T.C.
SA Ğ L IK BA K A N LIĞ I
T Ü R K İY E H A L K SA Ğ L IĞ I K U R U M U
Van H alk Sağlığı M üdürlüğü
Sayı
: 37.811.563-934/
05.05.2014
Konu : Teklife Davet
Kurumumuzun ihtiyacı olan (36) kalem Halk Sağlığı Laboratuarımızda Kullanılmak üzere Besiyeri, Sarf ve Cihaz
Malzemesi alımı; işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 07.05.2014 tarih ve saat
10:00'a kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.
Dr. Mehmet EKER
Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı
İhtiyaç Listesi
Sıra No
M alın / İşin A dı
M iktar
Birim
NESSLER REAKTİFİ
1
ŞİŞE
2
SÜLFİT DEMİR AGAR 500GR
1
KUTU
3
MEM BRAN-CLOSTRİDİUM PERFRİNGES
M -C? DEHİDRATE BESİYERİ 500GR
M-CP AGAR MEMBRAN-CLOSTRİDİUM
PERFRİNGES SUPPLEM ENT I
M-CP AGAR MEMBRAN-CLOSTRİDİUM
PERFRİNGES SUPPLEM ENT 11
ASETAMİT BROTH 500 GR
1
KUTU
3
VİAL
3
VIAL
1
KUTU
1
4
5
6
7
1
KUTU
3
KUTU
9
CN AGAR PSEUDAM ANAS SELEKTİVE
AGAR DEHİDRATE BESİ YER 500GR
CN AGAR PSEUDAMANAS SELEKTİVE
AGAR CN SUPPLEM ENT
SAFRA ESKULIN AZIT AGAR 500 GR
1
KUTU
10
KİNG B BESİYERİ 500 GR
1
KUTU
11
M UG'LU LAURYL SÜLFAT BROTH
DEHİDRATE BESİYERİ 500 GR
LAURLY SÜLFAT BROTH
M UGSUPPLEMENT
SLANETZ BRADLEY AGAR DEHİDRATE
BESİYERİ 500GR
1
KUTU
1
VİAL
1
KUTU
8
12
13
14
OKSİDAZ TEST TRİBİ (50 ADET)
10
KUTU
15
OTOKLAV İÇİN BİYOLOJİK İNDİKATÖR
50
ADET
16
OTOKLAV İÇİN KİM YASAL İNTİKATÖR
100
ADET
17
2
KUTU
18
ANAEROB ORTAM İNDİKATÖR STRİBİ(50
ADET)
ANAEROP ATM OSFER SAĞLAYICI PED
50
KUTU
19
(NH3) % 25'LİK AMONYUM HİDROKSİT
1
ŞİŞE
20
OTOKLAVLANABİLİR TIBBİ ATİK POŞET
200
ADET
21
ERLEN MA YER 50CC (PLASTİK)
10
ADET
22
ERLEN M AYER100CC
10
ADET
Birim Fiyat
Tutar
23
250 ML OTOKLAVLANABİLİR VİDALI
KAPAKLI ŞİŞE
5
ADET
24
5
ADET
5
ADET
26
500 ML OTOKLAVLANABİLİR VİDALI
KAPAKLI ŞİŞE
1000 ML OTOKLAVLANABİLİR VİDALI
KAPAKLI ŞİŞE
M ANYETİK BALİK (30MM)30*6 MM
5
ADET
27
MANYETİK BALİK TUTUCU
3
ADET
25
28
PİSET 250ML BAŞLIĞI İLE BİRLİKTE
20
ADET
29
PİSL İ 500ML BAŞLIĞI İLE BİRLİKTE
20
ADET
30
KAŞİKLİ SPATÜL
10
ADET
31
CAM-YATİK LAM BOYAM A KABİ ŞALE,
KÖŞELİ
BAKTERİ SUŞLARİ TEST KİTİ REFERANS
KALİTE KONTROL SUŞLARİ
UV LAMBA
1
ADET
9
VİAL
1
ADET
5.000
ADET
5.000
ADET
300
ADET
32
33
34
35
36
STFRÎT. PLASTİK-DİSPOSABLE ÖZE 1
MİKROLİTRELİKİ
STERİL PLASTİK-DİSPOSABLE ÖZE 10
MİKROLİTRELİKİ
STERİL ŞIRINGA UCU FİLTRE
EK: Teknik şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim: Van Halk Sağlığı Müdürlüğü
* Teknik şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ederim.
* Fiyatlar KDV hariç olarak verilecektir.
* Teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır.
* Malzemeler kurumumuz ilgili deposuna en geç yedi iş günü içerisinde teslim edilecektir.
* Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır.
* Teklif mektubunda ad, soyad veya ticaret Unvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır.
* Teklif edilen ürünün varsa m arkası teklifte belirtilecektir.
* Teklif kurumlunuzun standart teklif formu ile doldurulacak, veya ilgili firmanın proforma faturasına yazılacaktır.
* İl dışından gönderilen fakslanan tekliflerin aslı posta veya kargo yoluyla peşin ödemeli olarak kurumumuz satmalma
birimine gönderilecektir.
ABDURRAHMAN GAZİ M AH.BEDİÜZZAM AN CAD. ARAP BABA 1. SOKAK /VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA
BİRİMİ VAN
Telefon: 432 215 84 76-135
Faks: 432 216 84 76
e-posta:
fatihaltunx@ gmail.com
.
, „
■
Elektronik ağ: www.vanhalksagligi.gov.tr
EK-1: İVEDİLİKLE TEM İN EDİLMESİ GEREKEN MALZEME LİSTESİ VE TEKN İK ŞARTNAM ESİ
TEKNİK ŞARTNAME
1. KONU: Van Halk Sağlığı M üdürlüğü'ne bağlı Halk Sağlığı Laboratuvarında kullanılmak
üzere aşağıda cins, teknik özellik ve miktarları belirtilen besiyeri, sarf malzemesi ve
cihazlara ihtiyaç bulunmaktadır.
I
1
2
3
4
t
*
jc
I
£
i
V
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15"
16
Sc' 17
-V
-v
18
19,
20 ...
21
No Malzeme Adı
Nessler Reaktifi
Sülfit Demir Agar
m-CP Agar
m-CP Selective supplement 1
m-CP Selective supplement II
Asetamid Broth
CN Agar
CN supplement
Safra Eskülin Azid Agar
King B besiyeri
Lauryl Sulfate Broth (MUG'lu)
MUG supplement
Slanetz Bartley Agar
Oksidaz stripi
Biyolojik indikatör
Kimyasal indikatör
Anaerob indikatör stripi
Anaerob atmosfer sağlayıcı ped
Otrrldav bantlı
Amonyum Hidroksit (%25) '
UV lamca y
Ambalaj
Şişe
Kutu
Kutu
Vial
Vial
Kutu
Kutu
Vial
Kutu
Kutu
Kutu
Vial
Kutu
Kutu
Adet
Adet
Kutu
Adet
'Adet
Şişe
Adet
Birim Değeri
-
500 gram
500 gram
-
-
500 gram
500 gram
-
500 gram
500 gram
500 gram
-
500 gram
50 adet
-
-
50 adet
-
-
Miktarı
1
1
1
3
3
1
1
3
1
1
1
1
1
10
50
100
2
50 ,
3
1
1
GENEL ŞARTLAR:
2.1. Teknik Özellikler kısmında aksi belirtilmedikçe ürünler teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki)
yıl miadlı olmalıdır.
2.2. istekliler, teklif ettikleri ürünlerin veya cihazların TITUBB kayıt / bildirim işlemini tamamlamış
olmalıdır. Teklif edilen ürünlerin veya cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası
(TITUBB) tarafından onaylanmış ürün numaraları, teklifle birlikte yazılı olarak verilecektir.
TITUBB tarafından onaylanmayan ürünlerin alımı yapılmayacaktır. Ancak, Tıbbi Cihaz
Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler veya cihazlar için TİTUBB kayıt veya bildirimi
aranmayacaktır.
2.3. Besiyerleri; ISO/TS 11133-Besiyeri Üretim ve Hazırlama Kılavuzu standardını tam karşılayacak
şekilde kalite kontrol sertifikasına sahip olmalı ve kullanılan standart suşlar bu sertifikadan
izlenebilmelidir. Kutu ve sertifikadaki seri/lot numaraları izlenebilmeli ve aynı olmalıdır. Bu
kalite standardını karşılamayan besiyeri markaları için muadil kalite kontrol sertifikası aranır.
2.4. Bütün besiyerleri ve reajenler için orijinal prospektüs ve güvenlik bilgi formları (MSDS)
verilmelidir.
2.5. Besiyerleri ve reajenlerin ambalaj etiketi üzerinde içeriği, lot numarası, hazırlamşı, (steril ise)
sterilizasyon şekli ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
2.6. Besiyerleri aksi belirtilmedikçe toz/granül şeklinde olmalıdır.
2.7. Teklif karara bağlandıktan sonra ürünler orijinal ambalajında ve ambalajı açılmamış şekilde,
uygun sıcaklık koşullarında, en geç 10 (on) gün içinde teslim edilecektir.
2.8. Ürünler, ilgili bölümün talep etmesi durumunda son kullanma tarihinden 3 (üç ) ay
öncesinde firmaya haber vermek suretiyle miktarı %25'i geçmemek üzere firma tarafından
uzun miadlılarla değiştirilecektir.
2.9. Satın alınan ürünlerin belirtilen kullanma süresi içinde stabilite yönünden bir bozulma
olduğu kurumumuz tarafından rapor ile tespit edildiğinde kullanımı uygun olmayan ürün
firma tarafından aynı miktarda, farklı seriden ve şartnameye uygun ürünler ile 3 (üç) ay
içinde değiştirilecektir.
2.10.
3.
Tekliflerin verilmesi ve değerlendirilmesi sırasında ürünlerin laboratuvarımızda
denenmesi istenebileceğinden test, kontrol ve muayenelerde kullanılan malzeme firma
tarafından ücretsiz sağlanacaktır.
2.11.
Firmalar tekliflerini birim fiyat üzerinden kalem bazında vereceklerdir.
2.12.
Bu şartname toplam 6 (altı) sayfadan oluşmaktadır.
BESİYERİ, REAJEN VE SARF MALZEMELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
3.1. Nessler Reaktifi
3.1.1.Nessler reaktifi içeriğinde Potassium hydroxide, potassium tetraiodomercurate (veya
muadilleri) bulunmalıdır.
3.1.2.Uygun nitelikte olduğu kalite sertifikası ile belgelendirilmelidir.
3.1.3.Ürün TS EN ISO 16266/2008 standardına uygun olmalıdır. Asetamid besiyerinde
oluşmuş amonyağın gösterilmesinde kullanılacaktır.
3.1.4.Ürünün son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl olmalıdır.
3.2. Sülfit-Demir Agar
3.2.1.Besiyerinin baz terkibinde; Triptoz, maya özütü, soyton, Na-metabisülfit, Amonyum
Demir (II) Sitrat ve agar (veya muadili) olmalıdır.
3.2.2.TS 8020 EN 26461-2 standardına uygun şekilde olmalıdır.
3.3. m-CP Agar
3.3.1.Besiyeri; Tryptose, maya ekstraktı, sukroz, L-sistein hidroklorid, magnezyum
sülfat.7H20, bromo kresol purple, Ferric chloride.6H20, İndoksil-beta-D Glucoside ve
agar (veya muadili) içermelidir.
3.3.2.Ürün 98/83/EC Direktifine uygun olmalıdır.
3.3.3.Besiyeri ile beraber temin edilecek katkılar (supplement) madde 3.4.'te tanımlanmıştır.
3.4. m-CP selective supplement I ve II
3.4.1.Madde 2.3'te tanımlanan m-CP agar ile uyumlu katkılar olmalıdır.
3.4.2.Katkı l;sikloserin ve polimiksin içermeli, steril ve kullanıma hazır viallerde olmalıdır.
3.4.3.Katkı II; fenolfitalein difosfat içermeli, steril ve kullanıma hazır viallerde olmalıdır.
3.4.4.Katkı I ve II viallerinden birer adeti kullanılarak 500 cc m-CP agar karışımı
hazırlanabilmelidir.
3.5. Asetamid Broth
3.5.1.Besiyeri, TS EN ISO 16266 standardına göre P aeruginosa bakterisinin asetamitten
amonyak oluşumunu test etmek için kullanılacaktır.
3.5.2.Besiyeri içeriğinde Asetamid, Magnesium Sülfat, Sodyum Klorid, Sodyum Molibdat,
Ferrous sülfat, Dipotasyum hidrojen fostat veya muadilleri bulunmalıdır.
3.5.3.Ambalaj etiketi üzerinde besiyeri içeriği, hazırlanış şekli, sterilizasyon şekli ve son
kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
3.6. CN agar (Pseudomonas agar base)
3.6.1.Besiyerinin baz terkibinde jelatin pepton, kazein hidrolisat, potasyum sülfat (K2S04),
Magnezyum klorür (MgCI2), Gliserol ve Agar (veya muadilleri) bulunmalıdır.
3.6.2.Besiyeri TS EN ISO 16266 standardına uygun olmalıdır.
3.6.3.Ambalaj etiketi üzerinde besiyeri içeriği, hazırlanış şekli, sterilizasyon şekli ve son
kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
3.6.4.Besiyerine uygun CN katkısı (supplement) 3.7'de tanımlanmıştır.
3.7. CN Supplement
3.7.1.Cetrimit ve nalidixic asit içermelidir.
3.7.2.Steril ve kullanıma hazır vialler şeklinde olmalıdır. Her bir vial madde 3.6'da tarif edilen
besiyerinin 500 mililitresinin hazırlanmasında kullanılacaktır.
3.8. Safra Eskülin Azid agar
3.8.1.Terkibinde Tripton, Pepton, mayaözütü, ox-safra dehidrat, sodyum klorür, eskülin,
amonyum demir II sitrat, sodyum azid ve agar (veya muadilleri) bulunmalıdır.
3.8.2.Ürün TS EN ISO 7899-2 standardına uygun olmalıdır.
3.9. King B Besiyeri
3.9.1.Besiyeri içeriğinde Pepton, dipotasyum hidrojen fosfat, magnezyum sülfat heptahidrat,
agar(veya muadilleri) bulunmalıdır.
3.9.2.Besiyerine yetecek miktarda gliserol verilmelidir.
3.9.3.Besiyeri TS EN ISO 16266 standardına göre P aeruginosa bakterisinin floresans özelliğini
tespit etmek için kullanılacaktır.
3.10.
Lauryl Sulfate Broth (MUG'lu)
3.10.1. Besiyeri bakterinin hem beta-glukuronidaz aktivitesini hem de triptofandan indol
oluşumunu göstermelidir.
3.10.2. Ürün TS EN ISO 9308-1 standardına uygun olmalıdır.
3.10.3. Besiyerinde triptoz, laktoz, sodyum klorür, sodyum lauryl sülfat, dipostasyum
hidrojen fosfat, potasyum dihidrojen fosfat, L triptofan ve 4 methylumbelli-feryl-betaD-glucuronide (MUG) bulunmalıdır.
3.11.
MUG katkısı (supplement)
3.11.1. Vial MUG (4-methylumbelliferyl-R-D-glucuronide) 50 mg ihtiva etmelidir.
3.12.
Slanetz-Bartley Agar Besiyeri (veya Enterococcus Selective Agar)
3.12.1. Besiyerinin baz terkibinde; Triptoz, maya özütü, Glikoz, Dipotasyum hidrojen fosfat
(K2HP04) Sodyum azid (NaN3), Agar veya muadilleri bulunmalıdır.
3.12.2. Ürün TS EN ISO 7899-2 standardına uygun olmalıdır.
3.13.
Oksidaz stripi
3.13.1. Ürün N,N-dimetyl—1,4-phenylene diammonium dichloride ve 1-napthol (veya
muadilleri) emdirilmiş şeritler (strip) halinde olmalıdır.
3.13.2. Her kutuda en az 50 strip içermelidir.
3.13.3. Ürünün kalite sertifikası olmalıdır
3.13.4. Ürün teslim tarihinden itibaren en az 8 ay miadlı olmalıdır.
3.14.
Biyolojik İndikatör
3.14.1. Biyolojik indikatör kiti ISO 11138-1 ve 3 standartının gereklerini karşılamalı ve buharlı
sterilizasyon etkinlik kontrolü için üretilmiş olmalıdır.
3.14.2. Buhar geçirgenliği olan sıcağa dayanıklı plastik bir tüp içerisinde, en az lx 105 Bacillus
stearothermophilus (ATCC 7953) sporu bulunan kağıt şerit ve kolay kırılabilir bir cam
ampülün içerisinde uygun besiyeri olmalıdır.
3.14.3. Besiyerindeki indikatör sistemi enzimatik reaksiyonu gösterebilmeli ve renk değişimi
gözle görünür şekilde olmalıdır.
3.14.4. Kit, 48 saat içerisinde buharlı sterilizasyonun etkinliği hakkında güvenilir bilgi
vermelidir
3.14.5. Dış kap üzerinde, kitin uygun buharlı sterilizasyona girdiğini gösteren kimyasal
indikatör ve son kullanma tarihi/lot numarasını gösteren bir etiket olmalıdır.
3.15.
Kimyasal İndikatör
3.15.1. Kimyasal indikatör kiti (Entegratör) ISO 11140-1 standartının gereklerini karşılamalı
ve buna göre Class V sınıfında olmalıdır. Bu özellikleri belgelendirilmelidir.
3.15.2. Kit, (121-134)°C aralığında çalışmalı ve zaman bağımlı olmamalıdır
3.15.3. Kimyasal indikatör kiti otoklavların doymuş buhar, zaman ve sıcaklık parametrelerine
duyarlı olmalı ve her üç parametrenin de kontrolünü yapabilmelidir.
3.15.4. Kit üzerinde toksik olmayan bir kimyasal madde sayesinde renk değiştiren bir şerit
bulunacak ve uygun sterilizasyonun yapıldığını gösteren ve görsel renk ayrımı
yapılmasını gerektirmeyen "kabul" ve "red" sınırı rahatlıkla izlenebilecektir.
3.15.5. Sterilizasyon işleminden sonra renk değişimi en az 6 ay sabit kalmalı ve kayıt olarak
saklanabilmelidir.
3.16.
Anaerop indikatör stripi
3.16.1. Anaerop atmosfer sağlandığı strip üzerindeki renk değişikliğinden izlenebilmelidir.
3.16.2. Her kutuda en az 50 testlik strip bulunmalıdır
3.16.3. Aerop atmosfer oluştuğunda renk tekrar geri dönmelidir
3.16.4. Ürün teslim tarihinden itibaren en az 8 ay miyadlı olmalıdır.
3.17.
Anaerob atmosfer sağlayıcı poşet/ped
3.17.1. Poşet/ped, Anaerob bakterilerin analizlerinde anaerob şartların (%9-13 C 0 2)
sağlanması için kullanılacaktır.
3.17.2. 2,5 L kapasiteli kaplar/jarlar için uygun olmalıdır.
3.17.3. Poşet/ped susuz kullanıma uygun olmalıdır.
3.18.
Otoklav bandı
3.18.1. Yapışkan yüzeyi otoklavlanma işleminde özelliğini kaybetmemelidir.
3.18.2. Yapışkan olmayan yüzeyinde buhar indikatörü olmalı ve indikatörün renk değişimi
çıplak gözle açıkça görülebilmelidir.
3.18.3. Bant toksik özellik içermemelidir.
3.18.4. Genişliği en az 19mm, uzunluğu 50 metre olmalıdır.
3.18.5. Son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.
3.19.
Amonyum Hidroksit Çözeltisi (%25)
3.19.1. 98/83/EC Direktifi'ne göre Cperfringens'in identfifikasyonunda kullanılacaktır.
3.19.2. %25'lik çözelti şeklinde olacak ve kalite sertifikasına sahip olacaktır.
3.19.3. En az 500ml'lik şişede olacaktır.
3.20.
UV lamba
3.20.1. Cihaz normal laboratuvar şartlarında 220 V 50 Hz şebeke cereyanı ile çalışmalı ve
+%10'luk voltaj değişimlerinden etkilenmemelidir.
3.20.2. Cihaz mikrobiyolojik çalışmalarda, mikroorganizmaların floresans özelliklerini ortaya
çıkarabilmek için uygun özelliklere sahip olmalıdır.
3.20.3. Lamba veya lambalar 254±10 ve 360±10 nm dalga boyunda çalışabilmelidir.
3.20.4. Cihazın kullanımı ile ilgili dokumanlar Türkçe ve İngilizce olarak verilecektir.
EK-2: TEM İN EDİLMESİ GEREKEN M ALZEM E LİSTESİ VE TEKNİK ŞARTNAM ESİ
TEKNİK ŞARTNAME
1. KONU: Van Halk Sağlığı M üdürlüğü'ne bağlı Halk Sağlığı Laboratuvarında kullanılmak
üzere aşağıda cins, teknik özellik ve miktarları belirtilen sarf malzemesi ve cihazlara
ihtiyaç bulunmaktadır.
-v
No
1
Malzeme Adı
Otoklavlanabilir tıbbi atık poşeti
Disposable öze (1 mikrolitrelik)
Disposable öze (10 mikrolitrelik)
Steril şırınga ucu filtre
Plastik Erlenmayer (50ml'lik)
Plastik Erlenmayer (lOOml'lik)
2
— 3
— 4
5
6
7
8
* 9
10
V 11
-V 12
-V 13
t 14
Ar
-h
&
T
15
16
17
18
Otoklavlanabilir vidalı kapaklı şişe (250ml'lik)
Otoklavlanabilir vidalı kapaklı şişe (500mnik)
Otoklavlanabilir vidalı kapaklı şişe (lOOOml'lik)
Magnet (Manyetik Balık)
Manyetik balık yakalayıcı
Piset (250ml)
Piset (500ml)
Spatül
e
f
Lam Boyama Kabı (Şale)
Referafts-kfH+teJ<ontrol suşları
'Barkod yazıcı
Barkod yazıcı etiketi
)
Ambalaj
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Vial
Adet
Rulo
Birim Değeri
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Miktarı
200
5000
5000
300
10
10
5
5
5
5
3
20
20
10
1
9
2
2
2. GENEL ŞARTLAR:
2.1. Teknik Özellikler kısmında aksi belirtilmedikçe ürünler teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki)
yıl miadlı olmalıdır.
2.2. İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin veya cihazların TITUBB kayıt / bildirim işlemini tamamlamış
olmalıdır. Teklif edilen ürünlerin veya cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası
(TITUBB) tarafından onaylanmış ürün numaraları, teklifle birlikte yazılı olarak verilecektir.
TITUBB tarafından onaylanmayan ürünlerin alımı yapılmayacaktır. Ancak, Tıbbi Cihaz
Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler veya cihazlar için TİTUBB kayıt veya bildirimi
aranmayacaktır.
2.3. Teklif karara bağlandıktan sonra ürünler orijinal ambalajında ve ambalajı açılmamış şekilde,
uygun sıcaklık koşullarında, en geç 10 (on) gün içinde teslim edilecektir.
2.4. Tekliflerin verilmesi ve değerlendirilmesi sırasında ürünlerin laboratuvarımızda denenmesi
istenebileceğinden test, kontrol ve muayenelerde kullanılan malzeme firma tarafından
ücretsiz sağlanacaktır.
2.5. Firmalar tekliflerini birim fiyat üzerinden kalem bazında vereceklerdir.
2.6. Bu şartname toplam 4 sayfadan oluşmaktadır.
SARF MALZEMELERİ VE CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
3.1. Otoklavlanabilir tıbbi atık poşeti
3.1.1.140 °C'ye kadar nemli-basınçlı ısıya dayanıklı, buhar geçirgenliği özelliğini haiz olmalıdır.
3.1.2.Her iki yüzünde uluslararası biyotehlike amblemi ile " DİKKAT TIBBİ ATIK" ibaresini
taşımalı ve kırmızı renkli olmalıdır.
3.1.3.Ürün 25883 sayılı "TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ"nin 13. Maddesinde
belirtilen şartları haiz olmalıdır.
3.1.4.Torbaların ebatı 600mmx800mm veya buna yakın olmalıdır.
3.2. Disposable öze
3.2.1.Özeler steril ve halka/iğne uçlu olmalıdır. (Bir tarafı halka uçlu, bir tarafı iğne uçlu)
3.2.2.Paketler her iki tarafından açılabilir olmalıdır.
3.2.3.Sterilizasyon sertifikası verilmelidir ve buradan lot numaraları izlenebilmelidir. Sertifika
en az ISO 9001:2008 belgesine sahip kuruluş tarafından verilmelidir.
3.2.4.Özelerin son kullanım tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
3.2.5.Özelerin 5000 adedi 1 mikrolitrelik; 5000 adedi 10 mikrolitrelik olacaktır.
3.3. Steril şırınga ucu filtre
3.3.1.Steril su hazırlamak için dozajlama şırıngasına takılmaya uygun, selüloz asetattan
mamul olmalıdır.
3.3.2.Por çapı 0.2 mikrometre olmalıdır.
3.3.3.Tek tek steril ambalajlarda olmalı, ambalaj üzerinde lot numarası ve son kullanma tarihi
yer almalıdır.
3.4. Plastik Erlenmayer
3.4.1.Kapaklı, PP (polipropilen)'den mamül olmalı, 10 adedi 50 mİ ve 10 adedi 100 mİ hacimli
olmalıdır.
3.5. Otoklavlanabilir Vidalı Kapaklı şişe
3.5.1.Şişeler otoklava dayanıklı camdan yapılmış olmalıdır. (Pyrex)
3.5.2.Kapaklar PP'den mamül, maksimum 140°C sıcaklığa dayanıklı olmalıdır.
3.5.3.Şişelerin hacmi 250 mİ, 500 mİ ve 1000 mİ olacaktır.
3.6. Magnet (Manyetik Balık)
3.6.1.Standart şekilde, teflon PTFE, 30x6mm boyutlarında olmalıdır.
3.7. Manyetik balık yakalayıcı
3.7.1.350mm (veya yakın) uzunlukta PP veya PTFE'den mamül olmalıdır.
3.8. Piset
3.8.1.Pisetler, başlıkları ile birlikte verilmelidir.
3.8.2.Hacimleri 250 mİ ve 500 mİ olacaktır.
3.9. Spatül
3.9.1.Plastikten mamül, 180 mm (veya yakın) uzunlukta, bir ucu kaşık bir ucu düz olmalıdır.
3.10.
Lam Boyama Kabı (Şale)
3.10.1. Şale, yatık tipte, cam olmalıdır.
3.10.2. 76X26mm boyutlarındaki 10 adet lamı içine alabilmelidir.
3.10.3. Şale ile beraber lamların konacağı camdan mamül lam boyama sepeti ve sepet için tel
tutacak da verilmelidir.
3.11.
Referans Kalite Kontrol Suşları
3.11.1. Referans suşlar besiyerlerinin ve standart yöntemlerin kalite kontrolü amacıyla
kullanılacaktır.
3.11.2. Suşlar pastil veya benzeri tarzda hazırlanmış olmalı ve vialler içinde yer almalıdır.
3.11.3. Tek pastil kullanılarak hedef değeri 20-200 arası bakteri olan bir kalite kontrol
numunesi oluşturulabilmelidir.
3.11.4. Suşlarla birlikte kullanımlarını anlatan prospektüsler verilmelidir. Lotların validasyon
sertifikası en azından İngilizce olarak verilmelidir.
3.11.5. Pastiller, uluslar arası kabul görmüş bir kültür kolleksiyonuna (ATCC, NCTC v.b) ait
suşlar kullanılarak hazırlanmış olmalıdır.
3.11.6. Aşağıda listesi verilen suşlara ihtiyaç bulunmaktadır. Suşların kültür koleksiyonu
numaralarının ne olacağı (örneğin E coli ATCC 25922 gibi) laboratuvar uzmanı ile
görüşülerek kararlaştırılacaktır. Her bir suştan pastiller içeren birer vial (toplam 9 vial)
satın alınacaktır.
3.11.6.1.
E coli
3.11.6.2.
Efaecalis
3.11.6.3.
K pneumoniae
3.12.
3.11.6.4.
Saureus
3.11.6.5.
P aeruginosa
3.11.6.6.
C perfringens
3.11.6.7.
P fluorescens
3.11.6.8.
S maltophilia
3.11.6.9.
C sporogenes (veya C diffidle)
Barkod yazıcı
Aşağıda belirtilen özelliklere sahip olmalıdır:
3.12.1. Yazma metodu Direkt termal/Termal Transfer baskı imkanı
3.12.2. Baskı genişliği Max. 104 mm baskı genişliği, Max. 2540 mm baskı uzunluğu
3.12.3. Yazma hızı
Max. 102 mm /saniye baskı hızı
3.12.4. Yazma çözünürlüğü
LPT, RS-232C ve USB port seçenekleri
3.12.5. Bellek PPLA ve PPLB dil desteği 300 metre ribon kullanabilme 8 MB DRAM ve 4 MB
Flash ROM Bellek GS1 / Databar desteği
3.12.6. Ürünler 2 yıl boyunca garanti kapsamında olmalıdır.
3.12.7. Firma satın alınan malzemenin kurulması, konfigürasyonu ve temel kullanımı ile ilgili
gerekli eğitimi vermeyi taahhüt etmelidir.
3.12.8. Yüklenici firma arıza kendisine bildirildikten sonra en geç 6 saat içerisinde cihaza
yerinde müdahale etmelidir.
3.12.9. Ürünün teknik serviste tamir süresi en fazla 3 gün olmalıdır.
3.13.
Barkod yazıcı etiketi
3.13.1. Yüksekliği 3 cm, genişliği 6 cm ve termal baskıya uygun olmalıdır.
3.13.2. Bir ruloda 1000 adet etiket bulunmalıdır.
Download

İhtiyaç Listesi - Van Halk Sağlığı Müdürlüğü