı,
imali
Dolapdere Cad.
verici
cihazlar
207
Karaköy Okçumusa Cad.
1 Frej
Apt. No. 8
Tel : 47 11 28
-
47 62 21
S c . 48633
Nevzat C . Okta r
1. T e r s a n e
No.
Elektirik cihazlar imali
Cad. Yolcuzade
Cad.
7-9-11
2. G a l a t a
îş Han
Yüksek
Kaldırım
N o . 60 Z e m i n
3. Y e n i c a m i
7-8
Mah.
H a r a ç ç ı Ali Sk. Terzi H a n N o . 4
Tel : 44 76 56
S c . 43885
Y u r d a k u l Müesseses i
Hasan Yurdaku l
Galata Yeni Cami Mah.
B a n k a Sk. No. 4
Tel : 44 61 61
Otomatik
telefon
Telefon santrah
imali
S c . 67743
Teleks O r h a n Önderse v v e
Telefon santrah
Ort. K o l . Şti .
cihazları imali
Galata
Lüleci Hendek
imali
Cad.
Ay H a n N o . 2
Tel : 49 49 49 - 49 13 81
S c . 89042
Telfen Ticare t v e
S a n a y i - Öme r Demirell i
Karaköy Aynalı Lokanta
B ü y ü k B a l ı k h H a n N o . 11-5
Tel : 49 66 66 - 49 27 20
Telefon santrali imali
TRASFORMATÖR V E AMPLİFİKATÖ R
MONTAJI
S c . 50292
Radyo - Sar a Sarafya
n
Harbiye
Cad.
Halaskârgazi
Amplifikatör
montajı
No. 32/2 177/3-4
48
Tel : 48 34
İBRELİ TERAZ İ MONTAJ I
S c . 51193
Fuat v e Sua t T a r h a n Ortakhğ ı
Tepebaşı
Meşrutiyet
c a d . N o . 47
Tel : 44 61 75
S c . 72741
İbrahim E t h e m Taşken
Beyoğlu Büyük
t
Amplifiktör
imali
Amplifiktör
imali
Parmakkapı
Afrika H a n Daire 1
Tel : 44
^7 77
S c . 75778
Er da A t a m a n
Beyoğlu
İ s t i k l â l Cd .
378 T e r z i H a n K a t
Tel : 44 21
68
5 N o . 503
S c . 75926
Transel Transformatö
Elektroteknik
r
Tronsformötör
Sanayii Koli.
imali
Şti.
Şişli H ü r r i y e t M a h . D r . C e m i l
B e n g ü s o k . N o . 48
Büro :
Galata Okçu Musa
B a n k a l a r S a r a y ı 39
Tel : U S3 52
Cd.
S c . 86138
Kalender Radyo -
Amphfiktör
Y e t u a r t Partene r Arta r
Galata
Kemeraltı
imali
Cad.
Aynalı Sok.
Büyük Balıklı H a n No. 1
Tel : U 00 94
S c . 87749
Turan Kafka s
Tronsformötör
Taksim Feridiye Yeni
M a d ı r g a Sk. N o . 2
Tel : 49 47 70
Sc.
Kafa
Bobin
imali
89412
K â m i l Güle r
Tronsformötör
imali
Tronsformötör
imali
Erses Rady o Sanayi i
Karaköy
Aynalı Lokanta
Büyük Balıklı H a n K a t
Tel :
Sc.
Sk.
1 No.
44 17 46
91032
M e r c a n - Faru k M e r c a n
Perşembe Pazarı
K ü ç ü k Taş H a n No. 2/6
Tel : 44 55 23 - 49 15 61
S c . 93959
Elektron Koli . Şti .
Amplifikotör
Nevzat Okta r v e Ort .
Karaköy
Tersane
Cad.
Y o l c u z a d e Sk. N o . 7-9-11
Tel : 44 00 04 -
44 27 77
imali
ELEKTRİK ŞALTERLERİ MONTAJI VE REDRESÖR
İMALCİLERİ
İmalât
Sc.
Nevi
48464
'
Hasan Fehmi
Karaköy
Şişhane
Ergtin
Okçumusa
Elektirik
şalterleri
imah
Elektirik
, . .
şalterleri i m a h
Elektirik
şalterleri
Cad.
Sk. N o . 3
Tel : 49 30 39
S c . 53078
g-jl^^^^
Kostantin
Karaköy
Vlahopulos
Mumhane
Cad.
K i r e ç K u y u s u Sk. N o . 1
Tel : 44 67 80
SarlirHemengül
Arapçamn
No.
Abdtisselâh
imali
Sk.
24/2
S c . 89692
Yüksek Mühendis -Müteahhit
Ali
Redüktör
imali
ünltier
1. K a d ı k ö y S e f a
(Maarif
S k . N o . 16
Koleji
Yanı)
Tel : 36 27 68
2. K a r a k ö y
Ankara
Bankalar
Han
Kat
Cd.
3
Tel : 49 80 28
SAAT MONTAJCILARI
S c . 21519
O h a n n e s ve K e v o r k N a c a r o ğ l u Şti.
Halefi
Kevork
Eminönü
Vakıf
Nacaroğlu
Hobyar
Han
Sk.
Sadıkiye Han
Tel : 22 02 46
1
Mah.
Duvar saati
montajı
S c . 67389
Albert Ahituv
Tahtakale Menaşe
Ü s t K a t N o , 64
Tel : 22 91 66
Han
Duvar saati
montajı
Duvar saati
montajı
S c . 84000
Z a m a n K o l i . Şti .
S ü l e y m a n Sırr ı Gürbıyı k
M a k s u t Avn i Şand a O s m a n
M e t i n Cerge l
Eyüp, R a m i Cuma Mahallesi
A y t e n Sk. N o . 4 5 / 2
Tel : 21 23 97
SAAT CAMLAR I
S c . 77435
A r a Şiri n
Sirkeci Kayseri
Tel : 27 79 63
Saat
Han
camı
imah
N o . 13
DİKİŞ MAKİNAS I MONTAJCILARI
Sc.
33368
Bekir Eliaçık
Sirkeci Hocapaşa H a m a m
Demir Han No. 1
Tel : 27 1/6 91
Sc.
Dikiş makinası
montajı
Dikiş makinası
montajı
Sk.
81726
Nevzat Çevirge n
1. M a l t e p e
Gümüşsüyü
Ulug İş H a n
2. E m i n ö n ü
Cad.
27-28-33
Aşirefendi
Katırcıoğlu Han
Tel : 22 Jj2
Kat
Cad.
1 N o . 136
DİKİŞ
MAKİNASI
AYAĞI
İMALCİLERİ
İmalât N e v i .
Sc. 82662
Ermiş M a d e n i Eşy a İmalâthanes
i
N e c m i Ermi ş
Galata
'
Dikiş makinası ayağı
Y a n ı k k a p ı A m b a r Sk .
No. 8/1
Tel : U 79
35
Sc. 85133
Her nev i cıvat a v e
Dikiş makinası ayağı
M a d e n î Eşy a İ m a l i v e
Pik D ö k ü m ü - Beki r î n ç o ğ l u
K ü ç ü k k ö y V a l d e Suy u Cad .
N o . 10
Tel : 21
24 91
Sc. 88336
Abdulkerim Ust a Sanayi
Dikiş makinası ayağı
i
Abdulkerim Bostancıoğl u
Eyüp Gümüşsüyü
İ d r i s K ö ş k ü C a d . C a d . N o . 47
Tel : 21 55 00
Büro :
Taşlıtarla Ordu Cad.
No. 13/3 G ü m ü ş s ü y ü Üstü
BRÜLÖR MONTAJCILAR I
Sc.
38824
Serkis Ö z K a l f a y a n
Brülör
imali
Brülör
imali
İmalâthane :
Tophane
Kılıçali
Mescidi
N o . 13
Yazıhane :
G a l a t a , T ü n e l C a d . N o . 70
Tel: U
Sc.
60
52
- U 64
63
72289
Y e t u a r t Keşişoğl u
Harbiye
No.
Cumhuriyet Cad.
277/A
Tel : 47 83 32
Sc.
93472
T e r m o Tekni k Ticare t v e
Sanayi A.
B r ü l ö r imal i
Harbiye Cumhuriye t Cad .
No. 245/A
Tel : 41 27 36
LÜKS LAMBAS I MONTAJ I
Sc. 3997
B a s e l e l K o n c a b a h a r v e Lük
Ort. K o l . Ş t i
T a h t a k a l e Kepenekc i S i n a n
Y o k u ş u No . 8 Sabunc u H a n Cad .
No. 51
Tel : 22 86 70
s lâmbas ı m o n t a j ı
LÜKS FİTİL İ İMAL İ
S c . 86335
G ü n e ş Tic . v e San . K o l . Şti .
Lüks fitih
imah
Orhan Kıvan ç v e
Ovadya B e y h a n v e Ort .
Küçükpazar
No.
Sabunhane
Sk.
21/23
Kepenekci Sinan Mah.
S a b u n h a n e Sk. No. 21/23 K a t 3
Tel : 27 37 68
ASANSÖR MONTAJCILAR I
S c . 58016
Y ü k . M ü h , Selâhatti n G e n ç
G a l a t a K e m e r A l t ı C a d . No . 5 1
Tel : 49 31 89
İş Y e r i :
H a s k ö y K ı r m ı z ı M i n a r e Sk.
No. 7 / 5
Asansör montajı
S c . 69945
Üçler K i m y a Sanay i K o l . Şti .
Asansör montajı
Benjamino Yeruşalm i v e
Ortakları
Cağaloğlu Nuruosmaniye Cad.
S m e k î ş H a n N o . 40
Tel : 27 24 03
S c . 74541
Asansör montajı
T u m a s K o l . Şti .
İ h s a n A b a y v e Ort .
Galata
Kut
T ü n e l C a d . N o . 38
Han
301-308
Tel : 44 86 99
S c . 75003
Asansör montajı
Lebet Biraderle r Ticare t
Limited Şirket i
Aşirefendi Cad.
B a s i r e t H a n N o . 17-19
Tel : 27 69 00
S c . 81947
Asansör montajı
Ergelen Müesseses i
Y . M ü h . M u s t a f a Ergele n
Galata Bankalar
N o . 75-77 Z a f e r
Tel : U 20
Cad.
Han Kat
3
84
ASANSÖR PARÇALAR I İMALCİLER İ
S c . 62635
Mehmet Küçü k Aksungu r -
Asansör kabinleri i m a h
Her Nev i D e m i r v e Sa ç İşleri ,
Elektrik, Oksije n K a y n a ğ ı
Karaköy
Yanıkkapı
M ü r v e r Sk. No . 9
Tel : 44 04 87
S c . 89349
Elti Elektri k Ticare t v e
Asansör kabinleri imah
Tesisat V i d a Alkala y
1. Ö i l â h t a r a ğ a
Kemerburgaz
No. 19/1
Tel : 21 41 69
2. K a r a k ö y O k ç u m u s a C a d .
N o . 48
Cad.
TİCARİ BUZDOLAB I MONTAJCILAR I
İ m a l â t Nev' î
Sc.
45173
Buz Tekni k
Buz dolabı tamiri
Berç Y e r g a n
Beyoğlu
Tarlabaşı
Cad.
K ı m ı z Sk. N o . 8
Tel : hh 64 15
Sc.
53256
Karış Y e r v a n t K a r a g ö z y a n
M e c i d i y e k ö y K u ş t e p e N o . 109
Tel : 49 53 55
Sc.
Ticari buz dolabı
55809
Hüseyin Yeşilça y
Fatih Kirmasti Mah.
R e f a h S k . N o . 85
Tel : 21 10 62
Ticari buz dolabı
S c . 58876
Vahram Mirzahania n
A l t m b a k k a l Üftade Sk. N o . 5
Tel : 49 34 06
Büro
:
Taksim, Taksim
N o . 157-159
Sc.
Cad.
63038
Ohannes Margosya n
F e r i k ö y K u y u l u b a ğ S k . N o . 51
Sc.
Ticari buz dolabı
68529
İyi Tenki k K a r a b e t Güzelkeçeciya n
Feriköy Bilgiç Sk. N o . 21/1
Tel : 47 68 00
Sc.
Ticari buz dolabı
Buz dolabı vitrini
81140
Z a f e r K o l . Şti .
G i g m e s v e Jose f O h a n y a n
Beyoğlu Bülbül Mah.
G ö l b a ş ı S k . N o . 15
Tel : 49 50 75
Ticarî buz dolabı
S c . 98516
Öziş T e k n i k Isı
İshak Özmen
Beyoğlu Parmakkapı
Çukurlu Çeşme Sok. No. 9/4
Soğuk depo imali
Tel : JfO 00 06
TÎCARÎ
BUZDOLABI
İSKELETİ
İMALİ
S c . 65494
Sebuh Dumanyan
Ticari buz dolabı
Kasımpaşa
iskeleti
Yenişehir
imali
D e r e o t u S k . N o . 52
S c . 57309
Aleksandr
Ticari buz dolabı
Oltacı
Yenişehir
Sazlı Dere
iskeleti
Cad.
imali
N o . 21
Tel : 48 69 4-0
OTO
BOYAMA
S c . 59829
Oto
Nejat
Fer
Fer
Beyoğlu
Dolapdere
No. 116/B
Tel : 48 62 02
Cad.
VE
ÇAMURLUK İŞLERİ
14 — MUHTELİ F ELEKTRİ K MALZEMES İ V E
CİHAZLARI SANAYİ İ
— Muhtelif Elektirik Malzemesi imalcileri
Sayfa
207
— Akümülâtör Plâkaları ve Akü imali
208
— A k ü m ü l â t ö r i ç i n a s i t l i su i m a l c i l e r i ,
— E l e k t r i k tauatı i m a l c i l e r i
209
209
— Elektrik m o t o r u k ö m ü r ü imalcileri
— Elektrik malzemesi
210
210
— Merdiven otomatiği imali
211
•—Transformatör
211
— Elektrik
imali
kaynak
jeneratörü
211
— T e k n i k tel imalcileri
211
— Peşel boru imalcileri
212
— Plâstik
elektrik m a l z e m e s i
213
— Plâstik
kaplamalı
elektrik
kabloları imali
214
— E l e k t r o n i k h e s a p t u t m a işleri
— Elektrik
(banka)
kontrol kalemi
215
216
— R ö n t g e n cihazı tamiri
216
•— G a l v a n o p l â s t i
216
ve k a p l a m a
— Su klorlama, yumuşatma
cihazı
217
MUHTELİF ELEKTRİ K MALZEMES İ İMALCİLER İ
İ m a l â t Nev' i
S c . 63751
~ ~
Yıldız İmalâthanes i
Elektirik ütüsü imali
Muzaffer Y e n i t ü r k
Galata
Şairziya Paşa
Cad.
Ö z k u y u H a n K a t 2 No . 6
Sc.
64150
H a ç i k Mardiro s M i r a s y a n
G a l a t a Y ü k s e k K a l d ı r ı m N o . 16
Sc.
65964
V a h a n Alyanakya n
Mercan, Çakmakçılar Yokuşu
B ü y ü k Y e n i H a n 3 K a t N o . 22
Sc.
Elektirik malzemesi imah
Elektirik malzemesi imali
67798
i m p o r t - Expor t Müesseses i
A. Ü l k ü Kasapoğl u
Sağmalcılar Yeni Y o l
R a m a z a n o ğ l u Sitesi
B Blok No. 4
Tel : U 15 17
Havai hat gergi
takımları imah
askı
S c . 85528
Y . M ü h . Nevza t G ö m e ç
Sirkeci H o c a p a ş a S o k . N o . 38-40
Tel : 22 13 13
Sc.
sobaları
imali
39068/33759
Mehmet Aydı n Özdoğa n
D o l a p d e r e C a d . N o . 26
İstanbul
Sc.
Elektirik
Ütü, resistans
imali
93465
G ü v e n Radyo Emin Hadda t
Karaköy
Kemankeş
Karamustafapaşa Abacı Han Kat 2
Tel : 49 55 98
Elektirikli h a v y a
imali
S c . 95820
Şafak Elektri k S a n a y i
Mehmet Emin Selçuk
Karaköy Okçu
Şair Eşref Sk.
Tel:
Elektirikü
lâmbalar
ütü resistansı imaU
Musa Cad.
N u r l u H a n N o . 13
U S9 47
S c . 96549
K ı z a Demiroğl u
S ü l e y m a n i y e C a d . N o . 33
Elektirik ütüsü
imali
Elektirik ütüsü
imah
Tel : 22 55 18
S c . 97379
Ö z m e n Sanay i v e
Ticaret K o l . Şti .
Ali T ü r k m e n -
M e h m e t Enö z
4. L e v e n t O t o S a n .
Sitesi
Çelik Sk. Bilâ N o .
Ss.
101559
M e ş a Elsa n K o l . Şti .
O t o elektirik m a l z e m e s i
Recep Sümer , S a i m Bilgin ,
imali
Necati Y a ş a r
Lâleli Şair H a ş m e t S o k . N o . 5 8 / B
Tel : 22 06 03
S c . 103197
Bahri Öze l
Beyoğlu Kuledibi
Büyük Hendek Cad. No. 7/4
Tel : 49
Ütü rezistansı
imali
04 98
AKÜMÜLATÖR PLÂKALARI VE A K Ü İMALİ
Sc. 31123
Azmi Tığra k
Kurşun plâka imali
Küçük Langa Pervane Dede Sk.
No. 8
Tel : 21
40 35
Akü plâkası imali
Sc. 83633
Panter A k ü Plâ k İ m a l â t h a n e s
Şuayıp D ü n d a r
Rami
Topçular
Çiftçi
A l i S k . N o . 41
Tel : 21 51 66
i
S c . 8752 4
T r a n i m p e x Ticare t Müesseses
i
Akü, akü plâkası imali
Sotiri Simeonidi s
No. 17/ A
Beyoğlu Bekâr Sk.
Tel : 49 24 71
S c . 8848 9
D o ğ a n Lasti k v e
Akü, akü plâkası imali
Akümülâtör Sanayi i
F a i k Çeke n v e Ort . A d i K o m . Şti .
Fener İskele Cad. No. 1 2
Tel : 21 15 32
S c . 9697 3
D e v A k ü m ü l â t ö r Sanayi i
Akü, akü plâkası imali
H a n d a n Birdi l
K a y ı ş d a ğ C a d . N o . 27 4
Göztepe - Kadıköy
Tel : 55 20 74
S c . 10534 0
Huzur A k ü m ü l â t ö r v e
Asitli su
Süîyam Sanay i K o l . Şti .
Sami Bursalıoğlu , Şükr ü Çakı r
Fazıl Hamzaçebioğl u v e Faru k
Aksaray
Namıkkemal
Cad.
K u m s a l Sk. No. 6 6
Tel : 21 47 54
A K Ü M Ü L Â T Ö R İÇİ N ASİTL İ S U İMALCİLER İ
S c . 3407 3
Süreyya Hızla n
Sirkeci N ö b e t h a n e
Akü, sülyen imali
Cad.
No. 26/ 1 ve 28/ 1
Tel : 22 15 03
ELEKTRİK BUAT I İMALCİLER İ
S c . 5144 6
Bedrettin Ö d
Galata
Küçükbalıklı Han
No. 4 4
Tel : 44 63 74
Elektirik buatı
imali
S c . 52651
Simon Beha r
Elektirik buatı
imali
Elektirik buatı
imali
G a l a t a Ş a i r . Z i y a P a ş a Cad .
No. 42-44 K a t
1
S c . 61772
Alber Hodar a
Galata
Bankalar
Cad.
Y a n ı k k a p ı S k . No . 4
ELEIKTRİK M O T O R U K Ö M Ü R Ü İ M A L C İ L E R
S c . 47756
Sırma Elektri k M a ğ a z a s ı
İ
D i n a m o kömürü imali
S erkiz Miskciya n
Karaköy Perşembe
Pazarı
Bakır Sk. T u n ç H a n N o . 16/1
Büro :
Karaköy Perşembe Pazar
Cad.
N o . 45
Tel : U 53 59
S c . 89351
Gür yıl Sanay i v e Ticare t
Motor
K a l . Şti .
kömürü imali
ve d i n a m o
Melek Y ı l m a z v e
D ü r d a n e Olca y Gürso y
Göztepe Ortabahar
Sc.
S o k . N o . 25
100594
D i n a m o K ö m ü r l e r i A d i K o m . Şti .
Eyüp Künzevi Kışla
M a r a n g o z l a r Sitesi C B l o k
Tel : / / 7 84 73
D i n a m o kömürleri
N o . 29
ELEKTRİK MALZEMELER İ İMALCİLER İ
S c . 46942
B a r ı ı r Gazaro s B o d u k y a n
Elektirik malzemesi
Galata Bereket Zade Mah.
Lâleli Çeşme Sk. N o . 14/1
Tel : 44 ö 7 7 7
S c . 61738
M a d e n î İşle r Atölyes i
Elektrik malzemesi
Ş e v k e t Pına r
Divanyolu Hacı T a h s i n B e y Sk
Kayadelen
Tel : 22
Han
41 51
bodrum
kat
S c . 73017
Rıfat
Özçay
Karaköy Bereketzade Mah.
K a b a k ç i ç e ğ i Sk. N o . 4/1
Tel : U 96 77
Sc.
Elektrik
malzemesi
76891
Muzaffer G ü r c i h a n
Fiş, p r i z
M e r c a n U z u n ç a r ş ı C a d . N o . 48
Tel : 27 36 12
MERDİVEN OTOMATİĞ İ İMAL İ
S c . 82457
T u n a Elektroni k
Merdiven
Erkan T u n a
Aksaray Taşkasap
Molla Gürani
Tel : 21 17 61 -
otomatiği
imali
C a d . N o . 22
22 73 84
TRANSFORMATÖR İMAL İ
S c . 87499
T r o m a g Transformatö r
Güç
M a g n e t K e m a l Gürtun a
Kuruçeşme,
Kuruçeşme
transformatörü
(25-630 K V A )
Cad.
No. 6 0 / A
Tel : 63 66 36
ELEKTRİK K A Y N A K JENERATÖR Ü
S c . 42596
Halim Akba ş
Kaynak
jeneratörleri
Galata Azapkapı Yolu
H a m a m Sk. N o . 4/1
Tel : U 50 81 - U 52 23
T E K N İ K TE L İMALCİLER İ
S c . 28894
Alfons Torre s
Galata
Tenha
Emek
Bobin
Yemez
Mah.
Sok. No. 8-1/2
K a r a k ö y P e r ş e m b e P a z a r ı C a d . 31
Tel : J,J, 18 00
teh
imalât
Sc.
Nevi
69567
,.
A k m Bobi n Sarm a v e Te l Çekm e
B o b i n teli
Atölyesi
Fatma Müzahi r Akı n
Karaköy
Yemeniciler
Nimetiye
Han Kat 2 No. 4
Tel : U '73
55
Büro :
Bankalar
Kabak
Okçu
Musa
Cad.
Ç i ç e k S k . N o . 1, 2, 3
S c . 91351
'
Ö k e Elektri k K o l . Şti .
Ocak,
ütü
resistansı
Enver Ök e v e Ort .
Karaköy Yanıkkapı
S u n a H a n K a t 2 N o . 211-212
Tel : 49 08 65
Sc.
91936
P a n t Elektroni k atölyes i
Tel izolasyonu
İrfan Erca n
D o l a p d e r e K a t m e r l i Sk.
No.
20-22
Tel : 4y 51 22
PEŞEL B O R U İ M A L C İ L E R İ :
S c . 36861
Zekeriya Ere n
K a d ı k ö y H a s a n p a ş a H a k i m i y e t Sk .
No. 3 / A
Tel : 36 13 02
S c . 61120
Necip K ı z ı l h a n
Peşel b o r u
H a s k ö y K u l ü b e Sok . N o . 17
S c . 93754
Yervant
Bağcıyan
Tophane Kadirler
Spiral elektrik borusu
Yokuşu
Ekmekçi Başı C a m i Sk.
N o . 34-36 N o . 6 8 / A
Tel : 49 66 96
PLÂSTİK ELEKTRİK MALZEMESİ
İmalât
Nev'î
Sc. 94429
G ü n g ö r Ticare t
Ebubekir G ü n g ö r
Şişli Ç a ğ l a y a n U ğ u r
Tel : 48 45 06
Sc.
Peşel b o r u
S k . 6/B .
48492
Özen Bakali k Ev i
Bakalit elektrik
G a l a t a K e m a n k e ş Hoc a
S o k a k No . 2 6 - 1 4
Tel : U 57 93 (ev)
Tahsin
malzemesi
S c . 58676
H i m m e t Çolakoğl u
Ü s k ü d a r S e l m a n ı p a k Cad . No . 80
Tel : 36 56 47
Akü
separatörü
S c . 61798
Hasan Topa l
Mercan Uzunçarşı
Y e n i U ğ u r H a n 42
Tel : 22 60 83
Elektrik m a l z e m e s i
S c . 66745
Z a p Bakali t Plâsti k İşler i
A d i K o m . Şti .
Elektrik malzemesi
Kostandinos Panayotid i v e Ort .
Galata
Emek Yemek
Mürver
Sk.
No. 11/2
S c . 89161
Tek î ş Ticare t
Elektrik malzemesi
Y e n t o D . Azi z
Galata
O k ç u m u s a Cad .
Lâleli Ç e ş m e Sk. N o . 20/1
Tel : 44 28 98
S c . 93748
Mükremin Yaşa r
Tahtakale B ü y ü k Okur Ha n
K a t 5 N o . 63
Elektrik malzemesi
PLASTÎK KAPLAMAL I ELEKTRİ
K
KABLOLARI İMAL İ
i m a l â t Nev' i
Sc.
49702
,
F a a l Elektri k K o l . Şti .
B a k ı r te l
izolasyonu
M o ş e Biçaç o v e
İzak A c i m a n
Bankalar
Cad. Yanıkkapı
Sk.
No. 2 4 / A
Tel : hk 89 00
Sc.
59447
Y ı l m a z K a b l o Sanayi i
Elektrik kablosu
Sabri Y ı l m a z
Topkapı,
Maltepe
Maltepe Cad. No. 10/2
Büro :
Galata
Okçumusa Cad.
N o . 70
Tel : U 2J,. 52 - 49 35 35
Sc.
64593
Başar A g o p N i ş a n
Şişli K â ğ ı t h a n e
Dr.
Tel kaplama
Hürriyet
Mah.
Cemil Bengü Sok. 1
S c . 70293
Öztel K a b l o v e A l i m i n y u m
Bulaşık Tel i
Elektrik
kablosu
İmalâtı
Halûk Öze l
Şişli D r . C e m i l
No.
l/A
Sc.
76675
B e n g ü Sk.
Recep Y ü c e l
Galata
Bankalar
Tel izolasyonu
Cad.
Y e n i k a p ı S k . N o . 25
Tel : U 86 36
S c . 79895
Şahinkaya
KoL
Tel izolasyonu
Şti
Bahattin Şahinkay a v e
Ali
Şahinkaya
Eminönü
Hocapaşa
Darüssade
Mah.
Sk. 10/6
S c . 89475
T e k Yıldı z K o l . Şti .
Salamon M o r e n g v e
Salamon Maya r Mayorka s
Kablo
imali
Kablo
imali
Kablo
imali
Dolapdere Taksim Cad.
Büyük Şişhane Sk. N o . 4/2
Tel : 49 57 90
3 c . 93796
Başkurt K a b l o Sanayi i
Limited Şirket
i
Hasköy Aynalı K a v a k Sk. 9
3c.
98080
K a b l o t e l - Y a ş a r Ersö z
Galata
Tel :
M u m h a n e C a d . N o . 18
44 80 97
ELEKTRONİK HESA P T U T M A İŞLER İ
(BANKA)
S c . 32736
Yapı v e Kred i Bankas ı A . Ş .
U m u m Müdürlüğ ü
Galatasaray
-
Beyoğlu
Tel : 44 48 60 - 44 49 60
S c . 81413
K o ç - Burrough s T . A . Ş .
İ s t i k l â l C a d . N o . 347
Tel : 49 97 10
Hesap ve muhasebe
makinaları
tamiri
montajı,
K O N T R O L ^KALEMİ ( E L E K T R İ K )
İmalât Nev'i
S c . 73017
Rıfat Özçay
Karaköy Bereketzade Mah.
K a b a k Ç i ç e ğ i S k . No . 4 / 1
Tel : H 96 77
Kontrol
RÖNTGEN CİHAZI
kalemi
TAMİRİ
S c . 95079
Çoban T e k n i k Servis i
Ömer Ç o b a n
1. S a ğ m a l c ı l a r
Kıymet
2. L â l e h
İstanbul
Cad.
Sk. No. 4
Yeşil Tulumba
Sk.
N o . 28
Tel : 22 95 19
GALVANOPLASTİ V E KAPLAM A
S c . 66228
R a u f Ökte
Karaköy
m
Çinko
Yanıkkapı
Tenha
kaplama
Sk.
No. 6/2
Tel : 49 69 56
S c . 91218
A y t a ç - Ergi n A y g ü n
Harbiye Dolapdere
Kromaj
Cad.
N o . 130 v e 1 3 0 / B
S c . 91847
Şenpaşa Al i G e n ç b a y
Sağmalcılar
Esenler
Vatan
Kromaj
Mah.
C a d . N o . 10
Sc. 9501 2
Ahmet Mercankay
Rami
a
Topçular
K e r e s t e c i l e r S i t e s i N o . 202
Tel : 49 59
21
Çinko
kaplama
S c . 95573
T i m T e k n i k i m a l â t Mühendisliğ i
T i c . v e San . K o l . Şti .
Galvanoplasti
M . Nafi z M a r a ş v e M u s t a f a U t k u
F a t i h K ı z t a ş ı C a d . No . 66
Tel : 21 77 40
Sc.
96305
K i m y a Tekni k K o l . Şti .
Galvaniz
M e m u n Avşare r v e Ort .
Kadıköy Hasanpaşa
A t a b e y S o k . N o . 14
Tel : 36 07 94
Sc.
100245
K a y n u r G a l v a n o Tekni k Sanay i
K a y g a l Şenyüce l
R a m i Demirkapı Keresteciler
Sitesi N o . 1 1 / A
Tel : 21 57 23
Sc.
Nikelâj,
kromaj
100694
B i r l i k Galvani z Sa ç Sanayi i
Ticaret A . Ş .
Galvanizli saç
K a r a k ö y A r a p K a y y u m Sk .
N o . 30 K a t 2
Sc.
105136
G a l u a n o Sanay i v e Ticare t
N u r h a n Gürciya n
4. L e v e n t T a v u k ç u Ç i f t l i ğ i
Y a m a ç S k . N o . 9-11
Tel :
64 01 70
Büro : 49 62 66
Galvanoplasti
Durağı
SU K L O R L A M A CİHAZ I
Sü YUMUŞATM A CİHAZ I
S c . 81560
Perraodit Ticare t Ltd . Şti .
Beyoğlu Firuzağa Çukurcuma Cad
No. 48-50
Tel : 44 43 45
Su klorasma
15 — A G A Ç
SANAYİİ
Sayfa
— B ı ç k ı işleri
221
— Ambalaj
221
222
sandığı
— D o ğ r a m a işleri
— Mobilya imali
223
— Ağaç kaplama
işleri
224
— Muhtelif ağaç
işleri
224
— Ayakkabı kalıbı
imali
— Model bıçak imali
— Tüfek dipçiği i m a h
— Bilardo imali
225
225
225
225
AĞAÇ
SANAYİİ BIÇKI İŞLERİ
İ m a l â t Nev' î
Sc. 5631 3
F e h m i Ayarc ı
Küçükpazar Kıble Çeşme
AM P a ş a
Bıçkı
işleri
H a n N o , 34
S c . 89304
E s Kerestecili k Ltd . Şti .
Pendik Ankara Cad.
N o , 184
Bıçkı
işleri
Tel : 53 48 00/91
S c . 90609
Alibeşoğlu K o l . Şti .
Cahit v e Erca n Alibeşoğl u
Bıçkı
işleri
B a ğ d a t C a d . No , 338
Cevizli -
Kartal
Tel : 53 43 40
Büro :
Kadıköy
Osnanağa
Mühürdar
Tel : 36 09 55
F u a t B e y S k . 12
AMBALAJ SANBIĞI •
Sc.
70107
Yakı Kohe n
Gaziosmanpaşa
Anbalaj
sandığı
Anbalaj'
sandığı
Ali G a h p Sk. N o . 7 - D
Tel : 22 94 61
Sc.
78299/19787
E r g ö k - Hüseyi n Hali t Gökse l
Taşhtarla Salih Paşa Cad
No. 11/1
Sc. 81281
O s m a n Akso y
Ortaköy Palanga
Tel : 21 14 32
Cad. N o
38
Anbalaj
sandığı
S c . 8;7026
Hâmdi Çalışır
Gazi Osmanpaşa
Salih Paşa Cad. No. 4/2
Sc.
Anbalaj
96843
Şaban
Şafak
sandığı
Ambalaj
sandığı
Baş
Sandık
Ambalaj
İmalâthanesi
K a r t a l M a l t e p e 2 n c i ilk okul C a d .
N o . 13
Tel : 53 31 07
DOĞRAMA
Sc.
52152
Doğrama
Mehmet Göçe n
Kumkapı
İŞLERİ
Kumsal
işleri
Sk.
No. 48-50
Tel : 21 25 51
S c . 53525
A h m e t Birinc i
Doğrama
işleri
Başoğlu
F a t i h İ s t a n b u l C a d . N o . 10
Tel : 21 68 98
S s . 57916
A r s a k Basmacıgi l
Beyoğlu Altın Bakkal
Dolapdere
Cad.
Mah.
60
Tel : 47 75 02
S c . 59175
Mehmet Gen ç •
Aksaray
Yenikapı
Doğrama
Soğancı
işleri
Raşıt
Sk. N o . 59/61
Tel : 22 Olf 92
S c . 60652
Niyazi înalma n
Balat Karabaş
Ayvansaray Cad. No. 9
Doğrama
işleri
S c . 80232
G e ç i m D o ğ r a m a Atölyes i
Feridun G e ç i m
Beşiktaş Abbasağa
O d a l a r S k . N o . 1/2
Tel : 22 64 62
D o ğ r a m a işleri
S c . 88525
Tahsin Atala n
îmalât, Taahhüt , Komisyon ,
î t h a l â t v e D a h i l i Ticare t
Doğrama
işleri
Ortaköy S a l h a n e Sk. No. 9
Tel : 41 88 27
Sc.
101062
Eser Ç e l i k
Hüseyin Özçeli k
Şişli O k m e y d a m
Okçular
Cad. Gamze
D o ğ r a m a işleri
Sk. No.
2/1
M O B İ L Y A İMAL İ
Sc.
46296
Salih Emiroğl u
Galatasaray Y e n i Çarşı
T o s b a ğ a S k . N o . 23
Mobilya
S c . 48873
Z e k i Alaoğl u
Edirnekapı Kariye Mahallesi
B o r p z a n T e v f i k S o k . N o . 32
Tel : 21 48 73
Sc.
53262
Yetvart Mardikya n
M e r c a n U z u n ç a r ş ı Cad . No . 90
Tel : 22 96 50
Sc.
Mobilya
Mobilya
53770
M a h m u t Nedi m A k ç a m
Ü s k ü d a r P a ş a L i m a n ı Cad .
N o . 32
Tel : 36 55 58
Mobilya
S c . 55807
Selâhattin Erene r
Çemberlitaş Piyerloti
Mobilya
Cad.
N o . .58/1
S c . 89852
Mor LâleErdal v e Erdin ç G ü n d ü z v e
Mobilya
Ort. K o L Şti.
Acıbadem Mevkii 5 Ankara Asfaltı
Sağ taraf ve
K a d ı k ö y M o d a C a d . N o . 20
Tel : 36 18 55 - 36 1,9 16
AĞAÇ KAPLAM A İŞLER İ
S c . 56690
T a m a r Azu z
Ağaç
kaplama
Çemberlitaş Vezir H a n i ç i .
No. 20/5
MUHTELİF AĞAÇ İŞLERİ
S c . 89062
Akbulut A ğ a ç T o r n a
İşleri
Somer
masurası
Büküm
• Fahrettin Akbulu t
Topkapı
Atkı
makarası
Gümüşsüyü
S a n a y i Sitesi N o . 6
S c . 94438
Çimenli M a k a r a M ü s l i m -
Dikiş
makarası
Sami Çime n
1. Ç e n g e l k ö y K u l e h C a d . N o . 38
2. T a h t a k a l e
Balkapan
Cad.
Ü ç l e r H a n N o . 305
Tel : 22 63 95
;Sc. 99388
Oral G ö n e n ç
Bostancı E m i n Alipaşa Cad.
:NO. 1 0 / 4
Tel : 55 15 56
Oyuncak
Biblo
AYAKKABI KALIB I (KUNDURA )
imalât Nev i
Sc.
93197
Abdullah Daş h
Zeytinburnu
Yeşiltepe
Mah.
N o . 7 5 / l S k . N o 43
MODEL BIÇA K İMAL İ
Sc.
87355
Larkan Ticarethanes i
Alfret K o n d i y o t i v e
Rıfat K o n d i y o t i K o l . Şti .
Tünel Müeyyet
Tel : U 58 76
Büro :
Sk. N o .
3/1
Y e m i ş D e ğ i r m e n S k . N o . 43
Tel : 22 77 JfS
TÜFEK DİPÇİĞ İ İMAL İ
Sc.
96191
D i s a n Süreyy a Bülen t Çakmu r
Kartal Yalnız Servi
Büro :
Mevkii
Karaköy M u m h a n e Cad.
G ü m ü ş h a l k a S o k . 12
Dostluk Han K a t 2
Tel : U 36 03 - U 20 16
BİLARDO İMAL İ
S c . 103530
Platin
Doğan
K u r t u l u ş K u r t u l u ş c a d . N o . 213
Tel : Jı6 43 59
Büro
:
Beyazıt Karakol
Tel : 26 35 40
Sk. N o . 2
16 ~
TOPRAK
SANAYİİ
Sayfa
— B i r i k e t , ç i n i . büz , mozayik , merdiven , 22
9
tuğla, kiremi t
Tebeşir
238
— Z ı m p a r a bez i v e kâğıd ı 23
8
— Z ı m p a r a taş ı imal i 23
9
TOPRAK
SANAYİİ
İmalât
S c . 2834 3 '
Mithat Özarca
Eyüp B a h a r i y e C a d .
N o . 130
Tel : 21 39 99
Sc.
Biriket
26458
Ali R ı z a G ö k a l p
G ö z t e p e K a y ı ş d a ğ ı C a d . N o . 104
Tel : 22 00 81 - 55 49 88
Sc.
Biriket
36630
Diril İthalât
Hasan Çetinkaya
Nuruosmaniye Cad. Yeni han
20 v e K a t 3
Biriket
N o . 30 i l e 2 5 - 2 6 - 2 7 - 2 8 - 2 9 - 3 1 - 3 2 33-34-35-36
Tel : 27 36 42
Sc.
43071
Mehmet
Kartal
Tuna
Biriket
Bağdat Cad.
Rahmancılar
Durağı No. 4
S c . 49305
Recep Şengöz
Yenikapı Alboyacılar
Tel : 21 22 97
Sc.
Biriket
S k . 92
52849
Hüseyin
Cahit
Tolgay
Kadıköy
Erenköy
Biriket
Kazasker Şakacı Sk. 43/2
Tel : 55 42 55
Sc.
55256
Ahmet
Akkan
Yenikapı
Alboyacılar
Biriket
S k . 86
Nev'î
^
S c . 55260
Alkm Koza n
M e c i d i y e k ö y Dikilita ş
Saatcıbayır Sk. Erses F i l m
y o s u c i v a r m d a Bilâ n N o .
Silâhtarağa Cad. 28/1
Biriket
Stüd­
S c . 57155
Karabet Ç m a r
Biriket
Şişli H ü r r i y e t T e p e
îzzetpaşa Çiftliği N o . 15/1
Tel : 48 57 93
S c . 58747
Hüseyin Özso y
Ayazağa
Amerikan
Biriket
Mektebi
yanı
Büro :
Sarıyer
Orta Çeşme Cad.
N o . 26
Tel : 61 20 00/85
îedr??alpnkaya
Kasımpaşa
Bahariye
Çini,
merdiven
basamağı
Cad.
N o . 199
Tel : 49 61 50
S c . 66100
M a h m u t Güçe r
C i b a h Ş e r e f i y e S k . N o . 11
.
Ç^^ı
Tel : 21 45 64
S c . 66819
Muzafferettin Sözer i
Aksaray Yenikapı
Büyük Langa îmrahor
Çini
S k . N o . 14
Tel : 27 35 82
S c . 66984
E f e s Serami k v e
Porselen
izolasyon
Z ı m p a r a Sanayi i
elektirik
fırını
Küçük
N o . 65
Ç e k m e c e 27 M a y ı s C d .
eşyası
S c . 69653
Hasan Hüseyin Boz
Kartal Maltepe
N o . 20
Tel : 53 37 22
Büz
Gümüşsüyü
Cd.
Biriket
S c . 75426
Behçet
Canbaz
Taşlıtarla
Cami
Büz
Meydam
Biriket
N o . 6/1
Tel : 21 45 35
S c . 77401
Nurettin Yersoy
Künk
Küçük
Basamak
Ayasofya
K a l e c i S k . 23
S c . 78598
Alâattin Karaahmetoğlu
Fatih, Atikali, Altay Cd.
N o . 1/1
Tel : 21 52 92
Büz
Biriket
S c . 78756
Osip Seril
Karo
Bakırköy Ebuzziya
mozaik
Cad.
No. 6/2
Tel : 74 63 88
S c . 79347
Mehmet Akçay
Maltepe
Çiftlik
Biriket
Cad.
İlkbahar Sk. N o . 5
Tel : 53 32 73
S c . 79925
Yılmaz Mızrak
Kartal İdael
Tepe
B a ğ d a t C a d . N o . 19 ( y e n i 199)
Tel : 55 U 86
Biriket
Künk
S c . 79953
A h m e t Feth i Ekmekcioğl u
Tuğla
San. Tic.
Asmolen
İthalât, İhraca t •
Kiremit
Boğaziçi
No.
Büyükdere
Cad.
43/31
Tel : 61 20 01
S s . 80536
T e m i z İ ş İ n ş a a t Malzemeler i
Büz
İsmail Hakk ı Kosi f
Biriket
Anadolu
Göksu
Hisarı
Cad. No. 63/1
S c . 82464
M e h m e t Hanef i Y a l ç m k a y a
Biriket
Kasımpaşa Bahariye Cad.
Büz
N o . 178
T e l : 49 61 50
S c . 83068
Hanifi Saygı h
Biriket
Şişli H ü r r i y e t T e p e s i
Büz
A b i d e i K a r ş ı s ı N o . 10
ve
Haliç Sütlüce î m r a h o r
No. 85
Tel : kl 49
Cad.
75
S c . 83069
Hasan
Günday
Mecidiyeköy
Biriket
Büyükdere
Cad.
Büz
N o . 58
Sc.
Asmolen
83323
Ereller K o l . Şti .
Biriket
Enver Deni z v e M e t i n Ağr a
Büz
Mecidiyeköy
No.
Abidei
4/1
Tel : 47 70 45 232
Hürriyet
47 24 75
Cad.
İmalât Nev'î
S c . 83704
E m e k Çin i İ m a l â t h a n e s i
Davil Alıc ı
Beşiktaş Abbasağa
Odalar Sk. No. 1
Sc.
Çini
Karo
mozaik
Mah.
83754
Rafet
Tokgöz
Üsküdar
Biriket
Büz
Kısıkh
Ümraniye
A l e m d a ğ C a d . No .
88
S c . 83921
Lâtif Yılma z
Fatih
Karo mozaik
Kirmasti
Mah.
A t p a z a r ı M e y d a n ı N o . 20
Tel : 21 35 6^
Sc.
83994
Birlik K o l . Şti .
Selâhattin G ü m ü ş v
Mehmet
Gümüş
Bakırköy Kocasinan
Konca
(Eski
No.
Biriket
Büz
e
Köyü
Sok.
Ömür
Yoğurdu
Karşısı
1)
Tel : 71 54 21
Büro :
Unkapanı
No. 58/60
Tel : 21 53 87
Abdülezelpaşa
Cad.
S c . 85576
H a s a n Dilâve r
Zeytinburnu
Yenidoğan Mah.
Biriket
Büz
53 N o . lu S o k . N o . 8 0 / B
Tel : 71 56 88
Sc.
88615
Şükrü Deni z
Hasköy
Mahmutoğlu
î m r a h o r K ö ş k ü Cad.
Tel : 4-7 70 45
Biriket
Mah.
N o . 3-5
Büz
Hacionbaşı
Oğulları
T i c . K o l . Şti.
'
Selâhattin Güler, Hikmet Güler
Biriket
ve Ortakları
Büz
1. Ş i ş h
Çağlayan
Vatan Cad. No. 2
2. 4 ü n c ü L e v e n t O t o S a n a y i
Büyükdere
Asfaltı
Arası
67
Tel : 47 68 24 - 47 84 45
S c . 89356
Y a m a l Y a p ı M a l z e m e s i Ltd. Şti.
Mozaik
Alibey
Sun'i
Köyü
Taş
Köprü
Cad.
mermer
N o . 38
Tel : 21 20 59
S c . 93786
İbrahim Demirhan
Biriket
Kartal Cevizli
Büz
Tamirhane
S o k . N o . 6/1
S c . 94043
Selâhattin
Öztekin
Kasımpaşa
Bahariye
Akarca
Çini
Cad,
Karo mozaik
Sk. N o . 4
S c . 94211
A n a d o l u T i c a r e t A d i K o m . Şti.
Biriket
Muhittin
Büz
Şişman ve Ort.
Sağmalcılar
İstanbul
Cad.
Maltepe Kışla Karşısı No. 2
S c . 94275
Serdar TicaretRauf
Karo mozaik
Serdar
Kadıköy Rıhtım
Cad.
Recaizade Sk. No. 8
Sc.
94625
Önal Demirkalp
T e p e b a ş ı Çiftlik B o ğ a z k ö y
Büro :
S i l i v r i k a p ı N o . 148
Tel : 21 65 79
Tuğla toprağı
istihracı
S c . 94713
Bayır Brike t İ m a l â t h a n e s i
Biriket
İbrahim Bayı r
Büz
Mecidiyeköy
Abidei Hürriyet
Yolu
N o . 25
Sc.
94749
K o ç Odu n Depos u
Biriket
Briket v e K ü n k İ m a l â t ı
Büz
İsmail K o ç
1. Ş i ş l i 4. L e v e n t K a r ş ı s ı
Akarsu
Sk. D o ğ a n Lâstik
Fab.
Yanı
2, Ş i ş h K â ğ ı t h a n e
Mah.
Gazi Osmanpaşa
Tel : 63 32 08
Cad. No. 1
S c . 95082
Aşir C o ş k u n
Üsküdar
Nuh
Biriket
Kuyusu Cad. No. 8
Büz
S c . 95155
Sadık Çiftçioğl u
Küçükçekmece
Biriket
Kanarya
İ s t a s y o n K a r ş ı s ı N o . 10
Sc.
95162
Abdülkadir Ba ş
Biriket
Kadıköy
Künk
Kızıltoprak
Kasır Ali Cad.
N o . 106 F i k i r t e p e
(İşçi
Sigortaları
İnşaatı
Malzeme
Deposu
Yanı)
S c . 96217
Necattin Ersi n
Sağmalcılar Tuna
Tel : 21 55 91
C a d . No . 66
Biriket
Büz
S c . 97539
Mustafa K o c a m a n
Kartal Pendik Zafer
Biriket
Büz
S k . N o . 20
S c . 98303
Ali B a r a n
4. L e v e n t Ç e l i k t e p e M a h .
Gaziosmanpaşa Cad. No. 10/A
Sc.
Merdiven
98691
Ahmet
Şişli
Biriket
Yıldız
Okmeydanı
Gürsel
M a h . 6. B l o k N o . 60
S c . 98692
Şevket Çürüt
Şişli O k M e y d a n ı
Gürsel
Mah.
S c . 98781
Şen Briket
Mustafa
Göktürk
Biriket
Sk.
3
Biriket
İmalâthanesi
Şen
Sağmalcılar
Ayvahdere
Uygur
Sk.
No. 3
S c . 98836
Süleyman
Şişh
Biriket
Oğuz
Okmeydanı
Darülaceze cad. No. 7
S c . 99041
Hanıit Ersin
Kâğıthane Sünnet köprüsü
başı Benzinci Yanı 1
Oğuz Gül
Safraköy Yeşilova Mah.
Yeşilova Otobüs Durağından
Biriket
Biriket
içerde
basamağı
S c . 99386
Hüseyin Şen
Sağmalcılar Ayvalıdere No. 8
Biriket
S c . 99387
Şendoğan K o l . Şti .
M u s t a f a Şe n v e Ort .
Sağmalcılar
Esenler
Briket
Yolu
N o . 68
S c . 99413
Enis Aksu
'
Bahçelievler Eski L o n d r a Asfaltı
Cad. Y a y l a Durağı Sk. No. 77/2
Sc.
Briket
101043
Eti Topra k Endüstris i v e
Ticaret A . Ş .
Tuğla
Karaköy Tersane Cad.
Ç e l i k H a n N o . 178
Tel ı U 29 48
S c . 101162
Horasanlı - Nazi f Horasanl ı
Kartal Yoğurthane Durağı
İtfaiye Bitişiği
Briket
S c . 101772
Özbir İ n ş a a t Malzemes i
İsmet Özbi r
Sağmalcılar
N o . 40
Numanbey
Briket
Cad.
S c . 102018
Ahmet Yangı
Kartal Cevizli M a h .
Çınar Cad. Çinili Sk.
Tel : 53 33 39
Briket
Biblo
17
S c . 102104
Y ı l m a z Ticare t H a m d i Y ı l m a z Bn^et
Bakırköy
Güngören
S o ğ a n l ı Y o l u N o . 91
S c . 102457
K a h r a m a n Al i Kaygusuze r K ü r
k
D r . A h m e t P a ş a Sk .
Şehremini
N o . 26
Tel : 21 43 26
-
23 49 32
S c . 102518
İsmail Özye r
Kadıköy
Briket
Fikirtepe
Mandıra
C a d . N o . 187
TEBEŞİR İMAL İ
S c . 80312
Hüseyin D e m i r
Pendik,
Ankara
Tebeşir
Cad,
No. 176
Tel : 22 88 01
S c . 94034
Muhittin Yağmur ,
Tebeşir
Ekrem Ö z k a n v e Ort . K o l i . Şti .
Silâhtarağa
Sünnet
Köprüsü
Ç a m l ı k C a d . N o . 45
Tel :
21 22 00
ZIMPARA BEZ İ V E KÂĞID I
S c . 69670
Malvina Melikya n
Ortaköy
Muallim Naci
No. 1 2 5 / 2
Tel : 63
40 24
Zımpara
Cad.
bezi
S c . 78311
Fehmi Yıldırım ve
O ğ u l l a n K o l . ŞtL
Kocamustafapaşa
D u h a n i y e Sk.
Sümbül
Efendi
Zımpara
Ali Fakih
kâğıdı
Mah.
Çarşısı
( A r ı s i t e s i ) N o . 7-25
Büro :
Eminönü
N o . 104
Tahtakale
Cad.
ZIMPARA TAŞI
İMALİ
S c . 90698
Irmak Zımpara Taşı Fabrikası
Ltd. Şti.
Şişli
Zımpara
taşı
Zımpara
taşı
Zımpara
diski
Kâğıthane
Sadabat Cad. 3 0 / A / l
Tel : 22 30 22
de
S c . 99500
Zım-Taş
Cemal
Rami Tahmhane
Tel : 22 90 87
Erdelek
C a d . N o . 19
1'^ — T A Ş O C A K L A E I ¥ E M A D E M Î S T Î H E A C I
SANAYÎÎ
Sayfa
— Yeraltı sondajı
243
— Borasit istihracı
243
— Simli kurşun,
çinko, barit
istihracı
243
— K r o m istihracı
244
— Linyit k ö m ü r ü istihracı
'
244
— Tas çıkarma, kireç, mıcır imali
245
— M e r m e r k e s m e işleri
247
.
YERALTI SONDAJ I
Sc.
75720
Jeo
Mekanik
KoL
Şti.
Silâhtarağa Sünnet
Ç a m l ı k S k . N o . 37
Köprüsü
BORASİT İSTİHRAC I
Sc.
83113
K e m a d Kimya ve Endüstri
Maddeleri
Madencilik Ltd.
1. B a l ı k e s i r
Mevkii
Biradiç
2. B e y o ğ l u , İ s t i k l â l
Müeyyet Han
Tel : U 38 08
SİMLİ
Sc.
Şti.
Değirmenli
Cad.
K a t 5 N o . 506-507
KURŞUN,
ÇİNKO, BARİT İSTİHRACI
20851
O s m a n Taşcıoğlu Müessesesi
K a r a k ö y P a l a s H a n K a t 6 N o . 15
Tel : U 05 9^ - 49 76 19
Sc.
kurşun
Çinkolu
kurşun
35692
Mehmet
Erel
Sirkeci Y a h k ö ş k ü
Y e n i H a n N o . 13
-
Tel : 27 51 00
Sc.
Çinkolu
Cad.
27 51 01
60481/10201
Demir
Madencileri
Ticaret
Ltd.
Galata
Fermenecüer
Yeni Han
Tel : U 67
ve
Çinko,
Şti.
Kat
66
Cad.
2 N o , 102
demir
KEOM
ISTÎMEACI
İ m a l â t Mml
-Sc.
53539
O r a l M a d e n c i l i k A . Şti,
'Oalata,
Perşembe
Arslaıı H a n
Kat
Tel :
JfJf 06 88
Sc.
73975
Bilfer
Ticaret
Sanayi
Ltd.
1. B e y o ğ l u
ve
'
-
'
•
Cad.
N o . 50
.
S c . 59008
Genel Mineral
LİNYİT KÖMÜRÜ -İSTİHKACI
. , "^^^
A n o n i m Şirketi
Linyit
Mocan Han Kat 2 No. 4
U 10
23
S c . 59213
K a r ı n c a K o l . Şti.
Macit
•'- r
Cad.
Fermeneciler
Deniz Han
Tel :
Krom
Şti.
9/10
2. K a r a k ö y
Galata
• ^
4
İstiklâl
Nil H a m
^^^^^^
Pazarı
Linyit
Güncü, İhsan Aydosluk
ve Tali T u r a n
Yenipostahane
Yan
Sok.
2-02
Tel : 27 16 72
Sc.
71613
Boşaltma
Ticaret
Madencilik ve
Linyit,
Nakliye L t d . Şti.
Beyoğlu İstiklâl Cad.
T ü r h o l H a n N o . 375 K a t 4 N o . 8
S c . 90589
İhsan Gözlü
1. S a r ı y e r
2. K a r a k ö y
Linyit
Kısırkaya , Köyü
Kemeraltı
No. 35/2
Tel : 49 79 25/2
Cad,
S c . 99952
•-
Mayclar A k ç e l i k
Kemerburgaz
Cami
•
Akpmar
Linyit
Köyü
Y a n ı N o . 36
Eyüp-
istanbul
Büro :
Gasiosmanpaşa
No. 2
İstanbul
Salihpaşa
Cd,
T A Ş Ç I K A M M A , K İ E E Ç , WklQm, Î M A L Î
Sc.
45556
Fazlı Hayiiiıo'ğlıı
C-aziosmanpaşa
Fatih Macar
Taş, mıgır,
kireç
Taş, mıgır,
kireç
Taş, mıgır,
Mreç
Cebeciköyü
Kardeşler
Cad
N o . 39 K a t 2
Tel : 21 35
74
Sc.
45933
Naci
Ülgezeiı
Istinye
•
Emirgân
Cati
N o . 64
Tel : 63 52 JfS
Sc.
97465
S c . 51561
OISMAıı K a b i l
îstinye, İstinye
Tel : 63 52 32 .
Sc.
Cad.
128/1
59989
Adnan Uzai
Beşiktaş Ortabahçe Cad.
Er g u n î ş H a n K a t 2 N o . 11
Tel : Jf7 57 68
Sc.
Taş,
nııgır
61859
İsmail
Güçlü
Taş, m ı gır
Gaziosmanpaşa
Cebeci Sultan
Gaziosmanpaşa
N o . 57
Tel : 21 35 7.)
Çiftliği
Bağlarbaşı
Cad,
S c . 78048
H a s a n Nuhoğl u v e .p^
H a m d i H a s a n Cebioğl
Oflular K o l . Şti .
ş ^^^^^ ^
u
K a d ı k ö y S ö ğ ü t l ü Ç e ş m e CadR a s i m b e y H a n ı No . 1 4
Tel : 36 17 07
S c . 84708
M u s t a f a Öze r
1. B a l t a
Taş, mıgır
Limanı
Kuleli
Bostan
No. 5
2. Şişli
Çağlayan
N o . 17
Tel : 63 65
Mah.
Zafer
Sk.
00
S c . 86477
Sedat Ero l
Fatih
Taş, mıgır
Saraçhane
Parkaltı K a v a k h
Sk. N o . 3 3 / B
Tel : 21 10 91
S c . 93064
Salih O r h a n E s m e n
Taş, mıgır
Yarımburgaz Altmşehir
Köyü
B e y a z ı t B e y a z S a r a y K a t 2 N o . 146
Tel : 22
40 95
S c . 95557
Aydın K o l i . Şti .
F a z h A y d ı n v e Ortağ ı
G r a n i t taş
Parke taşı imali
1. K a d ı k ö y Y e l d e g i r m e n i
Karakolhane
Pasajı
Sk.
Nahcıvan
No. 7
2. A n a d o l u H i s a r ı Ç a v u ş b a ş ı
Karanlık
3. E m i n ö n ü
dere
çiftliği mevkii
Arpacılar
Selâmet Han
Tel : 22
Köyü
Cad.
5/24
04 55 - 36 44 33
Sc.
97193
Ali Tunce r
Kartal Pendik
No. 64/B
Tel : 36 1/0 94
Hatboyu
Taş
çıkarma,
Taş
açağı
kırma
Cad.
S c . 97642
Ulusal İ n ş a a t K o l . Şti .
M e h m e t Ulusa l v e Ortaklar
Emirgân
N o . 36
İstinye
ı
Cad.
Tel : 63 61 63
S c . 98549
Hüseyin T o s u n
Bakırköy Küçük
Cennet
Kireç
Çekmece
Mah. Tepe Meydam
Cad.
No. 5
S c . 99039
K i t a ş - Kire ç v e Türevler i A . Şti .
Sönmüş, kuru
Şişli C u m h u r i y e t Cad . 1 3 1 / 1
Tel : 47 30 12 - 48 32 12
kireç .
MERMER K E S M E İŞLER İ
Sc.
48751
Ö m e r Oğu z
Silâhtarağa
No.
Sünnet
Mermer
kesme
Köprüsü
Galata, .Tersane
Cad.
N o . 17
Sc.
kesme
45/47
Cevahir
Tel :
Mermer
Çıkmazı
44 24 4 -3
52179
M e r m e r Ta ş
Vahide Baltac ı
Kâğıthane Topağaçlar
N o . 35
Tel : 47 02 90
Bahçekapı
Anadolu
K a t 3 N o . 17
Tel : 22 13 29
Cad.
Han
torbalanmış
İ m a l â t Me¥'f
S c . 56140
Bfelımet
^
Saim
1. K ü ç ü k p a z a r
2. H a s k ö y
_ _ _ _ _ _
Anılsın
Mermer
kesme
Mermer
kesme
Mermer
kesme
D o l a p Sk. N o . 131/1
Piri
Kumbarahane
Mehmetpaşa
Cad. N o . 15/1
Tel : 27 25 32
S c . 77400
Haskaş Mermer Sanayi
Mustafa Nesip A r k n n
Aksaray Hacı Halit Efendi
Sok.
No. 5
Tel : 21 12 56
S c . 84320
Oğuzlar Mermer S a n a y i
AbduUalı ve Hasan
Silâhtar
Oğuz
Kemerburgaz
Cad.
N o . 21
Tel : 21 1,9 80
S c . 96702
Tümtaş Mermercilik Ltd.
Şti.
S i l â h t a r Ç a m l ı k C a d . N o . 25-2
Büro :
Kasımpaşa
Söğütözü
Sk.
1 8 GâM
VE
WE
FORSELEN EŞYA, SEMÎGBAF
TURİSTİK
EŞYA
SANAYİİ
Sayfa
Cam
buzlama
, sekurit oto c a m ı
251
Ayna imali
251
Serigraf
252
işleri
Turistik hâtıra eşyası imalcileri
254
Tıbbi tüpler
254
imali
CAM BUZLAM A İŞ İ V E SEKURİ T BONBEL İ
CAM ÎMALİ
İ m a l â t Nev' i
Sc.
32101
Teofilo Haralanbidi s
Galata, Zincirli Han
Tel : U 01 86
Cam
buzlama
22/4
S c . 98788
Cemâl Gürse s
Sekurit
Şişli P a n g a l t ı D o l a p d e r e
No. 96/8
oto
Cad.
AYNA İMAL İ
Sc.
35585
Ziya Sönme z
Ketenciler Sabuncu
Z e m i n K a t N o . 18
Tel : 27 70 99
Ayna
imali
Ayna
imali
Ayna
imali
Ayna
imali
Han
S c . 43740
Aziz Öneyl i
Cağaloğlu Cemal Nadir
Tel : 27 U 33
Sc.
S k . N o . 19
65125
Jan Krizosito m Paskaloğl u
Galata
Arap
Cami
H e d i y e Sk. G a y r e t H a n N o . 10Tel : U 30 69
S c . 65130
Rafail Benkııa l
Rızapaşa Yokuşu
Şark Han No. 26-26/1
Tel : 22 12 56
camı
CiüYeiı C a m
Ayna
Ayna
¥e
imali
î m a l l K ö l , Şti.
Osmmı
Tura,
Salih K o ç
Perşembe
Pazarı
Keresteci
Fazıl
S k . N o . 20
SEEÎGBAF İŞLERİ
Sc.
52707
Masan
Tahtakale
Yavaşça
Şahin
Serigraf
işleri
Serigraf
işleri
Serigraf
işleri
Serigraf
işleri
Serigraf
işleri
Sk,
N o . S/6
Tel : 27 27 27 01
S c . 53393
Cilı a d e t t i n M u t v e r
G ü r ü n H a n K a t 9 N o . 918
Tel : 22 03 2h
3c.
64484
Temel Uziîiıoğin
Kantarcılar
Flüçük
İsmail Bey
Han Kat 1 No. 2
Tel : 27 26 99
S c . 75198
İbrahim Hakkı
Aşirefendi
Kat
Bayraktaroğlu
Gürün
Han
9 N o . 901-'902"-915
Tel : 22 73 61
S c . 78882
Emek Cam Baskı
Sanayii
Fahri Yüksel
Beyazıt Bakırcılar
Fuat Paşa Üç K a p ü ı Suhulet
N o . 22-30
Tel : 22 75 Ok
Han
îîîialâ.4: N e v ' i
Sc.
82388
Yılüiaz Kıırııcıı
Tahtakale Yavaşça Şahin
No. 4 ve 4 / A
Tel : 22 07 J/O
Serigraf
isleri
Serigraf
işleri
Serigraf
işleri
Serigraf
işler!
Serigraf
işleri
Serigraf
işleri
Sk.
S c , 82492
Oğuz Reklâm
Oğuz Soııceley
Sirkeci Ankara
N o . 123 K a t 5
Tel : 22 81 68
Sc.
Cad.
89853
Özreklâm
Saelık Ö z t o p ç u
P i y e r l o t i ' C a d . N o . 28
Tel : 22 51 67 .
Sc.
85875
Kayılıaiî T i c a r e t Ltd. Şti.
K a s ı m p a ş a H a k i m Sk.
G ü n d e ş Çarşısı
No, 24/9-11-13
Tel : U 5Jf 58
S c . 96535
Çiiiıeıı R e k l â m
M a l ı m u t E r d e m v e Ort. K o l . Şti.
Yeşildirek H o c a h a n Sk.
Gümüş Han Kat 4
Tel : 22 85 26
S c . 96606
Şimşek
Reklâm
Serigrafi
Fikret Şimşek
Çemberlitaş Karababa
Tel ; 22 54 ////
Sk.
No.'3
Sc. 98038
Soykan Ticare t
Özkan Hürpe k
C a ğ a l o ğ l u Selvil i Mesci t Sk .
E r d e m î ş H a n ı K a t 3 / 1 2 No .
Serigraf
işleri
TURİSTİK HATIR A EŞYAS I İMALCİLER İ
S c . 78961
Edgrar Sarra f
Eminönü
Gönül
Müzikli kutu
Çiçekpazarı
Han
Sk.
No. 6
Tel : 22 95 09
Sc.
1000359
S c . 102925
Filiz C a m Biblolar ı
Biblo
Fikret Sezgi n
Aksaray Çakırağa Mah.
S o r g u ç ç u Sk. No. 6/E
TIBBİ TÜPLE R İMAL İ
Tıbbi C a m İşler i
İ b r a h i m R a g ı p Sezgi n
Fatih Altay Müezzin Bilâl
Sk.
N o . 14
Turhal Han
N o . 375 K a t
4 No. 8
19 — M U K A V V A V E K Â Ğ I T S A N A Y İ İ
Sayfa
— Kese kâğıdı imali
— Mukavva kutu
257
258
imali
— Defter, klasör, dosya, zarf ve
etiket imali
261
— K a r b o n kâğıdı ve şeridi
— Zarf imali
264
— Kâğıt masura
imali
265
imali
265
— Katlama, yapıştırma, sayma,
işleri
— Kâğıt mumlama, parlatma,
işleri
— K â ğ ı t rulo
~
paketleme
265
laminasyon
266
imali
Kâğıt meşrubat kamışı
267
imali
— Oluklu ve ondule m u k a v v a
imali
268
268
KESE KÂĞIDI İMALCİLERİ
İmalât
Sc.
Bozkant Bemîrkaynak
Topkapı Maltepe Yeni Yol
N o . 12
Sc.
Nevi
57883
'
Kese Kâğıdı
64173
Bîiîuş K e s e k â ğ ı d ı İmalâtiıanesi
Yalîdl Bingöl
Süleymaniye Mimar Sinan
Şamdancı Sok, 6
Tel : 27 18 74
Kese kâaıdı
Cad.
S c . 87342
Vıron Aııdoııyadîs
T a h t a k a l e D e v e o ğ l u c a d . N o , 44
Tel: 22
84 82
Kese kâğıdı
C c . 87562
Recep
,
Elmaslar
Beyoğlu Ömer Hayyam
N o . 128
Tel : 49 21 21
Kesekâğıdı
cad.
S c . 95498
K e k l â m İş M a t b a a c ı l ı k K o L Şti.
Fuat Çengeloğîu ve Ortağı
Beyazıt Gedikpaşa
Ömür Pasajı B o d r u m kat
Tel : 22 54 68
8c.
Kese kâğıdı
N o . 13
95873
E c e r A d i K o m . Ştî„
Fazilet Ecer ve O r t a p
Beyazıt Mercan Havancı Sok.
E m e k P a s a j ı No,. 1 9 / 1 - 1 2 - 1 4
Kese kâğıdı
S c . 97196
Muzaffer Moll a H a s a n o ğ l u K e s
Zeytinburnu
Nuri Paşa
e
kâğıdı
Mah.
No. 14/1 Sok. N o . 17-B
MUKAVVA KUT U İMAL İ
S c . 27412
R a h a m i n Aron i
Eminönü Papazoğlu Han
N o . 1-15-16 A s m a a l t ı
Tel : 22 81 86
,
S c . 30844
Baki Örer
Çakmakçılar
kutu
Mukavva
kutu
Mukavva
kutu
Mukavva
kutu
Mukavva
kutu
Yanıkyan
Sultanhamam Hacı K ü ç ü k
Camii
54
S c . 57632
R ı z a İpe k
Çakmakçılar
Kat
Mukavva
9
S c . 45473
Binbir Çiçek Y a p ı m Evi
Sk. No. 1
Tel : 22 76
Kutu
Sandalyacılar
Sok. Ekberiye Han
B e r ç Serkiz
• "
Mukavva
Küçük Yeni
Han
1 No. 2
S c . 57855
Ayer Kasutoğlu
Tahtakale Gedit han
Tel : 22 61 79
No. 43/49
S c . 58183
Yako Dorlevi
Asmaaltı
33 v e 22
Eski P a p a z o ğ l u
Han
Sc.
59603
Marko Kamhi
,
vaiııııı
Mercan
Mukavva
Kutu
Tahtakale
U z u n ç a r ş ı Mila s H a n N o . 109
Tel : 22 22 96
S c . 60399
îlya Hoşol
^_ ,
çarşıkapı
A s m a Kandil Sk.
Kavaflar
Sitesi
^"^"""^
Bodrum K a t No. 8 ve 9
Tel : 22 6If 84
Sc.
62257
rTr%
"
Cıbah H a y d a r c a d . 2 7 / 1
Sc.
Mukavva
kutu
62253
Siyon Yanarocak
, , ^ _
T a h t a k a l e S e l â m e t H a n 12
,
, ,
Mukavva kutu
S c . 63252
A l b e r t Z a v a r o -r^.^
. ,
Mukavva
o-T
.
Beyazıt Süleymaniye
Şahende Sk. 15/1-2
Tel : 27 16 97
ı=îoxro ^
,
kutu
S c . 64050
Müfit
Ürer
Aksaray N a m ı k
T'eZ .• 27 28 55
Kemâl
Cad.
^'^^"'^^^ ^ ^ ' ^
Sc. 64380
Saduk K u t u İ m a l â t h a n e s i
Yııda Saduk
Kasımpaşa Kürkçü Han
K a t i N o . 11
Tel : 22 85 78
,
Mukavva kutu
S c . 65311
Mison Easier
Mahmutpaşa Kürkçü
K a t 2 N o . 33
Tel : 22 58 28
Mukavva
kutu
Han
S c . 72046
Mukavva K u t u Y a p ı m Evi
Mukavva
kutu
Davit Levi
Sirkeci Aşirefendi. Cad.
Cemal Nadir Sk.
B ü y ü k M i l a s H a n N o . 179-180
Tel : 27 07 62
S c . 76442
Ferdi Gülmez
Mukavva
Aksaray B. Langa
kutu
Cad.
K a r a k o l S k . 13
Tel : 27 23 58
S c . 81118
Mehmet Tanyer
Çakm-akçılar
Tarakçılar
Mukavva
kutu
Sk.
Büyük Ticaret Han No. 2
Tel : 22 65 59
S c . 88878
Sabatay Şulam
Mahmutpaşa Sururî Mah.
M a c u n c u Sk. H a n d a n H a n 25/2
Tel : 22 87 55
S c . 90658
Baruh Behar Banılı
M e r c a n Siyavüş Paşa Sk. No.
Mukavva
Mukavva
kutu
kutu
î m a l â t Nev'î
'
^
S c . 90848
Güneşli K o ş m a n
T a v u k ç i f t l i ğ i L t d . Ş t i . Mnl^avva
1.
Bakırköy M a h m u t Bey Nahiyesi
2.
Karaköy
Güneşli K ö y ü
kutu
Mevkiinde
Bankalar
Cad.
J e n e r a l H a n N o . 9 K a t 2 N o . 12
Tel : 71 51 57 - I{4 46 15
S c . 913375
M ı z r a k K u t u c u l u k K o l . Şti.
Arslan Mızrak ve Ortağı
B a l a t î s k e l e C a d . N o . 65
Tel : 21 65 59
Mukavva
kutu
Mukavva
kutu
^ ,
Mukavva
^
kutu
Mukavva
kutu
S c . 92443
Avram Şulam
Rızapaşa Y o k u ş u Fazilet
K a t 2 N o . 13
Han
Sc.. 96295
N a m e r •.,r
_
Mercan Tacirhane
Kazova Han Kat 1
Tel : 22 48 63
îsak
Sok.
S c . 96462 •
^^^^^
Tahtakale Balkapaiı
BEFTER,
Han
KLASÖR,
N o . 59
DOSYA,
Z A E F ¥E
ETİKET
S c . 36623
^ ' ^ ^ S^^l
Tahtakale Yeni
17/4 G e ç i t H a n
Tel : 22 76 55
^
Çarşı
Defter
imaM
İMALİ
S c . 4467 1 ~
~
Ö r n e k K ı r t a s i y e İ m a l â t K o l i . Şti.
M a r k o Cipru t v e Oğl u
Tahtakale Cad. Babadalı
Defter, klasör
dosya
Defter, klâsor
dosya
Defter, klasör
dosya
Han
N o . 30 3
Tel : 27 30 13
S c . 49425
Moneor M . N e d i m İ r e n g ü n
K â ğ ı t ç ı l ı k Ltd . Şti .
T a h t a k a l e H a z ı r c ı l a r C a d . N o . 47
Tel : 27 4-3 64
S c . 6033 8
Azad Burnikoğlıı
Tahtakale Uzunçarşı
Tamtaurcu
Birinci
Cad.
Han 1 2
Kat
S c . 6048 9
Mişon Meşula m
Defter, klasör dosya
Tahtakale Uzunçarşı
Tamburacı
Han No. 4 1
Büro :
Tahtakale Yavaşça Şahin Yokuşu
N o . 8/ 6
Tel : 22 11 02
sc. 6316 3
..
Defter, klasör
dosya
Roben Roman o
Tahtakale Deveoğlu Yokuşu
G ü l e r H a n 12 , 8
Tel : 27 30 65
ve 1 3
S c . 6384 9
B e r e k e t K o L Şti.
Defter, klasör
A l i Gali p Çavuşoğl u v e K a r d e ş l e n
Küçükpazar
Murat Efendi
No. 40 /A
Tel : 22 58 09 -
22 48 20
Sk.
dosya
S c . 65819
Niko
Ksantopulo
Tahtakale Tomruk
Çıkmazı
G a y t a n H a n 42 Ü s t
Tel : 27 U 92
Defter,
klasör
dosya
Kat
S c . 66634
İsrail Halegva
Eminönü
Demirtaş
Mah.
Defter, klasör dosya
P a ç a c ı Sk. S e l â m e t H a n N o . 9
S c . 72290
Kemâl
Kibar
Marputçular Demiröz
No. 22/6
Tel : 27 86 59
Han
Defter, klasör dosya
S c . 31184
Sabit
Yetgin
Tahtakale Tomruk
Çıkmazı
Defter, klasör,
S a n t r a l H a n No. 17-14-12
Tel : 22 37 92
S c . 96742
E t i k a t S a n a y i i K o L Şti.
Bülban Gürsoy ve Ortakları
Nişantaşı Emlâk Cad.
Ada Apt. No. 24/26
Tel : J{7 91 75
Etiket
DEFTER İMALİ
S c . 30983
Yasef
Eskenazi
Marputçular
Defter
(Sırioğiu)
D e m i r ö z H a n N o . 22 K a t 1 N o : 3
Tel : 22 9^ 57
S c . 43350
Hayim
Ravuna
Tahtakale, Tahtakale
C e d i t H a n 31
Cad.
Defter
dosya
S c . 46753
Yeşil Toka t
Defter
G i d o n Hekimoğl u
Satış y e r i :
Eminönü
Hasırcılar
Cad.
9/1
imalâthane :
Tahtakale Deveoğlu Yokuşu
Güler Han
23
S c . 66497
Yılmaz Kaça n
Defter
T a h t a k a l e U z u n Ç a r ş ı Cad .
G ö r e n h H a n N o . 44
S c . 71349
Yasef Bennun
Defter
Tahtakale Deveoğlu Yokuşu
Güler Han
26
S c . 88355
F a a l Kırtasiye-Vitali Barahy a
Defter
T a h t a k a l e T o m r u k Çıkmazı Sk.
Kemal Han No. 5
Tel : 27 95 91f
K A B B O N KÂĞID I ¥E
S c . 35692
M e h m e t Erel
ŞEMIBİ İMALİ
Karbon
kâğıdı
Karbon
kâğıdı
K a z h ç e ş m e T a h t a l ı B o s t a n Sk.
No. 134/2
Tel: 21 13 90 .
Büro :
Sirkeci Yalı Köşkü Cad.
Y e n i H a n N o . 13
Tel : 27 51 00
S c . 97258
Nuray A y d m »
Fil K a r b o n K â ğ ı d ı Fabrikas ı
Beşiktaş M e c i t Ali Sk. N o . 21/23
Tel : 47 03 29
Z A R F ÎMAIJ I
S c . 30604
Sara
Behar
Tahtakale
Hasırcılar
Sk.
Zarf imali
Yeni Han No. 4
Tel : 22 28 lif
S c . 62504
Jozef
Hofman
Sirkeci Ebussuut
Tel ı 22 02 49
Aiîiııet M u z a f f e r
Eminönü
imali
Zarf
imali
Zarf
imali
Zarf
imali
Özbaran
Kantarcılar
Yeni Kozluca Han
Tel :
Zarf
Cad. N o . 67/1
7-P
27 75 10j9
Sc. 94320
Martı
Gııas B o y a
Sanayi
Rezzan
Kuman
Ankara
Cad. Cağaloğlu Y o k u ş u
27/B-2
Tel :
27 10 30
S c . 96014
Biîîçef Matbaası»
Selâliattiiî Biııçer
Gedikpaşa Yahyapaşa Kristal
H a m No. 8/3
îş
.
KAĞIT MASUEA
Sc.
îlya
52981
Samparto
Galata
mır
ÎMALÎ
Masura
Kuledibi Şimşir
imali
Sk.
H a n N o . 30--6/7
Tel : 49 71 10
Sc., 64315
Meîtıme
Zorzaman
Karagümrük
Karabaş
Kâğıt masura
Mah.
Tel : 21 55 99
Kabakulak
C a d . N o . 46
imali
KATLAMA, YAPIŞTIRMA , SAYMA , PAKETLEM E İŞLER İ
İmalât N e v i
S c . 96086
Stirsan Kol L Şti .
ilâç kutusu katlaması
İ h s a n Şa r v e A y d o ğ a n Kuşer i
Çemberhtaş
Gedikpaşa
camii
K ü ç ü k B i r o l İş h a m k a t
Tel : 26 30 90
Sk.
2
K Â Ğ I T K E S M E İŞLER İ
Sc.
47111
F a j w e l Hawinowick i
Selefon
zarf
B e ş i k t a ş M ı s ı r l ı Ç ı k m a z ı N o . 10
S c . 53185
A h m e t Çilek
Kâğıt
kesme
C a ğ a l o ğ l u C e m â l N a d i r S k . N o . 20
Tel : Jf8 72 57
K Â Ğ I M U M L A M A İ Ş L E R İ V E P A R L A T M A ( L A M İ N A S Y O N)
S c . 39971
A v r a m Danaoğullar ı M o r d o Nişi m
K a r t o n u rutubete karşı
B a n a K o l . Şti .
tecrit
Topkapı Davutpaşa
Cad. N o . 30-32
Cağaloğlu Cemâl Nadir
S k . N o . 28
S c . 41149
A v r a m N a m e r v e Ort . K o l . Şti .
Kâğıt
mumlama
Kâğıt
mumlama
K â ğ ı t B a s ı m v e M u m l a m a Ev i
K ü ç ü k p a z a r Saatç i Y o k u ş u
İsmail
Faik Bey H a n Ka t
1/22-24
Tel : 22 53 87
S c . 58252
O s m a n Akba ş
1.
Cibali Nalıncı
Cemal
Sk.
N o . 31
2.
Eminönü Kuruyemiş Çoban
S u y u S k . 12
imalât Nev'î
S c . 77060
"
Erzincan Kâğıt Pazarı
Mehmet Köse
~
"
Kâğıt
mumlama
Kâğıt
mumlama
Kâğıt
mumlama
K o c a m u s t a f a p a ş a N u r i Ef. S k . 1 7 / 1
Tel : 22 87 97
S c . 97207
Ahmet Coşkun
Büyük Langa Musalla Cad.
K â t i p K a s ı m C a m n Sk. No. 16/2
S c . 97797
Ahmet
Bözik
Kocamustafapaşa Hacı Hüseyin
C a m i Sk. No. 31/1
Tel : 22 79 83
KÂĞIT RULO İMALİ
S c . 22271
Hristo Çalak
Beyoğlu T o m s o n Mah.
C a m c ı Fevzi Sk. 5
Tel : 49 13 06
Rulo kâğıt
S c . 75917
K a t e b K o l i . Şti.
Peçete kâğıdı
Menteşenğlu Moşe M e ş u l a m ve Ort.
Kasımpaşa A k a r c a Sk. 22/2
Tel : 22 04 02 - 22 84 78
Tuvalet kâğıdı
S c . 92831
K u ş e S a n a y i i K o l . Şti.
Davit Behar ve Y a k o Bakış
Silâhtaraağa Kemerburgaz
N o . 41-4243
Büro :
Kâğıt
Cad.
T a h t a k a l e B a l k a p a n H a n N o . 11
Tel : 22 21 63
mendil
imalât
S c . 97636
_
_
Y e g s a n K o l . Ştî.
Kâğıt
Nevi
_
_
_
bandlar
Yüksel T a m a k a n ve Ort.
Beşiktaş Barbaros Bulvarı
Serencebey Durağı Akev
Han
Çatı K a t ı
Tel : // 7 13 2If
MEŞRUBAT KAMIŞI
İMALİ
S c . 59677
U m u r K o l i . Şti.
Celâl ve N e d i m U m u r
Fındıklı Mebusan Cad.
Fındıklı Han K a t 1
Tel : 1,9 62 10 - 49 25 98
OLUKLU VE ONBÜLE M V K A V V A
S c . 97175
K â ğ ı t İş K o l . Ştî.
Moiz Sadık - Moiz Algazî
H a s k ö y K e ç e c i Piri O k M e y d a n ı
C a d . N o . 51
Tel : 1,9 54 29 - 27 22 20
İMALİ
20 ~ - B A S K I , D İ Z G İ , C İ L T V E K L İ Ş E S A N A Y İ İ
Sayfa
— M a t b a a ve Cilt
— Ofset baskı
İşleri
— C i l t işleri
— D i z g i işleri
301
303
— K l i ş e işleri
Plâstik
304
film üzerine
— Teneke üzerine
271
299
baskı
baskı
306
307
M A T B A A L A R V E CİL T İŞLER İ
Sc. 1
Osmanlı Bankas ı A . Ş .
İmalât
U m u m Müdürlüğ ü
G a l a t a B a n k a l a r C a d . 35-37
Tel : U '^h- 20
Matbaa
S c . 14553
Ohannes Beyazberbe r
Sirkeci Ankara Cad. Cağaloğlu
Yokuşu No. 9
Matbaa
S c . 17704
Sinan
Onur
Sirkeci Ankara Cad. Vilâyet
Karşısı G ü m ü ş h a n e l i Sk.
No. 5 (13/15)
Tel : 22 01 59
S c . 18505
Ahmet
Sait
Matbaa
Sirkeci H o c a p a ş a M a h .
H ü d a v e n d i g â r C a d . N o . 43
Tel : 22 39 38
S c . 19658
îîker Basımevi İsmail İlker ve
O r t . K o L ŞtL
Sirkeci Ankara
H a n . N o . 13
Tel : 22 21 18
Cad.
Matbaa
Reşitefendi
S c . 20192
Remzi Kitapevi - Remzi Bengi
Cağaloğlu Selvili Mescit Sk. 1
B ü r o : S i r k e c i A n k a r a C a d . N o . 93
Tel : 22 05 83
Matbaa
S c . 23421
Sezar R i g o Halefi G i o v a n i
Leonardo Tamburini
Galata Erguvan
Tel : U 28 05
Sokak No. 4/6
Matbaa
Nev'î
S c . 23514
K. Ütücüyan Halefi Zabel Ütücüyan
Matbaa
Kasparyan
C a ğ a l o ğ l u C a ğ a l o ğ l u y o k u ş u N o . 37
S c . 28168
Akay Basımevi ¥oIf Aleksandr
Beyoğlu Hacı Ahmet Mah.
Y a y a K ö p r ü S o k a k N o . 6/1
Tel : hk 72 65
S c . 28815
Avram Kohen
M e r c a n T a c i r h a n e Sk. K a z o v a Han.
N o . 13-14 Z e m i n K a t . 1 N o . 19
Matbaa
îlâç
kutuları
Tel : 22 17 02
S c . 31545
İleri M a t b a a s ı O r h a n
Galata Karantina
Yordan Han.
Tel : U
Özgören
Bilumum
baskı
işleri
Sk.
N o . 13
U 72
S c . 31327
Marmara Matbaası Muharrem Taşçı
Cağaloğlu Cemal Nadir Sokak
B ü y ü k M i l a s H a n . N o . 53
Baskı
işleri
Tel : 22 87 59
S c . 36976
İsrail Levi
Mahmutpaşa
No. 11-13-5
Etiket
Hamam
baskısı
Sk.
Tel : 22 27 16
S c . 37231
İsmail Hakkı
Biricik
Çemberlitaş P e y k h a n e Sk.
B i r o l î ş H a n . K a t . 2 N o . 204
Tel : 22 17 83
Kutu, renkli baskı
S c . 38148
Kemal
Sarfati
Kutu,
Y e ş i l d i r e k M ı s ı r l ı H a n . 24 K a t .
Tarakçı Cafer Sokak No. 8
Tel : 22 97 38
etiket
2
S c . 38684
Erkmen Matbaası Erol
Erkmen
Doğan
A n k a r a Cad. Ebussuut Sk.
Sirkeci
Tel : 22 95 51
Muhtelif
baskı
Muhtelif
baskı
61/1
S c . 40124
Pavli
Zaharyadis
Galata Gümrük
Uğurlu
Sc.
Han.
Sk..
Kat,.. 1
40195
Osman
Yalçın
D i v a n y o l u Cad. Ersoy H a n . Z . kat.
Tel : 22 06 93
Sc.
Kitap,
dergi
mecmua
40621
R o b e r t Ü ç ü n c ü Ka.sııto
Atlas Basımevi
Çakmakçılar Büyük Yeni
O r t a K a t . N o . 23
Muhtelif
baskı
Muhtehf
baskı
Han
S c . 41922
Nâzım
Berksoy
A n k a r a C a d . 99 A d a l e t
K a t : 1 N o . 4-5
Tel : 22 06 73
Han.
S c . 42645
Ar Klişecilik
Meri Kayaer
Matbaacılık
Eminönü Sultanahmet Yeretaban
M u h t e r e m e f e n d i S k . 11
Tel : 22 72 19
İlâç kutusu,
etiket
S c . 42674
Ders Kitaplar ı A . Ş .
Sultanahmet Ticarethane Sk. 49/1
Tel : 22 73 15
S c . 44244
Dikran G a m s a r a g a n
R a m i Topçular Keresteciler
Ders
kitapları
Baskül ambalaj
Sitesi
M ü n z e v i K ı ş l a C a d . 244
Tel : 21 73 38
S c . 44619
Hadi Atagü r M a t b a a s ı
Cağaloğlu
Çatalçeşme
Dr.
Muhtelif
baskı
Muhtelif
baskı
Muhtelif
baskı
Emin
Paşa Sk. No. 7
Tel : 22 55 98
S c . 45584
O r h a n M e t e v e Ort . K o L Şti .
Cağaloğlu Ankara Cad. 6/2
Bozkurt Han
Zemin Kat
Tel : 27 45 38
S c . 45693
Üniversel Ofse t Basımev i
Muzaffer Erginso y
Tophane
Ali Paşa
D e ğ i r m e n Sk.
No: 8 Erkin Han.
Tel : 49 26 41
S c . 47028
Gelincik Ticare t İ s m a i l Esrigü
Çarşıkapı İskender
n
Etiket
baskısı
Boğazı
İskilip Han. 16/30-39
Tel : 27 28 48
S c . 47670
Cemal Anı l
Cağaloğlu Hilâliahmer Cad. 13/3
Tel : 22 91 20
Muhtehf
baskı
kâğıdı
S c . 47782
A r k o m K o l . Şti .
Yani K o m m i n o s ve Dimitri
Argiropulos
Etiket baskısı
G a l a t a G a l i p d e d e C a d . N o . 83
Melek Han. Kat. 1 No. 7
Tel : U 56 52
S c . 48217
n^J'^l^^'^^^^^
Beyoğlu Hamalbaşı Cad. 22/1
Tel : U lif
^''^
^^^^^^
^^^1^^
64
Sc- 48811
V a h d e t t i n Albor a
Etiket
baskısı
Cağaloğlu Türk Ocağı Cad. 35/1
Tel : 27 39 00
S c . 49125
Mehmet
Sıralayan
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^^
C a ğ a l o ğ l u N u r u o s m a n i y e C a d . 73
Tel : 22 18 20
S c . 49837
Şevket Ünal Matbaası
Cağaloğlu Hilâhahmer
Tel: 22 71 31
Z^,f^ m u h t e l i f
baskı
C a d . 38
S c . 50086
Arva Basım Evi
prospektüsü
Artın Askase r
Galata M u m h a n e Cad. 85/1
Yeni 41/1
Tel : 44 78 27
S c . 50771
Grafika Eliguido Şidlom
H . B o r m a n n v e Ort . K o l . Şti .
Beyoğlu Tünel Jurnal Sk.
Temel Apt. No. 14-2-5-6
Tel : 49 91 10 - 11
Reklâm Ajansı
baskısı
S c . 51087
Güneş Matbaası
Dimitri
Galata
Cad.
Bankalar
Epifanis
Etiket, F o n
kâğıdı
Yanıkkapı
Sk. N o . 9
Tel : Jf9 2Jf U
S c . 51506
Muhtelif baskı ve yayın
Babıali Y a y ı n ve B a s ı m Evi
Aziz Ü ç t a y
Cağaloğlu Cemal Nadir Sk.
9/1
Tel : 22 51 16
S c . 51468
Günay Matbaası Mığırdıç Gülümser
Muhtelif
baskı
Beyoğlu İstiklâl Caddesi
T o k a t h y a n İ ş H a n . A l t K a t . N o . 25
S c . 51562
Nuri Uçar
Cağaloğlu Yokuşu No. 13
Baskı ve k a b a r t m a
işleri
Tel : 22 50 16
S c . 53024
Giller Basımevi Will
Mahmutpaşa
Giler
Kürkçü Han.
N o . 34
Kutu,
etiket
Tel : 22 64 72
S c . 54310
Mustafa Çavaş
Muhtehf
baskı
Divanyolu Hacı Tahsin Bey Sokak
Kayadelen Han. K. 1 No. 5
Tel : 22 36 96
S c . 54393
Berdj Khediehian
Ankara Cad. Ankara
Muhtelif baskı ve cilt
Han.
N o . 74
Zemin Kat. Sirkeci
Tel : 27 29 43
S c . 55341
İbrahim Çetin Adakan
Galata A r a p Camii Sarı Zeybek
Sokak No. 4/2
Tel : 48 32 13
- 47 97
06
Baskı ve cilt
imalât
^
S c . 56410
A. B . C. M a t b a a s ı R u p e n
Maşaoğlu
Yetvart
Nev'î
Baskı ve etiket
Şişli P a l a z S k . 2 2 / B - 2
S c . 56442
Yahya
Türkkan
^^^^^^^^ ^^^^^
Babıali Cad. C e m a l Nadir Sk.
B ü y ü k Milas H a n . N o . 121-122
No. 41-42
Tel : 22 18 89
S c . 56467
E o c c a B a s ı m Evi M a r c e l
ve E u g e n e R o o c a K o L Şti:
G a l a t a K e m e r a l t ı Cad. 69/1 K. 2
Tel : 49 58 08
j^^l^t
Nev'î
S c . 57637
Alıdııllah Gülkıiık
S i r k e c i A n k a r a C a d . N o . 47
Tel : 22 09 71
Sc.
Muhtelif
baskı
-Muhtelif
baskı
Muhtelif
baskı
58247
Mecıııettiıı E r o ğ l ı ı
Cağaloğlu Selvih Mescit
No. 6/7
Tel : 48 29 97
•
Sk.
S c . 58794
Ak îş Basımevi İsrail Bakış
Galata Şair Ziya Faşa Y o k u ş u
Bereket Han. 24/1
Tel : 44 65 37
S c . 58502
N a r i n K o L Şti.
A. Atilla ve Ort.
Çemberlitaş P e y k h a n e Sk.
Birol îş Han. Z e m i n kat
Tel : 22 86 94
j l ^ ç kutusu,
etiket
S c . 59053
Nur Basımev i
Muhtelif baskı
A n j e l Cibr e
Hasırcılar Balkapan Sk.
Ersoy Han . N o . 4
Tel : 22 88 32
S c . 59652
Naci Gola r B a s ı m A r M a t b a a s ı
Ofset baskı
Cağaloğlu Çatal Çeşme Sk. 6/A
Tel : 22 49 45
S c . 60509
K a y a Basımev i K a y a K ö k
Muhtelif baskı
C a ğ a l o ğ l u H o c a R ü s t e m Mekteb i
Sk. 9
Tel : 27 48 68 - 27 09 43
S c . 60885
V a k o Basımev i K o s t a n t i n Stroda s
Muhtehf baskı
Galata Bereketzade Mah.
Y ü k s e k k a l d ı r ı m C a d . 64
S c . 61053
Beyoğlu Basımev i Şişhane,
Şişhane
Y u s u f Aydı n
Muhtelif baskı
sokak
Şişhane Han. Kat. 2
Tel :
44 71 16
S c . 61351
Çağlayan Basımev i
Muhtelif baskı
T u n c a y Çağlaya n
Beyoğlu İstiklâl Cad. T o k a t h y a n
Üst Pasajı
Tel :
Sc.
N o . 21
44 18 32
62077
Avram
Bahar
Küçükpazar Demirtaş Mah.
Kepenekçi Sk. No. 40/2
Tel : 22 66 94
Muhtelif
baskı
i m a l â t Nev' î
g24iı
'
G r a f is Basımev i K o l . Şti .
Kitap
'
baskı
H . B o r m a n n S. S. Ş a l u m v e Ort .
Beyoğlu Tımarcı Sokak 14/2
Tel : U 52 63
S c . 62558
C a h i t M a t b a a s ı Cahi t Özdoro p
C a ğ a l o ğ l u N u r u o s m a n i y e C a d . 92
Tel : 27 63 55
Muhtelif
baskı
Muhtehf
baskı
S c . 62561
G ü n a y d ı n M a t b a a s ı K â z ı m Harc ı
M a h m u t p a ş a Rastıkçı Sk. 16/B
Tel : 27 43 27
S c . 62559
K a r a r M a t b a a s ı İsmai l K a r a
Çarşıkapı D i v a n Ali Sok. N o . 4
Tel : 22 79 54
Baskı ve Etiket
S c . 62788
Atalay Matbaas ı K e n a n Atala y
C a ğ a l o ğ l u C e r i t h a n e S o k a k 3/1
Tel : 22 88 02
Muhtelif baskı
S c . 62789
Öztürk M a t b a a s ı Sabr i Beyg o
E b u s u u t C a d . 42 S i r k e c i
Tel : 22 82 09
Muhtelif baskı
S c . 62790
Ö ğ ü t M a t b a a s ı E m i n Çayıroğl u
Sirkeci
Ebussuut
Muhtelif baskı
Cad. 70/A
S c . 63053
Benrıibi B a s ı m Ev i
İsak Benrub i
E m i n ö n ü Yeşildirek Bakkal Sk.
K a l m a z h H a n . N o . 11
Tel : 27 29 07
Muhtelif baskı
S c . 63057
Vedat
Turgay
Vedat
Matbaası
Muhtelif
baskı
Muhtelif
baskı
Muhtelif
baskı
Turgay
Ç a r ş ı k a p ı C a d . 37 G ü r e H a n . 2
Tel : 27 33 82
S c . 63206
Hrîsto
Boras
Beyoğlu Şahkulu Mah.
Tırmarcı
Sk. M a r a n g o z
Çıkmazı
14/1
Tahtakale Süleymaniyl
Cad.
S c . 63319
Yuda Alvayero
Uzunçarşı Tamburacı
Tel : 22 89 27
Han.
ve
etiket
13
S c . 63399
Fotl
Basımevi Foti
Tophane
Kantarcı
Kumbaracı
Kutu,
muhtelif
baskı
Yokuşu
S o k a k N o . 125
Tel :
U 78 57
S c . 63420
A h m e t Zeki Yeşilce
Muhtelif
baskı
Kutu
ve
baskı
Muhtelif
baskı
Yeşildirek Katırcıoğlu Sk. 8 / A
N u r u o s m a n i y e Şerefefendi Sk.
Çırak îş H a n 50/A.
Tel : 27 36 51f
Sc.
63436
Say M a t b a a s ı v e Cilt Evi
Fuat Say
Cağaloğlu Babıah
Tel : 27 78 38
Cad.
21/1
S c . 63594
Sür'at Matbaası Avadis
Keşişoğlu
Aşirefendi Cad. H o c a K a s ı m K ö p r ü
Sokak Beşler Han.
Kat.
2 N o . 17
ve kutu
S c . 63595
Basar
Basımevi
Karaköy
Avram
Emekeyemez
E m e g e y e m e z Sk.
Tel : IfS J/3 60
İş
Kutu
etiket
Mah.
1/1
S c . 63729
Zeki Basımevi
Alber Gerson
Sahibi
Gölata Perşembe
h a n No. 27/1
Tel : U 36 01
Pazarı
Muhtehf
baskı
Muhtelif
baskı
Muhtehf
baskı
Muhtelif
baskı
Muhtelif
baskı
Muhtelif
baskı
Ticaret
S c . 63837
Yako Karhyol
Galata Müeeyyitzade
Y ü k s e k k a l c l ı r ı m 31
Mah.
S c . 63987
F e M m Özhekim
Ankara Cad. Cağaloğlu Y o k u ş u
Tel : 22 65 61/
1/1
S c . 64643
Yeni Cihan Matbaası
Mehmet Kemal Beyaz
Nuruosmaniye Cad. M e n g e n e
No. 7
Sk.
S c . 64224
Şimşek BasımeviR o b e r t o L. Fresko
Ankara Cad. Reşeitefendi
Han.
6
S c . 64355
Sadettin MatbaasıSadettin Taş
Cağaloğlu Nuruosmaniye
A k s a r a y İş H a n . 6
Tel : 27 79 35
Cad.
S c . 64381
Bahar Matbaası Gavsi Ögel
Mahmutpaşa Sultan Odaları 6
S c . 64645
Buket B a s ı m e v i
Barutun Barsamoğl u
K a r a k ö y K ö l e m e n Sk. 11/A
Tel : U 96 61
S c . 64650
Davit Y a n n i
Cağaloğlu C e m a l Nadir Sk.
B ü y ü k Mila s H a n . N o . 2 6 - 2 8 / 4
Tel : 21 95 32
S c . 64765
Faik B a r a n M a t b a a s ı
M u h t e h f baskı etiket
Muhtehf
baskı
M u h t e h f baskı etiket
Muhtelif
baskı
Muhtelif
baskı
Muhtelif
baskı
Muhtelif
baskı
Faik B a r a n
C a ğ a l o ğ l u Y o k u ş u N o . 11
S c . 64906
Ahenk Matbaas ı İlha n Kuyumc u
Cağaloğlu Yokuşu
33
Nurhan
Alt K a t .
Tel : 22 12 50
S c . 66358
Özaydın Matbaacılı k v e Ticare t
N a z ı m Özi ç v e M u s t a f a A y d ı n K . Ş .
Alemdar M o h a Fenari, Nuruosma­
n i y e Cad. 61-63
Tel : 21 66 91 - 22 88 Ih
S c . 66371
A s r i Basımev i İ b r a h i m Tunçbile k
v e Y a k u p Atill a K o l . Şti .
Sirkeci Ebussuut Cad. 55/57/1
Tel : 22 36 28
Sc.
67052
H a m l e M a t b a a s ı İdri s Gölel i
Muhtelif
baskı
Muhtelif
baskı
Muhtelif
baskı
Muhtelif
baskı
Muhtelif
baskı
Muhtelif
baskı
Muhtelif
baskı
Cağaloğlu C e m a l Nadir Sk.
Büyük Milas Han. 32/37
Tel : 22 63 12
S c . 67086
Ömer T a b u r
C a ğ a l o ğ l u B a ş M u h a s i p Sk. 3/1
Tel : 22 91 16
S c . 67354
Y ö r ü k M a t b a a s ı Selâhatti n Y ö r ü k
Çemberlitaş Peykhane
Birol Han. No. 3
Tel : 27 06 05
Sokak
Sc. 68460
Gürhan Matbaas ı v e Kâğı t
Ticarethanesi
Sadi G ö n c ü
C a ğ a l o ğ l u C e m a l N a d i r Sk . 1 6 / A
Tel : 22 30 91
S c . 68844
Fige M a t b a a Cil t Teksi r İşler i
Fikret Özg e
Çemberhtaş Karababa
Tel : 27 96 66
Sk. 5
Sc. 68985
Yalçmöz
Selâhattin Y a l ç m ö z
Nuruosmaniye Cad. No. 38/1
Tel : 27 21 39
S c . 69048
Arslan Turgu t Şedelezad e
C a ğ a l o ğ l u M o l l a F e n a r i S k . N o . 16
Tel : 27 32 20
S c . 69058
Şamil
Lâtin
Muhtelif
D i v a n y o l u Bişki Y u r d u
baskı
S k . N o . 13
S c . 69966
Minir Posat
Kutu, muhtelif
Cağaloğlu Baş
Tel : 22 3Jf 30
Muhasip
Sk.
baskı
11/1
S c . 70145
Naci
Selefon
Sözen
Uzunçarşı
Emniyet
Han.
baskısı,
Ambalaj kâğıdı
No. 7
mumlu
baskısı
S c . 70938
Kardeş
Matbaa
v e Cilt
Evi
Muhtelif
baskı
Muhtelif
baskı
Muhtelif
baskı
Yılmaz Olcayto
Sirkeci Ankara
Cad. K ü ç ü k
Han.
N o . 31
Tel : 22 13 53
S c . 71064
Turgut At asoy
Cağaloğlu Molla Fenari
Tel : 22 50 56
Sokak
32
S c . 71781
Şehanebttin
Nuruosmaniye
Özkııru
Cad.
9/A
S c . 71820
Altın Kitapları Yayınevi
Aziz B o z k u r t ve Ort. K o L
Baskı ve cilt
işleri
Şti.
C a ğ a l o ğ l u Celâl Ferdi G ö k ç a y Sk.
Aksoy Aydın Han. No. 21-23/A
Tel : 22 J /O 45
S c . 71832
Menteş Mehmet
Hidayet
İstanbul Ankara
Cad. No. 48/B
Tel : 22 05 18
Menteş
Muhtelif
baskı
S c . 72252
i m a l â t Nev'î
' —
———
Necati V „ a l
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^^
Tahtakale Deveoğlu Yokuşu
Civelek Han. Kat.
1 N o . 13
S c . 73717
Z ü h a l K o l . Şti,
Niko SHriîokulos ve
Sııriîopulos
Kostaiîtinos
Muhtehf
baskı
Be3^oğlu Ç u k u r S k . N o . 41
S c . 74462
N a c i K m c l o ğ l u v e O r t , A d i K o m . Ş.
Galata Demirciler Sk. 1 4 / A
Tel : U 64 39
Dizgi ve baskı
isleri
Sc. 74573
Şeııay Matbaası K â z ı m B u r ç a k
Nuruosmaniye Şerefefendi
Sk.
No. 59
Tel : 22 44 25
Muhtelif
baskı
^^j^^^hf
baskı
Muhtehf
baskı
S c . 74636
Metin Matbaası Abdullah Metin Olken
Cağaloğlu Türbedar
S k . N o . 10
Tel : 22 70 11
S c . 74886
Yeni Doğan Matbaası
Mustafa
Cağaloğlu
Tamer
Cemal
Nadir
Sk.
B ü y ü k M i l a s H a n . N o . 50
Tel : 27 50 35
S c . 75393
Özyurt Basımevi
i s m a i l Selçuk Çakır o ğlu
Galata Yüksekkaldırım
Tel : 44 20 55
Cad.
Muhtelif
3/4
baskı
etiket
K u t u ve etiket
S c . 75892
Çolak M a t b a a s ı -
M e h m e t Çola k
Kutu, etiket
Cağaloğlu Nuruosmaniye Cad.
E m e k î ş H a n . N o . 81 i ç e r d e 51
Tel : 22 18 55
S c . 75908
F a t m a Z a h i d e Atası r
B e y o ğ l u M i s S k . M i s H a n . 13
Tel : U 60 89
S c . 76246
Nadir M a t b a a s ı - Zek i Geze r
Cağaloğlu Moha Fenari
Muhtelif
baskı
Muhtelif
baskı
Muhtehf
baskı ve
Sk.
Birol îş Han. 5
Tel : 27 97 70
S c . 77638
Nurten M a t b a a s ı A s l a n Gali p Girgi n
Unkapanı
Manifaturacılar
Çarşısı
6. B l o k N o . 6204
Tel : 22 73 27
S c . 79154
Cenyo Basımev i Lus i Benisilh a
Muhtelif
baskı
Galata H a m a r a t Sk. Sevgi İş Han.
Kat. 1 - 2/3
Tel : H 60
87
S c . 79288
Akif Acunseve r
Fatih Çarşamba
Muhtelif baskı
Vahde Medreresi
S k . No." 11 - 1 1 / 1
Tel :
21 24 91
S c : 79831
T e m e l Ticare t - M e h m e t B e y h a t u n
Tahtakale Bestekâr Basri Sokak
K ü ç ü k Gürenli Han. Pasajı 12/5
Tel : 27 39 06
Etiket baskısı
etiket
S c . 30781
Çmar Matbaası
M e h m e t Fahretti n P a k k a n
Cağaloğlu Nuruosmaniye Cad.
E m e k îş Han. Z e m i n Kat. 55/56
Tel : 27 37 3If
Muhtelif
baskı
S c . 81350
C a ğ a l o ğ l u Selvili Mescit
Erdemiş Han. 4/1
Tel : 27 Ifl 73
Sokak
S c . 81763
Fırat^ M a t b a a s ı S a i m e Ö z k a n
B e y o ğ l u T a r l a b a ş ı C a d . 128
Bodrum Kat.
Tel : Jf9 53 55
.
Muhtelif
baskı
Muhtelif
baskı
Muhtelif
baskı
Muhtelif
baskı
S c . 81983
Cemna Matbaas ı
M i h r a n Anaryaoğl u
ve Setra k Serya n K o l . Şti .
Cağaloğlu
Nuruosmaniye
Türbedar Sokak Tanyol
No.
Cad.
Han.
5/2
S c . 82152
İskender Matbaası » Ekrem Özgül
Sultanahmet Divanyolu Hoca
R ü s t e m Sk. No. 7
Tel : 22 72 99
Sc.
82294
Şevket Alpaslan»
Alparslan M a t b a a s ı
Cağaloğlu Nuruosmaniye
No. 5 6 / 1
Tel : 27 37 36
Cad.
S c . 82439
M a t b a a Teknisyenler i K o l . Şti .
Muhtelif baskı
Şamil Lati n v e Ort .
D i v a n y o l u B i ç k i Y u r d u S k . N o . 12
Dr. Şevki B e y Han. No. 1 Z e m i n K .
Tel : 22 50 61
Sc:
32741
K u m p a s Matbaacılı k K o l . Şti .
Muhtelif baskı
Tophane M u m h a n e Cad. M u m h a n e
Han. Kat. 2
Tel : U 85
84
S c . 33579
Ö z e n i r . K o l Şti . Çizg i v e
Defter çizgisi
Miîcellithanesi
M i n a s B u d a k Naza r B u d a k
Küçükpazar
Yeni Kozluca
Han.
No, 7 / 1 1
Tel : 22 49 72/7
Bc. 33618
K a r a d e n i z Matbaas ı
K e m a l Karadeni z
C a ğ a l o ğ l u Ş e r e f e f e n d i S k . 32
Bc. 83943
Orhanlar M a t b a a s ı K o l . Şti .
Muhtehf
baskı
Muhtelif
baskı
Muhtehf
baskı
Orhan Şuşud, Orha n Tanc a
Çemberlitaş
Piyerloti Cad.
37/1
Tel : 22 86 79
S c . 34437
A k b a b a Matbaacılı k - E n g i n Orta ç
Cağaloğlu Yanıksaraylar Sk.
21/23 Z e m i n
Kat.
Tel : 22 18 11
Bc. 84966
Y e n i Ale v M a t b a a s ı İ s a k Ale v
Cağaloğlu Molla Fenari Sk. 2 1 / A
Nuruosmaniye
Tel : 27 02 42
C a d . N o . 5/1
S c . 86424
Karınca Matbaası - Ali Karcı
Eminönü Asmaaltı Cad. Çavuşbaşı
Han. No. 20/23-30/1
Tel : 27 43 41
Sc.
87134
A r Elle r R e k l â m Büros u
M a d e n î etiket
Zeki Smırdağr ı
baskısı
G a l a t a Y ü k s e k k a l d ı r m ı C a d . 34
Tel : 49 64 37
- 49 18 17 - 44 84 86
S c . 37356
Aşkın Basımev i A ş k ı n Özışı k
Etiket
K a r a k ö y M u m h a n e C a d . No . 44
Tel : 44 81 81
S c . 87639
H a l i l Erka n G ü l
kutu, kırtasiye, cilt
C a ğ a l o ğ l u T ü r b e d a r S o k . No , 6
Tel : 27 03 30
Sc.
88396
E m e k Matbaacılı k K o l . Şti .
Muhtelif baskı ve kutu
Sacit Tuğl u v e Nis o Gerşe n
Karaköy
Persenbe
P a z a r ı Ticare
t
H a n . N o . 8-9
Tel : 44 36 01
S c . 89157
B e y a t h B a s ı m v e Kırtasiy e Ev i
Halit Beyat h
Muhtelim
baskı
Sultanahmet Terzihane Sok.
N o . 113
Tel: 27 64 26
S c . 39203
Özden M a t b a a s ı Fahretti n Özde n
Muhtelif baskı,
C e m a l N a d i r Sok.. B
K a t 2 N o . 162
Tel : 27 78 42
kutu,
Milas H a n
etiket
S c . 89 845
^
Tığlât Ticare t Kurtuluş,
Selma n Pma r
Kurtuluş
B a s k ı l ı a m b a l a j kâğıd ı
C a d . 239
kartpostal
Tel : Jı-7 09 49
Bc. 89906
Aksiseda M a t b a a s ı
A h m e t Kibritçioğl u
Muhtelif baskı
Divanyolu, Divanyolu Cad. 101/A
Tel : 27 21 99
S c . 90581
Bozak M a t b a a s ı M . Ciha t Boza k
Muhtelif baskı
v e Kardeşler i K o l . Şti .
Cağaloğlu
Divanyolu
Biçki
Dikiş
Y u r d u Sok. Dr. Şevki B e y H a n
No. 1 2 / A B C
Tel : 22 57 26
S c . 90690
T e z İ ş Basımev i
H a s a n Cahi t Erça p
K a r k ö y H o c a T a h s i n Sok. 10/1
Tel :
Kutu, etiket
44 ^3 52
S c . 91314
Taşangil M a t b a a M u k a v v a K u t u
Muhtehf baskı etiket
imalâtı
Dahili Ticare t Fahr i Taşangi l
Cağaloğlu Şerefefendi Sk. N o . 1 9
Tel : 27 58 90
S c . 91512
İlbeyi M a t b a a s ı A h m e t S a m i İlbey i
Cağaloğlu
Arifpaşa Sk. Y e n i
Kurtuluş îş Han. Zemin
Çocuk
kitapları
z
Kat.
S c . 91650
Sümer Yayınev i K o l . Şti .
Ziya M i k İ l h a m i Alpagu t
Cağaloğlu
Ç a t a l ç e ş m e Sk. 26/1
Tel : 27 46 83
Kitap, m e c m u a
Sc.
91744
Tipo Neşriya t v e Basımev i
Muhtelif
baskı
Abidin Özgüiia y
Sirkeci Ankara Cad. Nakipoğlu H a n
No. 60/10
S c . 91787
Yurd M a t b a a v e Ticare t İşler i
Davit Dize n
Muhtelif baskı
Etiket
K a r a k ö y K ö l e m e n S k . N o . 19
Tel : İlk 58 76
S c . 92232
Cem Yayınev i Sun a A k k a n
C a ğ a l o ğ l u B a ş m u h a s i p Sk .
T a n Apt. No. 3
Tek : 27 17 1,1
Muhtelif baskı
Stiket
S c . 92664
İsmail Şimşe k M a t b a a s ı
Cağaloğlu
Yeni
A r i f p a ş a Sk .
Kurt İ ş Han.
Muhtelif
baskı
Muhtelif
baskı
Muhtehf
baskı
3/B
S c . 93283
Galeri M a t b a a s ı K o l . Şti .
H a y a t i Dini z v e Turgu t Ç a y h
Cağaloğlu Babiah Cad. Hasan
Rasih Han. Zemin Kat. 4/6
Tel : 27 16 87
S c . 93434
Gençay Matbaası-Hatic e Gença y
Çemberlitaş Peykhane Cad. Birol
İ ş H a n . N o . 8/1
S c . 93630
A k t a ş M a t b a a s ı Meci t Akta ş
Cağaloğlu Arifpaşa Sk. A z i m
Palas Oteli Altı No. 4
R e k l â m İşleri
S c . 94186
İstepan Leo n P a n a s y o n E t i k e t
Muhtelif baskı etiket
Yapımevi
Sirkeci Ankara Cad. Reşitefendi
Han. 115/B
Tel : 22 96 ^7
S c . 94312
Geçit Firuza n Teki l
Cağaloğlu Nuruosmaniye Cad.
A t a s a r a y İ ş H a n . N o . 408
Tel : 22 50
Mecmua
04
S c . 94476
Y a v u z Basımev i Y a v u z Türkoğl u
Muhtelif baskı
Cağaloğlu Türbedar Sk. T a n y o l
Han. N o . 5/14
Tel : 22 75 74
S c . 94858
O f s e t Basımev i v e A m b a l a j Sanayi i
Kutu
Ltd. Şti .
T o p h a n e K e m e r a l t ı C a d . 69
Tel : 44 32 41
S c . 95024
U ğ u r M a t b a a s ı B a h a t t i n Akso y
Yeşildirek
Sultanmektep
Etiket
Çıkmazı
3. B a ş a r H a n . 6 / 2
Tel : 27 82 96
Sc. 95029
Ahmet Turhan Uyar
Kadıköy Hasanpaşa
^
Baskül Ambalaj kâğıdı,
Mah. İkbaliye
C a d . M ü s a v a t S k . N o . 44
Tel : 36 43 17
S c . 95267
Arer M a t b a a s ı Erdoğa n Benl i
Sirkeci Muradiye Cad. Köseoğiu
Pasajı No. B/03
Tel : 27 60 17
Muhtelif baskı
S c . 95401
E r l e r Matbaacılı k v e Ticare t K o l .
Şti.
Muhtelif
baskı
Erdoğan Üngeldi Çetin Berkmen
Erol Üngeldi
B e y o ğ l u i s t i k l â l Cad . Piremec i
S k . N o . 30
Tel : 49 53 93
S c . 95516
Cevat Eryildı z
E m i n ö n ü A ş i r e f e n d i Cad . Hov a
Muhtelif baskı kutu
K a s ı m K ö p r ü S k . No . 3 B e s l e r H a n .
K a t . 2 N o . 14-21
Tel : 22 98 84
S c . 95582
İ n c i K a b a r t m a Etike t Basımev i
Halil İnc i
Kabartma
etiket
Cağaloğlu C e m a l Nadir Sk.
B ü y ü k Milas H a n . N o . 61
S c . 96143
Güngör A m b a l a j Basımev i Ahmet Vata n
Ambalaj kâğıdı baskısı
Y e ş i l t e p e 7 5 / 1 S k . N o . 80
Zeytinburnu
S c . 96390
Tarık K e m a l M e m i ş
Muhtelif
baskı
Muhtehf
baskı
Sirkeci Ankara Cad. Vakit Y u r d u
H a n . N o . 107
Tel : 22 14 13
S c . 96745
Yedidya M i t r a n i
T a h t a k a l e B a l k a p a n H a n . N o . 60
S c . 97017
Y e n i Ese n M a t b a a s ı
Jülber Taşkese n
C a ğ a l o ğ l u S e l v i h Mesci t Sk .
K u r t î ş H a n . Z e m i n K a t . No . 11
Muhtehf baskı kutu
S c . 97549
Cemzi M a t b a a s ı K o l . Şti .
A. Cemaletti n Öztulc a Y . Ziy a
Kutu,
kırtasiye
C a ğ a l o ğ l u T ü r b e d a r Sk. î n y o l H a n .
No. 4
Tel : 27 85 20
S c . 97638
N a m Ofse t Matbaacılı k Sanayi i
Muhtelif baskı
kutu
Mehmet Gülba y
Nurettin G ü l b a y -
A h m e t Nafi z
G ü l b a y K o l . Şti .
Cağaloğlu Molla Fenari
Çıkmazı
12 N o . 1
S c . 97990
Tabis Basımev i Mevlû t T o p a l
Kutu,
etiket
c a ğ a l o ğ l u H i m a y e i Etfal Sk. l / A
Tel : 22 1,5 55
S c . 98295
Çay M a t b a a s ı Cevde t Y ı l m a z A k g ü l
Cağaloğlu
Arifpaşa
Sk. B i r k o n
Muhtelif baskı kutu
îş
Han. Z e m i n Kat.
S c . 98375
Parlar M a t b a a s ı Arti n Torosoğl u
C a ğ a l o ğ l u , C a ğ a l o ğ l u Y o k u ş u 40
Muhtelif baskı kutu
Tel : 22 22 28
S c . 98602
Çeliker M a t b a a s ı H a s a n Çelike r
Cağaloğlu Nuruosmaniye Şerefe­
fendi sokak Çelik î ş Han. 50/1
Kitap,
mecmua
Kitap,
mecmua
Tel : 27 15 87
S c . 98634
B i l m e n Basımev i Seli m B i l m e n
C a ğ a l o ğ l u M o l l a F e n a r i C a d . 14
Tel : 27 33 12
S c . 98757
Akkar M a t b a a s ı
Mehmet Adna n Akka r
Kadıköy Muvakkithane
Saray No. 70/5-6
Tel : 36 36 65
Muhtelif
Cad.
baskı
Yeşil
S c . 99092
Salih Burhanettin
Esmer
Çemberhtaş Boyacı Ahmet
Nuri B e y Han. No. 1 2 / A
M^^,,,,^,
Sk.
S c . 99156
Kalender M a t b a a s ı ,
Fahri Bekâroğlu
^ ^
^^^^'^^^
,
,
,
^^^^
B e y o ğ l u Ö ğ ü t S k . N o . 14
Tel : U 12 21
S c . 99618
D e k o r Matbaası-Hrist o A n a g m a s t i
T o p h a n e Kemeraltı Cad. 69-71/3
Tel : 49 79 13
Muhtelif
baskı
Muhtelif
baskı
S c . 99521
Y ü k s e l Ofse t Basımev i
Şahin Çalışyükse l
Çemberlitaş Peykhane
Han. No. 204/1
Tel : 27 11 95
Cad. Birol
S c . 99610
Y a l ç ı n Ofse t İsmai l Y a l ç ı n Evrime k
Beyoğlu T o r n a c ı b a ş ı Sk.
A n a b a l a H a n . K a t . 3 N o . 304
Tel : 49 60 00
Kitap
S c . 99699
Berç Fenerciyan
Cağaloğlu Cemal Nadir
21-23 K a t . 1
Tel : 26 87 48
Muhtelif baskı kutu
Sokak
S c . 99820
Mehmet Kara
Cağaloğlu Tasvir Sk. G ü v e n ç
Muhtelif baskı
Han. 1
S c . 99951
Aksüt M a t b a a s ı Mahmutpaşa
İ b r a h i m Aksü t
Tarakçılar
Etiket,
kutu
Cad.
B ü y ü k Y e n i H a n . a r k a s ı N o . 33
Tel : 27 97 77
S c . 100010
His M a t b a a s ı - Hidaye t Güro l
Cağaloğlu Molla Fenari
Muhtelif baskı
kutu
Çıkmazı
Birol Han. No. 3
S c . 100017
K e r v a n Basımevi Y o r g i Maromenidi s
Muhtelif
baskı
K a r a k ö y Bankalar Cad. Şair Ziya
Y o k u ş u N o . 36
S c . 100060
F a t i h Y a y ı n Evi Hüseyin Hilm i Kurtulu ş
Kitap
Nuruosmaniye A h b a b a Türbe Sk.
21/3
Tel : 27 23 72
S c . 100083
Talât Matbaas ı -
T a l â t Uzunoğl u
Muhtehf
baskı,
Muhtelif
baskı
C a ğ a l o ğ l u C e r i d h a n e Sk. N o . 5/1
S c . 100170
Işık M a t b a a s ı Okta y Ergü n
K a r a k ö y E m e k y e m e z Güvez Sk. 3
Tel : 4-9 31 62
S c . 100306
Yenigün Matbaas ı Necmetti n Yeşi l
Kartal H a m a m Sk. N o . 9
Tel : 53 12 26
kutu
S c . 100851
Aktaş Matbaas ı Ragi p Akta ş
Beykoz Paşabahçe
Kırtasiye
Kayabaşı
Sokak Yeni îş Han. Kat. 2 No.
Sc.
100862
Bora Basımev i Sebahatti n Y ı l m a z
Cağaloğlu Dr. Eminpaşa S k
Kutu,
etiket
Kutu,
kırtasiye
14/1
S c . 101099
R e n k Matbaacılı k A d i K o m . Şti .
M e s ' ı ı t Ortakös e v e Ort .
Karaköy Necatibey cad. Serçe
Çıkmazı 32/2
Tel : 49 15 10
S c . 101312
Sakarya Basımev i M u s t a f a G ü n
Muhtelif
baskı
Muhtelif
baskı
Ankara Cad. Reşit efendi Han.
No. 4
Tel : 27 90 93
S c . 101654
A r p a y Matbaas ı Osma n Arpapa y
Karaköy
Necatibey Cad.
Tulumba
Sk. 1 3 / A
Ağaç
S c . 101723
Ş e r e f Basımev i İbrahim E t h e m K e s k i
n
Kutu
Karaköy Necatibey Cad. Kasımbey
H a n . N o . 251
S c . 102337
Gönen Matbaas ı -
Muhtelif
Gürbüz G ö n e n
Cağaloğlu Türbedar
Tanyol Han. No. 3
Tel : 27 74 21
Sk.
baskı
S c . 102346
Öziş M a t b a a s ı K e m a l Özi ş
N u r u o s m a n i y e A l i B a b a Türb e Sk .
ö z i ş Han. 22-1/A
Tel : 27 73 65
S c . 102691
A b a n t M a t b a a s ı Behçe t Sarıkay a
Etiket, p a n k a r t
Muhtelif
baskı
Muhtelif
baskı
Muhtelif
baskı
Y e ş i l d i r e k S u l t a n m e k t e p S k . N o . 28
S c . 103790
Güngörler Matbaacılı k K o l . Şti .
M . Bahr i v e İ s m e t G ü n g ö r
Cağaloğlu Sururi M a h . Medrese Sk.
Levent Han. Kat. 1
S c . 104438
Atıcıgil M a t b a a s ı M ü c a h i t Atıc ı
Cağaloğlu
Arifpaşa
Sk. B i r k a n
îş
H a n . K a t . N o . 101
S c . 104507
San Grafi k Sanat'la r Atölyes i
Reklâm
M e n g ü Erte l
Karaköy R ı h t ı m Cad. Fransız
Geçidi
Sk. 15/17
Tel : 49 11 22
S c . 104568
Bedros Topaloğl u
Mercan Tığcılar Emek Han.
No. 52/10
S c . 104642
G ü v e n M a t b a a s ı M e h m e t Tülüba ş
Sağmalcılar Bağlar cad. Ç m a r Sk.
No. 19/A
Tel : 22 05 18
-
22 70 59
Etiket
işleri
î m a l â t Nev'î
~
S c . 104682
Tamer Matbaası
Ömer Tamer Dargun
Cağaloğlu Divanyolu
O s m a n Sk. No. 3 / A
Tel : 27 55 78
Bestekâr
OFSET BASKI
S c . 42450
Jirayr M e n e ş y a n
Beyoğlu Aşmalı Mescit Piremeci
Sk. No. 7 P i r e m e c i Han.
Tel : U 06 83
Ofset
baskı
S c . 44847
Tarık Üzmen-Ressam
Cağaloğlu Çatalçesme
Tel : 22 05 99
Matbaası
Sk. 46/2
o f s e t baskı filmi
S c . 60852
Spor Basımevi Niko Sansaroğlıı
G a l a t a B a n k a l a r Cad. Hacı Ali Sk.
No. 21/1
^utu,
Etiket
ofset
Baskı
Ofset
Baskı
S c . 88096
Tem Organizyon -Erdoğan Ertem
Çemberlitaş Piyerloti Cad.
No. 28/Kat. 2
Tel : 22 51 67
S c . 88362
M o r o v a Ofset
Nihat Acemi
Basımevi
Aşirefendi Cad. H o c a K a s ı m
S k . B e s l e r H a n . N o . 19
Köprü
S c . 88725
Levent Ofset Basımevi
Dursun Çolakoğlu
Çemberlitaş Peykhane Cad.
Ofset
Baskı
Ofset
Baskı
ofset
Baskı
Birol
î ş H a n . K a t . 1 N o . 102
Tel : 27 52 20
S c . 89070
Teknik
Aylâ
Ofset Basımevi
Tatari
Cağaloğlu Molla F e n a r i Sk.
Birol îş Han. Kat.
Tel : 27 29 58
1
S c . 89874
Litho Ofset M e h m e t Cahit Erengül
Alem.dar
Hoca Rüstem
No. 7 Kat.
Sk.
1 No. 4
S c . 90529
Bener
S aim
Matbaa ve Reklâm
Ruhi
Çemberlitaş
Sanayii
o f s e t film işleri
Bengi
Boyacı Ahmet
Nuri Bey Han.
No.
Sk.
12/N
Tel : 27 65 U
Sc.
92947
Okyay Matbaacılık
K o l . Şti.
Mehmet
Ort.
Okyay ve
Karaköy Mumhane
Kuyusu
Ofset
baskı
Ofset
baskı
Cad. Kireç
Sk. No. 6
Cağaloğlu Kızılay Cad. No.
3/1
Tel : J/9 93 97 - 27 26 2Jf
S c . 93163
Alev Ofset
Basımevi-Robert
Levi
M a h m u t p a ş a A t t a r b a ş ı H a . N o . 224
Tel : 27 19 98
imalât
'
S c . 94238
M u r a t Matbaacılı k K o l . Şti .
M e h m e t N i h a t Aca r Nevniha l Aca r
Çemberhtaş Peykhane Sokak
B i r o l İş H a n . K a t . 2 N o . 2 / 1
Tel : 27 96 20
Ofset
Nevi
baskı
S c . 95102
İ l h a n Boyda ş
A l e m d a r Çatal Çeşme Sk.
Tel : 22 85 77
Sc.
Ofset baskı ve
25/1
96544
M o d e r n Roprödiksiyo n
Filiz Alpayçeti n v e Y ı l m a z G ü v e n
K o l . Şti.
D i v a n y o l u Işık Sk. Y e n i
k a r ş ı s ı eski
emlâk
Üst kat. 1 N o .
Tel : 27 87 04
Röprodüksiyon
Adhye
Kredi
Bankası
12-14
S c . 97360
B e l O f s e t Bask ı Sanayi i v e Ticare t
A v n i Ballıbab a
ofset
baskı
Ofset
baskı
Çemberlitaş B o y a c ı A h m e t Sk.
N u r i B e y H a n . N o . 12 G - H
Tel : 22 75 39
S c . 99504
T ö r A s Ofse t K o l . Şti .
Engin Tö r v e Ort .
Cağaloğlu
Çatalçeşme
Sk.
48/1
S c . 104914
Ofsetçilik S ü l e y m a n N i m e t
Cağaloğlu H o c a R ü s t e m Sk.
Özgit
7/1
CİLT
Sc.
İŞLERİ
49837
Şevket Üna l Matbaas ı
C a ğ a l o ğ l u H i l â l i a h m e r C a d . N o . 38
Tel : 22 71 31
Baskı ve cilt
S c . 62204
A h m e t Seza i K a l e m o ğ l u
Süleymaniye
Tiryaki
Mecmua
baskısı
Muhtelif
cilt
Muhtelif
cilt
Çarşısı
N o . 41-39
Sc.
62236
Bilgeler K ı r m a v e Cil t Atölyes i
İsmail Bilg e
Cağaloğlu Şerefefendi
Tel : 27 00 69
Sokak
33
S c . 71820
A l t m Kitapla r Y a y ı n e v i
K i t a p ve cilt
Aziz Bozkur t v e Ort . K o l . Şti .
Cağaloğlu
Celâl Ferdi G ö k ç a y
Sk.
A k s o y A y d m H o n . 21-23 A
Tel : 22 Jj-O 45
S c . 81800
Tathdil Bask ı v e Cil t Atölyes i
Fahrettin Tathdi l
Muhtelif
cilt
Muhtehf
cilt
Muhtelif
cilt
Muhtehf
cilt
N u r u o s m a n i y e C a d . 68
M e n g e n e Sk. N o : 5
Tel : 27 98 71
S c . 85662
Sirarpi Büyüksolakya n
Cağaloğlu Yokuşu Narlıbahçe
Sk.
No. 9
Sc:
87162
Lâle Cil t Ev i K a d r i Şerafetti n Eral p
C a ğ a l o ğ l u S e l v i h M e s c i t S.k
Kurt îş Han. Zemin Kat.
Tel : 27 10 75119
Sc.83850
Filiz Kitapçılı k Ltd . Şti .
Beyazıt Y o r g a n c ı b a ş ı Sk. N o . 4
Tel : 27 07 18
Sc.
90052
A k p m a r Mücellithanesi
-
Muhtelif cilt
Orhan Akpma r
Cağaloğlu H i m a y e l Etfal Sk.
A y d o ğ m u ş H a n . K a t . 2 N o . 9-13
Tel : 22 77 77
S c . 94381
Causer Mücelhthanes i
Muhtelif cilt
Canser Ş a h i n A t a l a y
Cağaloğlu C e r i d h a n e Sk. 3/2
Tel : 27 63 55
-
22 88 7Jf
S c . 98323
Tuna Ticaret ve Matbaası
İ s m a i l Gülteki n
C a ğ a l o ğ l u N a r l ı b a h ç e Sk. 5/2
No. 4/1
Tel : 27 01 00
BÎZGİ
i m a l â t Nev' i
İŞLEEİ
S c . 21270
A l b e r t Divrioğl u
Galata Y e n i Camii Medrese Sk
23/ 3/4
Dizgi
S c . 59421
Dizer K o n c a M a t b a a s ı
İ s m a i l Hakk ı Dize r K o n c a
Cağaloğlu Şerefefendi Sk. N . 35/1-2
Tel : 22 85 02
Kitap, m e c m u a
Dizgi
S c . 88563
S p o r M a t b a a s ı Nezaha t Üzgöre n
v e Ort . K o l . Şti .
M o l l a F e n a r i S k . 32
TeJ : 22 78 11 - 22 16 76
Dizgi,
tertip
S c . 104927
Mehmet Bleda
Cağaloğlu
î^ı^gı
Cemal
Nadir Sk.
22/B
Tel : 22 U 13
KLİŞE İŞLERİ
S c . 42645
Ar Artin KayaerKhşecilik
Molla
Klişe
Matbaacılık
Fenari Sk. No.
Nuruosmaniye
25Cağaloğiu
Cad. 20/C.
Tel : 22 72 19
Sc.
-mee
Renk
Klîşehanesi
Kenan
Öziç
Klişe
C a ğ a l o ğ l u C e m a l N a d i r S k , 12
Tel : 22 78 12
S c . 50458
Nisan Hızlan
. Klişe
S i r k e c i A n k a r a C a d . 10 V i l â y e t
Han
Kat.
3 N o . 16
Bc. 51011
Şark Klişe İstepan Meneşyan
Galata Mumhane
Han.
Cad.
Klişe
Mumcu
N o . 54
Tel : U
7 2 91
S c . 51640
Sür'at Klişe Atölyesi
Ağya
Klişe
Erdinç
Cağaloğlu Hilahahmet
Cad.
N o . 61054
Tel : 22 57 38
Vartan Melikyan
Cağaloğlu Molla F e n a n
(Vatan
Sk. 30/23
Klişe
Matbaası içi)
Tel : 27 80 19
3.04 '
f^
'
îmalât Nevi
S c . 64343
—
E k s p r e s K l i ş e A n t o n y a Minopulo s
Klişe
S i r k e c i E b u s s u u t Cad . 7 4 / 2
Tel : 87 60 47
S c . 66944
Ö z A r Kliş e Atölyes i
Necmettin T ı n a z
^lişe
Cağaloğlu Yokuşu No. 4/2
Tel : 27 18 84
S c . 66945
Özen Klişe Atölyesi
H a r u t u n Eğlenc e
Cağaloğlu Yokuşu Cemal
Sk. 1 4 / 2
Tel : 27 44 80
j^j.
Nadir
S c . 83686
H ü n e r Kliş e V a h a n Azadoğl u
Cağaloğlu, Cağaloğlu Yokuşu
N a r l ı b a h ç e S k . N o . 2 K a t . 2-3
Tel : 22 73 94
Klişe
S c . 89956
Y ü c e l Klişe-Orha n Erdoğa n
N u r u o s m a n i y e C a d . N o . 34
Tel : 27 48 09
Khşe
S c . 90333
B a s ı n Sanayi i Ltd . Şti .
C a ğ a l o ğ l u D r . E m i n Bey . Sk . N o . 20
Tel : 26 51 93
Klişe
B ü r o : B e y o ğ l u M u e l h f C d . N o . 6-8
Tel : 49 27 85
S c . 90717
Ş e h i r Kliş e A l â a d d i n D i k m e n
S i r k e c i A n k a r a C a d . 54 Z e m i n kat .
Tel : 27 36 21
Klişe
—
S c . 92563
Narin Klişe Atölyesi
Yanıj an Bikran Dirielyan
Cağaloğlu Himayei Etfal Sk.
Mitrat Han. Kat. 1 No. 4
Klişe
Tel : 22 U 13
S c . 93886
Klişe
I ş ı k Kliş e Tahi r Y ı l m a z K a r a c a
Cağaloğlu
Selvih Mescit Sk.
14/2
Tel : 22 91 78
S c . 94737
M e h m e t Seli m Güldib i
C a ğ a l o ğ l u Selvili M e s c i t Sk. N o . 2
Klişe
Tel : 22 84 66
S c . 95890
Hugas M a n u k y a n
Karaköy Yonca Sokak
Han. 7/2
Tel : U 19
Klişe
Yonca
88
S c . 97231
Eser Kliş e T e o m a n Tekina y
C a ğ a l o ğ l u B a ş m u h a s i p S k . N o . 10
Klişe
PLÂSTİK FİL M ÜZERİN E BASK I
S c . 90315
A k t u ğ Plâsti k H . Tuğru l A k o s m a n
Plâstik
film
Vefa, Vefa Cad. 56/1 Aslaner Han.
üzerine
baskı
S c . 100491
K e n t A y Plâsti k K o l . Şti .
Plâstik
film
Arslan Yılancıoğl u E m i r h a n Akyo l
üzerinde baskı
Tel 22
83 03
ve Ort .
Aksaray
Yenikapı
Sk. N o . 30
Tel : 21 71 92
Kumsal
İ m a l â t Nev' î
^
S c . 91140
T ü r k m e n Tenek e Basımev i
İbrahim M e h m e t T ü r k m e n v e Ort .
Şişli K â ğ ı t h a n e
Tel : 48 52 4I
a s f a l t ı No . 8 9
Teneke üzerine baskı
- İ l â ç imaleleri
311
- A ğ a ç t a h n i d i ilâçları imalcileri
314
- A y a k k a b ı boyası ve cilâsı imalcileri
314
- M u m imalcileri
315
- Sülfone yağ imalcileri
316
- Y a ğ h a r m a n l a m a işleri
316
- Nebati yağ rafinasyonu
işleri
317
- Peynir mayası imalcileri
317
- Apre maddesi imalcileri
317
- Yağlı boya imalcileri
318
- Plaster b a n d imalcileri
319
- Yapıştırıcı imalcileri
319
- T ü p boya ve m a c u n imalcileri
320
- Astar boyası imalcileri
320
- Toz boya imalcileri
- Toz boya ambalajlama
320
işlemi
321
- Sulu b o y a imalcileri
322
Çivit ve k u m imalcileri
323
- O t o b o y a m a işleri
323
- Bezir yağı imalcileri
323
- Tiner imalcileri
323
- Vernik imalcileri
324
- Sellülozik ve sentetik boya imalcileri
324
- Üstübeç imalcileri
325
- Otomobil pasta ve m a c u n imalcileri
326
- Matbaa ve d o l m a kalem mürekkebi imalcileri
326
- R u j ve tırnak cilâsı imalcileri
327
- Şampuan,
krem, Sprey, pudra imalcileri
- Ş i ş e l e m e işleri, ç o c u k p u d r a s ı , k â ğ ı t m e n d i l
imalcileri
328
{
i
'
329
- K o l o n y a imalcileri
330
Solüsyon imalcileri
330
- Bal peteği imalcileri
330
- Dolgu maddeleri imalcileri
330
Briyantin
imalcileri
330
Sprey ve losyon imalcileri
337
Oksijen imalcileri
337
Likid deterjan
imalcileri
337
Güzellik müstahzaratı imalcileri
337
S o d y u m Sülfürik
337
imalcileri
İLÂÇ İMALCİLER İ
S c . 1851 İ m a l â
Ömer K e n a n Eczanesi Halefi
B e r i a Gevhe r Bibi n
Üsküdar Kara Davut
No. 154
t Nev
i
Muhtelif ilâç
Çarşı
boyu
( H a k i m i y e t i M i l l i y e c a d . N o : 154)
Tel : 36 01 39
S c . 16151
M . Ari f Ok o Cerrah i Maddele r v e
T i b M M ü s t a h z a r a t Laboratuar ı
G a z h b e z - o k s i j e n h su,
sargı, y a n ı k ilâcı
E d i r n e k a p ı A c ı Ç e ş m e N o . 303
Tel : 21 44 64
S c . 32211
Eczacı Celâ l Erba y
Halefi M ü n i r Erba y
Muhtelif
ilâç
G ö z t e p e İ s t a s y o n Cd . 103
Tel : 55 20 94 - 55 35 61
S c . 53037
P o l e n Laboratuar ı
F u a t İnse l v e Ort . K o l . Şti .
Kasımpaşa Tabakhanesi
N o . 1 0 - 1 2 K a t 1-2
Tel : 49 43 43
Muhtelif ilâç
Cad.
S c . 53443
Bozok Tibb i Müstahzarat ı
Muhtelif ilâç
Laboratuarı
Necati Bozo k
Aşirefendi Cad. Hanımeli
Emek Han Kat. 3
Tel : 22 62 47
Sk.
(5c. 59821
İJçakla Zira i K o r u m a A . Şti .
İstiklâl
Cad. Hidivyal
Palas
K a t . 1 N o . 30, B e y o ğ l u - T ü n e l
Tel : 44 35 84
Zirai k o r u m a
ilâçları
S c . 66338
Y a v u z Tibb i M ü s t a h z a r a t L a b .
Muhtelif
ilâç
Muhtelif
ilâç
Muhtelif
ilâç
Muhtelif
ilâç
Muhtelif
ilâç
Eczacı Y a v u z O r h o n
Fatih Darüşşefaka
C a d . N o . 30
Tel : 21 32 34
S c . 67585
Cankorur Tıbb i M ü s t a h z a r a t
Laboratuarı
K e m a l Cankoru r
F a t i h B a ş h o c a S k . N o . 23
Tel : 21 32 05
S c . 71388
Şifa İlâ ç Sanayi i Ltd . Şti .
Cağaloğlu Hoca Rüstem
Mektebi Sk. 11/1
Tel : 27 22 50
S c . 71460
D i l m e n Tıbb i M ü s t a h z a r a t
Laboratuarı L t d . Şti .
Sultanahmet Yerebatan
Cad.
S a l k ı m S ö ğ ü t S k . N o . 18
Tel : 22 81 H
-
26 28 81
S c . 81841
İ s t a n b u l İlâ ç Laboratuar ı
Eczacı İ s m a i l A z m i Y ü k s e l
Samatya, Samatya Cad. Helvacı
Tahsin
Sk. N o . 5
Tel : 22 U 07
Sc. 87084
G . K . B . G e n e l K i m y a B o y a K o l . Şti .
Deri
Sanayii
İ v o n Schic k v e Ort .
Zeytinburnu Demirhane
Beş Kardeşler
Sokak
Cad.
7/A
Tel : 27 11 91 - 27 31 67
S c . 89351
Dr. M e h m e t Nur i Ayber k
Piyerloti
Cad. 7/9 Ayberk
Muhtelif
Apt.
ilâç
ilâçları
S c . 90406
Bayer T ü r k K i m y a Sanayii Ltd. Şti
Gebze Bayer İlâçları Fabrikası
Fındıklı Meb'usan Cad. Saadet
H a n . N o . 33
Tel : 49 73 20^/20^21
Aspirin tozu
S c . 93134
B i r g e K o L Şti . N e c m e t t i n U l a ş
ve Ort .
Deri sanayn
ilâçları
Saç ilâcı ve
Şampuan
K a z i ı ç e ş m e K o t r a Sk . No . 19
Tel : 21 73 73
S c . 95216
Fazıl Şatıroğl u K o l o n y a K o z m a t i k
Plastik v e M a t b a a Sanayi i İ t h a l â t
v e İ h r a c a t v e T i c . Ltd. ŞtL
Çemberlitaş Taşdirek Çeşme Sk.
No. 3/5
Tel : 22 72 82 - 27 U 54
S c . 105478
R e z - K i m K o l . Şti .
Alber Çipru t v e Ort .
Muhtelif
ilâç
Şişli K â ğ ı t h a n e S ü n n e t K ö p r ü Cad .
128-136
Tel : 22 82 89
S c . 103187
Epila S a m Enstitüs ü
Necmettin Sumr u
T a k s i m A n a ç e ş m e Cd. 3/2
Tel : 44 96 01
K a d ı n estetiği ilâçları v e
kremler
S c . 105478 .
Dr. Al i Riz a T a r l a n v e Ort .
İlâç Sanayi i A d i K o m . Şti .
C a ğ a l o ğ l u H i m a y e l E t f a l Sk .
N o . 1/1
Tel : 22 57 46
İlâç ve diş
macunu
AĞAÇ
TAHNİBİ İLÂÇLARI İMALCİLERİ
İ m a l â t Nev' i
S c . 33546
Kereste S a n a y i i K o i . Şti .
Ömer A k s a k a l , Hakk ı Şad i Öne l
ve Ort .
Ağaç tahmidi
ilâcı
Ağaç tahmidi
ilâcı
R a m i T o p ç u l a r U l u y o l S k . 10
Tel : 21 58 kl
S c . 91412
H i s k s o n S. E m p r e n y e Maddeler i
E n d ü s t r i s i Ltd . Şti .
Yalova Bursa Yolu Gaziosmanpaşa
M a h . ( P . K . 75 Y a l o v a )
Unkapanı Manifaturacılar
Çarşısı
4413
Tel : hk 20 63 - 26 69 13 - 21 71 00
AYAKKABI BOYAS I V E
CİLÂSI İMALCİLER İ
S c . 38005
Y u v a n Y u v a n i d i s v e Ort . K o l . Şti .
Ayakkabı
cilâsı ve
boyası
Ayakkabı
cilâsı ve
boyası
Ayakkabı
cilâsı ve
boyası
Ayakkabı
cilâsı ve
boyası
Halefi Y u v a n Y u v a n i d i s
Galata
Kemankeş
Hasan Paşa Han
Tel : U 27
Mumhane
Cad.
1-9
18
S c . 52532
M a h m u t Unerko l
K a d ı r g a C i c i M e y d a n ı No .
Tel : 22 42 51
34/2
S c . 56672
Eliya G o r m e z a n o
Tahtakale Deveoğlu Yokuşu Ferah
H a n N o . 3-9
Tel : 27 34 42
S c . 50732
Y a k o Özkese n
Sirkeci Hocapaşa M a h .
S o k a k K a t . 2 N o . 20
Dayahatun
îmalât Nev i
S c . 64083
""^
V o l k a n S a n a y i i İşler i
Vecihi K e m i k o ğ l u
Ayakkabı
cilâsı ve
boyası
Ayakkabı
cilâsı ve
boyası
Muşamba
cilâsı
T a h t a k a l e . D e v e o ğ l u Y o k u ş u N o . 70
Tel : 27 35 75
S c . 79135
Tiğre Kaplan h
Abdüssemet Dicl e
Vefa. Kâtip
Çelebi Cad.
62/3
Tel : 27 26 37
Sc. 18553
M U M İMALCİLER İ
Haralamhos S . K a l i f a o ğ l u
İstanbul
Eminönü
Asmaaltı
K a l ç ı n Sk. 17/1 Üst K a t .
Muhtelif
Mum
Muhtelif
Mum
Muhtelif
Mum
Muhtelif
Mum
Muhtelif
Mum
3-4
S c . 38740
Işık M u m İ m a l â t h a n e s i
Eminönü
Kantarcılar
Y o k . 16-15
Tel : 22 46 69
S c . 57575
A l â a d d i n Özhuda k
Taksim
Yenişehir
Hacı
îlbey
S o k a k N o . 11
S c . 57592
M a n a o l Anastasyadi s
Balat Karabaş Mah. Köprü
Sk.
94/1
S c . 90939
Kelebek M u m İ m a l â t h a n e s i
T a h t a k a l e P a ç a c ı S k . No . 21
Tel : 27 19 65
SULFANO Y A Ğ İMALCİLER İ
İ m a l â t Nev' i
S c . 34396
K i m e x Bülen t Tiryakioğl u
Kererburgaz
C a d . N o . 13
Pab. yanında
Sulfone
yağlar
Oksijen
Silâhtarağa
S c . 62036
Rauf Tanrıseve r v e S a l a m o n G a b a y
Balık yağı, Sulfone
K o l . Şt L
Türk
Topkapı Maltepe
No.
Gümüşsüyü
yağlar
kırmızısı
Cad.
6-6/1-6
Tel : 21 52 93 - 21 59 97
S c . 82659
Foliteks Sanayi i v e Ticare t K o l . Şti .
Deri sanayiinde
kullanılan yağlar
Adolf Herse h v e Ort .
Topkapı
Davutpaşa Cad.
83/2
Tel : 21 25 57
Y A Ğ HARMANLAM A İŞLER İ
S c . 78431
R e m o i l Petro l Ltd . Şti .
Makine
yağları
Kuruçeşme Muallim Naci Cad.
N o : 99/1
Büro : Galata Kemenkeş
Taviloğlu
Hankart
Sk.
Tel : 48 77 79 - 44 80 96
Mah.
- 44 85
64
S c . 78956
A t l a n t i k K o l . Şti . A b d ü l g a n i M .
Gres
yağı
Gres
yağı
Cavit Y ı l m a z K o p a r a n
Topkapı
Sokak
Gümüşsüyü
No. 18/A
Fazlıpaşa
Maltepe
S c . 97362
E r d e m Şaki r Özarc a
Eyüp Bahariye
Cad. 130/1-B
B u r o : Y a ğ iskelesi Y o ğ u r t ç u Sk.
N o . 15
Tel: 21 39 99 - 22 77 23
S c . 102961
Orhan Demirozma n
Mevlanakapı
Balıklı
Bezir, b o r u m a d e n î
Süryanî
Mezarlığı karşısı No. 6
yağ
NEBATÎ Y A Ğ RAFİNASYONU İŞLERİ
Sc.
İmalât
Nev'i
Nebatî
yağ
80628
Aris Y a ğ c ı l ı k Gavril
ve Ort. K o l . Şti.
Kozanoğlu
Zeytinburnu Yenidoğan Mah.
R e ş i t b e y g e ç i d i C a d . N o . 33
Tel : 21 45 41
rafinasyonu
Hacı
PEYNİR MAYASI
İMALCİLERİ
S c . 49456
Yahya Derman
Eminönü Demirtaş
Mah. Sabun­
h a n e Sk. Y a p r a k H a n . N o . 3 3 / 1 2
Tel : 27 31 56
Peynir
mayası
Peynir
mayası
Peynir
mayası
Peynir
mayası
S c . 59057
İsrail Rividi
.
Cibali Y e n i y o l 7/2
Büro : Eminönü
Tel : 22 SO 77
.
H a s ı r c ı l a r N o : 67
S c . 79138
Ö n d e r K i m y a A d i K o m . Şti.
Fikret Ç e r m a n ve Ort.
İstanbul K ü ç ü k k ö y R a m i Cad.
N o . 37
Tel : 22 15 69
Sc.94364
Rumeli İmalâthanesi
Coşkuner Ağuş
Bakırköy Safraköyü
Sk. Bilâ N o .
Mah.
APRE
Çeşme
MADDESİ İMALCİLERİ
S c . 43995
İsak S a ğ m a n .
Ş i ş h B o m o n t i F ı r ı n S k . N o . 15
Tel : 44 56 35
Haşıl ve Apre
maddesi
S c . 50631
Teks Boya İbrahim
Acar
Osman
Buruşmaz Apre maddesi
Ü l g e n v e Ort. K o l . Şti.
Londra
asfaltı T m a s t e p e
Teknik B o y a T.A.Ş.
Durağı
Dahih
Tel : 27 20 15 - 21 77 50 - 51
YAĞLI BOYA İMALCİLERİ
S c . 28932
Kataş Kevor k Taşçıya n
Topkapı Gümüşsüyü Cad.
T o z ve y a ğ h b o y a
16/18-1
S c . 41469
Dimitri Y o a n i d i s M a h d u m l a r ı
Yağlı ve vernikli
boya
L e f t e r Y a n i Y o a n i d i s K o l . Şti .
Tahtakale Fındıkçılar
Sk. 23(17)
Tel : 22 40 33
S c . 56829
Niko Riz o v e Feth i Özsence r
Yağlı boya
K o l . Şti .
K a r a k ö y M u m h a n e C a d . 50
Tel : U 13
50
- U 13
73
S c . 66232
Y a n i Karayuvonoğl u
Yağlı,
Silivrikapı Nişastahan e Sk . İZ
boyası
yaldız,
badana
Tel : 21 56 28
S c . 74693
İ b r a h i m Altınta ş
T o p k a p ı Maltepe Cad. No. 18/1
Toz ve yağh boya
S c . 97711
Ersin Dekorasyo n Ersi n Çeli k
p.Y.A' esash
Etiler Nisbetiye Cad. Arzu Birinci
boyalar
Blok No. 2
Tel : 63 42 66
Dispensiyon
S c . 101418
Ester B e y d a
E y ü p R a m i M a h . R e ş a d i y e C a d . 116
Toz, yaldız, B a d a n a
yağlı boya
ve
S c . 101683
A r k o l i n Boy a Sanayi i Ad i K o m . Ş .
S a b r i Şekerc i v e Ort .
Edirnekapı Marangozlar
H . B l o k N o . 96
Tel : 21 1^6 11
Toz. yaldız ve yağlı boya
Sitesi
S c . 103435
B o s f o r K o l . Şti .
H a s i p Candangele n v e Ort .
D e m i r h a n e Cad.
Sk. N o . 8 / A
Yağlı boya
Beşkardeşler
PLASTER BAND İMALCİLERÎ
S c . 91876
P l a s t e r B a n d Sanayi i
Dr. İlya
Plaster
bant
Üsnomal
R a m i Keresteciler Sitesi
T a k s i m A y d e d e C a d . 24
Tel : 48 21 55
i ç i 25
S c . 79924
Y ı l m a z Okta r
Karaköy Mandra
Tel : U 00 04
S k . N o . 10
Pencere kapı yapıştırıcısı
ve piknik buz torbası
YAPIŞTIRICI İMALCİLERİ
S c . 44352
Daniyel Robinovi ç
Ahbey
Kemerburgaz
Çobançeşme Güven
Cad.
Birahanesi
yanı Sungurlar K a z a n F a b . karşısı
Tel : 47 32 29 - 21 60 15
Y a n a n ve y a n m a y a n
yapıştırıcılar
T Ü P B O Y A V E MACU N İMALCİLER İ
İmalât
Sc. 96302
Özlak Spre y B o y a Sanayi i
Nev'i
Sprey boya
A d i K o m . Şti .
M . Sai t A k a t v e Ort .
Kasımpaşa
Kat
K u y u C a d . N o . 26-28
2-3
Tel : 49 36 72
-
49 27 86
ASTAR BOYAS I
3 c . 94008
K e t l i n i B e z i r v e Boy a Sanayi i
Astar boyası ve bezir yağı
A d i K o m . Ş t i . K e n a n îspartalıgi l
N e c m e t t i n T u f a n o ğ l u v e Ort .
Eyüp Silâhtar Mah.
Sünnetköprü
Çamlık Cad. 39/2
Tel : 49 35 00
S c . 96175
A k ü m ü l â t ö r v e Sülye n Sanayi i
Sülyen ve mür
K o l . Ş t i . Ferüdu n Esi n v e Okta y
Ersen
Topkapı
Tekkeci
İlyasaade
Cami
Sk. 21/1
Tel : 21 20 04
T O Z BOY A İMALCİLER İ
Şc. 55374
R u h i Mutiba ş
K a r t a l Maltepesi Cevizli Sanayii
M ı n t ı k a s ı 10 P a r s e l ( Y e n i 13)
Tel: 53
39 54
- 22 29
Toz
boya
Toz
boya
09
S c , 61026
Yorgi Kaplanidis
Rami Topçular Bahçe Yolu No.
desenk
S c . 75086
Sanayii Pudraları İmâl ve Tic,
K o l . Şti, A h m e t B e s c e l i we
Edi'g K e n d i r
Talk, ve muhtelif
tozlar
Gaziosmanpaşa Çukurçeşme
C a d . 19
Tel : 21 21 80 - 27 37 67
Sc.88332
Miliz Eskinazi
Toz
Boya
Tahtakale Şahende Sok. Ferah
Han 11/1
Tel : 27 98 93/2 - 27 10 67
TOZ BOYA AMBALAJLAMA İŞLERİ
(İMLÂ)
S c . 25197
Simon
Paskalı
Toz
boya
M a r p u t ç u l a r C a d . N o . 24
Tel : 27 12 7^
S c . 40905
Samuel
Pardo
Paket
Ketenciler Sabuncu
Han
kumaş
boyası
Cad.
K ü ç ü k Y ı l d ı z H a n . N o . 10
T a h m i s Sk. Kızıl H a n K a t 1 N o : 2 5
Tel : 22 85 98
S c . 55073
Lazaros
Köseoğiu
Tahtakale
Paçacı
Paket
Sk.
boya
•Selamet H a n . N o . 6
S c . 65615
Şeııtop Aîkulumbre
Tahtakale Uzunçarşı Emniyet
No. 20/23
Tel : 22 99 08
Han
Paket kumaş boyası
S c . 94015
U ğ u r B o y a M a l i k Ağırbaşoğl u
Toz boya
E y ü p K ı ş l a M ü n z e v i C a d . No . 75
Tel : 21 53 29
SULU B O Y A
İMALCİLERİ
S c . 52532
M a h m u t Ünerko l
Boya
K a d ı r g a Cici Meydan ı 3 4 / 2
Tel : 22 Jf2 51
S c . 58475
Seyfettin Sudo r
Sulu ve y a ğ h boya
C a ğ a l o ğ l u C e r i d h a n e S k . No . 17
Tel : 22 02 87
S c . 59176
Pekosbil Resi m Boyalar ı Sanayi i g ^ ı
^
boya
H a s a n Fahretti n Gültopra k
K a r a k ö y Şâir Ziya Paşa
Cad.
Şimşir Sk. 18/1
S c . 78773
Doğan İmalâthanes i
B o y a v e cilâ
S a l a m o n Ardit i
Kasımpa Bahariye Cad.
Kasımpaşa Akarçarşı Sk. 24/2
S c . 92398
Özcan T u r a n
Sulu boya, y a ğ h b o y a
Cağaloğlu Cemal Nadir Sk.
B ü y ü k Mila s H a n . N o . 202-203
Tel : 27 07 93
S c . 94320
M a r t ı G u a ş Boy a Sanayi i
Rezzan K u m a n
Sirkeci Ankara Cad. Cağaloğlu
Yokuşu 27/B-2
Tel : 27 10 30
^
Sulu boya, y a g h b o y a
ÇİVİT VE KINA İMALCİLEEÎ
İmalât
Nev'i
S c . 63106
A s l a n b a s S a n a y i A d i K o m . Şti.
J o z e f K a r m o n a v e Ort .
Hariç
Sütlüce
îmrahor
Çivit, kına,
portakal özü
C a d . 163
OTO B O Y A M A İŞLER İ
S c . 56795
M e h m e t H a y r e t t i n A l t u ğ r^4.
Pangaltı Dolapdere No
S c . 71673
^.
32
B a ş a r a n K o l . Şti .
fiTşarln
^"^^^^
T a k s i m E l m a d a ğ Cad . 89
BEZİR Y A Ğ I İMALCİLER İ
S c . 34209
Hamdi Zamantıl
ı
Bezir
yağı
Bezir
yağı
R a m i Topçular Bahçeyolu 2/3
Tel : 21 12 98
S c . 36505
Afksentiyos Mihalidi s
R a m i T o p ç u l a r İ n c i r l i k Sk . 7
Tel : 21 59 30
U 66 30
-
TİNER İMALCİLER İ
S c . 77079
R e n k a l Sanayi i v e Ticare t
Nejat Kira z
Sağmalcılar Bakırcılar
2. n c i B l o k 127
T i m e r v e s e l l ü l o z i k boy a
Sitesi
Bahçekapı Y a h Köşkü Cad.
Tel : 22 10 84
13/15
VERNİK İMALCİLERİ
S c . 33793
Giines B o y a ve K i m y a Sanayii
Yorgo
^, ,
Sellülozik vernik
Barbaropıılos
yağh
boya
T o p k a p ı Surlar dışı T e k k e c i l e r
Çayhane Cad. No. 4
Tel : U 62 58 - 22 05 37 ^ 21 28 91
S c , 47452
Yük. Kimya Müh.
Pafat K a p l a n L a b o r a t u a r ı
Cağaloğlu Selvih Mescit Sk.
Mobilya macunu
vernik ve ceviz boyası
No. 20/5
Tel : 27 Jf9 82
S c . 50051
Cevdet İ n a n
Sellülazik
vernik
Mobilya
macunu
R a m i Topçular Kışla Cad.
No. 11/6
Tel : 27 95 81
S c . 58850
Karakaî İsmail Meriç
Taşlıtarla Karlı
Vernik,
Sk.. 32
S c . 93432
İbrahim Çelik Erdem ve
Ort,
A d i K o m . Şti.
;
•
;
Topkapı Davutpaşa
neft
Sellülazik vernik
S e l l ü l o z i k İDoya '
Çıkmazı Y o l
D o k u m a c ı l a r S i t e s i 46
Tel : k7 7If 00
S c . 103763
Der San B o y a
,
Sanayii
Tiner,\'sellülozik
Fatma Öğütmen
Zevtinburnu Demirhane
vernik
eleri b o y a s ı
C a d . 35
SELLÜLOZİK VE
SENTETİK
BOYA İMALCİLERİ
Sc.--93990
Lüks B o y a Sentetik
•
ve Sellülozik
Vernik Tiner Sanayi ve İthalât
K o l . Şti, S a m i E r y o l v e O r t .
T o p k a p ı Maltepe, M a l t e p e Sk.
Tel : 22 99 69
,,
,
U/l
Sellülozik ve sentetik
Sc.
95951
A r t o p Satı h Koruyuc u v e Dekoras yon Malzemeler i Ltd . Ş t i .
Harici D u v a r Boyası
Sentetik koruyucu boya
Topkapı Maltepe Litres Yolu
S k . N o . 20
Tel : 21 Jf5 15
S c . 103641
H a s B o y a v e K i m y a Sanayi i
Hasan Yelma n
Sellülozik b o y a
Deri boyası
K a z h ç e ş m e D e m i r h a n Cad. 74/1
N o . 24
Tel : 21 47 12
ÜSTÜBEÇ İMALCİLER İ
S c . 81322
İsrail Toled o v e Ort . K o L Şti .
Tahtakale Deveoğlu
Toz
boya
Yokuşu
Şekerci Sokak No. 2/1
Tel : 27 29 27
S c . 83279
P l â s t i k Boy a İ m a l â t h a n e s i
K o l . Şti .
Toz ve yağh boya
Nikoli Aheopulo s v e Ligo r
Hiristofaroğlu
Y e d i k u l e î m r a h o r C a d . N o . 182
Tel : 22 72 88
S c . 88680
Üstübeç Sanay i K o l . Şti .
Sencer K u t l u , Y i s h a k M u l i n a s
ve Ort .
K â ğ ı t h a n e F a b r i k a Ç ı k m a z ı 32
Eyüp Sultan Cad.
K a r a k ö y Fermenecile r C a d . H a y a t
Han. 37/3
Tel : 48 22 33
Toz boya, üstübeç
ve c a m m a c u n u
OTOMOBİL PASTA VE MACUN İMALCİLERİ
İmalât N e v
S c . 61630
Saler İ m a l â t h a n e s i A b d ü l h a k
Hâmit
i
Sellülozik oto m a c u n u ,
Astar boyası
Erdem
Şişh B o m o n t i R u m Kilisesi Sk. 25/2
Tel : 47 7Jf 00
S c . 71963
Rıfat R . M i t r a n i
S i r k e c i N ö b e t h a n e C a d . 35 N o .
l u T e p e g ö z H a n . K . 1 N o . 1-2
Şeüak
S c . 79550
S ü h a Mermerc i
imali
P a r k e cilâsı, o t o m a c u n u
K a r a k ö y F e r m e n e c i l e r C a d . 36
Merkez : Çatalca
üzerinde
çiftliği
Tel :
Hoşdere
imalâthane
U 10 40
- U 67
yolu
Kapadik
U
MATBAA V E DOLM A KALE M
MÜREKKEBİ İMALCİLER İ
S c . 29651
M e h m e t Al i Sallıkal p
Emayit lecrit maddesi
Öztürk Boy a Y a p ı m E v i
Galata
Mumhane
Cad.
Hasan
P a ş a H a n . Z e m i n K a t . 27
Tel : U
04 40 - 44 81 87
S c . 55071
Erol G e y r a n
Matbaa
Topkapı Merkezefendi Tekke
mürekkebi
Sk.
No. 3/4
Tel : 22 79 45 - 21 55 58
Sc. 59369
S ü l e y m a n Uysa l
Marputçular
No. 16-20-21
Tel : 27 29 48
Kohen
Mürekkep
Han.
imali
imalât
S c . 101504
V e c d e t Çorapç ı
B a h ç e l i e v l e r I t ı r S k . N o . 43
Tel : 71 57
Nev'i
'—•
Dolma kalem
mürekkebi
Akrilit
mürekkep
S c . 104891
T ü m l a k B o y a Sanayi i
H a y r e t t i n Uras v e Ort. Kol .
esaslı
Şti.
Bakırköy Yeni Boya Bosna köyü
Çoban Çeşme Y e m Fab. önü
Bila No.
RUJ V E T I R N A K CİLÂS I İMALCİLER İ
S c . 19914
J i v a İtriya t İ m a l â t h a n e s i
V a h e Telyaı ı v e Elizabe t T e l y a n
K o l . Şti .
Sirkeci Türbe Sk. Kazasker
No. 12-22
Tel : 27 98 32 - 22 22 12
T ı r n a k cilâsı
Han
S c . 52802
F e l i k s Zallon i
G a l a t a H o c a Ali A r a h ğ ı Sk. 4
Tel : 49 23 83
Tırnak
cilâsı,
Ruj
S c . 78725
R.A.F. Ticaret ve Sanayii
N a z ı m D u y g u n v e Ort . K o l . Şti .
S u l t a n h a m a m Aşirefendi Cad.
D i l s i z z a d e H a n . K . 3 No . 22
Tel: 27 30 55 - 22 84 95
T ı r n a k cilâsı, R u j ,
Far
S c . 83030
A y d ı n Tansuke r
K a s ı m p a ş a D e r e b o y u Sk.
G ü n d e ş İ ş H a n . K a t . 3 N o . 3-4
Tel : 49 10 66
T ı r n a k cilâsı ve
parfüm
S c . 91246
İstikamet Ticare t
K r e m , bîryantin, ruj,
Mehmet Karahafızoğl u
tırnak cilâsı
Şişli İyiniye t Sk . N o . 4
Tel : Jf7 20 79
Sc.
105243
C a n d y v e V a l s Müstahzarlar ı
R u j , far
. M e m d uh Nu r
Eminönü
Çiçek
Hoca
Pazarı
Alaaddin Mah.
Sokak Altıparmak
Han. Kat. 3 No. 4
ŞAMPUAN, KREM , SPRE Y
PUDRA İMALCİLER İ
S c . 44742
Sergey Sebo f
Şampuan, losyon,
Beyoğlu Aşmalı Mescit Cad.
pudra
Asmah
Tel : U
Sc.
krem
Mescit Apt. 11/3
^7 40
48868
T O Z S A N Sanay i Hali l İ b r a h i m •
Pudra
Solmaz
Şişli Ç a ğ l a y a n K â ğ ı t h a n e A s f a l t ı
No. 85-10
Tel : 47 82 72
S c . 65549
K a r a l Pına r
M a k a r a Kozmotikler i Laboratuar ı
Krem, pudra,
losyon
B e y o ğ l u Süslü Saksı Sk. 17/2
S c . 91482
M i a K i m y a v e İlâ ç Sanayi i
Dr. Mikda t H . Açana l
Kadıköy
Sk. N o . 9
Göztepe
Cad.
Ortabahar
Şampuan krem
S c . 92047
Atomizer Sanay i N a z ı m D u y g u n
Sprey, losyon
ve Ort . Ad i K o m . Şti .
Karaköy Bankalar Okçumusa
Serattar Han.
506/7-8
Tel : 22 8h 95 - 49 36 10
-
Cad.
44 82 08
S c . 101919
J a k Vali t Sevindire n
Kantarcılar Hayriye
T a ş r a pudra, Allık, far
Hanım
ruj
Sk. T i c a r e t H a n . K . 3 N o . 1
Tel : 22 55 37
S c . 102509
Özsanayi v e Ticare t K o l . Şti .
Şampuan,
B ü l e n t D o ğ a n v e Ceylâ n Özçeli k
kolonya
Çağlayan
Karaköy
Sprey
Zafer Sk. 1 3 / C
Bankalar
Cad.
Nazlı
H a n . N o . 107
Tel : 47 20 18
ŞİŞELEME İŞLERİ , ÇOCU K PUDRAS I
K Â Ğ I T MENDİ L İMALCİLER İ
S c . 60283
H a s a n Şeno l
Aksaray Horhor
Hintyağı,
Cad. Kavalalı
Sk.
Gülsuyu
Bademyağı
No. 33/1
Tel : 21 10 91
S c . 90475
Cleaner Elen i Pon s
Beyoğlu Yeniçarşı Cad.
Kokulu kâğıt
mendil
24/1
Tel : 44 H 67
S c . 96290
İîfen Sanayi i v e Ticare t K o l . Şti .
K i m y a g e r M ü f i t Ede n v e G ü n g ö r
Pirinççioğlu v e Ort .
K u r u l u ş C a d . N o . 257
Tel : 48 70 71
Hazır
traş
Talk, çocuk
köpüğü
bezi
S c . 97757
" ~ "
E r c a n Ticare t İ s m a i l Erca n
™
Talk, barit,
~
kaolin
Ç e n g e l k ö y K u l e l i Cad . 44
KOLONYA İMALCİLER İ
S c . 14336
Parfümeri L . T . Pive r A . Ş .
K u m k a p ı Çakmaktaşı Sk. No. 17/19
Tel : 22 58 96
Losyon
imali
S c . 22784
Y a s e f Mizrah i Özmızra k
Tahtakale
Kat.
Çavuşoğlu Han.
Kolonya
Zemin
11
S c . 22984
S a l i h Kazakiy e
Kolonya
B e y o ğ l u Hüseyin A ğ a M a h . Tarl başı Cad.
132/1
S c . 25645
Y u v a n Vereopulo s v e Oğl u K o L Ştî .
M a r p u t ç u l a r C a d . N o . 19
Tel : 22 16 31
Kolonya
S c . 27351
Yasef Saso n Halef i
Fani Menaş e
Sultanhamam Tuhafçı Han. No. 3
Tel : 27 2Jf 38
Kolonya
S c . 34264
H ü s e y i n Peste l Halefler i K o l . Şti .
Zeki Zekâi ve Ali Niyazi Bestel
E m i n ö n ü M ı s ı r ç a r ş ı s ı N o . 24
Tel : 22 60 05
Kolonya
i m a l â t Nev'
S c . 36110
"
Tarko İ t r i y a t Sanayi i v e
İ t h a l â t Ltd. Şti.
Kolonya
i
K a r a k ö y K e m a n k e ş C a d . 83 K a t . 3
N o . 11-13
Tel : U 93 52
S c . 36276
M e l e k Kocatopç u
Ç a r ş ı k a p ı Y e n i O k u l S k . N o . 14
Tel: 22 97 16
Sc.
Kolonya
43002
Firuz İtriya t Laboratuar ı
Ali Kanber î
Kolonya
Beyoğlu Hamalbaşı Yeni Y o l
Kordela
Sk. 5 9 / A
S c . 43409
Mogul
Babiah
Büyük
Tel : 27
Şen
Cemal Nadir Sk.
M i l a s H a n . 91
68 22
Kolonya
S c . 43896
Sefer Alpasla n
M a h m u t p a ş a Çarşılı G ü r ü n
No. 76/77
Tel : 22 86 88
Kolonya
Han.
46208
Z u h a l K i m y a S a n a y i i K o L Şti.
M e h m e t Başarı r v e
Rauf Turanteki
n
Mercan Rizapaşa yokuşu 33/4
Tel : 27 38 26
Kolonya makyaj
kalemi
S c . 48893
Hampar
İmalât Nev'i
Özyılmaz
Marputçular
Çarşılı
Gürün
Han.
Kolonya
K a t . 5 N o . 105
Tel : 27 43 02
S c . 50803
Abdüîhalim Uğurlu
Sirkeci Ebussuut Cad.
S k . N o . 6-8
Kolonya
Erdoğan
Tel : 27 44 16
S c . 61005
Nilkar
Laboratuarı
İbrahim
Parfüm
Alpaslan
ve tuvalet
malzemesi
Eminönü Küçükpazar Kıble Çeşme
Cad. Teşvikiyeci Sk. K u v e l o ğ l u
Han.
1/42
Tel : 27 57 60
S c . 61894
Serkis Ş a h i n o ğ l u
Kolonya
T a h t a k a l e B ü y ü k O k u r H a n . N o . 29
S c . 62925
Boyer Tıbbi Müstahzarat Lab.
Kolonya
Birol Boyer
Küçükyalı İdealtepe
Bağdat
Cad.
No. 5 (180)
Tel : 44 37 12
S c . 62971
Güneş İtriyat
Sıhhî Levazımatı
Dimitri Pazvandis
Bahçekapı Rahvancüar
Sk. 16/4
S c . 63538
M e h m e t Raşit Uğut ,
Aksaray
Cerrahpaşa
Kolonya
Kolonya
Cad.
Hacı
B a y r a m M e k t e b i S k . N o . 14
Sc.
64873
Sev K i m y a
Sanayii
Ltd.
Şti.
Kolonya
S i r k e c i E b u s s u u t C a d . 44
Kasımııasa Arapzade Dergâhı
Tel : 22 38 07
Sk.
S c . 65291
İbrahim
Çobangeldi
Tarlabaşı Pelesenk
Tel : U 69 57
Kolonya
Sk.
2/C
66464
P a m e r K o l . Şti. M u a l l â
Somer
Krem, Şampuan losyon
ve Aliye Başarel
Şish
Pangaltı
Kolonya
Eşref
efendi
Sk.
No. 48
Sc.
66884
Krenıor
K o l o n y a İmalâtı ve
Top
Kolonya
t a n Itriyat K o l . Şti. İ s a k K r e s p i v e
Ezra
Morhayim
Tahtakale Yavaşça
K r i s t a l H a n . 106
Tel : 22 60 JfS
Şahin
Sokak
S c . 70720
Nazmı
ŞaMıı
Tahtakale
Cad,
Kolonya
Zaza
Han.
No. 609/610
Tel : 27 06 35
S c . 76194
Nevres
Şişli
No,
Eskioğlıı
Cumhuriyet
Kolonya
Mah. Kırağı
Sk.
22/24
S c . 78222
Siğma Müessesesi ve Laboratuarı
Turgut Enis Toser
Beyoğlu T a k s i m Sıra Selciler
Cad. 107/3
Tel : U 06 73
Kolonya, Itriyat
S c . 78628
Gürşen K o l o n y a İ m a l â t h a n e s i
Kolonya
O r h a n K a y a Gürşe n
Eminönü Yalı Köşkü Cad. 2/4
Tel : 22 10 85
S c . 83444
M e h m e t Al i Erba ş
Talk, K o l o n y a
N u r u o s m a n i y e C a d . N o . 56 G a y r e t
Han. No. Kat. 4 No. 1
Tel : 22 54 98
S c . 87808
Hırant C e m c e m
Kolonya
Ç i ç e k p a z a r ı A l t m p a r m a k H a n . 5-9
Tel : 22 96 15 ~ 27 4S 32
S c . 88002
Şüküfe İtriya t İ m a l â t h a n e s i
Reşat
Kolonya
Seren
Sirkeci Y a h K ö ş k ü Cad.
M ü h ü r z a d e H a n . 123
Tel : 22 30 74
S c . 91881
D o ğ a n K o l o n y a l a r ı v e Losyonlar ı
Kolonya
Remzi Doğa n
Tahtakale,
Tahtakale
Cad.
Çavuşoğlu Han. K a t . 3 N o . 309/311
Tel : 22 32 55
Sc. 93567
B u r ç a k Ticare t Ev i
Süha A y m a n
B e s t e k â r B a s r i Sk . G ü r e n h
Han. Kat. 2
Kolonya
S c . 94378
M e h m e t Esat K a y a
Kolonya
Küçükmustafapaşa Müstantik Sk
No. 2/4
Tahtakale
N o . 403
Sc.
Cad. Asri İş
Han
95667
Eczacı Niyaz i K u r t s a n
Kolonya,
Sirkeci H o c a p a ş a D a y a h a t u n Sk.
No. 5
Tel : 22 03 92 - 22 03 45
S c , 97393
Özakasya Kolonyalar ı E n g i n Ayva z
Kolonya
T a h t a k a l e Y a v a ş ç a Ş a h i n Sk . 1 4 / 1 1
S c . 97621
Kasım Aslan
K ü ç ü k p a z a r K ı b l e Ç e ş m e Sk. No . 5
Kolonya
S c . 98807
M o n n a K i m y a Sanayi i
Kolonya
K e m a l Tangül ü
Kantarcılar
S a b u n h a n e Sk .
Y a p r a k H a n . N o . 34
S c . 100360
M u t l u Kolonyalar ı M e h m e t M u t l u
Eminönü Tahtakale Balkapan
Ü ç l e r H a n . K a t . No . 404
Kolonya
Sk.
S c . 100623
Y ı l d ı z Ticaret-İğy a Yıldı z
Bahçekapı Sadıkıye Han. Kat. 3
N o . 23
Tel : 22 22 56
Kolonya
Parfüm
SOLÜSYON
İMALCÎLEEI
İmalât
Nev'i
Lâstik
Solısyonu
S c . 94139
Birleşik K i m y a Sanayii ve Ticaret
Ali Raşit B a k l a n v e
Muammer
Özel K o l . Şti.
Gaziosmanpaşa
Çukur Çeşme
Cad.
A k a l a r S k . N o . 20
BAL PETEĞİ İMALCİLERİ
S c . 70216
Gül Bal Peteği İmal ve Arıcılık
Malzemeleri Mehmet
Şişli O s m a n b e y
Osmanbey
Tel :
Bal
peteği
Kara
Matbaacı
Sk. 4 1 / A
47 60 10
S c . 52795
Sedef Petek
İ m â l ve Arıcılık Evi
Hatice Aktuna
Zincirlikuyu Kore
Merkez Bankası
Tel : 1 .1-1 19 85 -
Şehitleri
Cad.
Evleri
// 8 12
98
DOLGU MADDELERİ İMALCİLERİ
S c . 100083
Mineral Toz Sanayii Mustafa Cahit
ve Yılmaz Atasoy
Kol.
Dolgu maddesi
Kardeşler
Ştî.
Topkapı
Maltepe
Demirciler
Çar­
şısı A . B l o k k a r ş ı s ı 6 / 3
Tel : kh 12 12 - U 32 52
BRİYANTİN İMALCİLERİ
S c . 96801
Necipljey Itriyat Ltd. Şti.
Eminönü Kömürcü
Sk.
Şapşı Han. N o . 18-20-22
Tel : 22 36 02
Biryantin
S c . 92048 İ m a l â
Otomizer Sanayi i Nazı m D u y g u n ~
v e Ort . A d i K o m . Ş t i .
K a r a k ö y B a n k a l a r C a d . Okçumus a
Seratter Han. 506/7-8
Tel : 22 84 95
U 82 08
49 36 10
-
t Nev' i
~
Sp-^ey^ L o s y o n
-
OKSİJEN İMALCİLER İ
S c . 41917
Bahattin Gen ç
Alibeyköyü Silâhtar
Cad. No. 88/2
Silâhtar
Oksijen, Asit
karbonik
Kemerburgaz
K e m e r b u r g a z C a d . 13
LİKİT DETERJA N İMALCİLER İ
S c . 100507
K e m i s t K i m y a Sanayi i A d i
K o m . Şti .
Likit
Deterjan
Y o r g i Reisoğl u v e Ort .
Hasköy Ütücü Ferhat
Harbiye Cumhuriyet
Tel : 47 61 95
Sk. N o . 3
Cad.
14/1
GÜZELLİK MÜSTAHZARAT I İMALCİLER İ
S c . 96794
B i r m a n v e K e l m e n K o l . Şti .
G ü z e l l i k müstahzar ı
M . Feridu n Abac ı v e Ende r
Yenentürk
Biryantin
Beyoğlu Tarlabaşı Cad.
K a r a k u r u m S k . N o . 12
Tel : 44 13 61
S O D Y U M SULFİ T İMALCİLER İ
S c . 63530
Bermis Ber ç Mısırlıya n
4 . L e v e n t O t o S a n a y n Sites i B l o k
C. N o . 1
B e y o ğ l u Y e n i ş e h i r Ş a l g ı c ı S k . 18
S o d y u m Sulfit
ZZ — S A B U N V E T E M İ Z L İ K M A L Z E M E S İ S A N A Y İ İ
Sayfa
— B e y a z s a b u n i m a l c i l e r i 34
—
Arap sabunu
i m a l c i l e r i 34
— Ç a m a ş ı r s o d a s ı i m a l c i l e r i 34
1
2
3
— Ç a m a ş ı r s u y u i m a l c i l e r i 34
4
— Ç a m a ş ı r t o z u i m a l c i l e r i 34
5
B E Y A Z SABU N İMALCİLER İ
İmalât N e v i
Sc, 30707
Ferit Emekl i v e Ort . K o l . Ş t i .
B a l a t D ö k m e c i İ b r a h i m Sk . 12
E m i n ö n ü Asfaltı Yeniçarşı 5
Tel : 22 8Jf OS
Beyaz
sabun
Beyaz
sabun
S c . 44181
™
B a l a t a H ı z ı r Ç a v u ş B u r ç a k N o . 28
Tel : 21 51 09
S c . 50810
Tezel Sabunculuk K o L Ş t i
Nuri Teze l v e Ort .
Küçükpazar Unkapanı
S k . 38
Tel : 27 12 71
Beyaz ve mavi
sabun
Değirmen
S c . 59387
Abdullah Boutl u
Balat K ö p r ü b a ş ı Sk. N o . 1 5
Tel : 27 30 71
Beyaz sabun ve soda
S c . 93096
Ö m ü r Sabu n İmalâthanes i
Beyaz
sabun
S a i d e Teze l
Yedikule î m r a h o r îlyas Bey Mah .
K a y n a k Sk. 18/20
Tel : 27 12 71
Arap
sabunu
Beyaz
sabun
S c . 93735
S a i m Ikı ş
Kemerburgaz Cad. No. 3
(2 Ç i r i n t e p e S o k a k N o . 5 S i l â h t a r )
Tel : 21 51 09
S c . 9429 4
Sabııncuoğlu Y a ğ Sabun Sanayii
Beyaz
sabun
Kadri Sabuncuoğlu
R a m i K ı ş l a C a d d e s i N o . 121/ 8
S c . 9429 5
N u r Ticare t Necat i S ö z m e n
Şehremini Melek Hatun
Beyaz ve Yeşil sabun
Mah.
Baş Bakkal Sk. 1 7
Tel : 21 30 61
S c . 9690 0
Defnoliv Sabunculu k A d i K o m . Şt ı
Banyo
sabunu
Beyaz
sabun
M . Adi l K e p k e p v e Ort .
Kartal Maltepe Başçeşme Cad.
No. 2 0
Tel : 27 31 04
S c . 9736 2
Erdem Şaki r Özarc a
E y ü p B a h a r i y e C a d . N o . 130/ 1
Arap sabunu
Tel : 21 39 99
Bc. 10241 3
Y a ğ İ ş Ticare t v e Sanay i K o l . Ştı .
Abdülkerim Gençoğl u v e Ort .
B e y a z s a b u n v e yağ
Rafinasyonu
Bakırköy Osmaniye Mah. Ümrani­
ye Cad. No. 2
Tel : 22 32 67 - 71 67 11
ARAP SABUN U İMALCİLER İ
S c . 5545 1
Despina Kırçaloğl u
Arap
sabunu
Arap
sabunu
Hrisantos Kırçaloğl u Halef i
Despina Kırçaloğl u
T a h t a k a l e D e v e o ğ l u Y o k u ş u 50
Tel : 22 88 15
S c . 6003 9
K e g â m Antreasyo n
L â l e h F e t h i b e y C a d . T a ş h a n N o . 17
Tel : 22 81 46
Gresyağı
S c . 77951
Elefteriyos Gavrialoğl u
Arap sabunu ve soda
Vefa Akif Paşa Cad. 4 / A
Tel : 21 48 55
Sc.
80021
Güneş Sabunculu k K o l . Şti .
Marika
Samuilidis ve
Arap
sabunu
Ort.
Fatih Cibali Abdulezel Paşa
N o . 203
Tel : 22 06 53
Cad.
ÇAMAŞIR SODAS I İMALCİLER İ
S c . 21904
H a m a y a k Torikoğl u
Kâğıthane
N o . 46
Sünnet Köprüsü
Çamaşır sodası ve
Yanı
Draga
yağı
Kantarcılar Odunkapı Yokuşu
Y a p r a k H a n . N o . 10
Tel : 22 83 05
S c . 30801
B a y r a m Akı n
Çamaşır
sodası
Çamaşır
sabun
sodası v e
B a l a t H a c ı R i z a S k . N o . 8-10
Tel : 21 18 16 - 22 56 27
S c . 42320
Hasan Ata ç
Balat
Hacı İsa M e k t e p Sk. No. 1 3
mayi
S c . 52103
Ali Ekmekç i
Çamaşır
Balata Hacı Isa M e k t e p Sk. 1 7
Tel : 21 24 92 - 21 59 50
Sabun
sodası v e
S c . 65144
Cevdet Ekmekç i
Çamaşır
Eyüp Bahariy e Cad . N o . 1 5
mayi
sodası v e
sabun
S c . 95970
Akın Sod a İ m a l â t h a n e s i
Spridos Teofanidi s
R a m i Küçükköy İstanbul Cad.
N o . 30
Tel : 22 80 58 - 49 16 58
Çamaşır
sodası
mayi
ÇAMAŞIR SUY U İMALCİLERÎ
S c . 49132
Ali Necati
İmalât
Nev'î
Germiyan
Kâğıthane Köyü
C e n d e r e Yol u
Çamaşır
suyu
No. 5 4 / 4
Tel : 48 46 93
S c . 68557
Nur K i m y a K o l . Şti .
Javel
K i m y e v i Maddeler i İ t h a l
Çamaşır
Hülâsası
suyu
Fabrikasyon Ticare t İzzetti n Z i y a
ve İ h s a n Akdeni z
U n k a p a n ı Y a v u z Sinan C a m i Sk.
N o . 14
Şişli K â ğ ı t h a n e S ü n n e t K ö p r ü s ü
Ç a ğ l a y a n Y o l u 52
Tel : 27 28 90
S c . 69001
Javel Çamaşı r Suy u İ m a l â t h a n e s i
Çamaşır
suyu v e sodası
Çamaşır
suyu
Deterjan
Çamaşır suyu
Hilmi Eriml i
Haliç Sütlüce î m r a h o r
C a d . 163
Tel : 49 30 46
S c . 73143
İ ş n a r A b d ü l S a m i Güventür k
Şişh B o m o n t i Cad. Fırın Sk. 43/23
Tel :
47 57 22
S c . 79669
Acar B a h a r a t Abdulla h Aca r
Bakırköy Bahçelievler Asfaltı
23
Tel : 22 75 36
S c . 81520
Akfil K i m y a Sanayii
Sofra
Mahir Ayda n
T o p k a p ı M e v l â n a k a p ı Sur
N o . 28
Tel : 21 55 62 - 46 57 99
dışı
tuzu,
çamaşır
suyu
Şark İler i K i m y a Sanayi i K o l . Şti .
Faruk Çehrel i v e Ort .
Çamaşır
K â ğ ı t h a n e P i l e v n e C a d . 12
Belediye Y a n ı
Rizapaşa Yokuşu Rizapaşa
N o . 20
Tel : 22 12 69
suyu
Çamaşır sodası
Han.
Sohsyon
imali
S c . 97679
A y d ı n Çamaşı r Suy u
Hüseyin A y d ı n
Çamaşır
suyu
Sağmalcılar Altmtepsi Gaziosman­
p a ş a C a d . N o . 39
ÇAMAŞIR TOZ U İMALCİLER İ
S c . 26789
Kemalettin Volka n
Temizlik tozu
Beyoğlu Yenişehir Serdarı Ömer
Paşa Cad. No. 21/23
S c . 73543
K o n f o r K o l . Şti .
Çamaşır
Hulusi T ü r k m e n v e Ort .
tozu
B e y o ğ l u T ü n e l İlk Belediye Sk.
No. 17/3
B e y o ğ l u B ü y ü k B a y r a m Sk. N o . 7
Tel : U 82 55 - Jf9 39 11
S c . 94683
Y i ğ i t l e r K o l . Şti . Ferha t Feridu n
Fernur Ero l Yiği t
Balata Fener Tahtaminare
Sk. 2304/41
Tel : 26 58 69
Toz
deterjan
Krem
Deterjan
Bereket
S c . 96914
Filiz Deterja n İ m a l â t h a n e s i
Mustafa Demi r
D o ğ a n c ı l a r Cad.' E n f i y e h a n e S k . 4
Tel : 21 2Jf 93
Toz
deterjan
K r e m ve likid
deterjan
Beşir K e n a n Akso y
Aksoy Sabu n v e D e t e r j a n Sanayi i
Haliç Sütlüce î m r a h o r
191/B
Tel : U 45
T o z deterjan
Cad. No.
83 - 22 36 12
S c . 64212
K e p Ticare t v e Sanayi i
H a r u n Öre n
Tarlabaşı A l t m b a k k a l Sk. No. 9
Tel : U 82
55
- 49 63 11
Toz sabun
23 — P L Â S T İ K S A N A Y İ İ
— Plâstik
film ve torba imalcileri
— Plâstik
düğme, toka imalcileri
349
355
— Plâstik teşbih, ağızlık, p i p o imalcileri
359
— Tarak imalcileri
360
— P l â s t i k i l â ç a m b a l a j ı v e şişe k a p a k l a r ı
imalcileri
— Plâstik
362
oyuncak imalcileri
369
— B e b e k l e r e s a ç t a k m a işleri
379
— Plâstik mutfak
379
— Plâstik
eşyası imalcileri
ev eşyası imalcileri
388
— Plâstik sun'i çiçek imalcileri
389
— Plâstik
391
b i d o n imalcileri
— P l â s t i k h o r t u m , şerit, a y a k k a b ı i m a l c i l e r i
394
— Plâstik
profil imalcileri
399
— Plâstik
cüzdan, defter kabı imalcileri
— Plâstik sun'i deri, cilt bezi,
399
imperteks
imalcileri
399
— Klozet kapağı imalcileri
402
— Bakalit eşya
402
— Gözlük
çerçevesi imalcileri
404
— Plâstik
yedek parça imalcileri
405
— Plâstik sun'i diş imali
407
— O r t o p e d i k aletler, k o l v e a y a k l a r
408
— Işıklı r e k l â m işleri
408
— G r a m o f o n plâğı imalcileri
409
— Plâstik
409
o y u n taşları imalcileri
— Plâstik ayakkabı, ökçe ve t a b a n İmalcileri
410
— Diş fırçası i m a h
410
— Emzik imali
411
— Y o ğ u r t , d o n d u r m a k a p l a r ı p l â s t i k l e v h a i m a h 411
— Plâstik boyaları i m a h
412
— P r o t e z işleri
412
— Ortopedik cihaz imali
413
— Plâstik elektrik m a l z e m e s i v.s.
413
— Plâstik kablo i m a h
416
— Plâstik panjur
417
— Plâstik makara,
imali
tapa
417
— K o l saati mikası i m a h
417
— Plâstik
418
levha
— Mesina iplik
418
— Plâstik
dolma ve tükenmez kalem
418
— Plâstik
kırtasiye malzemesi
419
PLASTİK FİLM VE TOEBA
İMALCİLERİ
İ m a l â t Nev' î
S c . 38392
K e n t Ticare t v e Sanayi i K o L Şti .
A s l a n Yılancıoğl u
Emir Akyo l
Plâstik torba
Y e n i k a p ı K u m s a l S k . N o . 30
Tel : 21 71 92
S c . 64842
Sebahattin Şefi
i
R a m i Uluyol Bakırcılar
D Blok No. 3/5
Tel : 27 18 96
Sitesi
Plâstik
film
Sc- 71418
Aro Plâsti k -
Art o Parsehya n
S a m a t y a M e r h a b a Durağı İki Yüzlü
Ç e ş m e Sk. N o . 12-14
Mahmutpaşa Manastır Han.
N o . 52-53
Tel : 22 46 40
Plâstik film
baskı
ve
S c . 76097
Ece Plâsti k K o l . Şti .
B e r ç Saatç i v e Semoi l M o l h o Sina y
Sultanhamam
No.91/2
Tel : 22 38 70
Vasıf
Çınar
Plâstik
film
Cad.
S c . 78713
M e h m e t Akkoyunl u
Çakmakçılar Büyük Vahde Han.
No. 4
Tel : 22 59 84
Plâstik
mesina
Plâstik
granul
Plâstik
film
S c . 81422
A l i Riz a Y a ğ c ı
Mahmutpaşa Sultanodalar
A k t a r b a ş ı H a n . 211
Beyoğlu Yenişehir Irmak Cad
Tel: 27 88 44 - 44 52 55
17
S c . 84295
Şimşek Plasti k A m b a l a j Sanayi i
piâstik
film
M e d e n i Şimşe k
Eminönü Çakmakçılar Büyük
V a l d e H a n . N o . 54
Tel : 21 11 U
Sc.
85974
Kader-Yetvart Nakkaşya n
Plâstik
seperator
B o m o n t i R u m Kilisesi Arkası
F ı r ı n S k . N o . 81 K a t . 4
Tel : 4 7 61 05
S c . 86216
Ahmet Alkan
Vefa Cad. Alkan Han. No. 48/1
.
I^^^l^*
S c . 86262
İnci Plâsti k Sanayi i
Taghi Vatandous t Agh e
T o p k a p ı Merkezefendi M a h . Eski
L o n d r a asfaltı üzerinde Birleşik
Alman îlâç Fab. yanında Bilâ No.
Tahtakale
Plâstik
film
3 Okur Han No. 7
Tel : 27 33 25
S c . 87022
Kemal Köseoğiu
Plâstik
Mercan Fuatpaşa
film
Cad. 3 Kapılı .
S u h u l e t H a n . N o . 41
Tel : 27 54 H
İ b r a h i m Pişkinta ş
'
"
Vefa Şehzade Camii Sk.
Erdin Han. No. 1 6
Tel : 22 62 89
»
22 61 38
_
j
Oyuncak
bidon
E m n i y e t Plâsti k Ticare t v e Sanayi i
KoL Şti . N e j a t T a n m a n v e Ort .
Plâstik
film
S u l t a n h a m a m Aşır efendi Cad.
G ü r ü n H a n . K a t . 7 N o . 774
Tel : 22 43 70/51
S c . 88268
Y e r D e m Plâsti k Sanayi i v e Tie .
KoL Şti . K e r i m Y a r a r v e Ort .
Nuruosmaniye M e n g e n e Sk.
D i b a İ ş H a n . N o . 12
Tel : 27 01 03/12
Plâstik
film
Plâstik
film
17-19
S c . 88688
Sunal Plâsti k K o l . Şti .
H ü s a m e t t i n Sunga r v e
M . Veda t Alpa y
Şişh Hürriyet M a h . Dr. Cemal
B e n g ü S o k a k N o . 13
N u r u o s m a n i y e C a d . N o . 81 E m e k
H a n . K a t . 4 N o . 53
Tel :
48 41 42
S c . 90315
A k t u ğ Plâsti k H . Tuğru l A k o s m a n
Vefa Cad. No. 56/E Aslaner Han
Kat. 1
Tel : 22 83 03
Plâstik
film
Plâstik
film
S c , 90757
Plâsteks K o l . Şti . Ber ç
Kamparoayan v e Rupe n Dermoga r
Miyaciyan
Şişli R u m K i h s e s i A r k a S k . N o . 6
B o d r u m K a t . B o m o n t i S a n a y i Sitesi
Tel : 48 74 63 - 22 08 4^
S c . 90796
Şar Plâstik M u a m m e r Şar
Tahtakale
Plâstik
Uzunçarşı Büyük
film
Okur
Han. No. Kat. 5
Tel : 27 52 40
Î ü k s e f P l â s t i k S a n a y i i K o L ŞtL
îmalât
Nevi
Plâstik
film
Y ü k s e l v e Ort .
Ayvansaray Y a ğ h a n e D e ğ i r m e n Sk,
N o . 1-3 M a r a n g o z R ü ş t ü S k . 1 5 - 1
Tel : 21 50 72
S c . 92806
Plâstikçilik K o l . Şti .
Sadık Pişa n v e M e h m e t Ref i
Refiizade Şubester i
Şişh Çağlıyan Dr, Cemil B e n g ü Sk.
No. 21-23
Tel : 48 50 42
-
27 92 50
S c . 93216
D e r e l i Plasti k Sanayi i
Plâstik
film
H a ş i m Derel i
Kâğıthane Kasapbaşı Mevkkii
K ı v ı r c ı k S k . N o . 13
Tel : 47 35 34
S c . 97322
ö z d e n Ticare t v e Sanayi i K o l . Ş t i .
Beşiktaş Akaretler Şair
Plâstik
film
Nedim
C a d . N o . 71
B e y a z ı t A y d m s a r a y H a n 73174
Tel : 27 95 43
S c . 98187
Bozkurt Plâsti k Sanayi i K o l . Şti .
M e r y e m Özdemi r K â z ı m İ y e m
Mercan
Yokuşu
K a t . 2 N o . 27
Cefariye Han .
Plâstik
film
S c . 98866
Musa Alka n
Eminönü Hoca K a d m Mah.
Plâstik
film
Y a h y a Güzel Sk. Ş a h i n g ü r Han.
K a t . 3 N o . 22-24
H a c ı k a d m M a h . Vefa Cad. Aslaner
İş Han Kat 3 No. 1
S c . 99133
Alanyalı Plâsti k A m b a l a j Sanayi i
Haydar Alanyal ı
Plâstik
film
plâstik
film
Plâstik
film
plâstik
film
Zeytinburnu Nuripaşa M a h . No. 6 2
Tel : 71 62 10
S c . 101583
Gülen Plasti k K o l . Şti .
Eğya Özkayıkçıya n Arşavi r
Erzurumlu yan , M e h m e t Nadi r
Akçay
Topkapı Davutpaşa Cad. Sanayi
Ç a r ş ı 15
Merkez : Aşirefendi cad.
H a n K a t . N o . 103
Tel : 27 85 06
Nobyan
S c . 101590
Örs Plâstik Sanayii
K e m a l Or s
T o u ç u l a r C i c o z Y o l u N o . 18
(Tuna
Caddesi)
S c . 101655
Hasteks Plâstik Sanayii K o L Ş t i
Ş e h m u s M i d y a t Sabr i Ergü l v e Ort .
T o p k a p ı G ü m ü ş s ü y ü C a d . Some r
S a n a y n S i t e s i No . 4 8 - 4 9 - 3 1
Tel : 27 92 71
S c . 102577
T a m e s Torb a A m b a l a j Sanayi i
Plâstik
film
Kemal Uygu n
Topkapı Maltepe Gümüşsüyü Cad.
G ü m ü ş H a n . N o . 25
Tel : 21 21 51
S c . 102893
M a k i n a İ ş Plâsti k M a h m u t Nuretti n
Harma
plâstik film
Plâstik granül
H a s k ö y C a m n S k . N o . 45
Tel : U 34 40
Sc.
103018
A k t a Plâsti k A m b a l a j Malzemes i
Plâstik
film
plâstik
film
Plâstik
film
plâstik
film
Sanayii v e Ticare t K o l . Şti . Hurşi t
Akçay, A l i T a h m a z
Küçükpazar Saatçılar Yokuşu
N o . 22
Tel : 49 7 7 17 - 26 56 23
S c . 103102
Serbest Plâsti k Sanayi i K o l . Şti .
H a c ı Toktası n T o k a y v e Ort .
K ü ç ü k Çekmece Soğuksu Cad.
N o . 46
S c . 103546
T o s a n Plasti k K o l . Şti .
Recep Şimşe k v e Ort .
Vefa, Vefa Cad. Hacı B a y r a m
E v h y a g i l H a n . 13 Z e m i n K a t .
M e r c a n T a c i r h a n e Sk. K a z o v a
H a n . N o . 117
Tel : 26 36 83
S c . 103637
Ertaş Plasti k M e h m e t D u r a n Ere n
Gedikpaşa D o ğ r a m a c ı Sk. 16/1-2
Tel : 27 39 25
S c . 104944
M e r c a n Plasti k - M e h m e t Avc ı
Tahtakale Uzunçarşı Büyük Okur
Han. No.
plâstik
film
74
S c . 105865
K r a l Plâsti k K o L Şt L
Halit Y ı l m a z H a m d i Güvel i
U n k a p a n ı M a n i f a t u r a c ı l a r Çarşısı
B i r i n c i B l o k N o . 1134-115
Tel : 26 53 11 - 21 95 88
Plâstik film v e baskı
Düğme
PLÂSTİK DÜĞM E V E TOK A İMALCİLER İ
S c . 40220
B o ğ o s Saruçya n
Beyoğlu Galatasaray Avrupa Pasajı
N o . 18
Tel : U 20 48
Düğme
S c . 43334
B e r ç Bayvertya n
G a l a t a s a r a y A y n a h P a s a j No . 2
Beyoğlu Hamalbaşı Çatıkkaş Sk.
Düğme
N o . 20
Tel : 49 50 24
S c . 46627
V e n ü s Düğm e İmalâthanes i
Ali Riz a Çeti n
Beyazıt Bakırcılar G a z i a n t e p Han .
No. 24/24
Düğme,
taşları
Tel •: 22 84 31 - 21 60 66
S c . 48126
E r d a l Girgi n
K ü ç ü k p a z a r K ı b l e Ç e ş m e Cad .
A l i P a ş a H a n . N o . 36
S c . 52624
Düğme
' """?m
Mardiros T o m b u l y a n
P a n g a l t ı E r g e n e k o n Cad . No . 2 5
'
Düğme
toka,
okey
S c . 60389
Karabet Bedikyan
M a h m u t p a ş a Sultanodalari Sk.
A t t a r b a ş ı H a n . K a t . 2 N o . 27
Düğme,
S c . 60503
Z ü m r ü t Serki z A g o p K a r a k u z u
P a n g a l t ı , P a n g a l t ı Pasajı N o . 1 3 2 / 5
Düğme
60568
Varteres Kilitçiya n
Tarlabaşı Kalyoncu
Düğme,
toka
toka
Kulluk
D ü ğ ü n S k . N o . 1/1
S c . 61298
Ö n î ş Plâsti k M e h m e t Önge l
Topkapı Maltepe Ulu îş Han.
K a t . 2 N o . 11-22
Tel : 21 19 17
Oyuncak
S c . 62645
Dikran B a n d o
Kadıköy Caferağa Mah. Güneşh
B a h ç e S k . N o . 23
Sc.
66499
Ahmet Alpa y Tüfe k
Çarşıkapı Molla Fenari
Hüseyin
D ü ğ m e , bujileri,
Mah.
imali
A ğ a C a m i i S k . Y e n i Pe k
H a n . K a t . 3 N o . 5-6
S c . 66798
H a m l e İmalâthan e A n d r e a Papadopulo s
Yeşildirek M a c u n c u Sk. 27/A
Düğme, toka
jokey
S c . 67503
Z e k i Ticare t A h m e t Zek i Sici m
Süleymaniye îsmetiye Cad. Nadir
H a n . N o . 12
Tel : 21 31 88
Tarak,
gözlük
S c . 70 987
Mürvet Girgi n
Kocamustafapaşa
No. 68/1
Düğme
Ali Fakih
Cad.
S c . 73783
Mardiros Osepya n
Beyoğlu Tarlabaşı
Plâstik
düğme, kavanoz
Halepli Bekir
Sk. N o . 3 7 / 1
S c . 76355
Şık Seyi t Özhıdıroğl u
Düğme
R a m i U l u y o l Bakırcılar Sitesi
Ş a h l a n C a d . N o . 11 B l o k 7
Tel : 26 66 13
S c . 80157
Y u s i f Emanüalidi s A s D ü ğ m e İ m a l i
A l ı m Satı m v e İ t h a l â t
Düğme
S a m a t y a E t y e m e z S a h i l Y o l u N o . 67
S c . 80265
Artin Terzibaşya n
Beyoğlu Tarlabaşı
Cad. No. 5 2 / A
Turan
S c . 89948
Yusuf K a y a
Tahtakale
Büyük Okur
Muhtelif D ü ğ m e
Düğme,
H a n . 76
askı
S c . 93610
Burç Plastik Ester V u r
Tahtakale P a ç a c ı Sk. Selâmet
H a n N o . 23
Tel : 22 Jf7 87
^
^ ,
Düğme, bardak
S c . 95002
E m e k Düğm e imalâthanes i
Düğme
Mığırdıç Ç a p k a n
Mahmutpaşa
Çakmakçılar Yokuşu
B ü y ü k Y e n i H a n . O r t a K a t . N o . 13
S c . 97564
Ü ç Yıldı z Plasti k S a n a y i i
Düğme
Hüseyin Bilgil i
Küçükmustafapaşa
Muştandık
Sk. N o . 8/2
S c . 98806
Çoruh Plasti k Sanayi i v e Tıc .
K o l . Şti . Y a s i n D e m i r v e Ort .
M e r c a n Havancı Sk. A y d o ğ a n H a n
N o . 401-402
S c . 98811
G ü n a y d ı n K o l . Şti . D ü ğ m e
, Tarak , fırç a
Ö m e r K u r u o ğ l u H a z ı m Süvar i
Erol v e Ort .
T o p k a p ı M a l t e p e Kışl a C a d . N o . 26
T a h t a k a l e B ü y ü k Oku r H a n . N o . 7
Tel : 27 10 64
S c . 105424
K a d e r Plasti k T a h s i n Güzelkay a
Mecidiyeköy Birinci Taş
Ocağı
Cad. Ozana Apt. N o . 16/2
D ü ğ m e , saç tokası, kolye
PLÂSTİK TEŞBİH, AĞIZLIK VE PİPO İMALCİLEEÎ
İ m a l â t Nev' î
Sc.
70896
İzzet İlka y
Teşbih, Ağızlık
Beyazıt Uzunçarşı
Tel : 27 57 54
Cad. 145
S c . 76735
N u s r e t Özkaba ş
M a h m u t p a ş a A k t a r b a ş ı H a n . N o . 16
Teşbih
S c . 76811
Nihat Y a ğ ı z
Teşbih, ağızlık, k o l y e
Şehzadebaşı Delikanh
Tel : 27 86 76
Sk.
15/2
S c . 78372
Ali G ö k
Vefa, Vefa Cad. Birol
K a t .2-17
Han.
Teşbih, düğme,
ağızlık,
anahtarlık
S c . 78428
M e h m e t Hulus i S a k h y a n
Mercan Uzunçarşı
D ü ğ m e , teşbih, Ağızlık
C a d . N o . 110
S c . 78429
Nedim Arısel i
Mercan Uzunçarşı İbrahimpaşa
C a m n Sk. İkiz H a n .
N o . 12/3, 12-9
Ağızlık
S c . 78430
F a h r i Songüle r
Mercan Uzunçarşıbaşı
K i l i t H a n . N o . 10
Sk.
Pipo,
Ağızlık,
S c . 78446
Muzaffer B o z d o ğ a n
Mahmutpaşa
S k . N o . S7
Caddesi
Teşbih,
Tarakçılar
ağızlık
teşbih
F a i k Gündoğa n
Mercan Uzunçarşıbaşı
Ağızlık,
teşbih
S k . 124
S c . 86352
Necim Değe r
TesDin
V e f a C a d . B i r o l H a n . K a t . 2 No . 16
S c . 88287
Y ü k s e l A h m e t Yıldırı m
M e r c a n î b r a h i m p a ş a Sk . î k i z h a n
No. 5 F a t i h M ü f t ü Ali Han.
H a n e d a n S k . N o . 19
Teşbih,
ağızlık
S c . 92007
Ş a h i n Plâsti k Ş a h i n K a y a l ı
M e r c a n U z u n ç a r ş ı P a ş a c a m i i Sk .
S a ğ ı r H a n . N o . 56
Teşbih
S c . 93983
H a s a n İlişik
Mercan Uzunçarşı ibrahim Paşa
C a m n Sk. îkiz Han. N o . 6
Teşbih, yelpaze,
S c . 105363
Kemal Özkan
Süleymaniye Mimar Sinan
Ş a f a k H a n . K a t . 2 N o . 12
Teşbih,
oyuncak
Cad.
T A R A K İMALCİLER İ
S c . 26659
Eleonara B e n s a s o n .
Namık
K e m a l Cad. No. 70/6
T a r a k , meki k
ağızlık
S c . 50227
Nuri K u r t u l a n
Sellülait, b o y n u n tarak
Mahmutpaşa Tarakçılar Büyük
Y e n i H a n A r k a s ı No . 9-93
S c . 52984
M u h l i s Ceyla n
Aksaray Büyük Langa Kâtip Ka­
tip K a s ı m M a h . Natır Kızı Sk.
N o . 9/1
Sellüloit
tarak
S c . 66191
Erol Y ı l m a z Deri ş
G a l a t a K u l e d i b i H a c ı Ali Sk. 9
Tel : U 63
77
K a l e m sapı, y a ğ d a n l ı k
plâstik tüp, emzik
79965
A g o p Sadanyan s
Pangaltı T ü r k b e y Sk. N o . 43/1
Tel : i/7 16 59
Tarak, toka,
sun'î inci
paket
S c . 81211
Rıdvan Oku r
R a m i T o p ç u l a r K a r a k o l Sk. No. 7
Sellüloit
tarak
S c . 85522
Sellüloit T a r a k İ m a l â t h a n e s i
Sait Canhso y
Topkapı Maltepe Kışla Y a n ı
S a n a y i Ç a r ş ı s ı K a t . 2 N o . 44
Sellüloit tarak
Yeni
S c . 89646
D o ğ a n Plâsti k Sanayi i
Tuvalet
Hüsnü Doğa n
M e r c a n S e m a v e r Sk. Şatır
N o . 9-10
Han.
eşyası
kemer
Hasan Kocaerler
Mercan Tığcılar Mah. Yaldızh
Tarak
Han. Kat. 2 No. 2
S c . 90736
Hüseyin Artu ç
Mahmutpaşa
Tarakçılar
Sellüloit
tarak
Sellüloit
tarak
Sellüloit
tarak
Kaçıkçı
Han. No. 1
Sc.
93571
Mehmet
Cemal
Noyan
Kocamustafapaşa
Hacı Kadın
Cad.
N o . 40
Tel : 21 Jj5 90
S c . 94679
Salim A k a r t u n a
Kocamustafapaşa
C a d . N o . 399
S c . 102029
Yıldız Plasti k H i l m i Yıldı z
Tarak, cetvel,
Sağmalcılar Yenidoğan Mah.
Ateşalan
C a d . K a h r a m a n S k . 29
Tel : 27 61 36
PLÂSTIK ILÂ Ç AMBALAJı , ŞIŞ
E
KAPAKLARI İMALCİLER İ
S c . 45192
Mustafa Kaloğl u
Sağmalcılar Esenler Y o l u Deniz Sk.
No. 23/1
Tel : 21 38 U
îlâç
ambalajı
gönye
i m a l â t Nev' î
S c . 50425
^
A h m e t Niyaz i T u n c e l
İlâç
Sağmalcılar
Kablo
Esenler
Y o l u Ateş Sk.
Süleymaniye Siyavuşpaşa
Okur
Han.
ambalajı
kaplama
Yeni
N o . 109-110
Tel : '22 76 85
S c . 55150
Alî Başgöncii
Tahtakale Uzunçarşı İmamevi
K a r a h a l i l H a n . N o . 1-4
H^ç
ambalajı
Sk.
S c . 60952
Yıldırım Plâstik Atölyesi
İbrahim Akbulut
Mecidiyeköy Gülbahar Cad.
No. 5 / C
ambalaj]
Tel : 48 34 4^
S c . 66232
Yani Karayuvanoğlu
Sihvrikapı N i ş a s t a h a n e Sk.
Tel : 21 56 28
S c . 67698
K r e m ve traş kutusu
12/8
A R - T E R plâsti k Eşy a Sanayi i
M . Ali Güzelkaya
^^^^1
L e v e n t N ı s b e t i y e C a d . N o . 40
S c . 70891
Aryil Plâstik İmalâthanesi
C a v i t Arıka n
Mercan Üç Kayılı Suhulet
il^ç
ambalajı
H a n . 12
S c . 71074
Ziya S o n e m
A k s a r a y Ç u k u r P a z a r N o . 15
Bulvar Sineması Arkası
Laboratuar
malzemesi
Nur Nil Plâstik A t ö l y e s i '
Seyyare Ersin
Fatih Malta
Duman
Laboratuar
Pasajı
malzemesi
No. 5
Fatih Malta Hahf e Mah. Baliç Paşa
Cad. 59/A
Tel: 27
28
24
S c . 75501
M o d e r n Plâsti k K e m a l e t t i n S u m r u
K u r t u l u ş F e r i k ö y , F e r i k ö y Pasaj ı
N o . 33
Tel : 41 50 14
Krem
kavanozu
S c . 79234
Plâstik K o l . Şti .
M e h m e t Ekre m Kallıoğl u
T o p ç u l a r Keresteciler Sitesi
İ l â ç şişesi,
kalem
tükenmez
R ı z a U z u n S o k a k N o . 21
Mercan Mühürdar Eminpaşa
Cad.
Ayparlar Han 8 No. 9
Tel : 22 37 71
S c . 79955
Nazım Koçka n
Beyoğlu Kuluoğlu Mah. Ahududu
S k . N o . 34 K a t . 4 N o . 1 0 - 4 0 2 - 4 0 3
Tel : 44 83 68
Plâstik harf
ve rakkam
S c . 81834
Ö z e l İ ş Dahil i Ticare t
Ahmet Kült e
Aksaray
Dr. A d n a n Adıvar
i l â ç şişesi
kapağı
Cad.
No. 7/A ve Bankalar Cad. Okçu
M u s a C a d . 36-38
S c . 82997
M e l e k Plâsti k W a l d e m a r R a y m o n d
K u r t u l u ş S a v a ş S k . N o . 199
Tel : 48 18 65
iiâç
ambalajı.
R e s s a m Nuretti n Çetine r
C a ğ a l o ğ l u Şerefefend i Sk .
N o 20 v e 1 6
Tel : 22 19 15 - 26 84 48
îlâç
ambalajı
S c . 84834
Model Plastik
Ltd. Şti .
Sanayii ve Ticaret
Laboratuar
malzemesi
M e c i d i y e k ö y B a h ç e l e r Sk. 8/ 1
Tel : 48 00 89
S c . 87963
E r s a Plâsti k Erdoğa n Demirc i
Tahtakale Uzunçarşı Büyük Okur
Han. N o . 68/6 9
Tel : 22 64 38
İlâç ambalajı
Çamaşır ipi
S c . 88267
Kültür Plâsti k Ticarethanes i
O s m a n Kele ş
Plâstik
Reklâm
T a h t a k a l e L e v e o ğ l u Yokuş u
B o d r u m N o . 44
T a h t a k a l e P a ç a c ı Sk. K ü ç ü k
H a n . N o . 23 K a t . 1
Tel : 27 66 13
okul eşyası
eşyaları
Yeni
S c . 88474
Bayraktaroğlu-Lütfü Bayraktaroğl
Sultanahmet Akbıyık Cad.
No. 87/2A
Tel : 27 80 56
u
İlâç
ambalajı
Elektrik malzemesi
S c . 90078
M e h m e t Güzelkay a
Kasımpaşa Başhane Sk.
Ü l k e r P a s a j ı Tera s K a t .
Tel : 49 57 47
îlâç
ambalajı
BC. 90563 î m a l â t j
^
E r d i n ç Plâsti k - IZiy a Erdin ç
Yenikapı Yalı Mahallinde Değirm e n Sk. N o .
Tel : 21 38 65
îlâç
ambalajı
13/1
S c . 90935
Hasan Saim Oğuz
R a m i Topçular Bakırcılar
.
ilâç ambalajı
Su kabı
Sitesi
N o . 133
Tel : 22 00 30
S c . 92518
Mehmet Öktem
Çarşıkapı
Saray kat.
,
Tavukpazarı
Mah.
İlâç kutusu, askı
Yeşil
4 N o . 70
Tel : 21 96 26
S c . 93162
Termoplâstik Sanayii
Viktorya Çiton
Çemberlitaş P e y k h a n e Sk.
B i r o l î ş H a n . K a t . 1-103
Tel : 22 93 05
S c . 93563
DimJtri Pitaki
.
ilâç
ambalajı
îlâç
ambalaj)
K a r a k ö y M u m h a n e C a d . 53 K a t . 2
Tel : 1,9 50 kl
S c . 93743
•
'
:
Oğuzhan her Nev i Plâstik
İmalâthanesi Hasan Ayd m
Aksaray Sofular Cad. Hattat
F e h m i Sk.
îlâç
ambalajı
1/1
93883
C e l i l G ö k t a n v e Nevza t
Saat mikası.
Çökelek K o l . Şti.
îlâç
Sirkeci Hamidiye
c a d . N a f i z Be y
H a n . K a t . 4 N o . 65
3.66
ambalajı
A k - î s Plâsti k K o z m a K a l a y c ı
K a r a k ö y M u m h a n e C a d . N o . 137
S c . 97462
Atal Plâsti k Tala t Sal t
Küçükmustafapaşa
Tel : 22 1/2 63
Haraççıbaşı 7
İlâç
ambalajı
S c . 98226
Turhan Aydı n
Yenikapı Yalı Mah. Kâtip
S k . N o . 29 K a t . 2 D . 1
Tel : 21 11 92
Çeşme
İ l â ç şişesi k a p a ğ ı ,
Tüp, bidon
S c . 99194
Ş e v k e t K a r a k a y a Cemi l K a r a k a y a
v e Cengi z Serderoğl u Wolf , boncu k
İlâç
ambalajı
v e Plâsti k Sanayi i K o l i . Şti .
L o n d r a Asfaltı P e - R e Ja
arkasında Tut
Tel : 11 19 80
Fabrikası
Fabrikası.
S c . 101661
S e v K a l e m Lun a Sevg i v e Ort .
Adi K o m . Şti .
4. L e v e n t Y a m a ç S k . N o .
Tel: 63 62 31
1/-
İlâç ambalajı,
eşyası, r a d y o
reklâm
parçaları
S c . 101675
Erdem Plâsti k Fabrikas ı
İ l â ç şişesi
M u s t a f a N u m a n Erde m
Rami Topçular Demirkapı
Kışla Cad. 7
Tel : 21 1/0 51
Durağı
S c . 101997
Davit A v n a i m
B a l a t K ö p r ü b a ş ı N o . 90
Tel : 21 68 31/
İ l â ç şişesi
kapağı
Saf v e Asitl i S u Sanayi i v e Ticare t
A d i K o m . Şti . Plâsti
K â z ı m T a ş k ı n Y u s u f Z i y a Eyuboğl u
k şiş e
ve Ort .
Büyükdere, Büyükder e C a d . 3 7
(Çayırbaşı)
S c . 10258 2
Bekaplast Plâsti k Sanayi i v e T i c a - Şiş
e
ret K o L Şti . Ber ç Hıdıçya n v e Ort .
Şişli R u m Kilises i Arkas ı
Birahane Sk . No . 1 6 K a t . 2- 3
Tel : 27 90 56
Sc. 10281 5
Yıldıray Öztür k
îlâç ambalaj ı
Fatih Küçükmustafapaş a K a r a s a rıkh Cad . No . 2 7
Sc. 10373 5
Ö z - E . Plâsti k Sanayi i v e Ticare t
îlâç ambalaj ı
K o l . Şti .
Erdöl B i r a m a n v e H a l i m Özdemi r
Yenişehir Direkçibaş ı Sk . 1 2 - 1 4 / A
M e r c a n Rizapaş a Y o k u ş u Mila s
han. No . 11 0
Tel : 27 61 36
Sc. 10374 2
H a s Plâsti k Sanayi i A d i K o m . Şti .
îlâç ambalaj ı
H a s a n A s l a n v e Ort .
K â ğ ı t h a n e Topağaçla r Cad . Bakı r
Sk. No . 7 Fındıkl ı Meb'usa n yokuş u
K e r v a n H a n . K a t . 1 No . 2
Tel : // 7 09 33 - Jf9 12 35
Sc. 10401 1
Pişen Sanayi i v e Ticare t
Adi K o m . Şti .
T a h t a k a l e Uzunçarş ı Büyü k Oku r
H a n . No . 66-6 8
Tel : 26 60 75
İlâç a m b a l a j ı
Sc. 10403 5
No. 4 8 / 1 - 2
Tel : 27 00 66
Sc. 10431 0
E r t ü l P l â s t i k İ m a l â t h a n e s i tiâ
Halil B e z g i n
Gaziosmanpaşa
H a n N o . 11 0
Tel : 21 67 75
Karabeyoğlu
p
^ ^ K O Ε
ambalajı
İş
S c . 10524 2
Hasan Karal ı
K ü ç ü k M u s t a f a p a ş a K u y u S k . 11
T a h t a k a l e Y a v a ş ç a Sk. 1 4
Tel : 27 61 36
^^^^
^^^'^^
Sc.105244
B a y r a m Akbulu t t ,
.,
R a m i Eyüp Münzevi Cad.
S a n a m c ı l a r S k . 10
Tel : 27 61 36
IlaÇ ku^^^^^^^
^ ^ ' ^ ^ ' ' ^ malzemesi
S c . 10542 3
Kasımpaşa
Bedrettin
Mah.
Hay-
ratçı Sk. B e y a n H a n
Kat. 2
No . 2
PLÂSTİK OYUNCA K İMALCİLER İ
S c . 3051 7
K a h r a m a n Sava ş
Küçükçekmece Yeşil Yuva
T u n ç Sk. B i l â N o .
Tahtakale Büyük Okur
K a t . 3 No . 4 0
Tel : 22 U 66
Oyuncak,
Mah.
Han.
bidon
İ m a l â t Nev' î
Sc. 39766
Fuad Utk u .
Oyuncak, tabak
Sc. 58946
Ahmet Erkek
Süleymaniye Mimar S i n a n Cad .
No: 95/4
Oyuncak, kapak, kapı
gözü
Süleymaniye Siyavuşpaşa Sk .
No. 25 Aytekin Han. N o . 28-29-3 0
Sc. 60715
Mehmet B a l o ğ l u
Süüleymaniye Mimar S i n a n Cad . 6
Oyuncak
Sc. 61405
Davit K ı n ı k
Oyuncak
Beyoğlu Nergis Sk. T ü n e l
îş Han. No. 6/2
Tel : Iî -9 51 79
Sc. 63098
Muhittin Karapi r
Süleymaniye Siyavuşpaşa Bereke t
Oyuncak, krem
kavanozu
Han. No . 12
Tel : 22 22 92
Sc. 63796
K e n a n Özkay a
Divanyolu Ersoy Pasajı N o . 1 1
Oyuncak,
büyüteç
Dürbün
Oyuncak,
sürahi
Sc. 65184
Naci Kabalıoğl u
Rami Kışla Cad. Bakırcıla r Sites i
124. Tahtakale T o m r u k Sk . Alibe y
Han. 15
Tel : 21 57 38
- 27 10
48
top
S c . 65736
Ismail Hakkı Uysal
R a m i Uluyol
Ramazanoğlu
:
Sitesi N o . C-6
Bidon,
oyuncak
Tabak,
bardak,
Tel : 27 31 60
S c . 66746
K e m a l Plâstik
Kemal
Sanayii
Şolt
oyuncak
B a l a t V a p u r İskelesi Sk. N o . 4
T a h t a k a l e 3.. O k u r H a n K a t . 3
No. 25-26
Tel : 27 39 U
S c . 69513
Avram Hara
Oyuncak,
Mercan Mühürdar Emin
Kehribarcı Han. 35/10
Tel : 22 58 65
Paşa
fiş.
tuzluk
Sk.
S c . 70353
Nuh Mehmet
Mannas
M e r c a n Nargileci Sk.
Han. K a t . 5/8
Tel : 22 69 90
Oyuncak
Karacabey
S c . 70354
Hacı Ebiç
Oyuncak
Rizapaşa Yokuşu
No. 28/34
İsmetiye
Cad.
S c . 70776
Ahmet
Cemal
Beşiz
Mercan İsmetiye Cad.
Sk. 2 B a ş a r H a n .
Zil b u t o n u ,
oyuncak
Mangalcı
13-14
S c . 70844
Seyyit
Çolakoğiu
Süleymaniye
Şahende
Sk.
Topkapı Maltepe Numune
Yenidoğan
15
Bağ
C i v e l e k S i t e s i N o . 13
Tel : 22 46 27 - 22
42 63
Oyuncak,
bidon
S c . 76119
A l i î r f a n Şenyur t
Oyuncak, mutfak
eşyası
Oyuncak
mutfak
eşyası
Oyuncak
mutfak
eşyası
Vefa Darülhadis Sk. A k h a n No. 9
Kat.
3 No.
1-3
Tahtakale T o m r u k Sk. Asri
İş
H a n . K a t . 3 N o . 401
Tel : 21 51 16
S c . 80439
M e h m e t tlti r
Mercan İsmetiye Cad. No.
Tel : 22 53 56 - 21 38 1/3
28/2-3
S c . 568
K u r t u l a n Çilingiroğl u
M e r c a n Fuat Paşa Cad. Ü ç
Suhulet Han.
Kapıh
402-403
S c . 82212
Üçel M i h a l K a l a y c ı
G a l a t a M u m h a n e C a d . N o . 137
Oyuncak
S c . 86114
Hüseyin Cevizc i
Mercan Mühürdar Emin
Oyuncak,
mutfak
eşyası
Sk.
No. 40/4
Tel : 21 80 92
S c . 87001
K e m â l Şengü l
Mercan Ü ç Kapıh Suhulet
Oyuncak
Han.
K a t . 3 N o . 103
S c . 87090
Gelve Plâsti k M u s t a f a Gelv e
Süleymaniye
î ş H a n . 33-37
Tel : 22 32 06
Siyavuşpaşa
Sk.
Oyuncak, bidon, bardak
S c . 87113
Mustafa Aslankay a
Topkapı Maltepe Uluğiş Han.
2-21/15
Süleymaniye Siyavuşpaşa
O k u r h a n . 102-103
Tel : 21 89 38
Oyuncak, tabak
Kat.
Yeni
Sc.87204
M e h m e t Şinas ı K a s a l k a y a
Ç a r ş a m b a M e h m e t D e d e S k . N o . 11
Tel : 21 84 75
Oyuncak
*
S c . 87235
Hacı M e h m e t Bakşi
Tahtakale Büyük Okur Han. Kat. 6
No. 77/78
Tel : 22 40 04
Oyuncak mutfak
eşyas!
^
S c . 87274
Ali Alıcî
R a m i Bakırcılar
N o . 121
Tel : 32 37 / 12
^
Sitesi
2 Blok
""""^""^
'''''
S c . 88123
Kılıç Plâsti k İ m a l â t h a n e s i
A h m e t K ı h ç Oyunca
Mercan îsmetiye Cad. Anol
No. 25/3
Ovunr^k
k
Han.
S c . 88410
Ahmet Doğa n
Topkapı Maltepe Uluğ îş Han.
K a t . 2 N o . 19
M e r c a n U z u n ç a r ş ı H a v a n c ı l a r Sk .
A y d o ğ a n H a n . K a t . 1 N o . 310
Tel : 27 38 75
O y u n c a k , el f e n e r i
m u t f a k eşyası
S c . 88493
Haşim Mahmııtoğlu
Oyuncak, mutfak
M e r c a n Fuatpaşa Cad. Ü ç
Suhulet Han.
60/1 Kat.
eşyası
Kapılı
4 N o . 505
S c . 88513
E m i n e Uysa l
Eyüp Bahariye Cad. İşçi Sigorta­
l a r ı H a s t a n e s i Y a n , N o . 85
Oyuncak
Tel : 21 72 37
S c . 88777
M e h m e t Bedr i Dene ş
Mercan Tacirhane
Oyuncak
Sk.
U ğ u r H a n İ ş H a n ı 10-12
Tel : 27 99 08
S c . 89295
O s m a n Bakırta ş
•
'Oyuncak
M a l t e p e U l u ğ H a n . N o . 30
Basrrvatansever
Gaziosmanpaşa
Oyuncak, bavul
Salih Paşa
sapı
Cad.
A t l a s ç ı k m a z ı N o . 13
S c . 90285
Çevik Oyunca k Ev i
S a ç h bebek, deniz
Muzaffer A h m e
otomobil
Fatih
t Neçevi k
Fevzipaşa
Cad.
30/6-7-8
Tel : 21 50 27
S c . 92309
G ü n d o ğ d u Plâsti k
Halil G ü n d o ğ d u
T a h t a k a l e T e s b i h ç i Sk.
Rızık Han
No. 7
Oyuncak
botu
imalât
—
S c , 92618
sSeyZme
Ş a h e n d e Sk.
'
Nev'i
^
""^""^"^^
No: 11/A
Sc.
92774
A k Plâstik
Şaban A k y i ğ i t
M e r c a n Nargileci Sk.
Sıvaslıoğlu H a n 12/9
.
,
Oyuncak
Ömer Şimşe k
T a h t a k a l e Ağızlıkçı Sk.
Y i ğ i t H a n 15
Tel : 27 97 35
Oyuncak
S c . 95704
Firdes Varol
Mercan
Oyuncak,
îsmetiye
Mangalcı
Cad.
Sok.
2. B a ş a r H a n K a t 4 N o . 20-21
S c . 95964
M e h m e t Ali Aygü n
Sultanhamam Gürün
K a t 9 N o . 979/980
Tel : 22 k2 70 / 7 7
O y u n c a k , şişe, b i d o n
Han
S c . 96020
Mete Plâsti k Ev i
Mehmet Met e
Süleymaniye Fuatpaşa Yokuşu
Nasır İ z z e t S k . K a t N o . 203
S c . 96202
.
Y a k ^ p Çetinal p
Oyuncak
Silahtar
Sünnet
Köprüsü
Ç a m l ı k S k . N o . 16
Tel : 27 65 87
Oyuncak, şişe , bidon , test i
Sc.97267
Taşer Plâsti k -
E m i r Taşe r
Oyuncak
Sağmalcılar K a h r a m a n Sk .
No. 3 2 / A
Sc. 9735 8
Sicimoğlu K o l . Şti .
C e m â l Sicimoğl u v e Ort .
Oyuncak, tarak , hortu m
Sağmalcılar Y e n i D o ğ a n K a h r a m a n Sk . No . 2 1 - 2 1 / 1
Tel :
21 61 36
Sc. 9751 6
Gürsel Plâsti k -
Y ü k s e l Ek e
Aksaray K ü ç ü k lang a
Oyuncak
K â t i p Muslehitti n Sk . N o . 3 2
Tel : 21 66 83
Sc. 9755 3
Y ı l m a z Plâsti k - Y ı l m a z T u r n a
Süleymaniye Siyavuşpaş a Sk .
Oyuncak
Çift K a p ı h Ayteki n H a n N o . 17
Ss. 9763 2
Özdemir Ş a h i n
V e f a Darülhadi s Sk . A k H a n
Oyuncak, bido n
K a t 2 No . 4
Tel : 27 24 08
Sc. 9919 7
Eskin Plâsti k -
Özdemi r Eski n
Oyuncak
Süleymaniye Siyavuşpaş a Sk .
Ç i f t p m a r Ayteki n H a n
No. 106-10 7
Sc. 9922 8
Sabır Ticare t v e Plâsti k Sanayi i
Salih Uzunoku r
M e r c a n H a v a n c ı Sk . A y d o ğ an H a n
No. 308-30 9
Tel : 27 88 05
Oyuncak
Sc.
99410
Oyuncak
Gökçe Plâsti k Sanayi i
Halil İ b r a h i m Gökç e
Süleymaniye Molla Şemsettin Cami
S k . N o . 25
Tel : 27 42 19
Sc.
99559
Yunus Kur t
Oyuncak
Topkapı Maltepe Gümüşsüyü Cad.
U l u ğ İ ş H a n ı N o . 39 K a t 2 N o .
21/38
Sc.
100221
Ersin Plâsti k -
Beki r K a v a f o ğ l u
Oyuncak,
bidon
Tahtakale Deveoğlu Yokuşu
C i v e l e k H a n N o . 38-40
Sc.
100378
M u s t a f a H i k m e t Akalı n
Oyuncak
K a r a k ö y K e m e r a l t ı Cad. Eski
P a r m a k k a p ı Sk. N o . 6-A
Tel : U 94 42
Sc.
101101
B a h a r Plâsti k
Oyuncak
Haydar A y d m
Vefa
Hacıoğlu Darülhadis
Akhan
No. 3 Kat
Sk.
3
S c . 101504
Vecdet Çorapç ı
Mürekkep
şişesi
B a h ç e h e ş l e r I t ı r S k . N o . 43
Tel : 71 57 23
S c . 101643
Yusuf Ceylâ n
Vefa Cd. Alkın H a n
Büro,: .
Oyuncak,
No. 4-5-7-8
M e r c a n Ş a h e n d e Sk. Ünal
No. 6 / D
Han
bidon
imalât Nev'î
Sc.
102172
— — — — —
M u s t a f a Livtürkme n
Oyuncak
Mercan Fuatpaş a Nargilec i Sk .
Sıvaslıoğlu H a n No. 12/12
Tel : 22 42 63
S c . 102173
Kuîlukçu Plâsti k
Oyuncak
H a ş i m KuUukç u .
Süleymaniye
Çiftpmar
No.
.
Siyavuşpaşa
Aytekin
Sk.
Han
101-102-103
S c . 103264
Hakiş Plâsti k
^
Oyuncak
Bekir A y d m s o y
Mercan
İsmetiye
Cad.
Dişçi H a n No. 27-14-15
S c . 103318
Erol S ö n m e z
Tahtakale
Oyuncak
Büyük
Okur
Han
.
N o . 69
S c . -03991
Mehmet Yelma n
Vefa, Vefa
Oyuncak
Cad.
A l k a n H a n N o . 17-18
Sc.
104869
Nazım Karaku ş
Mercan Tacirhane
.
Oyuncak
Sk.
Y ı l d ı r ı m H a n K a t 5 N o . 17
Tel : 27 99 08
S c . 105239
Rüstem Şahi n
Süleymaniye
Han
No. 25/2
Çiftpmar
Oyuncak
Aytekin
İ m a l â t Nev' î
S c . 70729
Ahmet Çmar
Tabanca
Eyup Alibeyköyü
Şeytanderesi Sk.
Düşük Köprü yanındaki
Tel : 27 45 87
Havai
mantarı.
fişek
bina
BEBEKLERE S A Ç T A K M A İŞLER İ
S c . 66122
Recep Ersa n
İlkel O y u n c a k D e p o s u
Aksaray Çukur
Tel : 22 96 36
Saçlı bebek
Ç e ş m e S k . N o . 46
PLÂSTİK MUTFA K EŞYAS I İMALCİLERİ
S c . 70891
Aryil Plâsti k İ m a l â t h a n e s i
Mutfak
eşyası
Mutfak
eşyası
Mutfak
eşyası
Cavit Arıka n
Mercan Tacirhane
Sk.
3 K a p ı h S u h u l e t H a n K a t 1 N o . 12
Tel : 22 60 21
S c . 74335
Seylân Plâsti k Sanayi i
Vasil Lazaridi s
1 — Yenişehir Dolapdere
Mirmiran
Cad.
Sk. 32/34 ve
2 — Yenişehir Dolapdere
Kasap
Hurşit Sk. No. 6
Tel : 48 08 02
S c . 75081
A y g ü n M i n y a t ü r Sanayi i
ıhılmaz Aygü n
Beşiktaş I h l a m u r Mısırlı Çıkmazı
N o . 21
Tel : 47 45 23
S e . 7795 2 "
'
O r c a n Plâsti k Sanayi i M u t f a
Muzaffer Hanc ı .
tüfeği
k eşyası , sualt
, plâsti k reklâ m
Beyoğlu Tarlabaş ı Cad .
K a p a n c ı Sk . No . 4 0
Tel : U 85
26
Sc. 8493 7
İbrişim Plâsti k M u t f a
k eşyas ı
M u a m m e r İbrişi m v e Ortağ ı
K o L Şti .
Merkez :
Eminönü Tahtakal e Yavaşç a Şa h i n Sk . Y a v a ş ç a Ş a h i n H a n No .
17/1-1/1
İmalâthane :
C i b a h Y e n i Y o l No . 5
Tel : 27 19 17
Sc. 8615 1
Y ı l d ı r ı m Sava ş M u t f a
T o p k a p ı Davutpaş a Esk i Londr a
A s f a l t ı Hazneda r Tuğl a Fabrikas ı
karşısı N o . 2 1
Tel : 27 U 00
k eşyas ı
Sc. 8697 1
Ö m e r Sara l M u t f a
k eşyas ı
M e r c a n F u a t p a ş a Cad .
3 K a p ı l ı suhule t h a n No . 4 3
Tel : 22 Jf2 63
Sc. 8834 2
A l i Oğuleukl u M u t f a
M e r c a n T a c i r h a n e M a n g a l c ı Sk .
B e k t a ş H a n K a t 3 No . 1
k eşyas ı
Sc. 8944 4
. Ş a h in Plâsti k M u t f a
Cafer Şahi n
T o p k a p ı M a l t e p e Ulu ğ H a n
K a t 4 No . 4 6
ı
k eşyas ı
Sc. 8965 2
Süleyman Ralv a
Küçükpazar Kantarcüa r
M u t f a k eşyası , oyunca k
K i k l e Çeşm e Cad . 9 0
Sc. 9063 3
Ayyıldız Plâsti k İ m a l â t ı
Mehmet Aydoğmu ş
M u t f a k eşyas ı
R a m i Kışl a Cad .
Bakırcılar Sites i 1 1 c i Blo k No . 5
Sc. 9131 1
T e m e l Beyaza y
B a l a t Teksti l Salhan e Sk . No . 1 2
M u t f a k eşyas ı
Büro :
M e r c a n Ü ç K a p ı h Suhule t H a n
No. 5 5
Tel : 27 95 89
Sc. 9132 0
İskender Plâsti k İşler i
Andrea Skend u
M u t f a k eşyas ı
Hahcıoğlu K u m b a r a h a n e Cad .
No. 13 1
Tel : 27 27 06
Sc. 9136 2
Nis Plâsti k -
Y ü c e l Odabaş ı
M u t f a k eşyas ı
Sağmalcılar M u r a t M a h . No . 14
Büro :
Süleymaniye Şahend e Sk .
Ü n a l H a n No. ' 6 / B
Tel :
22 42 63
Sc. 9256 1
B a h a t t i n Olgune r
T a h t a k a l e Küçükpaza r
Demirtaş M a h . Mutasarrı f Sk .
Uğurlu H a n altınd a b o d r u m ka t
No. 1
T a h t a k a l e Tesbihç i Sk . No . 2 / 1
M u t f a k eşyas ı
S c . 93213
îmalât Nev' i
~ _ — _
Tel: 22
62 16
Mutfak
eşyası
İsmail
Yurtsever
Mutfak
eşyası
Mutfak
eşyası
Mutfak
eşyası
Mutfak
eşyası
Mutfak
eşyası
Süleymaniye Şamdancı
Sk.
11 K a t No. 2
Sc, 94333
Ö n a l Plâsti k Sanayi i
Sami Öna l .
Topkapı
Maltepe
Demirciler
No. 2
şısı H a s t a n e Y o l u
Süleymaniye
Çar­
N o . 27 5
Uzunçarşı
Tel : 22 81 32
S c . 94648
H a l i l Uğu z
R a m i Bakırcılar
Sanayi
Sitesi
Eyüp R a m i K e r e s t e c i l e r
Sitesi
N o . 11 7
S c . 9502 8
M u s t a f a Poyra z
N o . 15 4
S c . 9519 9
T a ş t a n Plâsti k
Süleyman Taşta n
Süleymaniye Şahende
Sk.
F e r a h H a n N o . 14
Sc. 9542 8
Sezen Plâsti k
A d n a n Sivi l
Topçular
Keresteciler
Sitesi
N o . 18 1
Yeni :
Çaycular
T
Caddesi No. 1 0
S c . 95726
Y u r t t a ş l a r T i c . v e San. K o l . Şti.
Ali Rıza Arslanbey ve Nizamettin
Yurttaş
Mutfak
eşyası
Mutfak
eşyası
Mutfak
eşyası
1 — R a m i Topçular Kışla Cod,
Yeni Y o l Bakırcılar
Sitesi
7
2 — T a h t a k a l e T o m r u k S k . N o . 28
Tel : 22 57 27
S c . 95963
Yalçın Plâstik
Yılmaz Sormagir
E m i n ö n ü Kantarcılar Aralık
K ü ç ü k Faik Bey H a n 24/7
Sk.
S c . 96097
Rasim
Uysal
Eyüp Bahariye
İşçi
Sigortaları
Cad.
Hastanesi
Yanı
N o . 85
Büro :
Büyük Okur Han
Tel : 27 52 06
Kat
4
S c . 97129
Ali Nihat A b d i k o ğ l u
Süleymaniye Siyavuşpaşa
No. 1 5 / 1 - 2
İmalât Nev'î
Sk.
S c . 97585
Pimsa Nevliiz K a p t a n a
•
Mutfak
eşyası
Mutfak
eşyası
Mecidiyeköy H a r m a n Y o l u Alt Sk.
No. 9 ( P r o f i l e
yolu)
Büro :
Karaköy
Mumhane
Kireç Kuyusu
Sk.
Cad.
6/1
S c . 97781
S a y ç e l i k A d i K o m . Şti.
Sami Yazıcılaroğlu ve Ortakları
Şişh B o m o n t i R u m K i h s e s i A r k a s ı
No. 7
Tel : Jf7 17 81
S c . 97834
A n a d o l u Plâsti k Sanayi i
Mutfak
Embiya Demircioğl u
pikap
Mercan Fuatpaşa
eşyası,
aksamı
Cad.
Ü ç k a p ı l ı S u h u l e t H a n N o . 311
Tel : 21 67 30
S c . 97959
D o ğ u Plâsti k Vefa, Vefa
Veyse l D o ğ d u
Mutfak
eşyası
Mutfak
eşyası
Mutfak
eşyası
Mutfak
eşyası
Mutfak
eşyası
Mutfak
eşyası
Cad.
A l k a n H a n K a t 2 N o . 15-16
S c . 98116
Ferit Sar ı
Mercan
Üç Kapılı Suhulet
Han
N o . 103
S c . 98225
T u n ç Plâsti k
Ferruh Kırhall ı
Aksaray
Yenikapı Yalı
Mah.
K â t i p Ç e ş m e Sk.
29 K a t 2 D a i r e 1
Tel : 21 71 92
S c . 98708
Irak Ticare t - Dursu n Ira k
T a h t a k a l e P a ç a c ı Sk.
S e l â m e t H a n No. 2/27
S c . 98718
Şükrü İ n a n
Vefa Hacı K a d m
Vefa
Mah.
Cad. No. 48/3
S c . 98887
A z i m Plâsti k Sanayi i
Ali N a z m i A b di k
Mercan
No. 36
Üç Kapılı
Suhulet
Han
radyo
imalât Nev' i
ö c . 99021
Mustafa İlter
Sağmalcılar istanbul
N o . 44
Büro :
Tahtakale
Mutfak
eşyası
Cad.
Yavaşça Şahin
Sk.
Y a v a ş ç a Ş a h i n H a n N o . 17
Tcl : 27 96 01
S c . 99286
M u r a t Plâsti k S a n a y i K o l . Şti .
Mustafa K ü ç ü k ve İsak B e b a h a r
Zeytinburnu Demirhane Cad.
Beşkardeşler Sk. 2 n c i Sk.
Sc.
Mutfak
eşyası
Mutfak
eşyası
Mutfak
eşyası
Mutfak
eşyası
99455
Süleyman Kabakhoğl u
Eyüp R a m i Uluyol
Bakırcılar Sitesi N o . 9
S c . 99501
Hüseyin Öze r
Süleymaniye Cad. Siyavuşpaşa
A k s e k i H a n K a t 2 N o . 215
Sk.
S c . 99516
Mehmet Kıh ç
Mercan Fuatpaşa Cad.
Nargileci Sk. S i v a s h o ğ l u
Kat : 2
Tel : 22 42 63
Han
S c . 99557
Sivas Plâstik - Şevki Gülsever
D e m i r k a p ı Keresteciler Sitesi
N o . 40
. MntfPi
r ...r
^^^^^^ '^^^'^
S c . 99896
Meriç Plâstik
Sanayi
Tayyar Meriç
M e r c a n T a c i r h a n e Sk .
Aluç Han No. 13-4/1 -2
^
^^^^^^
^§^^^1
53c. 100094
Öz Sipahi Plâstik Sanayii
Fethi Özsipahi
Sağlacılar Muratpaşa Mah.
İ n a n Sk. 6 5 / A
( D ö k ü m c ü l e r Sitesi arkası)
S c . 101069
Mehmet Yasak
Rami
Mutfak
eşyası
Mutfak
eşyası
Mutfak
eşyası
Mutfak
eşyası
Mutfak
eşyası
M a l t e p e Y o l u N o . 12/3
S c . 101267
Fen Plâstik - Feyzi Dede
Topkapı
Maltepe
Gümüşsüyü
Ulu H a n
Cad.
Kat
3 N o . 32
S c . 101381
Uçar Plâstik - Mustafa
Süleymaniye
Rızık H a n
Tesbihçi
Uçar
Sk.
No. 2/1
S c . 101470
Eti Plâstik - D o ğ a n
Gündüz
A v r a m A l b u k r e k K o l . Şti.
Süleymaniye Hoca Gıyasettin
Mah.
A b a c ı Çeşme Sk.
Svliyagil H a n
Tel: 26
Kat
1
79 15
Sc.101993
Nuray Plâstik - Nurettin Sisoğlu
Karaköy
Emekyemez
Mutfak
eşyası
Mutfak
eşyası
Mah.
F ü t u h a t Sk. N o . 4 2 / 2
S c . 102217
T a m P l â s t i k S a n a y i i A d i K o m . Şti.
Nihat H a m z a ç e b i ve Ort.
Rami
Topçular
Tel : 27 61 36
Kışla Cad.
1/3
Abdik
Plâstik
Sanayii
'
Bahriye Abdik
Mercan
^
Mutfak
eşyası
Uzunçarşı
Üç K a p ı h S u h u l e t
No. 36-37-38
Han
Gc. 103051
Aysan Plâstik Sanayii
Ayhan Dursunali
G ü v e n v e O r t a ğ ı A d i K o m . Şti.
Fener îskele Cad. No. 6
Büro :
Mutfak
eşyası,
- '
Karaköy Fermeneciler Cad.
No. 31/2
Tel : JfJf 15 93 - 49 72 43
'
Sc. 103067
Has Plâstik Sanayii Ziya
Eminönü Demirbaş Mah.
Nazır İzzet Sk. N o . 9
Kat 2 No. 2
İltir
oyuncak
oyuncaj^
S c . 103578
Vefa, Vefa Cad. Alkan Han
Tel : 27 00 66
Sc.
No
7
103841
Ulaş Plâstik İ m a l â t ı
.
Huriş Bulat
Mutfak
Süleymaniye Siyavuşpaşa
eşyası
Sk.
Y e n i O k u r H a n N o . ,308
S c . 104007
İsmail
Unsal
R a m i Bakırcılar
N o . 19
Tel : 22 22 18
S i t e s i 9. B l o k
^""^^^^
'^^^'^
mandal
^
.
Sc. 10418 5
Bozkurt Plâsti k M u t f a
k Eşyas ı
A d n a n Bozkur t
R a m i Bakırcıla r S a n a y i Sites i
11. Blo k No . 1 2
Tel : 21 57 38 - 22 22 18
Bc. 10442 5
Niyazi ü s t a M u t f a
k Bşyas ı
V e f a Darülhadi s Sk . A k H a n
K a t . 2 No . 4
Sc. 10524 1
T e m e l Odabaş ı M u t f a
k Eşyas ı
E m i n ö n ü Uzunçarş ı
Büyük Oku r H a n No . 54-6 2
Tel : 27 61 36
Sc. 10530 7
Ahmet Aydogmu ş Mutfa
k Eşyas ı
Sağmalcılar Bakırcıla r Sites i
11. Blo k K a t 2 N o . 5
Tel : 27 61 36
Sc. 10535 9
Mehmet Merca n Mutfa
k Eşyas ı
Süleymaniye Nazı r İzze t Sk .
No. 9 K a t . 1
Tel : 27 61 36
Sc. 10551 1
Y o n c a Plâsti k M u t f a
k Eşyas ı
Y ı l m a z Alioğl u
Süleymaniye Tesbihç i Sk .
Çelebi H a n No . 7- 9
PLÂSTİK E V EŞYAS I İMALCİLER İ
Sc. 8834 2
Ali Oğulcukl u Plâsti
M e r c a n T a c i r h a n e M a n g a l c ı Sk .
Bektaş H a n K a t 3 N o . 1
k Eşyas ı
PLÂSTİK PROFİ L İMALCİLER İ
İmalât N e v i
öc. 9191 2
Pro-Fleks - M e t i n Uluso y Profi
Edirnekapı Fevzipaş a Cad . No . 31 3
Tel : 21 21 48
l
PLÂSTİK CÜZDA N v e DEFTE R K A B I İMALCİLER İ
Gc. 7090 7
A y h a n P a k Defte
M e r c a n Uzunçarş ı Cd .
r kab ı
Milas H a n No. 9
Tel : 22 69 89
Sc. 7664 4
İ l h a n Plâsti k Sanayi i Defte
Şefik Baydu r
r kab ı
Cağaloğlu Selvil i Mesci t Sk .
Mescit H a n K a t 2 No . 4
r>c. 9374 0
Sabih Oka y ç a n t
a
Tünel Gali p Ded e Cad . No . 103- 4
Tel : 49 63 36
P L Â S T İ K SUN' İ D E R İ C İ L T B E Z İ İ M P E R T E K S
İMALCİLERİ
Sc. 6920 5
Tekirdağ İpe k Pazar ı Imperte
İsrail Altarasla r v e
İzak Altara s K o l . Şti .
1 — Topkap ı Maltep e
B a y r a m a ğ a Sk . 1 0
2 — R a m i Topçula r incirli k Ş e y h
Reşit Sk . No . 1 9 / 5
3 — S u l t a n h a m a m Havuzl u H a n
No. 2 0 / 1
Tel : 21 08 98 - 21 64 10
x
^ imalâ
S c . 78946
t Nev' i
'
Rekor Plâsti k Koli . Şti .
Madenci
î l y a Patelas , Refai l Pes o
Z ü c a c i y e eşyası, ç i ç e k
K a s ı m p a ş a Sururi
Ufak
Tel
:
Şapkası
Mah.
K ö p r ü S k . N o . 10
49 35 87
S c . 79596
Laver T o r n a v e Plâsti k
Çiçek,
Sabunluk
İmalâthanesi
H a m i Dilâverle r
Topkapı Maltepe Otobüs Durağı
k a r ş ı s ı U ğ u r I ş H a n K a t 1 N o . 11
Tel: 21 27 09
Bc. 90131
Durmuş Y ı l d ı r ı m
K a s ı m p a ş a T a b a k h a n e Cad . N o . 50
Tel : 49 57 // 7
S c . 90624
M e h m e t Gürma n
Sultanhamam
Plâstik
Çiçek'
Plâstik
Çiçek, O y u n c a k
Plâstik
Çiçek
Plâstik
Çiçek, O y u n c a k
Aşirefendi Cad.
G ü r ü n H a n K a t 9 N o . 937
S c . 92034
M e h m e t Gülvendi k
Beyazıt Süleymaniye
Siyavuşpaşa Bereket H a n K a t
1
N o . 17-18
S c . 92144
A s r î Plâsti k
M u s t a f a İsmailoği u
Tahtakale Uzunçarşı Cad.
Tesbihci Sk.
Çelebi H a n N o . 5 B o d r u m K a t
Tel : 27 03 36
S c . 96443
Öztaş Plâstik
Ramazan
Plâstik
Öztaş
Sultanhamam
K a t 3 N o . 339
Tel : 27 08 21
Gürün
Han
Çiçek
İmalât Nev' i
'
Hc. 100567
Hür Plâstik - M u h a r r e m B a ğ d e l e n
K a s ı m p a ş a B a ş h a n e Sk. N o . 16/4
Plâstik
Çiçek
PLÂSTİK BİDO N İMALCİLER İ
S c . 62142
M a h m u t Ser t
Küçükpazar Mehmetpaşa
N o . 50
Tel : 27 93 65
Yokuşu
Plâstik
Bidon
Bidon,
Fıçı,
S c . G6455
Mahmut Sayha n
R a m i T o p ç u l a r Çiftçi Ali Sk. 7/4
Tel : 21 75 77
Çanta
Sc.-70352
Habip İlti r
.Bidon, K a v a n o z
1 — Mercan îsmetiye Cad.
Cij^avuşpaşa
S k . N o . 14
2 — Mercan îsmetiye
Şahende
Tel : 27 38 J,3
Cad.
Sk. N o . 14/4
İle. 75567
Ş a h i n Plâsti k Sanayi i
Sadık Ş a h i n
Bidon, Sürahi,
Leğen
Bidon, Mutfak
eşyası
T o p k a p ı M a l t e p e D e m i r c i l e r Çarşısı
Çifte Havuzlar Y o l u H a s t a n e
Sk.
No. 2/3
:3üro :
T a h t a k a l e U z u n ç a r ş ı N o . 273
Tel : 22 81 32 - 27 11 61
Sc.75809
H a f i f Dülgeroğl u
K ü ç ü k p a z a r K ı b l e Ç e ş m e Cd .
A l t a n H a n K a t 2 N o . 92
Tel : 27 11 60
Kırtasiye Malzemesi
^ imalâ
t Nev' i
S c . 78340
'
Dimosteni Paymopolo s
Küçükpazar M e k t e p Sk. No. 13/4
Tel : 27 27 06
S c . 88124
T a ş k m Plâsti k - K â z ı m Taşkı n
-
Bidon,
Kapak
Bidon, İbrik
Süleymaniye Fetva Yokuşu
Nazır izzet Sk. No. 9 K a t 2
S c . 38468 !
r
Halil Poyra z
Bidon,
R a m i D e m i r k a p ı K e r e s t e c i l e r T.oğen
Direksiyon
simidi
, Pikap kutusu
Sitesi N o . 154/1
S c . 94805 1
Fotîs Kaini
Tel :
U 7 i 02
S c . 94805
Fotis K a i n i
Karaköy Hoca
No. 40/44
Tel: U 71 02
h
Tahsin
Bidon
kapak
Sk,
S c . 95684
Altın Yıldı z Vefa
Cafe r Kele ş
B i d o n , fıçı
S a r ı b e y a z ı t C a d . N o . 25
S c . 97565
Oğuz Plâsti k Sanayi i
Bidon, Fıçı
Ali İ h s a n Oğu z
Bakırköy
Şirinevler
K ö y y o l u 17. S k . N o . 2
Tel :
22 42 63
S c . 97623
Dursun Eşre f Abdi k
Sağmalcılar Dökümcüler
Bidon, Kapak
Sanayi
S i t e s i 2. B l o k N o . 4
S c . 97666
Şark Plâsti k Sanayi i v e
Ticaret K o l . Şti .
Nihat Abdioğl u v e Nizametti n
Abdik
Mercan
Rızapaşa
T ü r k P l â s t i k H a n N o . 16-18
Uzunçarşı
Cad. H a v a n c ı Sk.
A y d o ğ a n H a n N o . 202-203
Bidon, mutfak
eşyası
S c . 101092
B a t g ü n Plâsti k -
Hali m Batgü n
Mercan Fuatpaşa
Üç Kapılı
Bidon,
testi
Cad.
Suhulet Han
N o . 409
S c . 101373
Ş e n g ü n Plâsti k - Yusu f Ş e n g ü n
Sağmalcılar
B i d o n , Şişe
Bakırcılar
Ramazanoğulları
Sitesi
No. D - 6 / A
S c . 101374
Ender Plâsti k Küçükpazar
Bodrum
M u s t a f a Dönde r
Hoca Gıyasettin
Sk. N o .
Bidon
Mah.
8/1-2
Tel : 27 26 75
r.c. 102150
Baktır Plâsti k Eminönü
A h m e t Baktı r
Bidon, Kavanoz,
Testi
Tahtakale Deveoğlu
y o k u ş u C i v e l e k H a n K a t 4 N o . 403
Tel : 27 07 69
İle. 103043
K u r t Plâsti k - M u s t a f a Büyükkur t
Bidon,
Kavanoz
Bidon,
Kavanoz
S ü l e y m a n i y e Nazır İzzet Sk.
N o . 9 K a t 3 N o . 202
13c. 103992
Nurten Z ü m r ü t
Rami
Ram_azan
Oğulları
Sitesi
5. B l o k N o . 9
Tel : 27 61 36
S c . 104668
O s m a n Kükürtçüoğî u
Süleymaniye Fetva Yokuşu
Nazır İzzet Sk.
9/5
Bidon, Kavanoz, Fıçı
île. 105240
S e r f a e t t i n Alıc ı .
Mercan
Bidon, Fıçı
Ş a h e n d e Sk .
İsmetiye Cad. No. 9
Tel : 27 61 36
PLÂSTİK HORTUM , ŞERİ T A Y A K K A B I
İMALCİLERİ
S c . 50534
Cemil K a r a y a k a
Bakırköy L o n d r a asfaltı
Pe-re-ja
fabrikası arkası Tut Fabrikası
Tel : 71 19 80
plâstik Eşya
Hc. 59113
Ç i f t Kurtla r Plâsti k Eşy a
Plâstik Ayakkabı
Sanayi v e Ticare t
H a m d i Serve t M a v i
Sağmalcılar İstanbul
Cd.
P T T Karşısı B o d r u m K a t No. 3
Tel : 22 25 10
Büro :
Çarşıkapı
Küçük Yol Geçen
Han
N o , 17
S c . G5498
Ş ü k r ü O c a k Hortu
T a h t a k a l e Şeh D a v u t H a n ı Sk.
m
No. B
Tel : 22 23 67
S c . G8165
K o ç Plâsti k S a n a y n
M a h m u t Demi r
Rami
T o p ç u l a r Tikveşli Sk.
U l u y o l N o . 18
Tel : 21 69 21/
Ayakkabı
Gc. 70318
imalât
~
Aklioğıış - A g o p Koguşoğlı ı
Hortum
Beyoğlu Yenişehir
D o l a p d e r e Ç a l g ı c ı S k . N o . 25
Tel : Jı.9 37 57
nc.75429
Can Plâstik Sanayii
M. Mes'ut Çoşkuncan
R a m i Fabrikalar Cad.
Bakırcılar Sitesi 4 - B B l o k
No. 33-84-85
:^üro :
Hortum
Tahtakale Asri î ş Hanı
Zemin kat No. 3
Tel : 27 27 65
o c . 84567
E r o l T u n e r Ticare t
Ü s k ü d a r H a l C a d . N o . 13
Tel : 36 51ı 05
Hortum
I3c. 84969
U n s a l M e m i ş Demi r
Topkapı Maltepe
Gümüşsüyü Somer
Üst K a t N o . 51-52
Tel : 22 80 16
2 — Tahtakale
K a t 1 N o . 14
Hortum
Sanayi
Büyük Okur
Sitesi
Han
S c . 88487
Elzo K o l . Şti . - B . Yako f Elkade f
Maltepe Y e n i Y o l Çıkmazı Sk.
A l t a y î ş H a n ı N o . 57
Tel : h5 39 06
Büro : U 81 59
Hortum
Nev'i
Ge. 88929
Nuh İthalâ t
Hortum
Sebahattin D e m i r v e Ort .
Adi K o m . Ştî .
Tahtakale
Büyük Okur
Han
N o . 27 - 28
Tel : 27 35 39
Gc. 89698
L o k m a n Plâsti k - E m i n L o k m a n
Topkapt Davutpaşa
Cad.
Hortum
Sanayi Çarşısı
D B l o k u 8 9 / A ( E s k i 103)
Tel : 21 17 16124
Gc. 89963
G ü n Plâsti k Profi l Sanayi i
Hortum
M u s t a f a G ü n a y Çoşkunea n
Vefa Kâtip Çelebi Cad.
Darülhadis Sk. A k H a n Z e m i n K a t
Tel : 27 05 49 - 27 84 22
Gc. 90069
M . B a h a t t i n Gülteki n
Tahtakale
Hortum
P a ç a c ı Sk.
S e l â m e t H a n N o . 53 K a t 4
Gc. 90614
Sara Abravay a
Hortum
Mercan Süleymaniye
Ş a h e n d e Sk. 17/2
Gc. 91461
J e t P l â s t i k Sanayi i A d i K o m . Şti .
Kâzım İnan
Vefa
ve Ort.
Kâtip Çelebi Cad.
M u h a d d i s Sk. 3 / A
Büro :
Eminönü Beyazıt Yolu
Ş a h e n d e Sk. F e r a h
Tel : 27 25 80
Han Kat
1
Hortum
He. 91535
Abbas A y g ü n
Conta
K a r a k ö y Yemeniciler Cad.
Nohut
Çıkmazı Sk.
2/5
Sc. 92506
Arif Pandu r
Hortum
Mercan Şahende
Tel : 27 18 83
Sk.
4/2
S c . 95007
Güvenal Plâsti k K o l . Şti .
Hortum
İdris, Fahretti n Tuğc u
Merkezefendi
Gümüşsüyü
Cad.
No. 10/B
Topkapı - Maltepe
Büro :
Süleymaniye Siyavuşpaşa
Sk.
Y e n i O k u r H a n N o . 19-20
Tel : 22 62 13
S c . 100295
G a r a n t i v e Profi l Plâsti k Sanay i
Hortum
M e h m e t Al i Derel i
Eminönü
Tahtakale
T o m r u k S k . N o . 5/3
Tel : 27 61 53
S c . 100763
Özeniş
Hortum
Ali Rız a Tavuskuş u
Tahtakale Bestekâr
No.
Basri
Sk.
3/5
S c . 101503
S e m a Plâsti k Sanay i
Hasan Uzu n
T a h t a k a l e P a ç a c ı Sk. N o . 4/1
Hortum
He. 10165 9
Cebeci P l â s t i k
Hortum
M e h m e t Cebeci
Vefa Muhaddis
Sk.
Ş a h i n G ü r k a n H a n K a t 1 N o . 1/2
S c . 102115
A y dm Plâsti k
Mehmet
Hortum
.^ydm
Aksaray Davutpaşa
Kasap
İlyas
C a d . I s p a n a k S k . N o . 27
S c . 102552
E m e k Plâsti k
Hortum
Mehmet Tuğc u
Süleymaniye Siyavuşpaşa
Yeni Okur
Han
Sk.
305-306
04
Tel : 22 91
S c . 103156
Temiz İ ş - Duni k Demi r
Karaköy
Hortum
- E m e k y e m e z Mülver Sk.
No. 9
Tel : H 51,- 16
Sc.
104141
Ekşioğlu Plâsti k
Osman
Hortum
Ekşioğlu
Süleymaniye
Şahende
Sk.
F e r a h H a n N o . 24
Tel : 26 61 03
S c . 104508
Dursun Özbili r
Eminönü
Hortum
Tahtakale
Deveoğlu Yokuşu Aralık
Sk.
Küçük İsmail Faik Bey H a n
3-6
Mutfak
İ3c. 90948
Askı
Mehmet Dedasan h
.Eşyası
Oyuncak
M e r c a n Fuatpaşa Cad.
Nargileci Sk.
S i v a s h o ğ l u H a n K a t 5 - 12
S c . 91598
Özen Plâstik - Ali Kapuc u
G e d i k p a ş a C a m i i Sk.
Sözen Han Kat 1
Sc.
Saç
fırçası
Sabunluk,
Semaver
91741
Mecit Şentür k
Vefa
Sabunluk,
Darülhadis
Sk.
kulbu
Ak Han Kat 1 No. 4
Tel : 22. 58 05
S c . 92728
İris Plâsti k
H a y i m Valans i v e Ort . K o m . Şti .
K a s ı m p a ş a Pir
N o . 8/1
Tel : 49 54 79
Hüsamettin
Klozet kapağı,
Sürahi
Ördek
Çay ve K a h v e
Tabağı
filcanı
Sk
S c . 93336
A y d m Duru k
Mercan Fuatpaşa
Üç K a p ı h
Suhulet
Cad.
Han
Tel : 27 48 57
N o . 47 v e 71
S c . 93610
Burç Plâsti k
Sabunluk,
Ester Vu r
Tarak
T a h t a k a l e P a ç a c ı Sk.
S e l â m e t H a n N o . 23
Tel : 22 47 87
PLÂSTİK S U N İ ÇİÇEK İMALCİLEEÎ
S c . 69823
Nurettin Akarı n
Kasımpaşa Küçük
A ğ a ç K ö p r ü Sk. 8
Plâstik
Piyale
Çiçek
Sc. 7697 9
İzak v e Y o m t o B e n b a s o n v e K u m a
ş Süngerlem e
Biraderi K o l . Şti .
Beyoğlu K u l e Sk . No . 34-3 6
Tel : 49 15 69
nc. 3508 9
N a m împertek s v e Polietile
n tel a
Pandazot İ m a l â t h a n e s i
Arşavir Y e r e c y a n
Topçular Çeşm e Sk . No . 8
Tel : 21 59 68
Bc. 3966 5
Naylon E m p e r Teksti l K o l i . Şti . Imperte
x
Mustafa Kur u v e Yahy a U z
Silivrikapı. Cad . Doku r H a n
No. 5 2 / A 19- 1
MekslTdre Chignol i Plâsti
k sü s eşyas ı
Karaköy Yükse k Kaldırı m
Şimşek Apt . 1 4 / 1 2
Tel : Jf4 72 7Jf
Îenan^Turantekin Kolony
a kapağ ı
E m i n ö n ü Fincancıla r Cad .
M a h m u d i y e H a n K a t 3 No . 3 2
Tel : 22 92 4S
Gc. 8697 2
Özgen Plâsti k -
Rıfk ı Özge n Plâsti
T o p k a p ı M a l t e p e Kışl a C a d . 2 6 / 2
Tel : 22 80 16
Büro :
T a h t a k a l e Büyü k Oku r H a n
Kat 1
No . 11 2
k sü s eşyas ı
imalât Nev i
Sc. 8719 8
G ü m ü ş Plâsti k Ticare t K a l e
m tra ş
Nairn Kızılda ğ
F a t i h N a l b a n t D e m i r Sk .
No. 2 2 Z e m i n K a t No . 1-2- 3
Büro :
T a h t a k a l e T o m r u k Sok .
T o m r u k î ş H a n N o . 30 3
Tel : 27 46 85
Sc. 8768 4
Varol Plâsti k O y u n c a
Hatice Varo l
Süleymaniye Siyavuşpaş a H a
No. 1 0 - 3 9 - 4 0
Tel : 27 24 08
k
n
Sc. 8867 7
T^'Z'^^'T.
Mutfa
Tahtakale Uzunçarş ı
k eşyas ı
Büyük Oku r H a n No . 59-6 4
Tel : 22 67 63
Sc. 8910 2
Remzi Buzluda ğ î^ei
2. Leven t K r i z a n t e m Sok .
4. Ar a No . 4
Tel : 63 42 16
, Paye t
Sc. 8976 1
Sc. 8976 3
Veysel ö z k u r t Oyunca
Uzunçarşı Paçac ı Sok .
Selâmet H a n N o . 5 5
k
Sc. 9299 7
İ s m e t Savu l
Plâstik Sa ç fırças ı
Feriköy K u r t u l u ş
Azak Sok . N o. 3 2 / 2
Tel : 39
56
K L O Z E T K A P A Ğ I İMALCİLER İ
Sc. 5438 1
Akribas Ökse n
Topkapı Maltep e Yeniyo l 1/ 6
K a r a k ö y T ü n e l C a d . N o. 56
Tel : H 55
Klozet kapağ ı
42
Sc. 6755 1
R a f e t Taviloğl u
Klozet kapağ ı
Tabure
Hasköy Haskö y C a d .
No. 2 5 0 / b
Tel :
U SO 51
Sc. 7144 0
Sellüloit k a p l a m a
Sedef Sanayi i
M u s t a f a Özcanoğl u
Y e n i Şehi r Vişnec i S o k .
No. 2 6 K a t 3
Tel:
U S8 58
Sc. 7446 3
Dimitri Psimenepulo s
Agop A n d o n y a n
D i m a ğ Kollekti f Şirket i
Şişli E l m a d a ğ C a d . N o. 13 4
Elektirik malzemes i
BAKALİT EŞY A
Sc. 6952 9
Roket Ferdinan t Paçac ı
G a l a t a A r a p c a m i Perşemb e Pazar ı
Bakır Sk . N o . 7 /5
Klozet kapağ ı
S c . 8949 3
Güngör
Yeşiltan
1 — E y ü p Keresteciler Sitesi N o . 1 1
M u t f a k eşyası
sapı
2 — Sağmalcılar Ramazanoğlu
Sitesi C B l o k 4
Tel : 21 \o H - 22 90 64
Sc. 9014 6
Devrim Bakali t
Haydar İçi n
R a m i Fabrikalar
Mutfak
eşyası
sapı
Yolu
Bakırcılar Sitesi 3 . B l o k N o . 6 7
Tel : 49 94 18
S c . 10188 6
Dekor M e l a m i n A d î K o m . Şti .
K o ç o K a r a b i n a s v e Ort .
4. L e v e n t Ç e l i k t e p e M a h .
Mutfak
eşyası
Eski B ü y ü k d e r e Asfaltı üzerinde
N o . 11 1 K a t 2 B ö l ü m ( B )
Korkut Han
Tel : 63 45 69 - 22 85 67
S c . 5265 5
İsak A n a h
Karaköy
Tabak
Balıkpazarı
Kardeşim
Sk.
Kurşunlu
Han
v.s.
No. 27-14/ 1
Sc. 9976 5
N i l s e m Plâsti k Sanayi i
Hasan Ça m
Masa ve Sandalye
Topkapı Davutpaşa
ayaklarına plâstik
Cad.
Serçekale Sk. 6 . B l o k K a t 1
No. 7
3c. 7665 4
Hikmet Alakuşteki n
^efa H a c ı k a d m Mah.
Birol ( A s l a n e r ) î ş H a n ı
Kat No, 1
Ağızhk
Büro
eşyası
patik
Sc. 9076 3
M u s l i m Yıldı z
Tornavida sap ı
T a h t a k a l e T o m r u k Sk . N o . 6 / 2 - 3
Tel : 22 Jf7 11
G Ö Z L Ü K ÇERÇEVES İ İMALCİLER İ
Sc. 5660 9
İbrahim Yiği t
Tahtakale Kantarcıla r
Y e n i Kozluc a H a n K a t 5 No . 7
Tel : 27 75 10 I 10 ^ 27 22 25
Sc. 6750 1
Semih Uygu n
G ü n e ş gözlüğ ü c a m ı
Oyuncak gözlü
k
F a t i h Akşemsetti n Cad . No , 4 3 / 9
Tel : 21 38 24
Sc. 7977 2
M u s t a f a Güvene r
G ü n e ş gözlüğ ü c a m ı
Çemberlitaş Dizdariy e . Çeşme Sk .
No. 3 4 B o d r u m K a t
Tel : 27 17 60
Sc. 8324 7
Mükremin Aslankay a
G ü n e ş gözlüğ ü
M e r c a n T a c i r h a n e Sk .
3 K a p ı h Suhule t H a n No . 1 5
Tel : 22 43 41
Sc. 8711 1
M e h m e t A l i Özkantarc ı
G ü n e ş gözlüğ ü
Süleymaniye Şahend e Sk . N o . 1 7
Tel : 22 45 49
Sc. 8986 5
R e m z i Kesic i
V e f a M u h a d i s Sk .
Şahingür H a n N o . 7 - 8 - 9
Tel : 27 90 08
G ü n e ş gözlüğ ü
Sc. 9306 0
Sezai Demirkay a
Vefa Darülhadi s Sk .
G ü n e ş gözlüğ ü
No. 9 A k h a n K a t 2 No . 5
Tel ı 22 14 21
Sc. 9795 5
A s k e r - H a s a n Bozsek i
V e f a Sarıbeyazı t Cad . No . 2 5
Tel : 27 75 35
G ü n e ş gözlüğ ü
P L Â S T İ K Y E D E K ' P A R ÇA İ M A L C İ L E R İ
İsak Töle k
Beyoğlu Yenişehi
r
Plâstik ot o ca m
Bülbül M a h . Gölbaş ı Sk . No . 5 7 / 2
Tel : 49 56 84
Sc. 5285 7
Hrant Mardikya n
Cağaloğlu Hobya r M a h .
C e m â l Nadi r Sk .
Büyük Mila s H a n K a t 3
No. 178-209-21 0
Tel : 22 01 33
Sc. 6176 5
A t l a s Plâsti k E v i
Cavit
Eski l
Radyo parçalar ı
Karaköy Ahbab a Yokuş u
Felek Sk .
Felek Apt . Z e m i n K a t
Tel : 49 87 98
Sc. 6559 5
Süleyman A y g ü n
K a s ı m p a ş a K ü ç ü k Piyal e
Yeni Y o l No . 10 3
Tel : 49 55 46 - 44 64 20
Radyo, telefo n parçalar ı
îmalât N e v i
^ c . 6969 3 -
—
İnan - Muhitti n İna n
Ocak parçaları
\
Sağmalcılar İstanbul Cad.
T ü r k Petrol Ofisi Karşısı 8 6
Tel : 21 77 86
S c . 7982 4 '"
^
Bahri A l p
Çamaşır makinası
B a k ı r k ö y Cevizlik A l Lâle Sk.
Oto parçaları
No. 17/ A
Tel : 71 67 61
S c . 8591 0
Elyas Güzelkay a
Pangaltı Bilezikci
Buz dolabı
parçaları
Sk. N o . 134/A
Tel : 47 67 01
S c . 8960 0
Halit Ö z t o k
...'î
Bakırköy Kartaltepe Mah.
Tekstil makinaları
Yedek
paçaları
Radyo
parçaları
Şanhasker Sk. 12/ C
S c . 8965 0
G Ü n a l K o l . Şti .
Ali K a y h a n
Günaydın K u l
Karaköy Necatibey Cad.
K a r a Ali K a p t a n Sk. N o . 19/ 1
Tel : 49 73 99
S c . 9065 5
Ç a n Bakali t
Plâstik İşler i -
M u t f a k eşyası
İslâ m Ağala r
Karaköy Emekyemez
Mah.
M ü r v e t Sk. N o . 14/ 1
Tel : 44 40 90
S c . 9125 4
Sercan Plâsti k - Nac i Ö z c a n
O r t a k ö y O s m a n z a d e S k . N o . 14-16
Tel : 46 30 13
Radyo
parçaları
\' '
î m a l â t Nev' î
—'
S c . 9203 5 :
Ali K e m â l A k b a ş R a d y
Mercan Fuatpaş a Cad .
3 K a p ı l ı Suhule t H a n 33
o parçalar ı
S c . 9922 1 »
Işın Plâsti k
Nezihe I ş m ,
Muhteli
K a r a k ö y M e r t a b a n i Sk . No . 1 3 / 1
Tel : U 16 11
f parçala r
S c . 100494/4641 4
H a s a n A l ı A y gun t
4.- t
4 . Leven t BüySkder e Cad . 8 7 " ^ ^ ' " '
Tel : 47 38 52
^ "'^'''
^ P"'^^^^^ "
Sc. 10119 6
Ayyıldız Plâsti k Sanayi i K o l . Şti. B u
z dolabı , Çamaşı r
Ali Ayyıldı z v e G ü n g ö r Ayyıldı z m a k i n a s
ı aksam ı
Galata Kemanke ş M a h .
Döşemeci Sk . N o . 1
Sc. 10336 0
Davit A k e r m a n T o r n a v i d
M ü l e y m a n i y e İmarec i Sk .
Alev H a n N o. 3 /4
a sap ı .
PLÂSTİK SUN 'İ Dİ Ş İMALCİLERİ :
^ '—
Sc. 3502 8
A r m e n a k S aryan Halef i
A g o p S aryan ^
G a l a t a Bereketzad e M a h . '
S u n ' i di ş
1
. -
Banker Sk , Y u s u f o ğ l u H a n K a t 5
Tel: 44 12 94
Sc. 7887 3
AJturicu Ticare t v e İ t h a l â t Sun'
Zeki Altunc u
T o p h a n e K a r a b a ş Deres i Sk .
No. 4 2 K a t 1
Tel : 49 12 76
i di ş i
' '
Sc. 8209 0
Beyoğlu Di ş Polikliniğ i
Sun'i di ş
R . Al i Rüstemzad e v e
Ortağı K o l . Şti .
Galatasaray H a m a l b a ş ı Cad . 1 0
Tel : U 47
45
Sc. 9671 9
A l f a Di ş Laboratuar ı
Sun'î di ş
Y u n u s Pake r
Aksaray Gençtür k Cad .
No. 1 3 Dair e 4
Tel : 27 83 35
ORTOPEDİK ALETLE R K O L V E A Y A K L A R
Sc. 10132 0 '
Öztürk Ortaped i
Ahmet Babatutma z
Beyoğlu H a m a l b a ş ı Cad . N o . 5 2 / 1
Tel : 44 47 52
IŞIKLI V E IŞIKSI Z R E K L Â M İŞLER İ
Sc. 4936 9
Misel Spinocchi a
Işıklı reklâ m
G a l a t a Okç u M u s a C a d . N o . 5
Tel : 44 H 12
Sc. 8597 0
D o p a y Plâsti k
Işıkh r e k l â m
Mustafa Vef a
D o ğ a n Usl u v e Ort . K o L Şti .
R u m Kilises i A r k a Sok . N o . 2 S
Tel : 48 64 84 I 9
Sc. 10434 1
D e t a y R e k l â m - GoşKp n T u n a
Hasköy O k m e y d a n ı C a d .
Keçeci Pir i C a m i i Sk . 5
Tel : 49 91 05
Işıkh reklâ m
GRAMOFON PLÂKLARI l'MALCİIiERÎ
İ m a l â t Nev' î
Sc. 7332 5 •
Aras Plâ k Ev i - O n n i k A r a s Kartposta
Taksim Feridiy e
l plâ k
K ü ç ü k Duvarc ı Sk . 2 / A
Tel: 41 59 15
Sc. 8070 7
G r a m o f o n Plâskçılı k Tic . Ltd . Şti . G r a m o f o
Merkez : O s m a n b e y Halâskârgaz i
Cad. No . 20 2
n plağ ı
İ m a l â t : R a m i K ü ç ü k k ö y Vald e
Suyu Cad . No . 1 3
Tel : 47 59 15
Sc. 9701 0
M o d a Plâ k - M a h m u t Tezca n G r a m o f o
Beyoğlu İ m a m Sk . No . 7
Tel : 45 26 01 - 49 98 92
n plağ ı
PLÂSTİK OYU N TAŞLAR I İMALCİLER İ
Sc. 9179 3
K o n k e n K o L Şti . K o
Y a ş a r A b l a k v e Sali h P a k k a n
n ke n oyu n taşlar ı
Beyoğlu Kuloğl u Sk . No . 1 1
Tel : 49 26 52
Sc. 9678 6
Necati Özdile k Tavl
Çakmakçılar Y o k u ş u
Büyük Valid e H a n No . 3 1
Tel : 21 54 42 ;'
a pul u
PLÂSTİK A Y A K K A B I ÖKÇ E V E TABAN I
İMALCİLERİ
İ m a l â t Nev' î
Sc. 6528 8
Erhan Ayranc ı Taba
1 — T o p k a p ı G ü m ü ş s ü y ü Cad .
n
Y e n i Y o l No . 5
2 — Çarşıkap ı Cad . K a r a b a b a Sk .
No. 15-1 7
Tel : 27 57 67
Sc. 8365 6
Fahrettin Eryiği t Taban
, Bo t
Edirnekapı Savakla r Cad . No . 6 / 3
Tel : 21 50 73
Sc. 8724 6
Mevlût Z e n g i n Ayakkab
ı ökçes i
Z e n g i n Ökç e v e T a b a n İ m a l â t ı
Kocamustafapaşa
S ü m b ü l Efend i Çarşıs ı No . 2 4
Tel : 21 5Jf 77
Sc. 9456 1
İ s m e t S a ğ m a n Ayakkab
ı ökçes i
R a m i Topçula r İncirl i Sk .
B a h ç e Y o l u No . 5 / 8
Tel : 27 18 94
DİŞ FIRÇAS I İMALCİLER İ
Sc. 7465 8
T e k n o Plâsti k K o l . Şti . Di
ş fırçası , sap ı
Nesim Y ü z a r ı v e M i ş o n A l y o n m u h a f a z a s
S u l t a n h a m a m Aşirefend i Cad .
G ü r ü n H a n B o d r u m K a t No . 2 6
Tel : 24 42 70 - 82
ı
Sc. 10408 7
Pasifik Di ş Fırçalar ı Sanay i v e
Ticaret
Diş fırças ı
Fazlı Tunalıgi l Pola t A l t ı n d a ğ v e
Ort. A d i K o m . Şti .
Bakırköy Beşyo l Halkal ı Y o l u 4 4
Tel : 73 7Jf 52
E M Z İ K İMALCİLER İ
Sc. 7701 6
Abdülkerim Y a v e r
Zeytinburnu Y e n i d o ğ a n M a h .
4 2 / 4 Sk . No . 1 5
Tel : 71 53 29
Balon, Emzi k
YOĞURT, DONDURM A KAPLAR I
PLASTİK LEVH A İMALCİLER İ
Sc. 6014 9
İleri Plâsti k Fabrikas ı
Adil Çiçe k
Plâstik levh a
1 — Şehremin i M i m a r K a s ı m Cad .
No. 6 1
2 — M a h m u t p a ş a Tarakçıla r Cad .
No. 5 5
Tel : 27 78 03
Sc. 8597 0
D o p a y Plâsti k
M u s t a f a V e f a , D o ğ a n Usl u v e
Yoğurt, dondurm a k a b ı
Ort. K o l . Şti .
Feriköy R u m Kihses i Ark a Sk . 2 5
Tel : 48 64 84 / 9
Sc. 9130 3
C a m Çeli k Ticare t v e
S a n a y i L t d . Şti .
Ortaköy Y a l ı Çıkmaz ı No . 1 0
Büro :
K a r a k ö y Tersan e Caddes i
İzsol H a n No . 3 4
Tel : 48 17 58
Plâstik levh a
PLASTIK BOYALAR
ÎMALÎ
İmalât N e v i
Sc. 8599 4
Plâstik boy a h a m
Plâstikolar Ticare t v e
maddesi
S a n a y i L t d . Şti .
Dolapdere Deres i Sk . No . 1 1
B e y o ğ l u istiklâ l C a d .
M ü e y y e t İ ş H a n N o . 39 4
Tel : U 52
13 - U 80
21
Sc. 8733 1
P o h etile n boy a
B e t a Plâsti k S a n a y i
hülâsası
Abidin Öre n
T o p k a p ı G ü m ü ş s ü y ü Cad .
G ü m ü ş H a n No . 2 4
Tel :
21 07 93
P R O T E Z İŞLER İ
Sc. 8680 5
Lâtif A t a s o y
B e y o ğ l u N a n e Sk . N o . 1 8 / 2
Tel: U
58
82
Sc. 8714 5
Z a h n L a b o r M a r i a Di ş Protez i L a b .
Yusuf Tal e
Beyoğlu B a l o Sk . K a l k a n A p t . 2 6
Tel : H 88
12
Sc. 88884
D e n t a l L a b o r Di ş Protez i
Laboratuarı
M e b m e t Serda r
B e y o ğ l u istiklâ l C a d .
No. 154-15 6 K a t 3
Tel: 22
26 67
-
49 36 82
ORTOPEDİK CİHA Z İMAL İ
İmalât N e v i
S c . 16964
Atanaş Kifides
Halefi
Hristo Kifidi s
Beyoğlu Asmaaltı
Mescit
K a l k a v i Sk. N o . 4 Sümer Apt. K a t 1
Tel : U n 29
PLÂSTİK ELEKTRİ K MALZEMES İ V E SAİ R
Sc.
66745
Z a p Bakali t Plâsti k İşler i
A d i K o m . Şti .
Takoz, sap
K o s t a n d i n o s Panayotid i v e Ort .
Galata Emekyemez
No. 11/2
Mürver
Sk.
S c . 73026
Hayri K a n l ı
Karaköy Emekyemez
D e v e d i k e n i Sk. 14/1
Tel : 49 91 61
Elektirik
malzemesi
Elektirik
malzemesi
Elektirik
malzemesi
Mah.
S c . 78259
Ş u l e Ticarethanes i
H i k m e t Akçokra k
K a r a k ö y Bankalar Cad.
Y a n ı k k a p ı Sk. S u m a H a n
Tel : 49 40 45 - 45 49 92
Sc.
N o . 112
80568
K u t l u h a n Çilingiroğl u
M e r c a n Fuat Paşa Cad.
•3 K a p ı h S u h u l e t H a n N o . 4 0 2 - 4 0 3
\
S c . 8326 8
Ünal Karde ş Şalte
r imal i
1 — 4 . Leven t Karşıs ı
Eski Büyükder e Cad . Prolatek s
Yanı
2 — G a l a t a O k ç u M u s a Cad .
B a n k a l a r Saray ı H a n 1 0
Tel: 49
33 57
Sc. 8949 2
Ramazan Türid i Çeşitl
i du y
S a ğ m a l c ı l a r Uluyo l
R a m a z a n o ğ u U a r ı Sites i
3. B l o k N o . 4 K a t 2
Sc. 8950 8
Teknik Bakali t Elektri
k malzemes i
Niyazi Ecevi t
E m i n ö n ü Ati k i b r a h i m Paş a M a h .
Paşa C a m i Sk . No . 11/3- 6
Tel: 22
78 45
Sc. 9065 5
Çan Bakali t Elektri
k malzemes i
Plâstik İşler i
tslâm Ağala r
Karaköy Emekyeme z M a h .
Mürvet Sk . N o. 1 4 / 1
Tel:
44 40 90
Sc. 9184 6
Otomat Elektri k Sanay i Elektri
k malzemes i
ve Ticare t - Selâhatti n Baki ç
Karaköy B a n k a l a r Y a n ı k k a p ı C a d .
Mürver Sk . 4
Tel :
44 04 28 -
49 36 31
Sc. 9685 0
Engin Elektri k Sanay i :
Elektri
Tada Topç u Tarabulu ş
Bankalar C a d . Y a n ı k k a pı Sk .
S u m a H a n No . 7/40 8
Tel:
44
28 98 - 49 85
04
k malzemes i
imalât
Nev'i
S c . 9787 3 "
İsmet Eran
Şişhane iskender Cad.
N a z h H a n ı m Sk. N o . 33/ 1
Tel : 49 45 97
Elektrik
malzemesi
Elektrik
malzemesi
Elektrik
malzemesi
Elektrik
malzemesi
Elektrik
malzemesi
Elektrik
malzemesi
S c . 9793 3
Hasan Fehm i K a r a k u ş
Sağmalcılar Muratpaşa Mah
Siteler Cad. 2 . B l o k N o . 3
.
S c . 9818 9
ö k e Ç e ş i t Pazar ı - i s m e t ö k e
Mecidiyeköy K e r v a n G e ç m e z Sk.
No. 6/5-6 A
Tel : 49 08 65
S c . 9947 5
Emine Aydı n
Sağmalcılar Murat Paşa
K â m i l Cad. No. 8 5
Mah.
S c . 10205 5
T a m Bakali t Naylo n Ticare t
Hilmi A s l a n t a ş
Kumkapı iskele Cad.
Kömürcü Mustafa
Tel : 27 09 14
Sk. 3
S c . 10254 5
Salih M e m d u h K a r a h a n
Karaköy E m e k y e m e z Mah .
E m e k y e m e z Sk. N o . 10/ A
Tel: 49 91 61
'
r 'r^'
S c . 10411 2
Karakuş imalâthanes i ^
Hüseyin A v n i K a r a k u ş
Keresteciler
Elektrik
Sitesi
Çayırlar Sk. N o . 3 / A '
\
malzemesi
S c . 104525
Nur Bakali t
Elektrik
malzemesi
B u r h a n Varı ş
Üsküdar
Ümraniye
Alemdağ Cad. Rüzgârlı
No.
Sk.
8/1
Tel : 49 89 39
S c . 105383
J V I İ - D A - J O Bakali t S a n a y i Elektri
k malzemes i
M i s e l Çirpru t
Galata
Şimşir
Kuledibi
Sk. Nur
Han
No. 30/8
Tel : 49 62 73
PLÂSTİK KABL O İMAL İ
S c . 78223
Ereks Te l Çekm e
Plâstik
kablo
Anten İmalâthanes i
Mazhar Mec i
T o p k a p ı Maltepe Ulu İş H a n
No. 29/35
Tel : 22 88 11
S c . 101187
Niyazi A s l ı m
Plâstik
kablo
P e n d i k 19 M a y ı s C a d . N o . 6
Büro :
Pendik Hatboyu Cad. No. 40/A
Sc. 101706
Sel Plâsti k - Reca i Se l
Topkapı Merkezefendi
Kordon
Mah.
Davutpaşa Cad. No. 75-1/2
S c . 105137
Bekir Ç a k a r
Sağmalcılar
No.
Plâstik
İstanbul
Cad.
Hançer
Sk.)
134/2-3
(Dökümcüler
Tel : 21 12 41
kablo
FLyİSTİK P A N C U R İ M A L İ
Hc. 92004
Orhan Ticaret - Talât Orhon
K a d ı k ö y Söğütlüçesme Cad.
Altmoğlu îş Han No. 3
MAKARA, TAPA İMALATI (PLÂSTİK)
ö c . 93534
Met-San
Metin
Plâstik Ticaret
Baysan
Beyoğlu
Yenişehir
Bülbül Mah. Serdar Ömer
No. 46/1
Tel: 49 92 97
Sc.
Sanayii
Cad.
101698
K r a l P l â s t i k S a n a y i i K o l . Şti.
Enes Işıldar ve Ortağı
Plâstik makara,
masura
Sağmalcılar Maltepe Cad.
Mezarlık Sk. No. 10/8
Tel : 27 60 13
M İ K A - K O L SAATLERİ İÇİN
S c . 94045
Yüksel Küçük Özcan
Cağaloğlu Nuriosmaniye Cad.
M e n g e n e Sk. N o . 5 K a t 3
Tel : 27 88 64
Sc.
K o l Saatleri
mikası
Kol
mikası
101613
C a n - K o P l â s t i k S a n a y i i K o l . Şti.
Kemâl Özcan
Mustafa
-
Kemâl
Koca
Cağaloğlu Nuruosmaniye Cad.
M e n g e n e Sk. No. 5 K a t 2
Tel : 27 88 64
saatları
ö c . 94519
O s m a n Birinc i
Ayvansaray K ü l h a n Sk.
G ü r k a n H a n N o . 33-35
Tel : 21 46 98
Plâstik levhadan
muhtelif
eşya
Sc. 101239
Tek Plâstik Sanayii ve
Rejit, semi rejit
T i c a r e t A . Ş.
levha
Bahçekapı Yeni Postahane
plâstik
Cad.
G a r a n t i H a n K a t 4 N o . 404
Tel : 22 38 28
MESİNA İPLİ K
S c . 99343
K o ç a k Plâsti k -
Bahatti n Koça k
Aksaray Büyük
Langa
Mesina iplik
M u s a l l a C a d . N o . 33
Tel : 27 74 24
S c . 103588
Hastel Aku p Eskiciya n
Plâstik
iplik
B e y o ğ l u Y e n i ş e h i r D e r e o t u Sk. 10/1
Tel: 44
49 71
PLÂSTİK DOLM A V E TÜKENME Z KALE M
Bc. 100 783
Tükenmez
B ü n y a m i n Benbasa t
Mercan Fuatpaşa Cad.
kalem
K a l e m tra ş
No. 60/1-401
Üç Kapıh
Suhulet
Han
S c . 105923
T a m - İ ş Plâsti k - A h m e t Ç a n t a h
Süleymaniye Nazır İzzet Sk.
No. 9 Kat 1 No. 7
Tükenmez
kalem
PLÂSTİK
KIRTASİYE
öc. 10148 8
E l e g a n T i c a r e t Plâsti
K i r k o r D a n z i k y a n malzemes
K a r a k ö y Lülec i H e n d e k Cad .
Hoca Al i Aralığ ı No . 6 / 3
Tel : 44 76 91
MALZEMESİ
İ m a l â t Nev' i
k kırtasiy e
i
Sc. 10483 7
B e r y a Plâsti k v e Bask ı Sanayi i Plâsti
U m m e h a n Pervi n Uztür k Oyunca
Beyazıt Tiyatr o Cad .
Tatlıkuyu H a m a m Sk . 1 7 / 1
Tel : 26 44 80
k takvi m çerçeves i
k
24 — K A U Ç U K
SANAYİİ
Sayfa
— K a u ç u k to p imalciler i 42
3
— K a u ç u k yede k parç a imalciler i 42
3
— K a u ç u k k a y n a k 42
4
— Lâsti k dolg u 42
5
— K a u ç u k t a b a n v e ökç e lâstiğ i imalciler i 42
5
— B r a n d a bez i imal i 42
5
— Çizm e imal i 42
5
— Eldive n imal i 42
6
S c . 90089
P a n t e r Lâsti k Fabrikas ı
Ömer K a r a c a o ğ l u
Sağmalcılar
Lâstik
top
İ s t a n b u l Cad. No. 11/1
K A U Ç U K YEDE K P A R Ç A İMALCİLER İ •
S c . 43136
Teslime Nezahat Çeşmeci
Yüksek
Şişe kapağı, B ü y o t ,
Çanta
Kaldırım
Galip Dede Cad.
108/1
S c . 52667
İ s m a i l Tülümenle r
Edirnekapı H o c a Çakır
T a b a n lâstiği, t o p
Cad.
N o . 5 4 / 2 - 52
S c . 63092
Bfehiîiet
Van
G a l a t a K a l a f a t C a d . N o . 33
Tel : U 19 22
Oto yedek parçaları
Lâstik c o n t a
S c . 04893
Asod Lâstik
Halil
Fab.
Odabaşı
Süngerh
süngeri
profil-Döşeme
:
D o l a p d e r e C a d . N o . 28
Tel : kl U 87 •
S c . 67263
Orhan Bıçakçı
T a ş l ı t a r l a Ç u k u r ç e ş m e S k . N o . 21
Tel : 21 k7 98 22
29 24
Sc.
Tıbbî
aletler,
lâstik
ayakkabı, Akrilik
boyama
69130
Ş a b a n Öztür k
Şişli
H a r z e m ş a h Sk. N o . 6 4 / A
Oto yedek
parçaları
Buz dolabı yedek parçaları
S c . 69559
Şükrü T o z d u m a n
Düz
Topkapı Maltepe Gümüşsüyü
Cad.
transmisyon
kayışları
Işıklı H a n N o . 30/9
S c . 70207
Senbol Kauçuk
Tekstil makinaları yedek
Sanayii
Selâhattin M a n a v
Sağmalcılar
parçaları,
İstanbul
çeki kayışları
Cad.
Uluyol No. 5 / A
Tel : 21 48 21
S c . 76933
.
A r i f Sarıyıldı z
Galata
Kart
Bankalar
Kavuçuk çekiç - Makine
aksamı
Cad.
Ç m a r S k . N o . 20
S c . 90030
K A - P Î - B A N e c d e t Esrigü n
Süleymaniye Siyavuşpaşa
Lâstik bot Sk.
Makina
parçaları
Kaya Han Bodrum Kat No. 8
Tel : 21 45 7 7
S c . 96779
Şirlüks î m a l â t v e Ticarethanes i
Oto
K â m i l Şişmanoğl u
Amortisör
Ankara
asfaltı
yedek
aksamı.
başlığı
Soğanlı köyü
N o : 35
Tel : 21 61 36
S c . 97609
A r s a n K o l . Şti .
Kavuçuk conta, yedek
A y h a n - O r h a n Öztimu r v e
parça
Sadık
Kefen
Fener
Ayvansaray
E s n a f L o n c a C a d . N o . 19
Tel : 21 64 68
KAUÇUK KAYNA K
S c . 31799
Y u n u s Gevhe r
B e y o ğ l u T a k s i m S k . 14
Lâstik
kaynak
S c . 69709
Hasan Palaoğlu
' •
Eyüp îslambey Mah.
A r g a ç S k . N o . 20
Lâstik
dolgu
K A U Ç U K T A B A N V E ÖKÇE L Â S T İ Ğ İ
S c . 70748
M . Güzelankar a K a u ç u k S a n a y i
Koli. Şti. - M e h m e t Çeti n Seyla n
R a m i K ü ç ü k k ö y Taşlıtarla
K u m l u k M e v k n N o . 10
Tel : 21 5Jf 87
Kavuçuk taban ve ökçe
Cad.
BRANDA BEZ İ S U GEÇİRME Z
S c . 90928
Mehmet Kadr i Üstü n
B r a n d a bezi
K a d i r Plâsti k Fabrikas ı
1 — Pendik Kemer Köprü
K a y n a r c a Ankara Asfaltı Üstü
N o . 62 K i m y a g e r l e r F a b .
2 — Karaköy Rıhtım
Tel : 53 Jf8 00 / 106
yanı
Cad. 43
/A
GALOŞ İSKARPİ N - ÇİZM E
Sc. 92377/37516
Memnune Orhon
R a m i Topçular Kışla
Galoş,
Cad.
çizme
123
BİYOT V E BU Z KESES İ
S c . 99328
M e h m e t M u t l u v e Ortaklar ı
Koli. Şti .
Zeytinburnu Sümer
2 9 / 1 S k . N o . 12
Tel : 71 52 59
Mah
T o p , B i y o t , b u z kesesi
E L D İ V E N - : S A N A Y İ DE -KULLANILA N
İ m a l â t Nev' i
B c . 100545
Ela-Teks Sabiha A y d m e r
Beyoğlu
Galatasaray
Yeniçarşı Cad. Gülbaba
N o . 28-30
Tel : U 7 7 9 0
Sk.
Balon
ve
.
sanayi
•
eldiveni
25 — D E R İ S A N A Y İ İ
Sayfa
t
— K ö s e l e deri ve süet imalcileri
— Bavul, çanta
429
431
— Deriden kaynak malzemesi imali
— Kad m çantası
433
— Kundura imalcileri
— Çarık imalcileri
434
— D o k u m a tezgâhları deri yedek
— K a d ı n erkek terlikleri
433
435
aksamı
435
435
KÖSELE DER İ V E SÜE T İMALCİLER İ
Sc. 4374 2
İ m a l â t Nev' i
Muzaffer S a n Halef i Kösele
M e h m e t A z m i Sar ı
, taba n asta n
K a z h ç e ş m e K o t r a Sk . No . 1 5 / 1
Tel : 21 51 36
Sc. 4414 0
A l i S a r ı -^ösel
K a z h ç e ş m e G e n ç O s m a n Sk . 2
Tel : 21 46 07
e
Sc. 4679 3
B a s r i C i h a n o ğ l u v e O r t . Kösele
A. K o m . Şti .
, astarlı
K a z h ç e ş m e K a r a k o l Sk . No . 6
Tel : 21 49 31
Sc. 4824 8
M ü n i r A l t m e r Halef i Kösel
Ayşe A l t m e r
e
K a z h ç e ş m e Hac ı M e h m e t Paş a
Sk. No . 1 8
Sc. 5294 5
A p o s t o l Agrafyadi s v e Kösel
Şeriki K o l . Şti .
e
K a z h ç e ş m e Beleşç i Sk . No . 13-1 5
Tel : 21 54 02
Sc.52946
M e h m e t Al i Özzengi n Vidal
K a z h ç e ş m e C a m i Sk . No . 1 7
Tel : 21 53 36
a
Sc. 5660 1
Enver F i d a n g ü l Kroml
K a z h ç e ş m e H a c ı H a s a n Sk .
No. 23-2 1
u der i
k
3c.
56603
Agop B a l
Kazlıçeşme
K r o m l u deri, S ü e t
Kireşçi
Sk. N o . 5
Tel : 11 62 14: .
S c . 62797
İsmail İlga z
Kazlıçeşme Cami
K r o m l u deri, süet, zik
Sk.
29
S c . 68196
Necati v e G ü r k a n K u r t a r a n
Kösele
Kol. Şti.
K a z l ı ç e ş m e Güderici Sk. N o . 1
Tel: 21 51 92
S c . 69777
Selâhattin Büle k
Kazhceşme K ü l h a n Çıkmazı No. 5
S c . 87009
İ s m a i l Öztür k
K a z h c e ş m e K i r i ş h a n e S k . N o . 14
Ceketlik
deri
Kösele
Tel : 21 10 İS
Sc.87731
Sabri Güzelc e
K a z h c e ş m e K i r i ş h a n e Sk. 3
S c . 88023
Ali Rız a Çelikoğl u
Kazlıçeşme Demirhane
Beşkardeşler
S ü e t , zik,
Kösele,
Cad.
S k . 21
Tel : 21 51 35
S c . 88303
Fevzi Dinçe r
K a z l ı ç e ş m e K i r e ç h Sk. N o . 6
Tel : 21 58 20
Kösele
antilop
süet
S c . 90836
E r d i n ç . Selenle,
Kösele
Kazlıçeşme Beylik Salhane
N o . 12-14
Sk
S c . 91427
O s m a n Selçu k K â t i p
Süet, ceketlik
deri
K a z h ç e ş m e M e y d a n ı Sk. N o . 6
Tel : 21 59 93
S c . 95018
. A s Tekni k İ ş K o l .
Şti.
Deri
K â m u r a n Kanlıkılı ç v e Ja k Se l
dokuma
Bakırköy Bahçelievler Deli Hüseyin
P a ş a Sk. N o . 16/3
Gedikpaşa Cad. Ö m ü r Pasajı No
Tel : 27 27 92
DEM
4
EŞYA İMAtCİLERİ
(BAVÜL
ÇANTA)
S c . 29543
İ s m a i l Hakk ı Uku ş
Mercan Uzunçarşı
Bavul,
çanta
Bavul,
çanta
Başı
K ı z ı l a y H a n N o . 34-35
Tel : 22 99 h2
S c . 38665
K e m â l Bingö l
1 — Kumkapı
Samsa
S k . N o . 27
2 — G a l a t a Billur Sk.
G ü l h a n N o . 28
Tel : U 91 80
S c . 57671
Nevzat Cengi z
U z u n ç a r ş ı b a ş ı No . 23
Tel : 22 79 13
Muhtelif
çanta
S c . 59096
'
F i k r e t S a r a ç v e Ort. Kol . Şti.
Valiz,
1 — Mercan
Uzunçarşıbaşı
2 — Taşlıtarla
Sk.
Çukur Çeşme
m.
çanta,
bavul
88
Cad.
21
Tel : 22 97 83
S c . 63340
K e m â l Vardarl ı
Çanta
M e r c a n Çökelek Sk.
Bakır H a n
N o . 41-42
S c . 68706
Mehmet
Sabri Üster
Mercan Uzunçarşı
Çanta,
bavul
Çanta,
^
,
bavul
C a d . N o . 36
Tel : 22 13 21
S c . 69241
Cafer Ömeroğlu
Mercan
Semaver
Sk.
No. 1 Çahşkan Han No. 5
Tel : 27 50 26
Ke^îelm
Sumru
San. ve Tic. İthalâtv e
Araba
İhracat
döşeme
Plâstik
çanta
Ç^nta,
bavul
Çanta,
bavul
K u r t u l u ş Feriköy Pasajı N o . 41/43
Tel : ki 50
74
S c . 85784
Mehmet
Selim Oruç
Mercan
Uzunçarşıbaşı
K ı z ı l a y H a n N o . 47
S c . 94255
Muharrem
Mercan
unsal
Uzunçarşıbaşı
Tel : 22 16 80
Cad.
84
kılıfı
i m a l â t Nev' î
S c . 10034 6 '
Nadir Saraciy e Çanta
Yaşar Kaza n
, bavu l
M e r c a n Caferiy e H a n No . 302-30 3
Tel : 22 97 83
Sc. 10034 7
M u s t a f a Feri t Özergins u : Çanta
Uzunçarşı Barla ş H a n K a t 4 No . 4
Tel : 22 97 83
, bavu l
Sc. 10098 6
1
Sezai Canta ş Çanta
, valizi , bavu l
Edirnekapı K a r i y e Türb e
Sk. N o : 7- 1
DERİDEN K A Y N A K MALZEMES İ İMALCİLER İ
Sc. 8599 7
Huriye K ö s d a ğ K a y n a
G a l a t a Kürekçile r Cad . No . 4 7 / 4
Tel : U 36 79 •
k eldiven i
K A D I N ÇANTAS I İMALCİLER İ
Sc. 4146 3 '
Y e d i d y a Baha r •
E m i n ö n ü Çiçekpazar ı
Fmdıklıyan H a n 3 7
Tel : 22 99 52
Kadı
n çantas ı
Sc. 6897 6
A g o p ÇiUngiroğl u '
Kadı
Çarşıkapı C e n t i l m e n H a n 107-10 8
Tel : 22 18 46 -
n çantası , portfö y
Sc. 7669 2
Petro Karayanidi s K a d ı
n çantas ı
Beyoğlu Tornacıbaş ı Sk .
Nil Apt . No . 7 - 1 / 1
Tel : 49 34 14
Sc.83453
La Jöne s Istefa n Ataroğl u K a d ı
n çantas ı
Beyoğlu İstiklâ l Cad . No . 3 1 3 / 1
Tel : 44 61 42
Sc. 9712 4
Salih K a p ı c ı K a d ı
n
çantası
Çarşıkapı MoU a Fenar i M a h .
İskender Boğaz ı Centilmen Geçid i
H a n No . 21 8
Tel : 21 11 08
KUNDURA İMALCİLER İ
Sc. 4649 5
M e r a l K u n d u r a M a ğ a z a s ı Erke
k kunduras ı
Nikola Mavridi s
Fatih Kırçeşm e M a h .
Atatürk Bulvar ı İşç i Sigortalar ı
Blok A p t . 1 Blo k No . 5
Sc. 5382 8
M e h m e t Rece p K a m u t Muhteli
f ayakkab ı
Çarşıkapı İskende r Boğaz ı
Centilmen
Geçi t H a n No . 114-11 5
Tel : 22 69 36
Sc. 6632 9
C e m â l Y ı l m a z Ayakkab
Çarşıkapı Bileycile r Medres e Çık .
P a k h a n Aydınlı k No . 7 v e
Çarşıkapı Hüseyi n C a m i Sk . 3
434 ^^.^^j
ı dikiş i
S c . 80348
P a n o - P a n a n i Papadopul o
Çarşıkapı
iskender
Abdurrahman
Kadm
ayakkabısı
Boğazı
Bekir Han
15
S c . 87589
Ohannis Çehktop
G e d i k p a ş a Pertev Paşa Sk.
Çizmecioğlu Han Kat 3
Tel : 27 20 13
Erkek ve k a d m
ayakkabısı
ÇARIK İMALCİLER İ
S c . 63406
Hayrettin
Çarık
Kurt
Kazhçeşme Hoca Hasan
S k . N o . 19
Efendi
DOKUMA TEZGÂHLAR I DER İ YEDE K AKSAM I
S c . 55570
Eyüp Ahbeyköyü
K e m e r b u r g a z Y o l u No. 70/38
Tel : 21 59 08
Transmisyon
kayışı
D o k u m a tezgâhı
kayışı
S c . 98284
Levent A d i K o m . Şti .
Berç A r h a n y a n v e Ortaklar
Transmisyon
ı
R ı z a p a ş a Y o k u ş u C a m n S k . N o . 11
KADIN V E ERKE K TERLİKLER İ
S c . 100261
D a m p i k ç i M e h m e t Şükr ü Bozacıla r
Beyazıt Büyük Yolgeçen Han içindeKavukçu Han No. 3
Tel : 27 17 53
Kadm
terliği
kayışı
26 — F İ L M V E F O T O Ğ R A F S A N A Y İ İ
Sayfa
— Y e r l i f i l m i m a l c i l e r i 43
9
— F i l m k o p y a v e d u b l a j işler i 44
7
— F i l m k o p y a i ş l e r i 44
8
— H a b e r , r e k l â m v e k ü l t ü r f i l m l e r i 44
8
— G a z e t e l e r e f o t o ğ r a f v e h a b e r t e v z i i 44
9
— F o t o ğ r a f i ş l e r i 45
0
— R e n k l i k a r t p o s t a l 45
1
YERLİ FİL M İMALCİLER İ
İmalât Nev i
Sc. 3458 8
A n d F i l m - T u r g u t D e m i r a y Yerl
i fil m
Beyoğlu Y e ş i l ç a m Sk . No . 5 / A
Tel : kk Ok 98
Sc. 3515 8
Duru F i l m - N a c i Dur u Yerl
i fil m
Beyoğlu Kuloğl u Sk . No . 6 / 2
Tel : k9 5k 72
Sc. 3548 9
K e m â l F i l m - L t d . Şti . Yerl
i fil m
Beyoğlu Burs a Sk .
Leylâk A p t . No . 19- 2
Tel : kk 29 73
Sc. 3583 6
Atlas F i l m - N a z i f D u r u Yerl
Beyoğlu Hav a Sk . 1 7 / 3
Tel : kk 6k 76
i film , dubla j
Sc. 3803 3
E r m a n Film , Yerl
i fil m
F i l m v e Sinem a İşler i
Hürrem E r m a n
Beyoğlu A l y o n Sk . No . 1 1 / 4
Tel : kk 32 02 - k9 33 6k
Sc. 4101 8 ,
K o ç a i ı g a F i l m Yerl
Aleksandros v e Filoto s Çangopulo s
Ortaklığı
Beyoğlu Yeşilça m Sk .
A r Sinemas ı Y a n ı 1 8
Tel : kk 93 62
i fil m
Sc. 4781 7
G ü v e n Fil m -
Yerl
i fil m
Y u a k i m Filmeridi s
Beyoğlu A l y o n Sk . N o . 8 / 3
Tel : U 11
63
Sc. 4867 4
Nüzhet Birse l Halef i Özdemi r Yerl
i fil m
Birsel
Beyoğlu A l y o n Sk . A t l a s A p t . 9 / 1 5
Tel : 49 46 52 - 44 40 02 U 07 70 - 44 22 79
Sc. 5250 7
K u r t Fil m "
\ Yerl
i fil m
M e h m e t A r a n c ı v e Ort .
Beyoğlu Atla s A p t . No . 9 / 1
Tel : 44 66 69
Sc. 5417 7
M e l e k F i l m K o l . Şti . Yerl
i fil m
Berç K ü r k s i y a n v e Ş a h i n H a k i
Beyoğlu Alyo n Sk . E r m a n H a n 5 / 3
Tel : 44 01 96 - 49 51 86
Sc. 5739 1
Arı K o l i . Şti . Yerl
i fil m
Hulki Sane r v e S e m a S a n e r
Taksim, T a k s i m Saray ı
Z e m i n K a t No . 4
Tel : 44 87 87
Sc. 5784 5
K ı s m e t F i l m Yerl
H a l û k A y k a ç v e Ort . K o l . Şti .
Beyoğlu S a n t r a l H a n K a t 1 N o . 2
(Eski 408 ) ( Y e n i 102-107 )
Tel : 44 H 51
i fil m
Sc. 5789 7
Dost F i l m Yerl
i fil m
Müdtaz Alpasla n
Beyoğlu A h u d u d u Sk .
Yıldız H a n Od a 2 1 K a t 5
Tel : Jf9 30 10
Sc. 5920 1
r
Ergenekon Fil m ^
Yerl i fil m
N e j a t Dur u v e M . Dur u K o l . Şti .
Beyoğlu Hav a Sk .
K a r t a l Apt . No . 1 7
Tel : U 64 76
Sc. 6123 1
Saner F i l m Yerl
i fil m
Hulki Sane r v e Şerik i K o l . Şti .
Beyoğlu Alyo n Sk . No . 1 3 / 3
Tel : U 55 53
Sc. 6184 5
K u l ü p Fil m Y e r
h fil m
H ü s n ü Cantür k
Beyoğlu A l y o n Sk .
K o r H a n K a t 3 No . 1 1
Tel : J,9 52 10
Sc. 6244 2 ^
"
Pesen F i l m Koli . Şti . Yerl
Nevzat Pese n v e Ort .
i fil m
Beyoğlu Y e ş i l ç a m Sk . No . 2 9 / 1
Tel: U 69 40
Sc. 6274 4
Seden Fil m Ltd . Şti . Yerl
Beyoğlu K â t i p M u s t a f a Çeleb i M a h .
A h u d u d u Sk . Leylâ k A p t .
No. 1 9 K a t 1 No . 1
Tel : 44 29 73
i fil m
Sc. 6360 9
Yerli Fil m
Erten Fil m
Celâl Erte n
Beyoğlu Y e ş i l ç a m Sk .
Film Apt . No . 3 2 / 9
Tel : 49 -4 7 87
Sc. 6425 8
Murat Film-SüreyyaDur u
Yerli F i l m
Beyoğlu K u l o ğ l u Sk . No . 6 / 2
Tel : Jf9 54 72
Sc. 6669 5
Herkül Filmcili k L t d . Şti .
Yerli Fil m
Taksim - T a k s i m Saray ı
Z e m i n K a t No . 4
Tel : U 86
87
Sc. 6698 0
Metro Fil m
Yerli Fil m
A r a m Gülyü z
Beyoğlu Hüseyi n A ğ a M a h .
Sakızağacı Sk . 2 3 K a t l / E
Sc. 6771 1
Uğur Fil m - M e m d u h Ü n
Yerli Fil m
Beyoğlu A ğ a c a m i Arkas ı
Eren H a n K a t 3
Tel : U 01 38
Sc. 7001 7
B E - Y A Filmcili k K o l . Şti .
Nusret İ k b a l v e Ort .
1—
G a l a t a s a r a y Y e n i Çarş ı Sk ,
Merkez H a n No . 2 K a t 3 8 / 3
2 — Beyoğl u A ğ a c a m i M a h y a Sk .
Eren H a n K a t 1 No . 2 5
Tel : 49 38 49
Yerli Fil m
i m a l â t Nev' î
Sc. 7011 5 ~
Şeref F i l m Yerl
i Fil m
Şerafettin G ü r
Beyoğlu A l y o n Sk .
Erman H a n No . 5 D 1 1
Tel : U 32
02 - U 33 64
Sc. 7173 9
Roket Prodüksiyo n Yerl
A h u d u d u Sk . K ı s m e t A p t . 3 0 / 5
Tel : 49 50 79
i Fil m
Sc. 7646 5
M e t i n Fil m Yerl
Işık T o r a m a n
Beyoğlu K u l o ğ l u Sk .
Deniz A p t . No . 1 1 / 1
Tel : 44 34 85
i Fil m
Sc. 7778 8
Erler F i l m Yerl
Türker İ n a n o ğ l u
i Fil m
Beyoğlu K o c a a ğ a Sk .
Yıldız Apt . K a t 2
Tel : 44 97 86
Sc. 7818 6
Nazar Fil m - O n n i k Naza r Yerl
T a k s i m - Cumhuriye t Cad . No . 6 9
Tel : 48 64 80
i Fil m
Sc. 7938 3
E r m a n - S a n e r F i l m Ticare t Ltd . Şti . Yerl
T a k s i m - T a k s i m Saray ı H a n
Z e m i n K a t No . 4 v e
T a k s i m Sıraselvile r
Arena H a n K a t 4 No . 5
Tel :
4^ 86 87
- 4^ 87 87
i Fil m
Sc. 7944 2
A k t u n ç F i l m Yerl
Ş e v k e t A k t u n ç Dubla
i Fil m
j
B e y o ğ l u H a v a Sk . N o . 1 2 / 1
Tel : Jf9 30 06
Sc. 8514 3
A k ü n F i l m - İ r f a n Ü n a l Yerl
i Fil m
B e y o ğ l u M a h y a c ı Sk .
Eren H a n K a t 3
Tel : 49 96 41 - 49 U 26
Sc. 8581 6
S ü m e r F i l m Yerl
i Fil m
Sabri Ünlüsara ç
Z e y t i n b u r n u Süme r M a h .
26 Sk . No . 9
Tel : 71 57 02
Sc. 8583 1
Televizyon F i l m Yerl
i Fil m
Nevzat K ı ğ
Beyoğlu A h u d u d u Cad .
Yıldız H a n No . 1 0 D . 1 1
Tel : 49 30 lOjlO
Sc. 8584 7
E r F i l m . Berke r İ n a n o ğ l u Yerl
i Fil m
Beyoğlu A h u d u d u Sk . No . 1 7 / 2
Tel: 49
71 92
S c . 8658 3
P r o d ü k s i y o n - S a b a F i l m v e Yerl
S i n e m a İşler i - Şahik a S . O z a n
B e y o ğ l u Y e ş i l ç a m Sk . No . 2 6 / 2
Tel : 44 54 69
i Fil m
Sc.87052
S i n e Fil m İnternasyona l
Muzaffer Arslan
B e y o ğ l u A l y o n Sk. E r m a n
No. 5/2
Yerli
Film
Han
S c . 87065 ,
A k m Fil m
Muharrem Akmtun ç
Betoğlu Hava
Tel : Jf9 30 06
Sk. N o .
Yerli
Film
12/1
S c . 87770
Ü m - S e Ticare t K o l . Şti . Yeri
ü m r a n G ü n a l v e Or t
Beyoğlu Büyük
Tel : U 63 60
Sc.
Bayram
Sk
l Filn .
46/1
88551
Erler F i l m v e Sinem a Endüstris i
Ltd. Şti .
B e y o ğ l u K o c a a ğ a Sk.
Yeni Yıldız Apt. N o : 1
Tel : U 97 86 - U 60 57
Yerli
Film
S c . 90067
Arzu Fil m K o l . Şti .
Ü m r a n Eğilme z Eyigüngö r A t a m a n
B e y o ğ l u B a ş a ğ a Ç e ş m e Sk.
Yerli
Film
Emek Han Kat 1 No. 4
S c . 90835
Yıldız F i l m - A y m e l e k U r a l
B e y o ğ l u A h u d u d u Sk.
Y ı l d ı z H a n 11-15
Tel : h9 30 10 - k9 30 11
Yerli
Film
S c . 91277
D a d a ş Sinemacılı k Ticare t Ltd . Şti .
B e y o ğ l u K u l o ğ l u Sk.
D e n i z Apt. 11/1
Tel : 49 32 90 -
49 98 80 - 49 93 77
Yerli
Film
Sc. 9146 2
Studio Dail y Colo r Fotoğra
f Stüdyos u
T a n e r i Serpengüze l
Beyoğlu A l y o n Sk . N o . 1 8
Tel :
U U Jfl
L S F L-
c e n g i z ill.çal.. m
Beyoğlu A h u d u d u Cad .
Yıldız H a n No . 1 0 D 1 1
Tel : 49 30 lOllO
Sc. 9527 3
A k - Ü n F i l m K o l . Şti . Y e r l
i Fil m
İrfan Üna l - Reca i Akçaoğl u
1 — Beyoğl u A l y o n Sk .
E r m a n H a n K a t 1 Dair e 4
2 — Üsküda r A t l a s Sk .
Akçaoğlu Şub e î ş H a n ı 2 1
Tel : 49 96
41 - 49 U 26
Sc. 9590 2
Arzu Filmcili k v e T i c . A d i . K o m . Y e r l
i Fil m
Şti. - N a h i t A t a m a n Ertem Eğilme z v e Ortaklar ı
Beyoğlu İstiklâ l C a d .
N o . 19 3 S o m e r H a n Dair e 1
Tel : 49 20 87
m s a f Ticare t - A b d u U a h A r g ü n Yerl
i Fil m
Beyoğlu A l y o n Sk . 1 8 / 2
Tel : 49 46 52
Boğaîçf M u s t a f a Akçaoğl
uv
Ort. Firmcili k L t d . Ştı .
Beyoğlu K o c a a g a Sk . N o . 1/ 1
Tel :
44 60 57 - 44 97 86
e Yerl
i Fil m
S c . 98629
B i l g i n Şenhe r v e Ortağ ı
A d i K o m . Şti.
6 yoğlu Bursa
Tel: U 55 03
Sc.
Yerli
Film
Sk. N o . 17/2
99093
Yaşar Ticaret - Yaşar Akıncı
A h u d u d u Sk. Yıldız H a n
K a t 3 N o . 10
Yerh
Film
Yerh
Film
S c . 102933
Y ı l d ı r ı m F i l m - Al i Ökdea l
Beyoğlu Ahududu
Tel : 49 73 89
Sk. N o
17/2
FILM K O P Y A Y E DUBLA J İŞLER İ
S c . 22758
F i t a ş Filmcili k T . A . Ş .
B e y o ğ l u A l y o n S k . N o . 13
Tel : U 51 70-
Film kopyası
Dublaj
S c . 24366
F e a Fil m Limite d Şti .
Beyoğlu Sakızağacı Cad
Tel: U
18 03
33/2
Film kopyası
Dublaj
Film kopyası
Dublaj
S c . 36603
Reks Filmcili k Limite d Şti .
Beyoğlu Kuloğlu Mah.
A l y o n S k . H a n i f A p t . N o 11/1
Tel : U 41 45
S c . 40657
M a h m u t Celâlettin
Sunar F i l m
Saraçer
Galatasaray Tosbağa Sk
Tel: 44 32 03
10/3
Film kopyası
Dublaj
Sc. 47644
Burç F i l m ^
Enver v e Selâhatti n B u r ç k m
Yerh Film
Dublaj
B e t ' o l u Yeşi l Ç a m Sk . N o . 4 0 / 3
Tel : 49 27 40
Sc.88839
Side F i l m - S e l m a M a d e n c i
Beyoğlu Bursa
Dökümanler
film
Sk.
îleri î ş H a n K a t 4 No. 3
Tel : 49 50 00 - 49 50 01
Sc.96403
Film seslendirme
dublaj
F o n o F i l m Ticare t Ltd . Ş t ı .
Ş i ş h Zafe r Sk . 2 4 / 1
Tel : 47 46 7 3
FİLM KOPYA
Sc. 26625
Özen F i l m Filmcili k v e
İŞLERİ
Yerli Film
F o l m kopyası
S i n e m a c ı l ı k T ü r k A n o n i m Ştı.
B e y o ğ l u Y e ş i l ç a m Sk. 17/2
Tel : 44 22 54
43879
B a r F i l m » tth. T i c . K o L Ştı.
Mehmet
Bilginer
ve
Dökümanler
film
Ort.
G a l a t a s a r a y Y e n i ç a r ş ı C a d . N o , 40
Tel : 49 S2 00
HABER,
REKLAM VE KÜLTÜR FİLMLERİ
B c . 43722
. Renkli
Baysal Fotoğraf Stüdyosu ve
Baysal Film » Kemâl Baysa!
Taksim
Sarayı Zemin
Tel : 44 77 78
Kat
Reklam
Filmi
S c . 61187
A . D . S . Fil m Ltd . Şti .
Dokümanlar
film
Beyoğlu K u l o ğ l u Sk. No. 28/1
Tel : U 51 8If - U 44 60
S c . 62604
Prodüksiyon Sıtk ı Şumlul u
Kültür Filmleri
G a l a t a s a r a y Y e n i Ç a r ş ı Cad .
N o . 40 - 32
Tel : U 8Jf 91
S c . 65997
Çocuk Fil m - Ora l T ü z k a n
Çocuk filmleri
B e y o ğ l u A l y o n Sk. K o r H a n
Kat 2 No. 7
Tel : 49 51 78
S c . 82608
R ö l l e f F o t o Kega m Boşna k v e
O r t a ğ ı Kol . Şti.
B e y o ğ l u Cumhuriye t C a d . No . 8 5 / 1
Üç buutlu
filmleri
reklâm
GAZETELERE FOTOĞRA F V E HABE R TEVZİ İ
S c . 42914
Türk Havadi s A j a n s ı
Türkiye Havadi s A j a n s ı ( T . H . A . )
Kadri Kayaba l
Resim çoğaltma
T ü r k O c a ğ ı C a d . No . 1 B a s ı n S a r a y ı
Kat 4
Tel : 22 84 46/48
Sc„ 88595
K/fanaJaiis Eli A c ı m a n
Sirkeci Ebussuut Cad,
K o o p e r a t i f H a n K a t 2 No . 7 9 / 8 1
Tel : 27 08 50
Gazetelere
Resim
S c . 95443
R e n k Grafi k Ofse t Fil m Atölyes i
Matbaa için
M . Gali p K e m â l Çayıroğl u
Resim Filmleri
ofset
C a ğ a l o ğ l u B a b ı a l i C a d . N o . 23 K a t 2
Tel : 27 62 26
S c . 97756
Nepa Y a k ı n D o ğ u B a s ı n A j a n s ı
(Near-East Pres s A g e n c y )
Basın fotoğraf ve
Televizyon filmleri
M u s t a f a Nedi m Gürsö z
D i v a n y o l u P i y e r l o t i C a d . 7-9
Tel : 27 97 65
F O T O Ğ R A F İŞLER İ
S c . 52657
Ali Yıldı z
Beyoğlu Balo Sk. No. 7
Tel : U 62 81
Fotoğraf
işleri
S c . 76259
Foto Serengi l Heinz e Ltd . Şti .
N i ş a n t a ş ı V a l i K o n a ğ ı C a d . N o . 92
Renkli
S c . 89009
Yıldızcolar Renkl i Fotoğra f Büros u
Renkli Fotoğraf
B e y o ğ l u İ s t i k l â l C a d . N o . 89
Renk ayırım
fotoğraf
Y o n c a H a n N o . 210
Tel :
U 23 65
S c . 91462
Studio Dail y Colo r
Taneri Serpengüze l
B e y o ğ l u A l y o n S k . N o . 18
Tel :
U U U
Renkli Fotoğraf
Sc. 10304 5
Bingör Fot o Sanayi i v e Hassaslandırılmı
Ticaret A . Ş . F i l
4. Leven t Çeliktep e
Eski Büyükder e Asfalt ı No . 11 1
Büro :
ş
m v e kâğı t kesim i
Sirkeci Nafizbe y H a n ı n ı n P a s a j ı
No. 1 3 / c
Tel : 22 Jfl 08
RENKLİ KARTPOSTA L BASKIS I
Sc. 9234 4
K e s k i n Colo r Kartpostalcılı k Renkl
Limited Şirket i
Cağaloğlu Nuruosmaniy e Cad .
M e n g e n e Sk . No . 1 6
Tel : 27 46 04 - 27 34 06
i kartposta l
27 — İ N Ş A A T M Ü T E A H Î T L E E l
I N Ş A A T MÜTEAHHİTLER İ
îmalât Nev i
Sc. 260 0
G a r a n t i İ n ş a a t Ltd . Ort . İnşaa
Bahçekapı G a r a n t i H a n
K. 3 (302-304 )
48
Tel : 22 35 76 - 22
t
65 - 27 80 20
Sc. 2174 2
Y ü k . M ü h . Seza i Türke ş İ n ş a a
K a r a k ö y Assikurazion i G e n e r a l i
H a n No . 73-7 5
Büro :
t
Üsküdar K a p t a n p a ş a C a m h M a h .
No. 3
41
Tel :
91 67
-
4k
02 ^7
Sc. 2543 2
Fazıl Verd i M a h d u m l a r ı i n ş a a
N e j a t H . V e r d i A . Ferru f Verd i
t
ve Ortaklar ı K o L Şti .
Harbiye C u m h u r i y e t C a d .
Pegasus Ev i A s m a k a t 1 . kısı m
Tel : 48 22 13 - 2 ~ 1
48 23
- 48
20
23 19
S c . 3052 0
Aras Ticaret A . Ş .
K a r a k ö y Pala s K a t 4 N o . 415-41 8
Tel :
44 43
11
- 44
26 58
Sc. 3295 0
Yük. M ü h . Fevz i A k k a y a i n ş a a
Harbiye C u m h u r i y e t Cad .
Kök A p t . N o . 33 3 Dair e 3 / A
Büro :
3-alata Assikurazion i General i H a n
sro.
Vel:
73-75
47
91 67
-
47
08 36
t
S c . 34312
M u s t a f a Topçuoğl u Müesseses i
M u h i t t i n T o p ç u o ğ l u v e Ort . K o l .
Şti.
Karaköy Kemankeş
Karamustafapaşa Sk. Ö m e r
inşaat
Abit
H a n 4 No. 3-4-5-18
Tel : U 36 12 - U 7 8 2Jf
S c . 34842
M u s t a f a Murtazaoğl u Müesseses i
inşaat
A h m e t Murtazaoğl u v e Ortaklar ı
K o l . Şti .
Salıpazarı Dursun
Zemin
Tel :
Kat
U 29
45
-
Han
U
64
44
S c . 36190
İ s t a n b u l İ m a l L t d . Şti.
Beyoğlu
İstiklâl
inşaat
Cad.
P i r e m e c i Sk. B a r o H a n K a t 7
Tel : 44 56 31
S c . 4330
R ı z a Batu k
Galata Necatibey Cad.
226 K o m i H a n K a t 3 N o . 3-4
î^^^^^
Tel : 44 69 60
S c . 51453
Y ü k . M ü h . Muzaffe r M u v a f f a k
,
.
inşaat
Ergun
Karaköy Rıhtım Cad.
A l e m d a r H a n K a t 6 N o . 614
Tel : 44 7 7 5 7
S c . 53152
^
,
T o k a r Tesisat v e T i c a r e t L t d . Şti.
Havalandırma
Şişhane
Soğutma ısıtma
İtfaiye
Tel : 49 89 50
Arkası N o . 15-1-2
- 44 59 40
S c . 54715
Hakkı Çarmıklıoğulları
İnşaat
T a h s i n O r h a n Ç a r m ı k h K o l . Şt i
Taksim Sarayı K a t 4 No. 2
Tel : U
78 47
-
55 9S
S c . 55868
Rıfat Keski n
İnşaat
S i r k e c i D a y a h a t u n S k . N o . 26
Tel : 27 29 &2
S c . 58413
Serel K o l . Şt i
M e h m e t Huntür k v e Ortağ ı
İnşaat
Galata Mechsi Mebusan Cad.
No. 7 Salıpazarı H a n K a t 9
Tel : 44 89 59
Sc.59537
Mühendisler İnşaa t Ltd . Şti .
İ m a l â t Nev' î
Karaköy R ı h t ı m Cad.
V e h A l e m d a r H a n K a t 1 N o . 121
Tel : 49 43 98
S c . 60394
Yük. Müh . S i n a n Kocasina n
İnşaat
Galata Veli A l e m d a r H a n
K a t 6 N o . 614
Tel : 47 84 28 - 44 77 57
S c . 68314
Nejat
Varoğlu
Trafik yol çizgisi
Şişli S a m a n y o l u S k . N o . 68
Tel : 47 72 61
S c . 69202
Y ü k . M ü h . Cahi t M u r a t H a n o ğ l u
İ s t i k l â l C a d . N o . 99 K a t 5
Tel : 49 38 90
İnşaat
S c . 6927 5
Ziya Çarmıkl ı İnşaa
t
T a k s i m Saray ı K a t 4 No . 1- 2
Tel : U 23
73
Sc. 6933 7
Ali Rız a Öze n İnşaa
t
Küçük Bebe k
Dereboyu Cad . No . 7 7
Tel : Jf7 79 69
S c . 7203 7
M . K a d r i Vezioğl u İnşaa
t
İnşaat K o l . Şti .
K a r a k ö y R ı h t ı m Cad . N o . 7 1
Tahir H a n K a t 4
Tel : 49 68 51
Sc. 7359 3
Hafir Ticare t İnşaa
t
T a k s i m Cumhuriye t Cad . No . 4 5
Tel : 48 20 42
S c . 7623 8
Y ü k s e k M ü h . İ s m a i l A n m a n İnşaa
t
Beyoğlu İstiklâ l Cad .
K ü ç ü k P a r m a k k a p ı Sk .
1/9 K a d r i H a n K a t 5 No . 2 7
Tel : 44 54 92
Sc. 7623 8
Y ü k . M ü h . Nafi z Y ü r e k l i İnşaa
Beyoğlu Hüseyi n A ğ a M a h .
İ m a m Sk . No . 5 Ziya Be y H a n K a t 2 No . 5- 6
Tel : 49 S3 07
- 49 37
24
t
Yüksek İ n ş a a t M ü h e n d i s i i n ş a a
Rıfkı Aldıkaçt ı
G a l a t a R ı h t ı m Cad .
t
K e f e h Hüseyi n H a n No . 2 3 / 1
Tel : 49 53 64
Sc. 8079 1
N o r m İnşaa t K o l i . Şt i İnşaa
N u r h a n Tıngı r v e Ortağ ı
t
Şişli Pangalt ı
Ergenekon Cad . No . 1 5
Tel : 4y 49 63
Sc. 8172 5
Y ü k . M ü h . Turgu t Uysa l İnşaa
Tepebaşı Meşrutiye t Cad .
Sakarya H a n No . 2 5
Tel : 44 04 56
t
Sc. 8278 8
Ziya Ç a r m ı k h v e Ortağ ı K o l i . Şti . İnşaa
Beyoğlu, T a k s i m
t
T a k s i m Saray ı K a t 4 No . 8
Tel : 44 23 73
Sc. 8338 1
Coşkun K a y a Pekşe n İnşaa
Taksim, T a k s i m Saray ı H a n
K a t 4 No . 9
Tel : 44 23 73
t
Sc. 8351 1
A. E . A . Mühendisli k İ n ş a a t İnşaa
A. O k t a y Atasü ,
M . O r h a n E l â m , H a l û k Aksüye k
K o l . Şti .
Beyoğlu Cihangi r Sıraservile r cad .
No. 7 9 K a t 1
Tel : 49 53 53
t
S c . 83765
O r h a n Çarmık h v e
inşaat
Ortakları İ n ş a a t K o l i . Ştî .
Taksim, Taksim Sarayı K a t 4 No. 2
Tel :
U
53 93
- U
14 49
S c . 83842
Intes K o l i . Şti .
İnşaat
Y ü k . M ü h . R a s i m Demirsa y v e
Ortakları
G a l a t a Meclis i
Mebusan Cad. No. 7
Salıpazarı H a n K a t 9
Tel : U 18 Olf - lf9 50 92
Sc. 84907
A h m e t Salma n
inşaat
D i v a n y o l u K l o d f a r e r Cad .
No. 27/1
S c . 87977
Teç İ n ş a a t v e Ticare t
İnşaat
M . Al i Teki n Era y
Eflâtun A y d m t a ş b a
ş
M . Çeti n Peli t K o l i . Şti .
Taksim
Sıraselviler Cad. No. 59/5
Tel : 44 07 68
S c . 89696
Mürtezaoğlu İnşaa t v e
inşaat
Sanayi Ltd . Şti .
Fındıklı Necati Bey Cad.
Dursun Han Zemin Kat No. 5
Tel : 44 20 94
S c . 89861
A k ç a İnşaa t K o l i . Şti .
Ertuğrul A l a a d d i n
Yıldırım A k ç a k a y a
B e ş i k t a ş H a s F ı r ı n C a d . N o , 52
Tel : 48 07 71f
İnşaat
S c . 9036 1
Es-Ta§
İnşaat
Bfustafa Özer, K e m â l M e r t v e
O r t a k l a r ı A d i K o m . Şti.
Sirkeci Hamidij^e C a d .
N a f i z B e y H a n No . 3 0
Tel : 27 92 33
S c . 50573
T e m e l İ n ş a a t A . Şti,
Şişli H a r b i y e
Halâskârgazi Cad.
H a r b i y e İ ş H a n ı No . 3 4
Tel : 47 91 67 - 47 08 36
İnşaat
S c . 9122 4
Uluğ İ n ş a a t
İnşaat
Turgut
Nedim
Üsküdar
Kız
Uluğ
Lisesi
î c a d e Mail. Çifte Çınar
Sk.
Tel : 44 30 47
S c . 9210 3
Yük. M. Faruk Anışoğlu
İnşaat
İ n ş a a t Müteahhid i
Fındıklı
Mechsi Mebusan
No. 37 K a t 2
Cad.
İ ç e r d e 21 0
Tel : 49 85 77
S c . 9226 8
M u h i t t i n Öztür k v e
Ortakları Hafriyat
r/IüleaMıitliği
KolL
İnşaat
ve
İnşaat
Şti.
Eminönü Sabmıcu Han
Fmdikçılar
S k . No . 4
Tel : 22 • 17 09
Cad.
Sc. 9361 3
M u h i t t i n Kadirbeyoğl u M a h d u m - İnşaa
t
l a n - Gülteki n v e Gürbü z K a d î r o ğ lu K o l i . Şti .
F m d ı k h Mechs i M e b u s a n Cad .
No. 2 7 Sane r İ ş H a n ı K a t 4
Tel :
U 05 2Jf - U 62 67
Sc. 9978 4
T e k n o Holdin g Söndürülmü
ş
M ü h e n d i s v e M i m a r l a r Y a t ı r ı m v e torbalanmı
ş kire ç
Sanayii A . Şti .
Harbiye Halaskârgaz i Cad . No . 8 5 / 8
Tel : 48 16 38
Sc. 10134 6
Özmert M u s t a f a Özer , Topra
K e m â l M e r t v e Ort . A d i K o m . Şti .
Sirkeci Hamidiy e C a d .
Nafiz Be y H a n ı K a t 2 No , 3 0
Tel : 27 92 33 - 48 39 54 - Ev
Sc. 10368 9
Nasaş - A l ü m i n y u m Sanayi i v e
Ticaret A . Şti .
Sirkeci S u l t a n h a m a
m
Aşirefendi Cad , No . 6 3 / 1
Tel : 26 36 U
Bc. 10392 1
Atlas Copc o Makinalar ı
İmalât A . Ş .
Büyükdere Cad . No . 12 8
Zincirlikuyu
Tel : 46 90 00
Sc. 10303 0
Anadolu C a m Sanayi i A . Şti .
Sirkeci A n k a r a Cad . No . 20 9
Tel : 48 19 05
Bc. 10465 8
Soda Sanayi i A . Şti ,
K a r a k ö y R ı h t ı m Cad .
A n a d o l u Sigort a H a n K a t 4 - 5
Tel : 45 21 77 - 44 69 36
k hafriyat ı
Download

1 - ITO