HAFTALIK DERS PROGRAMI
/s
K f\
iş l e t m e i n .ö
1 97 A
D icle Ü n iv e rs ite si / İktisad i ve id ari B ilim le r F a kültesi
8:00
8:45
9:00
10:00
9:45
10:45
TÜRK DİL 2
Pzt
11:00
11:45
Sal
13:00
13:45
14:00
14:45
BZ04
18:00
18:45
19:00
19:45
20:00
20:45
21:00
21:45
22:00
22:45
HUKUK GRŞ
B B .D O Ğ A N
B Z 01
İŞL MAT 2
BZ05
17:00
17:45
Y .D E M İR H A N
İKT GRŞ 2
Çar
16:00
16:45
KAMU YÖN.
M .Y IL M A Z
BZ01
BZ02
15:00
15:45
A .i. .T 2
E .Ö Z E R E N
A2
12:00
12:45
M .K A R A A S L A N
GEN.MUH 2
H .Ö Z E R
A1
Y . Y IL M A Z
Per
ENG 2
Cum
M .K A H R A M A N
D ers Planı O luşturuldu: 13.0 2.2015
a S c k 1 2 B ilişim D e rs P lanlam a
ÖĞRETİM ELEMANLARI
DERSLER
B B .D O Ğ A N
D o ç . D r. B A H A R B U R T A N D O Ğ A N
A .I.I.T 2
A T A T Ü R K İL K E V E IN K . T A R İH İ 2
-y
4*
E .Ö Z E R E N
O k t. E N D E R O Z E R E N
ENG 2
İN G İL İ Z C E 2
<*
-y
4*
H .O Z E R
Y r d . D o ç . D r. H A L İS Ö Z E R
G E N .M U H 2
GENEL MUHASEBE 2
M. KAH R AM AN
O k t. M E R Y E M K A H R A M A N
H U KU K GRŞ
H U K U K A G İR İŞ
*
M .K A R A A S L A N
Y r d . D o ç . D r. M EH M M E T K A R A A S L A N
W
4*
M .Y IL M A Z
O k t . M A H M U T Y IL M A Z
*
Y .D E M İR H A N
Y r d . D o ç . D r . Y IL M A Z D E M IR H A N
:
Y .Y IL M A Z
Ö ğ r . G ö r . Y U N U S Y IL M A Z
%
%
>
*
)
:>
*
KAMU YON.
K A M U Y Ö N E T İM İN E G İR İŞ
T U R K D İL 2
T U R K D IL I 2
İK T G R Ş 2
İ K T İ S A D A G İR İŞ 2
IŞ L M A T 2
İŞ L E T M E M A T E M A T İĞ İ 2
O
^
%
:
C </)
J H HAFTALIKDERSPROGRAMI
İŞLE TM E 2 N.Ö
7 97 A
D icle Ü n iv e rs ite si / İktisad i v e id ari B ilim le r F a kültesi
8:00
8:45
9:00
9:45
10:00
10:45
11:00
11:45
12:00
12:45
13:00
13:45
14:00
14:45
Pzt
15:00
15:45
16:00
16:45
17:00
17:45
18:00
18:45
19:00
19:45
20:00
20:45
22:00
22:45
F İN Y N T
BZ03
Sal
B İL G .M U H .
B İL .L A B .
Çar
A .B İL E N
B İL G .M U H .
Y . Y IL M A Z
B İL .L A B .
Per
M .M E T E
Y . Y IL M A Z
İS T 2
YÖN & ORG 2
BZ03
BZ02
M .K A R A H A N
BORÇ HUK
A4
N .T A Ş D E L E N
Cum
MAKRO
BZ02
P .K G Ö G Ü L
D ers Planı O luşturuldu: 13.0 2.2015
a S c k 1 2 B ilişim D e rs P lanlam a
ÖĞRETİM ELEMANLARI
»
»
*
»
4
»
*
21:00
21:45
A .B İL E N
M .K A R A H A N
M .M ETE
N .TA Ş D E LE N
P .K G O G U L
Y .Y IL M A Z
D o ç. D r. A B D Ü L K A D İR B İLEN
Y rd . D o ç. D r. M E H M E T K A R AH AN
Y rd . D o ç. D r. M E H M E T METE
Y rd .D o ç .D r.N İH A T TA Ş D E LE N
Y rd . D oç. D r. PELİN K A R A TA Y G O G U L
Ö ğ r.G ö r. Y U N U S Y IL M A Z
DERSLER
> BORÇ HUK
% B İL G .M U H .
%
%
BO RÇLAR HUKUKU
B İL G İS A Y A R L I M U H A S E B E
B İL G .M U H .
B İL G İS A Y A R L I M U H A S E B E
F İN Y N T
F IN A N S A L
MAKRO
M A K R O İK T İS A T
Y Ö N E T İM
YO N _O RG 2
Y Ö N E T İM V E O R G A N İ Z A S Y O N 2
İS T 2
İS T A T İS T İK 2
O
^
%
:
C </)
J H HAFTALIKDERSPROGRAMI
İŞLE TM E 3 N.Ö
1 97 A
D icle Ü n iv e rs ite si / İktisad i v e id ari B ilim le r F a kültesi
8:00
8:45
9:00
9:45
Pzt
10:00
10:45
11:00
11:45
12:00
12:45
13:00
13:45
Y Ö N .S İS .
A1
B 207
M ESLEKİ YABN C I DİL 2
BZ06
İ.TÜR KO Ğ LU
M ESLEKİ YABN C I DİL 2
B207
A .A K G Ü Ç
Çar
Per
M .K A R A H A N
B 209
Cum
İ.Ş E N G Ü N
18:00
18:45
19:00
19:45
20:00
20:45
L .A L A K
YÖNEYLEM
BZ02
M .K A R A H A N
B A N K & F İN E K O
A .B İL E N
A3
M .B E Y B U R
a S c k 1 2 B ilişim D e rs P lanlam a
ÖĞRETİM ELEMANLARI
:
:
22:00
22:45
M .Z İN C İR K IR A N
D ers Planı O luşturuldu: 13.0 2.2015
s
m
n
4*
s
m
n
4*
s
m
n
4*
s
m
21:00
21:45
İ.T Ü R K O Ğ L U
BZ06
F İN . T A B L .
B Z 01
17:00
17:45
İŞ H U K .
H L K İ L Ş K & İL T Ş
BZ06
16:00
16:45
ÖRG DAV
ÜRTYÖNT2
BZ02
15:00
15;45
KAM U M LY
M .M E T E
Sal
14:00
14:45
DERSLER
A .A K G U Ç
YRD. DOÇ. DR AHM ET AKGUÇ
B A N K _F IN E K O
B A N K A C IL IK V E F IN A N S A L E K O N O M İ
A .B İL E N
L.A L A K
M .B E Y B U R
M .K A R A H A N
D o ç. D r. A B D U L K A D IR B İLE N
Ö ğ r. E lm . LÜ TFÜ A L A K
M U S T A F A BEYBU R
Y rd . D o ç. D r. M E H M E T K A R A H A N
F İN . T A B L .
F IN A N S A L T A B L O L A R A N A L İZ İ
H L K IL Ş K _IL T Ş
H A L K L A IL IŞ K IL E R V E İL E T İŞ İM
M .M E TE
M .Z İN C İR K IR A N
Y rd . D o ç. D r. M E H M E T METE
Y rd . D o ç. D r. M U S T A F A Z İN C İR K IR A N
İ.T Ü R K O Ğ L U
I.Ş E N G U N
D o ç. D r. İR F A N T U R K O G L U
Ö ğ r. G ö r. İB R A H İM Ş E N G Ü N
t K A M U M LY
t M ESLEKİ Y A B N C I
t Y O N .S İS .
t Y Ö N E Y LE M
t ORG DAV
t URTYO NT 2
t IŞ H U K .
K A M U M Â L İY E S İ
D İL 2
M E S L E K İ Y A B A N C I D İL 2
Y Ö N E T İM B İL G İ S İS T E M L E R İ
Y Ö N E Y L E M A R A Ş T IR M A L A R I
Ö R G Ü T S E L D A V R A N IŞ
Ü R E T İM Y Ö N E T İM İ 2
IŞ V E S O S Y A L G Ü V E N L İK H U K U K U
HAFTALIK DERS PROGRAMI
iş l e t m e
4 n .ö
1 97 A
D icle Ü n iv e rs ite si / İktisad i ve id ari B ilim le r F a kültesi
8:00
8:45
9:00
9:45
Pzt
10:00
10:45
11:00
11:45
12:00
12:45
13:00
13:45
SERM.PİY.
B 207
Sal
Çar
15:00
15:45
16:00
16:45
Y . Y IL M A Z
M .Z İN C İR K IR A N
18:00
18:45
19:00
19:45
20:00
20:45
21:00
21:45
22:00
22:45
Y.Y ILM A Z
TKY
BZ06
M .K A R A H A N
ÖRGT KÜLTR
ULS PAZ
BZ06
17:00
17:45
BİTİRM E
PRO JE DEĞ
B 209
14:00
14:45
İ.Ş E N G Ü N
BZ03
M .M E T E
DIŞTCRT İŞLMLR
MHSB
Per
BZ05
Cum
A .B İL E N
FİN. TEK.
A3
M .B E Y B U R
BİTİRM E
A .B İLE N / M .K AR AH AN / M .M E TE / İ.ŞENG Ü N
D ers Planı O luşturuldu: 13.0 2.2015
a S c k 1 2 B ilişim D e rs P lanlam a
ÖĞRETİM ELEMANLARI
*
A.BİLEN
Doç. Dr. ABDULKADIR BİLEN
*
M.BEYBUR
MUSTAFA BEYBUR
J
M.KARAHAN
Yrd. Doç. Dr. MEHMET KARAHAN
J
M.METE
Yrd. Doç. Dr. MEHMET METE
J
M.ZİNCİRKIRAN
Yrd. Doç. Dr. MUSTAFA ZINCIRKIRAN
*
Y.YILMAZ
Öğr.Gör. YUNUS YILMAZ
£
İ.ŞENGÜN
Öğr. Gör. İBRAHİM ŞENGÜN
DERSLER
b it ir m e
b it ir m e
> D IŞ T C R T İŞ L M L R M H S ! D IŞ t i c a r e t i ş l e m l e r i
f in a n s m a n t e k n ik l e r i
% F İN . T E K .
*
%
ve m uhasebesi
P R O JE D E G
p r o j e d e ğ e r l e n d ir m e
S E R M .P İY .
S E R M A Y E P İY A S A L A R I V E F IN A N S A L K U R U M L A R
TKY
T O P L A M K A L İT E Y Ö N E T İM İ
ULS PAZ
U LU S LA R A R A S I PAZAR LAM A
O R G T KU LTR
O R G U T KÜLTÜ R Ü VE Ö R G Ü TS E L Ö Ğ R EN M E
O
^
%
:
C </)
J H HAFTALIKDERSPROGRAMI
İŞLE TM E 1 İ.Ö
7 97 A
D icle Ü n iv e rs ite si / İktisad i v e id ari B ilim le r F a kültesi
8 :0 0
8:45
9:00
9:45
1 0 :0 0
1 1 :0 0
1 2 :0 0
10:45
11:45
12:45
13:00
13:45
14:00
14:45
15:00
15:45
16:00
16:45
17:00
17:45
18:00
18:45
19:00
19:45
2 0 :0 0
2 1 :0 0
2 2 :0 0
20:45
21:45
22:45
TÜ R K DİL 2
Pzt
E.ÖZEREN
KAMU YÖN.
B207
Y.DEMİRHAN
A2
A .i.i .T 2
Sal
M.YILMAZ
HUKUK GRŞ
BZ01
Çar
M.KARAASLAN
BZ01
G E N .M U H 2
A1
Per
Y. YILMAZ
İŞ L M A T 2
BZ01
HÖZER
İK T G R Ş 2
BZ05
BB.DOĞAN
ENG 2
Cum
M.KAHRAMAN
D ers Planı O luşturuldu: 13.0 2.2015
a S c k 1 2 B ilişim D e rs P lanlam a
ÖĞRETİM ELEMANLARI
-y
4*
<*
-y
4*
W
*
■
m4*
*
:
BB.DOĞAN
E.ÖZEREN
H.OZER
M. KAHRAMAN
M.KARAASLAN
M.YILMAZ
Y.DEMİRHAN
Y.YILMAZ
Doç. Dr. BAHAR BURTAN DOĞAN
Okt. ENDER OZEREN
Yrd. Doç. Dr. HALİS ÖZER
Okt. MERYEM KAHRAMAN
Yrd. Doç. Dr. M EH M MET KARAASLAN
Okt. MAHMUT YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. YILMAZ DEMIRHAN
Öğr.Gör. YUNUS YILMAZ
DERSLER
A .I.I.T 2
ENG 2
GEN.MUH 2
HUKUK GRŞ
KAMU YON.
% TURK DİL 2
% İKT GRŞ 2
% IŞL MAT 2
%
%
%
%
%
ATATÜRK İLKE VE INK. TARİHİ
İNGİLİZCE 2
GENEL MUHASEBE 2
HUKUKA GİRİŞ
KAMU YÖNETİMİNE GİRİŞ
TURK DILI 2
İKTİSADA GİRİŞ 2
İŞLETME MATEMATİĞİ 2
2
c
</>
HAFTALIK DERS PROGRAMI
işletm e
2 i.ö
*97 A
D icle Ü n iv e rs ite si / İktisad i ve id ari B ilim le r F a kültesi
8:00
8:45
9:00
9:45
10:00
10:45
11:00
11:45
12:00
12:45
13:00
13:45
14:00
14:45
15:00
15:45
16:00
16:45
17:00
17:45
18:00
18:45
Pzt
19:00
19:45
20:00
20:45
21:00
21:45
F İN Y N T
B Z 01
Sal
A .B İL E N
B İL G .M U H .
B İL .L A B .
Çar
B İL G .M U H .
Y . Y IL M A Z
B İL .L A B .
Per
M .M E T E
Y .Y IL M A Z
İS T 2
YÖN & ORG 2
BZ03
BZ02
M .K A R A H A N
BORÇ HUK
A4
N .T A Ş D E L E N
Cum
MAKRO
BZ02
D ers Planı O luşturuldu: 13.0 2.2015
A .B İL E N
M .K A R A H A N
M .M ETE
N .TA Ş D E LE N
P .K G O G U L
Y .Y IL M A Z
P .K G Ö G Ü L
a S c k 1 2 B ilişim D e rs P lanlam a
ÖĞRETİM ELEMANLARI
»
»
*
»
4
»
*
22:00
22:45
D o ç. D r. A B D Ü L K A D İR B İLEN
Y rd . D o ç. D r. M E H M E T K A R AH AN
Y rd . D o ç. D r. M E H M E T METE
Y rd .D o ç .D r.N İH A T TA Ş D E LE N
Y rd . D oç. D r. PELİN K A R A TA Y G O G U L
Ö ğ r.G ö r. Y U N U S Y IL M A Z
DERSLER
> BORÇ HUK
% B İL G .M U H .
%
%
BO RÇLAR HUKUKU
B İL G İS A Y A R L I M U H A S E B E
B İL G .M U H .
B İL G İS A Y A R L I M U H A S E B E
F İN Y N T
F IN A N S A L
MAKRO
M A K R O İK T İS A T
YO N _O RG 2
Y Ö N E T İM V E O R G A N İ Z A S Y O N 2
İS T 2
İS T A T İS T İK 2
Y Ö N E T İM
O
^
%
:
C </)
J H HAFTALIKDERSPROGRAMI
İŞLE TM E 3 İ.Ö
1 97 A
D icle Ü n iv e rs ite si / İktisad i v e id ari B ilim le r F a kültesi
8:00
8:45
9:00
9:45
10:00
10:45
11:00
11:45
12:00
12:45
13:00
13:45
14:00
14:45
15:00
15:45
16:00
16:45
17:00
17:45
Pzt
18:00
18:45
19:00
19:45
20:00
20:45
Y Ö N .S İS
M .M E T E
BZ03
M ESLEKİ YABN C I DİL 2
BZ04
İ.TÜR KO Ğ LU
M ESLEKİ YABN C I DİL 2
B207
A .A K G Ü Ç
Çar
Per
M .K A R A H A N
A4
M .Z İN C İR K IR A N
İŞ H U K .
BZ06
H L K İ L Ş K & İL T Ş
B Z 01
Cum
İ.Ş E N G Ü N
BZ03
A .B İL E N
A3
:
M .B E Y B U R
a S c k 1 2 B ilişim D e rs P lanlam a
ÖĞRETİM ELEMANLARI
:
M .K A R A H A N
B A N K & F İN E K O
D ers Planı O luşturuldu: 13.0 2.2015
s
m
n
4*
s
m
n
4*
s
m
n
4*
s
m
L .A L A K
YÖNEYLEM
F İN . T A B L .
B Z 01
İ.T Ü R K O Ğ L U
ÖRG DAV
ÜRTYÖNT2
BZ02
22:00
22:45
KAM U M LY
B208
Sal
21:00
21:45
DERSLER
A .A K G Ü Ç
YRD. DOÇ. DR AHM ET AKGUÇ
B A N K _F IN E K O
A .B İL E N
L.A L A K
M .B E Y B U R
M .K A R A H A N
D o ç. D r. A B D U L K A D IR B İLE N
Ö ğ r. E lm . LÜ TFÜ A L A K
M U S T A F A BEYBU R
Y rd . D o ç. D r. M E H M E T K A R A H A N
F İN . T A B L .
F IN A N S A L T A B L O L A R A N A L İZ İ
H L K IL Ş K _IL T Ş
H A L K L A IL IŞ K IL E R V E İL E T İŞ İM
M .M E TE
M .Z İN C İR K IR A N
Y rd . D o ç. D r. M E H M E T METE
Y rd . D o ç. D r. M U S T A F A Z IN C IR K IR A N
İ.T Ü R K O Ğ L U
İ.Ş E N G Ü N
D o ç. D r. İR F A N T U R K O G L U
Ö ğ r. G ö r. İB R A H İM Ş E N G Ü N
t K A M U M LY
t M ESLEKİ Y A B N C I
t Y O N .S İS .
t Y Ö N E Y LE M
t ORG DAV
t URTYO NT 2
t IŞ H U K .
B A N K A C IL IK V E F IN A N S A L E K O N O M İ
K A M U M Â L İY E S İ
D İL 2
M E S L E K İ Y A B A N C I D İL 2
Y Ö N E T İM B İL G İ S İS T E M L E R İ
Y Ö N E Y L E M A R A Ş T IR M A L A R I
Ö R G Ü T S E L D A V R A N IŞ
Ü R E T İM Y Ö N E T İM İ 2
IŞ V E S O S Y A L G Ü V E N L İK H U K U K U
O
^
%
:
C </)
J H HAFTALIKDERSPROGRAMI
İŞLE TM E 4 İ.Ö
7 97 A
D icle Ü n iv e rs ite si / İktisad i v e id ari B ilim le r F a kültesi
8:00
8:45
9:00
9:45
10:00
10:45
11:00
11:45
12:00
12:45
13:00
13:45
14:00
14:45
15:00
15:45
16:00
16:45
17:00
17:45
18:00
18:45
19:00
19:45
20:00
20:45
21:00
21:45
M M
22:00
22:45
M .K AR AH A N
İ.Ş E N G Ü N
Pzt
SERM.PİY.
A2
Sal
BİTİRM E
Y . Y IL M A Z
Y. Y ILM A Z
D IŞTCRT İŞLMLR
MHSB
TKY
BZ06
Çar
M .K A R A H A N
BZ06
ÖRGT KÜLTR
ULS PAZ
BZ06
A .B İL E N
İ.Ş E N G Ü N
BZ03
M .M E T E
BİTİRME
Per
PRO JE DEĞ
BZ04
Cum
Y. Y IL M A Z
M .Z İN C İR K IR A N
BZ01
FİN. TEK.
A3
M .B E Y B U R
BİTİRME
A .B İL E N / M .M E T E / M .K A R A H A N
İ.Ş E N G Ü N
D ers Planı O luşturuldu: 13.0 2.2015
a S c k 1 2 B ilişim D e rs P lanlam a
ÖĞRETİM ELEMANLARI
*
A.BİLEN
Doç. Dr. ABDULKADIR BİLEN
*
M.BEYBUR
MUSTAFA BEYBUR
J
M.KARAHAN
J
M.METE
DERSLER
b it ir m e
B İT İR M E
D IŞ T C R T İŞ L M L R M H S ! D IŞ T İC A R E T İŞ L E M L E R İ V E M U H A S E B E S İ
Yrd. Doç. Dr. MEHMET KARAHAN
%
%
%
Yrd. Doç. Dr. MEHMET METE
%
P R O JE D E G
P R O JE D E Ğ E R L E N D İR M E
%
S E R M .P İY .
S E R M A Y E P İY A S A L A R I V E F IN A N S A L K U R U M L A R
J
M.ZİNCİRKIRAN
Yrd. Doç. Dr. MUSTAFA ZİNCİRKIRAN
*
Y.YILMAZ
Öğr.Gör. YUNUS YILMAZ
£
İ.ŞENGÜN
Öğr. Gör. İBRAHİM ŞENGÜN
F İN . T E K .
% TKY
% ULS PAZ
O R G T KÜ LTR
F İN A N S M A N T E K N İK L E R İ
T O P L A M K A L İT E Y Ö N E T İM İ
U LU S LA R A R A S I PAZAR LAM A
O R G U T KULTU R U VE Ö R G Ü TS E L Ö Ğ R EN M E
Download

Pzt - Dicle Üniversitesi