ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İİVÎAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:23.09.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İTİRAZ SAHİBİ
ÖZEL ŞAHISLAR
MECLİS TOPLANTISININ!
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
08.08.2014
tarihli
toplantısında gündemin 109. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Kemer Belediye Meclisinin 07.05.2014 gün ve 47 sayılı
kararı ile görüşülen, Arslanbucak Mahallesi ile Kuzdere
Mahallesi 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planına askı
süresi içerisinde yapılan itirazlar ile uygun bulunan itirazlar
doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar
planı değişiklikleri.
KOMİSYON RAPORU:
Kemer Belediye Meclisinin 07.05.2014 gün ve 47 sayılı
kararı ile görüşülen, Arslanbucak Mahallesi ile Kuzdere
Mahallesi 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planına askı
süresi içerisinde yapılan itirazlar ile uygun bulunan itirazlar
doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar
planı değişiklikleri Komisyonumuzca incelenmiş, 1/5000
ölçekli nazım imar planına göre incelenerek uygun olduğu
görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
Can KASAPO.
İmar Kom
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom. Üyesi
(Toplantıya Katılmadı)
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Üyesi
f ~ ) y ----- * j / ~ Y
T.C.
ANTALYA İLİ
Kemer Belediye Meclisi
Karar No
Karar Tarihi
Evrak No
Geliş Tarihi
:
47
: 07/05/2014
:
: 07/05/2014
Dairesi
Birimi
Konusu
Saati
:
:
:
:
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK SERVİSİ
ÇEŞİTLİ KONULAR
16 30
KARARIN KONUSU: Arslanbucak Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile Kuzdere Mahallesi
1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planma yapılan itirazların görüşülmesi.
MECLİS
KARARI
Gündemin 7. maddesinde yer alan Arslanbucak Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile
Kuzdere Mahallesi 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planma yapılan itirazların görüşülmesine geçildi.
Belediye sınırlarımız içerisi Arslanbucak Mahallesine ait hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliği ile 1/1000 ölçekli Kuzdere Mahallesi ilave uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar Belediye
Meclisinin 11/04/2014 tarih ve 38 sayılı kararı ile görüşülerek, söz konusu itirazların incelenmesi için İmar Komisyonuna
gönderilmesine karar verildi.
Belediye sınırlarımız içerisi Arslanbucak Mahallesine ait hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliği ile 1/1000 ölçekli Kuzdere Mahallesi ilave uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar için İmar
Komisyonu 25/04/2014 tarihinde toplanmış ve toplantıda;
1)Orman ve Su İşleri Bakanlığı VI. Bölge Müdür lüğü-B ey dağları Sahil Milli Park Müdürlüğünün Milli Park
sınırlarına ilişkin itirazları okundu;
2)Orman Genel Müdürlüğü Antalya Orman İşletme Müdürlüğünün 24.02.2014 gün ve 356825/307 sayılı yazılan
ile yapılan itirazı okundu;
3)
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğünün 19.02.2014 gün ve
754-105665 sayılı yazıları ile yaptığı itiraz okundu;
Bu konularla ilgili plan müellifinden sınırları gösterir krokiler istenildi.
4)Kemer Mal Müdürlüğü talepleri konusundaki itirazları okundu;
5)Kemer Mal Müdürlüğü talepleri konusundaki itirazları okundu;
6)Kuzdere Mahallesinde yer alan 1137 parsel maliki Mustafa Öge’nin itirazının kabul edilerek plan müellifinin
önerdiği şekilde düzeltilmesine talebin uygun olduğuna,
Komisyonumuzca; 1,2 ve 3. Maddelerin krokiler geldikten sonra tekrar incelenmesine 4 ve 5. Maddelerin de
29.04.2014 tarihinde yapılacak toplantıda karara bağlanılmasına aynca; diğer itiraz dilekçeleri ile ilgili plan müellifi
tarafından hazırlanan öneriler ve dilekçe fotokopilerinden komisyon üyelerine birer nüsha oluşturulmasına ve 29.04.2014
tarihinde saat 10.00’da yeniden toplanılmasına karar verilmiştir.
29/04/2014 tarihinde yeniden toplanan İmar Komisyonunda;
1)Orman ve Su İşleri Bakanlığı VI. Bölge Müdür lüğü-B ey dağlan Sahil Milli Park Müdürlüğünün Milli Park
sınırlarına ilişkin itirazları okundu;
Orman ve Su İşleri Bakanlığı VI. Bölge Müdürlüğü Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğünün Milli Park
sınırlarına ilişkin yaptığı itiraz, Belediye Meclisi tarafından onaylanan Kuzdere ve Aslanbucak planlannda söz konusu
olmadığı, Turizm Alanı içerisinde kalan değişikliklerin Turizm Bakanlığı’na iletilmesine,
2)Orman Genel Müdürlüğü Antalya Orman İşletme Müdürlüğünün 24.02.2014 gün ve 356825/307 sayılı yazıları
ile yapılan itirazları okundu;
Orman Genel Müdürlüğü Antalya Orman İşletme Müdürlüğü’nün orman sınırlarına uyulması talebi; planda
kadastral sınırların esas alınmış olması, kadastro ile orman sınırları arasında uyumsuzluk olduğu, bu konuda çalışma yapan
komisyonların çalışmaları tamamlanıp, kesinleşmeye kadar, bu sınırlar esas alınarak yapılan planın korunmasına, komisyon
kararları sonucuna göre bu sınırların daha sonra yeniden değerlendirilmesine,
Su İşleri Bakanlığı Devlet
ile yaptığı itiraz,
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğünün itirazı, ilgili kuruma
yapılan başvurular ve Tarım İl Müdürlüğü tanmsal haritalarında belirtilen hususlar doğrultusunda yapılan plan ve eklerinin
bir örneğinin ilgili kuruma gönderilerek bilgilendirilmesine,
4) Plan müellifi tarafından hazırlanarak komisyon üyelerine verilen dosyanın inceleme ve değerlendirmesi
sonucunda; Kemer Mal Müdürlüğü talepleri konusunda plan müellifi tarafından hazırlanan değişiklik talebinin kabulüne,
5) Plan müellifi tarafından hazırlanarak komisyon üyelerine verilen dosyanın inceleme ve değerlendirmesi
sonucunda; Kemer Mal Müdürlüğünce aynı kapsamdaki diğer dilekçesinin de 4. Maddedeki gibi müellifçe hazırlanan
değişiklik talebinin kabulüne,
7)Kuzdere Mahallesi 1462 ve 2564 parseller maliki Haşan Aktaş’ın itiraz dilekçesi okundu; Hazine arazileri
üzerinde sonradan belirlenen mezarlık şerhleri nedeni ile plan müellifi tarafından yeniden düzenleme yapılmış olup,
önerilen yeni düzenleme ile yeşil alanların çoğunluğunun tapulama harici alanda kalacak şekilde planlandığı, itiraz
sahibinin mağduriyetinin giderildiği dolayısı ile plan müellifi tarafmdan hazırlanan önerinin uygun olduğuna; (EK-4)
8)Kuzdere Mahallesi 1233 parsel malikleri Gülten Bulut, Gülser İtaatli ve Gülşen Savran’m itiraz dilekçeleri
okundu; Plan müellifi tarafından itiraza konu “Çocuk Bahçesi” aynı parsel içerisinde miktarı korunarak yeniden
düzenlenmiş olup, bu hali ile uygun olduğuna, (EK-5)
9)Kuzdere Mahallesi 1946 parsel maliki Yavuz Karakoyunlu’nun itiraz dilekçesi okundu; İmar planında yol
köşesinde kalmakta olan evin plan müellifi tarafmdan hazırlanan değişiklikle yol kulpu değiştirilerek korunduğu görülmüş
olup, bu hali ile uygun olduğuna, (EK-6)
10)Kuzdere Mahallesi 1218 ve 1217 parsel maliki Yusuf Altınok’un dilekçesi okundu; Plan müellifinin açıklaması
dinlendi ve itirazın planda iki parsel arasından geçen yolun parsel kullanımına bir zararı olmadığı gibi düzenleme ortaklık
payı olan yaklaşık %35 firenin altmda olduğu, herhangi bir mağduriyetin söz konusu olmaması nedeni ile reddine,
11)Kuzdere Mahallesi 2294 parsel nolu Hüseyin Demir’in itiraz dilekçesi okundu; Plan müellifinin açıklama,
doğrultusunda, parselde mevcut yapı ve parselin konumu itibari ile bir mağduriyeti olmadığından itirazın reddine,
12)Kuzdere Mahallesi 1227 parsel maliki Mehmet Aktaş’ın itiraz dilekçesi okundu; Mahallenin kuzeyinde Ağva
Çayı kenarında yer alan ve 2B olan parselde planlanan “Günübirlik Alan” kararı ve bu parselin konumu da dikkate
alındığında değişiklik talebi uygun görülmemiş olup, talebin reddine,
13)Kuzdere Mahallesi 2022 parsel maliki Mukaddes Menekşe’nin itiraz dilekçesi okundu; Plan müellifinin
açıklaması doğrultusunda planda “Ağva Çayı Islah Smırı”na cepheli bu parselde ıslah sınırı ile ada kenarı arasında mevzuat
gereği konulması gerekli lOm’lik yolun kaldırılması, mevzuata aykırı olup, ayrıca bu adada yapılacak imar uygulamasını
imkansız hale getirdiğinden itirazm reddine,
14)Kuzdere Mahallesi 1104 parsel maliki Bilgehan Deniz Öztürk’ün itiraz dilekçesi okundu; Plan müellifinin
açıklaması doğrultusunda, planlama alanında halihazır haritalarm yenilenmiş olduğu, planların bu paftalara uygun olarak
yapıldığı itiraza konu evin mülkiyete sıfır yapılmış olduğu ve ruhsata bağlanabilirliğinin mümkün olmadığından itirazm
reddine,
15)Kuzdere Mahallesi 1228 parsel maliki Ümmüye Nizam’m itiraz dilekçesi okundu;Parselin konumu nedeniyle,
Günübirlik Alan olarak kalmasına, bu nedenle talebin reddine
16)Kuzdere Mahallesi 2746 parsel işgalcisi Mehmet Oran oğlu Selahattin Oran’ın itiraz dilekçesi okundu; İtiraza
konu evin bulunduğu alanda, mevcut ev korunacak şekilde plan müellifi tarafmdan yapılan yeni düzenlemenin uygun
olduğuna, (EK-7)
17)Kuzdere Mahallesi 1208 parsel maliki Mustafa Arslan’m itiraz dilekçesi okundu; İtiraza konu 1208 parselin
1347 ve 1348 parsellerle birlikte plan müellifi tarafmdan yeniden düzenleme yapılarak Yüksekokul karannın kaldırılıp
konut alanına dönüştürülerek hazırlanan değişikliğin uygun olduğuna,
18)Kuzdere Mahallesi 1181 parsel maliki Cuma Balık’m itiraz dilekçesi okundu; Plan müellifi tarafmdan 1181
parsel mücavirindeki 29 ve 37 nolu itiraz dilekçeleri ile birlikte değerlendirilerek ulaşım sisteminde yapılan yeni
düzenlemede ev korunmuş olup, itirazm kabulüne ve düzenlemenin uygun olduğuna,
^*^Ktj&eîfe Mah&Uesi 1132 parsel maliki M.Haydar Kerrar Cümbüş itiraz dilekçesi okundu; Plan müellifinin
açıklamfesı^dîıile^d^vl 132.parselin imar planı içerisinde fakat Turizm Alanında kaldığından 16.01.2014'terih ve 50-242
sayılı yazımız,İ&pnaW nmak\üzere Turizm Bakanlığına gönderildiğinden, bu konuda itiraz sahibine bilgi vemmçsine,
in i
\ ^
ı
\ \ K ı • A*
?
«r1
v V;VU ^ s
V . ' /
‘J
20)Kuzdere Mahallesi 1252 parsel maliki Hüseyin Akman ve Selahattin Oran’ın itiraz dilekçesi okundu; Plan
müellifinin açıklaması doğrultusunda İmar planı yapımı aşamasmda uyulması esas olan “Tarım Raporu” gereği parselin
tamamının planlanması mümkün olmadığmdan talebin reddine,
21)Kuzdere Mahallesi 1110 ve 1938 parsel maliki Şevki Çelik’in itiraz dilekçesi okundu; plan müellifmce
hazırlanan değişiklikle 1110 parsel köşesinde 1,5 metresi kaldırımda kalan evin doğusundan geçen yol ve güneydoğu
köşesindeki yol kuması küçültülerek ev korunmuştur. 1938 parselde bulunan evin güneydoğu köşesi yol kırmasında
küçültme yapılarak korunduğu, 3 katlı yapının korunmasının mümkün olmadığı görülmüş olup, yapılan değişikliğin uygun
olduğuna,
22)Kuzdere Mahallesi 1282 parsel maliki Müyesser Yakman 24.02.2014 tarihli dilekçesi ile 21.02.2014 gün ve
1012 sayılı dilekçesini geri çekmiştir.
23)Kuzdere Mahallesi 1207 parsel maliki Gülser Başıbüyük’ün itiraz dilekçesi okundu; Plan müellifinin
açıklaması dinlendi, itiraz sahibinin bahçesinin kenarından geçen lOm’Iik yolun 7m’ye dönüştürülmesi talebi uygun
bulunmamış olup, talebin reddine,
24)Kuzdere Mahallesi 1290 parsel ile ilgili Ina Maria Jonas Nolte ve Baha Kızılkaya’nın itiraz dilekçeleri okundu;
Plan müellifi tarafından hazırlanan itiraza konu yapınm yeni yol ve kavşak düzenlemesi ile imar adası içerisine almarak
korunmasını sağlayan değişikliğin uygun olduğuna,
25)Kuzdere Mahallesi 1290 parsel ile ilgili Ina Maria Jonas Nolte ve Baha Kızılkaya’nın itiraz dilekçeleri okundu;
24 nolu kararla aynı olması nedeniyle aynı karar doğrultusunda hazırlanan teklifin uygun olduğuna,
26)Kuzdere Mahallesi 1091 parsel maliki Mustafa İlgezdi’nin itirazı ile ilgili plan müellifmce hazırlanan plan
değişikliği teklifinin uygun olduğuna,
27)Kuzdere Mahallesi 1194 parsel maliki İsmail Aka’nm itiraz dilekçesi okundu; Plan müellifi açıklaması
dinlendi, parsel malikinin her hangi bir mağduriyetin olmadığı ve mevzuat açısından lOm’lik yolun 7m’ye düşürülmesinin
uygun olmadığından, talebin reddine,
28)Kuzdere Mahallesi 1188 parsel maliki Mustafa Bilgen’in itiraz dilekçesi okundu; Plan müellifi tarafından itiraz
konu parselin 40,41,38 nolu dilekçe sahiplerinin itirazları ile birlikte yeniden düzenleme yapılarak mağduriyetin ortadan
kaldırıldığı düzenlemesinin uygun olduğuna,
29)Kuzdere Mahallesi 2280 eski 1117 parsel maliklerinden Haşan îpeksoy’un itiraz dilekçesi okundu Kadastro
Müdürlüğünden alman bilgilerde eski 1117 parselin ifrazlarının işlenmemesi neden ile planların 1117 parsele göre yapılmış
olup, itiraz uygun bulunarak 1117 parselin ifrazı ile oluşan 2280 ve mücavirindeki diğer parseller değerlendirilerek yeniden
yapılan düzenlemenin uygun o!duğuna,(EK-14)
30)Kuzdere Mahallesi 1304 parsel maliki Ahmet Tabak’m itiraz dilekçesi okundu;Parselin ve yakm çevresinin
Tarım Alanı olarak korunması talebi Tarım İl Müdürlüğü Kararı da dikkate almarak uygun bulunmamıştır.
31)Kuzdere Mahallesi 1938 nolu parsel maliklerinden Narin Saltık’m itiraz dilekçesi okundu; Plan müellifinin
yaptığı açıklamalar doğrultusunda imar yolunun kaldırılması teknik olarak mümkün olmadığından itirazın reddine (EK -10)
32)Kuzdere Mahallesi 1310 parsel maliki Celal Tabak’m itiraz dilekçesi okundu; İtiraza konu parselin yaklaşık
%30 u Okul Alanında kalmakta olup, bir mağduriyeti söz konusu olmadığmdan itirazın reddine
33)Kuzdere Mahallesi 1447, 1448 ve 1208 parsel maliki olduğu iddiası ile A rif Daban’m itiraz dilekçesi okundu;
Plan müellifmce söz konusu parsele ilişkin itiraz dilekçesi 1447 ve 1448 parsellerde hak iddia eden Maliye Hâzinesi
dilekçesi ile birleştirilerek sosyal donatılan kendi içinde çözülerek konut alanı olarak planlanmış olup, hazırlanan
değişikliğin uygun olduğuna, (EK-11)
34)Kuzdere mahallesi 1447,1448 ve 1208 parsel maliki olduğu iddiası ile Haşan Daban’ın dilekçesi okundu; Plan
müellifmce s ö z ^ n u s u parsele ilişkin itiraz dilekçesi 1447 ve 1448 parsellerde hak iddia eden Maliye Hâzinesi dilekçesi ile
bMeştirilerekTso^^cföBatıları kendi içinde çözülerek konut alanı olarak planlanmış olup, haz
ygun
35)Kuzdere mahallesi 1447,1448 ve 1208 parsel maliki olduğu iddiası ile Gülşen TemePin dilekçesi okundu; Plan
müellifmce söz konusu parsele ilişkin itiraz dilekçesi 1447 ve 1448 parsellerde hak iddia eden Maliye Hâzinesi dilekçesi ile
birleştirilerek sosyal donatıları kendi içinde çözülerek konut alanı olarak planlanmış olup, hazırlanan değişikliğin uygun
olduğuna, (EK-11)
36)Kuzdere Mahallesi 2702 parsel maliki Şadi Daban’m itiraz dilekçesi okundu; Plan müellifince söz konusu
parsele ilişkin itiraz dilekçesi 1447 ve 1448 parsellerde hak iddia eden Maliye Hâzinesi dilekçesi ile birleştirilerek sosyal
donatıları kendi içinde çözülerek konut alanı olarak planlanmış olup, hazırlanan değişikliğin uygun olduğuna, (EK-11)
37)Kuzdere Mahallesi 2702 parsel maliki Necibe Zengin’in itiraz dilekçesi okundu; İtiraza konu parsel ile ilgili
9 ve 29 nolu dilekçeler ile birleştirilerek yeniden düzenlenmiş imar adası içerisinden geçen yol kaldırılarak mağduriyetin
giderildiği görüldüğünden plan müellifince hazırlanan değişikliğin uygun olduğuna (EK 14)
38)Kuzdere Mahallesi 1187 parsel maliklerinden İsmail Türkmen’in itiraz dilekçesi okundu; İtiraza konu parsel
plan müellifince 28, 40 ve 41 nolu itirazlar ile birlikte değerlendirilerek yol ve ada sistemi yeniden oluşturulmuş, ibadet yeri
kuzeye kamu alanına taşınmış bunun yerine yeşil alan korunarak hazırlanan değişikliğin uygun olduğuna, (EK-13)
39)Kuzdere Mahallesi 1315 parsel maliki Mustafa Şahin’in itiraz dilekçesi okundu; Plan müellifince itiraza konu
parsel içerisindeki mevcut yolun güney batıya kaydırılarak korunduğu ve mağduriyetin giderildiği görülmüş olup,
hazırlanan değişikliğin uygun olduğuna,(EK-14)
40)
Kuzdere Mahallesi 1187 parsel maliklerinden Müyesser Ahıshal’m itiraz dilekçesi okundu; İtiraza konu parsel
plan müellifmce 28, 40 ve 41 nolu itirazlar ile birlikte değerlendirilerek yol ve ada sistemi yeniden oluşturulmuş, ibadet yeri
kuzeye kamu alanına taşınmış bunun yerine yeşil alan korunarak hazırlanan değişikliğin uygun olduğuna, (EK-13)
41) Kuzdere Mahallesi 1187 parsel maliklerinden Ali Türkmen’in itiraz dilekçesi okundu; İtiraza konu parsel plan
müellifince 28, 40 ve 41 nolu itirazlar ile birlikte değerlendirilerek yol ve ada sistemi yeniden oluşturulmuş, ibadet yeri
kuzeye kamu alanına taşınmış bunun yerine yeşil alan korunarak hazırlanan değişikliğin uygun olduğuna, (EK-13)
Ayrıca; Vatandaşların itirazı sonucunda; kaldırılmış olan Yüksekokul yerinin Belediye sınırlarımız içerisinde bir
orman alanı tespit edilerek Yüksekokul yeri olarak tahsis edilmesi ile ilgili konunun Belediye Meclisine getirilmesine karar
verilmiştir.
ARSLANBUCAK M AHA LLESİ
GÖRÜŞÜLM ESİNE GEÇİLDİ.
İM AR
PLANI
D EĞ İŞİKLİĞİNE
YAPILAN
İTİRAZLARIN
1)Ahmet Kahraman’m 155,157 ve 353 nolu parsellere ilişkin itiraz dilekçesi okundu;
Söz konusu parsellerde
yapılan inceleme sonucunda parseller üzerinde herhangi bir mezarlık şerhi bulunmamaktadır. Mezarlık olmayan bir alanda
gömü yapılmış ise bu mezarların yasal şehir mezarlığına taşınması gerekmekte olup, plan kararının değiştirilmesi talebi
uygun görülmemiştir.
2)Kemer Arslanbucak Mahallesi 645 parsel malikleri, Muzaffer Karakaya, Sunay Karakoyunlu, Sebahattin Nizam
ve Ayten Akbulut’a ait toplam 6 adet talep ile bu parsele isabet eden “Konut dışı kentsel çalışma alanı” karannm “Konut
alanına” dönüştürülmesine ilişkin talep okundu;
Söz konusu dilekçe sahiplerinin talebi, bu alanda yapılacak imar uygulaması sonucu 645 parsele isabet eden
bölümlerin (Ek-1) tamamı konut alanında kaldığından reddine, kişi taleplerinin askı sürecinden önceki mecliste plan
hükümlerine konulan madde ile çözümlendiği, bu nedenle bu kişilere yazılacak cevap metninin içerisine plan ekleri de
konularak gönderilmesi uygun olacaktır. (EK-2)
3)Kemer Arslanbucak Mahallesi 555 parsel maliki Refika Akça’nm lOm’lik imar yolunun kaldınlması talebi
okundu;
Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda; itiraza konu parselin askıdaki plan onay sınırları içerisinde kaldığı
anlaşılmaktadır. (EK-3) İmar yoluna isabet eden bölüm eski planlardan geldiği, buna mücavir tanm alanlanna Tarım İl
Müdürlüğünce uygun görüş verilmediğinden düzeltmenin mümkün olmadığı ancak; 2B alanlarına ilişkin ileride yapılması
gereken değerlendirmelerle birlikte sorunun çözümünün ele alınması gerektiğine karar verilmiştir.
Yukarıda belirtildiği şekilde İmar Komisyonu raporu Meclise okunmuş olup, Arslanbucak Mahallesi 1/1000
ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile Kuzdere Mahallesi 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planma yapılan itirazlar
ile ilgili imar komisyonunda alman kararların uygun olduğuna Belediye Meclisimizce O Y B İR LİĞ İ ile karar verildi.
KEM ER - K U Z D E R E
İL A V E U Y G U L A M A İM AR PLAN I
Ö L Ç E K : 1/1000
GÖSTERİM
A hSINIRLAR
O O O O guumMm^ f
B- KENTSEL ALAN KULLANIMI
KENTSELSOSYALALTYAPIALANLARI
KENTSELTEKNİKALTYAPIALANLARI
SU-KANALİZASYON-ÇÖP
Download

Gündemin 37.Maddesi - Antalya Belediyesi