T.C.
VAN V A L İL İĞ İ
V an H alk Sağlığı M üdürlüğü
Sayı
: 37.811.563-934/9 ^
17/06/2014
Ko nu : Teklife Davet
S a y ı n :.......................................................
Tel : F a k s :
Kurumlunuzun
i hti yacı o l a n ( 1 ) k a l e m Ç A L D I R A N T O P L U M S A Ğ L I Ğ I M E R K E Z İ 7 0 0 0 1.1 M O T O R İ N A L I M I işi sat ın
a l ı n a c a k t ı r . İ l g i l e n d i ğ i n i z t a k d i r d e K . D . V . h a r i ç tlyal t ekl i f i ni zi en g e ç 2 0 . 0 6 . 2 0 1 4 t ar i h v e saat 10: 00 a k a d a r g ö n d e r m e n i z i ,
t e k l i f i n i zd e t e s l i ma t s ü r e s i n i n d e b i l d i r i l m e s i n i a r z r i ca e d e r i m .
Ha lk Sağlığı M ü d ü r ü
S a t m a l ı n a t arih ve saati
: 2 0 . 0 6 . 2 0 1 4 - 10: 00
T e k l i f B a ş v u r u Ye r i
: VAN HALK SAĞLIĞI M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü S A TIN A L M A K O M İSY O N ODASI
T e s l i m a t Ye r i
: V A N H A L K SA Ğ L IĞ I M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü A Y N İ Y A T BİRİMİ
T e k l i f Tür ii
: T e k l i f B i r i m Fi ya t - İşin t a m a m ı
İh ti ya ç Listesi
Sıra No
1
M alın / İşin Adı
M ik ta r
Birim
7.000
Li t r e
Mo t o r i n
Birim Fiyat
T u tar
EK: Teknik şartname
S a t ı n a l m a m n Y a p ı l a c a ğ ı B i r i m : V a n H a l k Sa ğ l ı ğ ı M ü d ü r l ü ğ ü
* T e k n i k ş a r t n a m e y e u y g un m a l z e m e v e r ec eğ i mi t aa hhüt e der im.
* Fi y a t l a r K D V h a r i ç o l a r a k v e r i l e c e k t i r .
* T e k l i f m e k t u b u n d a silinti ve k a z ı n t ı o l m a y a c a k t ı r .
* M a l z e m e l e r k u r u m u m u z ilgili d e p o s u n a en g e ç y e d i iş g ü n ü i çe r i s i n d e t es l i m e d i l e c e k t i r .
* T e k l i f t e bel i r t i l en f i yat l ar ı n t o p l a m ı y a zı v e r a k a m l a y a z ı l a c a k t ı r .
* T e k l i f m e k t u b u n d a a d, s o y a d v e y a t i c a r e t Unvanı y a z ı l m a k ü z e r e yet ki l i k i şi l e r c e i m z a l a n m ı ş ol a c a kt ı r .
* T e k l i f e d i l e n ü r ü n ü n v a r s a m a r k a s ı t ek l i f t e be l i r t i l ec e kt i r .
* T e k l i f k u r u m u m u z u n s t a n d a r t t e k l i f f o r m u ile d o l d u r u l a c a k , v e y a ilgili f i r m a n ı n p r o f o r ı n a f a t u r a s ı n a y a z ı l a c a k t ı r .
* İl d ı ş ı n d a n g ö n d e r i l e n f a k s l a n a n t ek l i f l e r i n aslı p o s t a v e y a k a r g o y o l u y l a p e ş i n ö d e m e l i o l a r a k k u r u m u m u z s a t m a l ı n a b i r i m i n e
g ö n d e r i l ec e k t i r .
A B D IJR R A H M A N G A Z İ M A H .B E D İÜ Z Z A M A N C A D .A R A P BA Ü A I.S O K A K V A N H A L K SA Ğ L IĞ I M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü S A T IN A L M A
BİRİMİ VAN
T e le fo n : 4 3 2 2 1 5 8 4 7 6 - 1 3 5
F ak s: 4 3 2 2 1 6 84 76
e-po sta: f a tih a ltu n x « g m a i l .c o m
E le k tr o n i k ağ: w w w .v a n h a lk s a g l i g i .g o v . t r
VAN H A L K SAĞLIĞI M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
M OTORİN TEKNİK ŞARTNAMESİ
İ-KAPSAM
Bu T e k n ik Ş a rtn a m e n in V a n Halk Sağlığı M ü d ü r lü ğ ü b ü n y e s in d e b u lu n a n Ç a l d ı r a n
T o p l u m Sağ lı ğı M e r k e z i ’ n d e b u l u n a n 1 a de t (65 N H 814) dizel araç ve je n e r a tö rd e
ku llan ılm a k üzere 7. 00 0 litre m o to rin a lın m ası ve teslim e d ilm e s in e y ö n e lik genel hususlar,
teknik özellik ler, m u a y e n e ve d e n e y k o n u ların ı kapsar. Teknik ş a rtn a m e n in bu kısm ın d a k i
ak aryak ıt tabiri m o to rin i ifade etm ek ted ir.
2-GENEL H l SI SLAR
2.1İstekliler; E P D K ' d a n ( E nerji P iy asası D ü z e n le m e K u ru lu ) a lın m ış " B ay ilik L isan sı" na
sahip o lacak lardır. A k a ry a k ıt T S E 30 82 S ta n d artların a u y g u n o la c a k ve T S E belgesini idareye
teslim edilecektir.
2.2Y ü k len ici, ilçe sınırları için de her türlü iş k a z a la rın a karşı g erekli tü m e m n iy e t tedbirleri
a lm a k la y ü k ü m lü d ü r.
2.3-
A lte r n a tif ve k ısm i tek lifler kabul ed ilm ey ec ek tir.
3- T E K N İ K Ö Z E L L İ K L E R V E İ S T E K L E R
3.1M o to rin , 5 0 1 5 sayılı Pet rol P i y as a s ı K a n u n u n u n 18 m a d d e s i n d e y e r alan Ul usal
M a r k e r i ş a r e t l e m e s i n i n u y g u l a n m a s ı , bu k o n u d a y a y ı m l a n m ı ş a k a r y a k ı t t e b li ğ le ri n de y e r
al an öze ll ikle re, usul v e e s a s l ar ı n a u y g u n , Enerji ve Tabii K a y n a k la r B ak an lığ ı ile Ç e v re ve
O rm a n B a k a n lığ ın ın h a v a kirliliğini ö n le m e ve d iğ e r k o n u la rd a h er yıl için A n k a r a 'd a
k ullan ılm a sın ı ö n g ö r d ü ğ ü ö zellik leri taşıyacaktır.
3.2M o to rin a ş a ğ ıd a b elirtilen te k n ik ö ze llik lere u yg un olacaktır.. A y rıc a T S E v ey a T Ü P R A Ş
m o to rin ö z e llik le rin d e bir d eğ işik lik o lm ası halind e en son y ü rü rlü k tek i ö ze llik lere uygun
olacaktır. Y ü k len ici, is ta s y o n u n d a n alın ac ak m o to rin İl B ilim . Sanay i ve T ek n o lo ji M ü d ü rlü ğ ü
kanalı ile ulusal m a r k e r ihtiv a ettiğini belgele y ece k tir. A ksi ta k d ird e a k a ry ak ıt k a b u lü
y a p ılm ay ac ak tır. M o to rin e ait b u ra d a b elirtilm e y en ö z e llik ler T S 3 0 8 2 E N 5 9 0 s t an dar tl ar ı
teknik ö ze llik le rin e u y g u n olacaktır.
3.3K açak a k a ry a k ıt k esin lik le teslim alın m a y a c a k tır. F irm a ü rü n ü ile ilgili m a rk e r k o n tro lü
y ap tırd ığ ın a d a ir b elg esini İd a rey e su n a c a k . İdare gerekli g ö rd ü ğ ü z a m a n la rd a n u m u n e alarak
tahlil y ap tıra b ilec ek , tahlil bedeli y ü k len ici firm a y a ait olacaktır.
TEKNİK Ö ZELLİKLER
Y o ğ u n lu k (15 ° C 'd e )
P a rla m a noktası
S o ğ u k ta filtre tık a m a noktası
İSTENEN D EĞ ER
820 - 845 kg/m 3
en az +55 °C
en çok - 15 °C
TEST METODU
T S 1013EN ISO 3675
T S E N ISO 271 9
T S EN 116
(C'FPP) K ış d eğeri (a)
en çok + 5 UC
Y az değeri (b)
D a m ıtm a
en ço k
65 (% h a c im )
250 ° C de
en az
85 (% h ac im )
350 ° C de
en çok
T S 1232 EN ISO 3405
95 (% h ac im )
360 ° C ’ de
K ü k ü rt
V iskozite( 4 0 ° C 'd e )
S etan indeksi (h e sap la)
S etan Sayısı
Su
en ço k 10 m g /kg .
2.0 - 4.5 cst
T S E N ISO 2 0 8 4 6 . 2 0 8 8 4
TS 1451 EN ISO 310 4
en az 46
en az 51
T S E N ISO 4 2 6 4
T S 10317 E N I S 0 5 165
T S 6 1 4 7 EN ISO 12937
en çok
200( m g /k g )
4- T E S T V E M U A Y E N E :
4.1-
Y akıtın u y g u n lu ğ u , ta n k e rle rd e n ilgili sta n d a rd a g ö re a lın ac ak n u m u n e le r y ard ım ı ile
kontrol ed ilecektir. N u m u n e a lm a ve işlem leri Y ü klenici ve V an H alk Sağlığı M ü d ü rlü ğ ü
p e rso n elle rin in birlikte d ü z e n le y e c e k le ri bir tu tan ak la y ap ılacak tır.
4.2-
A lın a n n u m u n e sayısı 4 adet v e en az 1 litre olacaktır. Bu 4 n u m u n e n in birincisi firm aya.
İkincisi V an H alk S ağlığı M ü d ü rlü ğ ü n e , ü ç ü n c ü s ü şahit n u m u n e , d ö rd ü n c ü s ü ise a n laşm a zlık
h a lin d e h ak e m labora tu v arı vey a h uku ki işlem le rd e k u lla n ılm a k üze re ayrılacaktır. H er bir
n u m u n e , y ü k len ici firm a y etkilisi, n u m u n e c i ve işletm e u sta başı tara fın d a n im z a la n a c a k ve şişe
kapakları m ü h ü rle n e c e k tir. F irm a y a verile cek o lan n u m u n e firm a y etk ilisin e tu ta n a k la teslim
edilecektir.
Ş ah it n u m u n e l e r v e
lab o ra tu a rd a
k o n tro lü y ap ıla c a k
o la n
num une,
nu m u n eci
tarafından lab o ra tu a ra g ö tü rü lec ek tir.
4.3-
L a b o r a tu v a r
an alizleri
sonucu
ü rü n ü n
şa rtn a m e y e
uygun
kalited e
o lm a d ığ ın ın
belirlenm esi h a lin d e bu d u ru m y ü k le n ic iy e yazılı ve sö zlü o lara k h e m e n bildirilir. Y ü k len ici
k en d isin e y a p ıla c a k b ild irim ta rih in d en itibaren 2 ta k v im g ü n ü içerisinde la b o ra tu v a r so n u ç la rın a
itiraz edebilir.
4.4- Y ü k le n ic in in itirazı h a lin d e şahit n u m u n e , y ü klenici ta ra fın d an m u ta b ık k alın ac ak ve ilgili
test m e to d u n d a a k re d ite olan bir la b o ra tu v a rd a an a liz ed ile c e k ve Y ü k le n ic in in b u n d an başka bir
itiraz hakkı kabul ed ilm e y e c e k tir. L a b o r a tu v a rd a yap ılan an a liz ücreti Y ü k len ici tara fın d an
öd en e cek tir.
Şahit
n u m u n e le r in in
nihai
lab o ra tu v ar
so n u ç la rın ın
da
ş a rtn a m e y e
uygun
o lm a d ığ ın ın b e lirlen m esi h a lin d e bu d u ru m Y ü k le n ic iy e bir y a z ıy la bild irile rek, e ğ e r yakıt teslim
a lın m a m ış s a re d d ed ilece k tir.
4.5-
B u şa rtn a m e d e b e lirtilm e y e n h u s u s la rd a ilgili s ta n d artla r esa s alınacak tır.
5 -FİYAT:
İstek liler t e k l i f fiyatlarını T L o lara k 7. 000
Litre m o to rin için tek bir t e k lif fiyatı
vereceklerdir.
6 -TESLİM A T
6.1-
M o to rin in teslim atı V a n H alk S ağlığı M ü d ü rlü ğ ü n e bağlı Ç a l d ı r a n T o p l u m Sağlı ğı
M e r k e z i yetkili im z a ile gelen ö rn e k sipariş fişi d o ğ ru ltu s u n d a a ra çların d e p o la rın a teslim
edecektir. J e n e ra tö r yakıtı
y apacaktır.
dü şü lere k
N a k liy e
kalan
için
için s ö z le ş m e d ö n e m in d e y ap ıla c a k plan d o ğ ru ltu s u n d a aktarım
a y rıc a
m ik ta rın
ücret ö d e n m e y e c e k tir.
takibi
düzenli
bir
şekilde
S a rfiy a tın
ay
top lam ı
s o n la rın d a
ihale
m a lın d an
tu tu la c a k
tutan ak la
belirlenecektir.
6.2-
A k a ry a k ıt alım
detayları
faturalarla birlikte ve
her fatu ran ın
eki
olarak y üklenici
tarafınd an id areye v erile cektir. D e ta y la rd a araç plakaları, ak a ry a k ıtla rın alım tarihi, alım saati,
birim fiyatı, alınan m ik ta rı, a lm a n tutarı, aracın akaryakıtı aldığı an d a k i kilo m e tresi ve yakıt
teslim edilen V a n
H a l k Sağlı ğı M ü d ü r l ü ğ ü Ç a l d ı r a n T o p l u m Sa ğl ığ ı perso n elle rin e ait
bilgiler belirtilecektir.
Seri No:
VAN HALK SAĞLIĞI M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
T ar ih : :......../ ........ /
A K A R Y A K I T S İ P A R İ Ş FİŞİ
Sıra No:
Saat:
P o m p a No:
T e s li m Al an:
Aracın
P l ak a No
Kilometre
Ya kı tı n
Ci ns i
Litre
B iri m Fiyatı
Tutar
7- Ö D E M E :
7.1-
İhale k o n u s u a lım a ilişkin y ü k le n ic iy e y a p ılac ak ö d e m e le r ay lık olara k p la n la n a c a k ve
v e re s i y e fişlerinin yüklenici t a r a f ı n d a n i d a r e y e teslim i t a r i h i n d e n i tib a r e n
d o ğ ru ltu s u n d a 30 ( O T U Z )
ta k v im
günü
H izm etleri Ş u b e M ü d ü r l ü ğ ü n c e ö den e cek tir.
içerisin de
V an
H alk
K u ru m u n aldığı ö d e n e k le r
S ağlığı
M ü d ü rlü ğ ü
D estek
7.2-
K D V k u r u m u m u z a ait olup: K D V V erg isi O ra n ın d a yıl içersind e u y g u la n a c a k değ işik lik le r
a y n e n u y g u lan ac ak tır.
KDV
dışın d ak i
bü tü n
vergi
resini
ve h a rçlar
ile s ö z le ş m e
bedeli
y ü k le n ic iy e aittir.
7.3Fiyat f arkı hes abı: F iyat farkı 05 M a y ıs 2005 tarih 2 5 8 0 6 sayılı resm i g az e te d e belirtilen
fo rm ü le göre h es a p la n a c a k tır. F ir m a E d re m it ve Erciş T o p lu m S ağ lığı M e rk e z le rin e teslim
edeceği m o to rin için fiyat farkı a lm ay a cak tır.
F : Fiyat farkı tutarını (T L ).
A l : İhale ta rih in d e g eç erli bayi satış fiyatını
B : S ö z le ş m e fiyatını.
A 2 : M al teslim ta rih in d e g eçerli bayi satış fiyatını,
M : B ayi satış fiyatının v ey a ü cret tarifesin in d e ğ iş m e s in d e n s o n ra id arece teslim alınan mal
m iktarını ifade eder.
Fiyat f arkı ( F ) : F j( M x B ) x [ A 2 / A l - l ]
8-GARANTİ:
8.1-
Y ü klenici
firm a;
ihale
k o n u su
petrol
ü rünlerini
EPDK
tara fın d an
önerilen
T ürk
Standartları E n s titü s ü n ü n (T S E ) h a z ırla m ış oldukları s p e s ifik a s y o n d e ğ e rle rin e u y g u n olarak
k en dilerin e v e rile c e k m ik ta rı te m in p ro g ra m ı içinde v e y a bildirilen sü re le r içerisinde teslim atı
y a p a cağ ın ı k a b u l ve garan ti edecektir.
8.2B o zu k o lan m a lın tespiti ve d eğ e rle n d irilm e s i a ş a m a s ın d a y a p ıla c a k h er türlü m a s r a f
(k ontrolü , m u a y e n e s i, ana liz i vb. gibi) Y Ü K L E N İ C İ 'ye aittir.
8.3İdarec e a lın an y ak ıtların . 5015 Sayılı Petrol P iyasası K a n u n u ’nu n 18 inci m a d d e s in d e
belirtilen U l u sa l M a r k e r şart ve ö z e llik lerin e u y g u n lu ğ u b a k ım ın d a n E P D K 'n ı n k o n tro lü n d e
yapılan d e n e tim s o n ra s ın d a tu tu la n “ Ul us al M a r k e r K o nt r o l T e s p i t T u t a n a ğ ı ” nın bir sureti
idareye verilecek tir.
9- D İ Ğ E R H U S U S L A R
9.1B u T e k n ik Ş a rtn a m e d e h ü k ü m b u lu n m a y a n h allerd e ihale d o k ü m a n ı. 4 7 3 4 ve 4 735 sayılı
k a n u n h ü k ü m leri ve b u n la ra ilişkin K a m u İhale K u ru m u ta ra fın d a n y a y ın la n a n m e v z u a t ve
h u k u k k u ralları g eçerlidir.
9.2Satın a lın ac ak a k a ry a k ıtın a ra çlara teslim i istekli firm an ın is ta s y o n u n d a n ihtiyaç halinde
d ü z e n le n e n sipariş fişine istin a d en p e y d e rp e y olara k araç şo fö rü n e teslim edilecektir.
9.3A k a ry a k ıt yılın her g ü n ü , g ü n ü n h er saati alın abilecektir. Y ü k len ici b u n a ait tedbirleri
alacaktır.
9.4-
id a re y e
ait
taşıtla rd a,
alınan
a k a ry a k ıtta n
d o lay ı
m eydana
yü klenici s o ru m lu o la c a k ve arıza bedeli y ü k le n ic id e n tahsil edilecektir.
g e le b ile c e k
arızalardan
9.5-
T e k seferde v e rile c e k yak ıt m iktarı aracın ve d e p o k apasitesi ile sınırlıdır. M ü d ü rlü ğ ü m ü z
taşıtlarının İl d ışın a y a p a c a k la rı sey a h a tle rd e a k a ry a k ıta ihtiyaç d u y u lm a s ı d u ru m u n d a , y ü klenici
firm a
bağlı
o ld u ğ u
bayi
is ta s y o n la rın d a
k u llan ıla b ile cek
yakıt
çekini
idarenin
talim atı
d o ğ ru ltu s u n d a araç s ü rü c ü s ü n e teslim edecektir.
9.6-
S ö z le ş m e süresi 7.0 00 litre m o to rin alim in in t a m a m la n m a s ıy la so n a erecektir.
9.7-
İstekli firm a k e n d isin d e n yak ıt alacak a şa ğ ıd a plakaları yazılı araçların yak ıt alım sonrası
genel dış te m izliğ in i de yap a cak tır.
9.8.-
K u r u m u n yakıtı kendi b ü tç e s in d e n k a rş ıla n a c a k şekild e araç k irala m a sı d u ru m u n d a
kiralanan sivil plakalı ara ç la r da y ü k le n ic iy e b ild irilecek ve bu araçların yakıtı da aynı s ö zleşm e
k a p s a m ın d a karşılan a cak tır.
9.9-
İş bu ş a r tn a m e 5 (beş) s a y fa d a n ibarettir.
Garaj A m iri
S ayfa 5 / 5
Download

İhtiyaç Listesi - Van Halk Sağlığı Müdürlüğü