HAFTALIK DERS PROGRAMI
/s
K f\
KAMU YÖNETİMİ 1 N.Ö
1 97 A
D icle Ü n iv e rs ite si / İktisad i ve id ari B ilim le r F a kültesi
8:00
8:45
9:00
10:00
9:45
10:45
A.İ. .T 2
Pzt
11:00
12:00
11:45
12:45
TÜRK DİL 2
M .Y IL M A Z
BZ01
13:00
13:45
15:00
15:45
16:00
16:45
17:00
17:45
18:00
18:45
19:00
19:45
20:00
20:45
21:00
21:45
22:00
22:45
İKT GRŞ 2
E .Ö Z E R E N
A2
14:00
14:45
BZ06
P .K G Ö G Ü L
Sal
SYS BİL 2
BZ03
H .Ş E Y H A N L IO Ğ L U
SYS TRH
Çar
GEN.MUH 2
BZ04
H .Ş E Y H A N L IO Ğ L U
BZ04
A .B İL E N
SYS TRH
Per
SOS
A1
H .Ş E Y H A N L IO Ğ L U
ü . B İR C A N
A4
ENG 2
Cum
M .K A H R A M A N
D ers Planı O luşturuldu: 13.0 2.2015
a S c k 1 2 B ilişim D e rs P lanlam a
ÖĞRETİM ELEMANLARI
:
»
<*
»
*
»
<*
•
«*
»
<*
z
A.BİLEN
Doç. Dr. ABDULKADIR BİLEN
E.ÖZEREN
Okt. ENDER OZEREN
H.ŞEYHANLIOĞLU
Yrd. Doç. Dr. HÜSEYİN ŞEYHANLIOGLU
M. KAHRAMAN
DERSLER
A .I.I.T 2
> ENG 2
% G E N .M U H 2
Okt. MAHMUT YILMAZ
P.KGOGUL
Yrd. Doç. Dr. PELİN KARATAY GOGUL
U. BIRCAN
YRD. DOÇ. DR. UFUK BIRCAN
İN G İL İ Z C E 2
GENEL MUHASEBE 2
SOS
S O S Y O LO Jİ
*
S Y S B İL 2
S İY A S E T B İ L İ M İ 2
SYS TRH
S IY A S I T A R İH
V
T U R K D İL 2
T U R K D IL I 2
İK T G R Ş 2
İ K T İ S A D A G İR İŞ 2
Okt. MERYEM KAHRAMAN
M.YILMAZ
A T A T Ü R K İL K E V E IN K . T A R İH İ 2
O
^
%
:
C </)
J H HAFTALIKDERSPROGRAMI
KAMU Y Ö N E T İM İ 2 N.O
7 97 A
D icle Ü n iv e rs ite si / İktisad i v e id ari B ilim le r F a kültesi
8:00
8:45
9:00
9:45
10:00
10:45
11:00
11:45
12:00
12:45
13:00
13:45
Pzt
14:00
14:45
15:00
15:45
16:00
16:45
17:00
17:45
18:00
18:45
19:00
19:45
21:00
21:45
22:00
22:45
BORÇ HUK
A3
Sal
N .T A Ş D E L E N
SYS İLTŞ
A4
Çar
H .Ş E Y H A N L IO Ğ L U
ÇEV SOR & POL
B Z 01
S .T O S U N
UYG TRH
A2
Per
E .A K IN
MED HUK
A1
Cum
F .İP E K Y Ü Z
KAMU MLY
BZ03
İ.T Ü R K O Ğ L U
D ers Planı O luşturuldu: 13.02.2015
a S c k 1 2 B ilişim D e rs P lanlam a
ÖĞRETİM ELEMANLARI
»
4*
»
*
»
4
*«*
20:00
20:45
E .A K IN
F.IP E K Y U Z
H .Ş E Y H A N L IO Ğ L U
N .TA Ş D E LE N
S .T O S U N
I.T U R K O G L U
Ö ğ r.G ö r. ENVER A K IN
Y rd .D o ç .D r.F İL İZ Y A V U Z IP E K Y U Z
Y rd . D oç. D r. H Ü S E Y İN Ş E Y H A N LIO Ğ LU
Y rd .D o ç .D r.N İH A T TA Ş D E LE N
Y rd . D oç. D r. S A D R E TTİ N T O S U N
D oç. D r. İR FA N TU R K O G LU
DERSLER
*
*
*
*
*
*
BORÇ HUK
KAMU MLY
MED HUK
SYS İLTŞ
UYG TRH
ÇEV SOR POL
BORÇLAR HUKUKU
KAMU M Â LİY E S İ
M E D E N İ H U KU K
s iy a s a l il e t iş im
U YG AR LIK T A R İH İ
ÇEVRE S O R U N LA R I VE P O L İT İK A L A R I
O
^
%
:
C </)
J H HAFTALIKDERSPROGRAMI
KAMU Y Ö N E T İM İ 3 N.O
1 97 A
D icle Ü n iv e rs ite si / İktisad i v e id ari B ilim le r F a kültesi
8:00
8:45
9:00
9:45
Pzt
10:00
10:45
11:00
11:45
12:00
12:45
13:00
13:45
15:00
15:45
16:00
16:45
17:00
17:45
18:00
18:45
19:00
19:45
20:00
20:45
21:00
21:45
22:00
22:45
TR TOPL YPS
TR EKO
BZ06
14:00
14:45
H .Ö Z E R
BZ02
Sal
S .A S L A N
ÇAĞ SYS AKML
BZ04
Çar
S .A S L A N
KPSY
B207
Y .D E M İR H A N
Per
Cum
D ers Planı O luşturuldu: 13.0 2.2015
a S c k 1 2 B ilişim D e rs P lanlam a
ÖĞRETİM ELEMANLARI
S
G. KAPLAN
DOÇ . DR. GÜRSEL KAPLAN
4*
«r
*
H.OZER
Yrd. Doç. Dr. HALİS ÖZER
S.ASLAN
Doç. Dr. SEYFETTİN ASLAN
W
W
4* Y.DEMİRHAN
Yrd. Doç. Dr. YILMAZ DEMİRHAN
DERSLER
*
*
*
*
*
*
KPSY
TR EKO
TR TO PL YPS
ÇAG SYS A K M L
ÇE V .H U K .
ID YRG HUK
KAMU PERSONEL Y Ö N E T İM İ
TÜR KİYE E K O N O M İS İ
T Ü R K İY E 'N İN TO P LU M SA L Y A P IS I
Ç AĞ D AŞ S İY A S A L A K IM L A R
ÇEVRE HUKUKU
İD A R İ Y A R G ILA M A HUKUKU
s —'
-v
£
)— x '
%
.
C </>
M l HAFTALIKDERSPROGRAMI
KAMU Y Ö N E T İM İ 4 N.O
197 A
D icle Ü n iv e rs ite si / İktisad i v e id ari B ilim le r F a kültesi
8:00
8:45
9:00
9:45
Pzt
10:00
10:45
11:00
11:45
12:00
12:45
13:00
13:45
14:00
14:45
15:00
15:45
16:00
16:45
17:00
17:45
18:00
18:45
19:00
19:45
20:00
20:45
21:00
21:45
22:00
22:45
MLY POL
BZ04
İ.T Ü R K O Ğ L U
Sal
Çar
MDRN TRKY SYS
DSNC
KENT SOS.
A2
Per
E. A K IN
B Z 01
S .A S L A N
TİC. HUK
A2
L .A L A K
MES İNG 2
Cum
E .D A Ğ T A N
A4
D ers Planı O lu ş tu ru ld u k 3.02 .2015
a S c k 1 2 B ilişim D e rs P lanlam a
ÖĞRETİM ELEMANLARI
2
»
4
;
»
4
»
4
4
E .A K IN
E .D A Ğ TA N
G. KAPLAN
L.A LA K
S .A S LA N
I.T U R K O G L U
Ö ğ r.G ö r. ENVER A K IN
O k t. EM R ULLAH D A G TA N
DO Ç . DR. G Ü R SE L KAPLAN
Ö ğ r. E lm . LÜTFÜ A LA K
D o ç. D r. S E Y FE TTİN A S LA N
D oç. D r. İR FA N TU R K O G LU
DERSLER
*
*
*
*
*
*
KENT SOS.
KENT S O S Y O LO JİS İ
MDRN TRKY SYS D MODERN TÜ R K İY E 'D E S IY A S I DÜŞÜNCE
M ESLEKİ İN G İL İZ C E 2
MES IN G 2
MLY POL
M ALİYE P O L İT İK A S I
TİC A R E T HUKUKU
TİC . HUK
VER G İ HUK
VER G İ HUKUKU
O
^
%
:
C </)
J H HAFTALIKDERSPROGRAMI
KAMU Y Ö N E T İM İ 1 1 .0
1 97 A
D icle Ü n iv e rs ite si / İktisad i v e id ari B ilim le r F a kültesi
8:00
8:45
9:00
9:45
10:00
10:45
11:00
11:45
12:00
12:45
13:00
13:45
14:00
14:45
15:00
15:45
16:00
16:45
17:00
17:45
Pzt
18:00
18:45
19:00
19:45
20:00
21:00
20:45
21:45
A.i. .T 2
İKT GRŞ 2
BZ06
22:00
22:45
M .Y IL M A Z
P .K G Ö G Ü L
BZ01
TÜRK DİL 2
Sal
SYS BİL 2
E .Ö Z E R E N
A2
BZ03
H .Ş E Y H A N L IO Ğ L U
SYS TRH
Çar
GEN.MUH 2
H .Ş E Y H A N L IO Ğ L U
BZ04
BZ04
A .B İL E N
SYS TRH
Per
SOS
H .Ş E Y H A N L IO Ğ L U
A1
U. B İR C A N
A4
ENG 2
Cum
M .K A H R A M A N
D ers Planı O luşturuldu: 13.0 2.2015
a S c k 1 2 B ilişim D e rs P lanlam a
ÖĞRETİM ELEMANLARI
:
»
<*
»
*
»
<*
•
«*
»
*
A.BİLEN
Doç. Dr. ABDULKADIR BİLEN
E.ÖZEREN
Okt. ENDER OZEREN
H.ŞEYHANLIOĞLU
Yrd. Doç. Dr. HÜSEYİN ŞEYHANLIOĞLU
M. KAHRAMAN
Okt. MERYEM KAHRAMAN
M.YILMAZ
Okt. MAHMUT YILMAZ
P.KGOGUL
Yrd. Doç. Dr. PELİN KARATAY GOGUL
U. BIRCAN
YRD. DOÇ. DR. UFUK BIRCAN
DERSLER
A .I.I.T 2
> ENG 2
% G E N .M U H 2
A T A T Ü R K İL K E V E IN K . T A R İH İ 2
İN G İL İ Z C E 2
GENEL MUHASEBE 2
SOS
S O S Y O LO Jİ
*
S Y S B İL 2
S İY A S E T B İ L İ M İ 2
SYS TR H
S IY A S I T A R İH
%
T U R K D İL 2
T U R K D IL I 2
İK T G R Ş 2
İK T İS A D A
g ir iş
2
O
^
%
:
C </)
J H HAFTALIKDERSPROGRAMI
KAMU Y Ö N E T İM İ 2 1 .0
7 97 A
D icle Ü n iv e rs ite si / İktisad i v e id ari B ilim le r F a kültesi
8:00
8:45
9:00
9:45
10:00
10:45
11:00
11:45
12:00
12:45
13:00
13:45
14:00
14:45
15:00
15:45
16:00
16:45
17:00
17:45
Pzt
19:00
19:45
20:00
20:45
21:00
21:45
22:00
22:45
BORÇ HUK
BZ03
Sal
N .T A Ş D E L E N
SYS İLTŞ
A4
Çar
H .Ş E Y H A N L IO Ğ L U
UYG TRH
BZ02
E. A K IN
ÇEV SOR & POL
A4
Per
S .T O S U N
MED HUK
A2
Cum
F .İP E K Y Ü Z
KAMU MLY
A4
D ers Planı O luşturuldu: 13.0 2.2015
E .A K IN
F.IP E K Y U Z
H .Ş E Y H A N L IO Ğ L U
N .TA Ş D E LE N
S .T O S U N
I.T U R K O G L U
İ.T Ü R K O Ğ L U
a S c k 1 2 B ilişim D e rs P lanlam a
ÖĞRETİM ELEMANLARI
»
4*
»
*
»
4
*«*
18:00
18:45
Ö ğ r.G ö r. ENVER A K IN
Y rd .D o ç .D r.F İL İZ Y A V U Z IP E K Y U Z
Y rd . D oç. D r. H Ü S E Y İN Ş E Y H A N LIO Ğ LU
Y rd .D o ç .D r.N İH A T TA Ş D E LE N
Y rd . D oç. D r. S A D R E TTİ N T O S U N
D oç. D r. İR FA N TU R K O G LU
DERSLER
*
*
*
*
*
*
BORÇ HUK
KAMU MLY
MED HUK
SYS İLTŞ
UYG TRH
ÇEV SOR POL
BORÇLAR HUKUKU
KAMU M Â LİY E S İ
M E D E N İ H U KU K
S İY A S A L İL E T İŞ İM
U YG AR LIK T A R İH İ
ÇEVRE S O R U N LA R I VE P O L İT İK A L A R I
- v
<T: a
*> '
HAFTALIKDERSPROGRAMI
KAMU Y Ö N E T İM İ 3 1 .0
1 97 A
D icle Ü n iv e rs ite si / İktisad i v e id ari B ilim le r F a kültesi
8:00
8:45
9:00
9:45
10:00
10:45
11:00
11:45
12:00
12:45
13:00
13:45
14:00
14:45
15:00
15:45
16:00
16:45
17:00
17:45
Pzt
18:00
18:45
19:00
19:45
20:00
20:45
21:00
21:45
22:00
22:45
TR TOPL YPS
BZ02
Sal
S .A S L A N
ÇAĞ SYS AKML
BZ03
Çar
S .A S L A N
KPSY
TR EKO
B Z01
H .Ö Z E R
B207
Y .D E M İR H A N
Per
Cum
D ers Planı O lu ş tu ru ld u :!3.02 .2015
a S c k 1 2 B ilişim D e rs P lanlam a
OGRETIM ELEMANLARI
S
G. KAPLAN
DOÇ . DR. GÜRSEL KAPLAN
4*
«r
*
H.OZER
Yrd. Doç. Dr. HALİS ÖZER
S.ASLAN
Doç. Dr. SEYFETTİN ASLAN
W
W
4* Y.DEMİRHAN
Yrd. Doç. Dr. YILMAZ DEMİRHAN
DERSLER
*
*
*
*
*
*
KPSY
TR EKO
TR TO PL YPS
ÇAG SYS A K M L
ÇE V .H U K .
ID YRG HUK
KAMU PERSONEL Y Ö N E T İM İ
TÜR KİYE E K O N O M İS İ
T Ü R K İY E 'N İN TO P LU M SA L Y A P IS I
Ç AĞ D AŞ S İY A S A L A K IM L A R
ÇEVRE HUKUKU
İD A R İ Y A R G ILA M A HUKUKU
-v
<T: a
*> '
HAFTALIKDERSPROGRAMI
KAMU Y Ö N E T İM İ 4 1 .0
1 97 A
D icle Ü n iv e rs ite si / İktisad i v e id ari B ilim le r F a kültesi
8:00
8:45
9:00
9:45
10:00
10:45
11:00
11:45
12:00
12:45
13:00
13:45
14:00
14:45
15:00
15:45
16:00
16:45
17:00
17:45
Pzt
18:00
18:45
19:00
19:45
20:00
20:45
21:00
21:45
22:00
22:45
MLY POL
A1
İ.T Ü R K O Ğ L U
Sal
Çar
MDRN TRKY SYS
DSNC
KENT SOS.
A2
Per
E .A K IN
BZ05
S.A S L A N
TİC. HUK
BZ02
L .A L A K
MES NG 2
Cum
İ.T Ü N İK
BZ03
D ers Planı O lu ş tu ru ld u :!3.02 .2015
a S c k 1 2 B ilişim D e rs P lanlam a
ÖĞRETİM ELEMANLARI
H
M
£
£
E .A K IN
G. KAPLAN
L .A LA K
S .A S LA N
İ.T Ü N İK
İ.T Ü R K O G L U
O ğ r.G ö r. ENVER A K IN
DO Ç . DR. G Ü R SE L KAPLAN
Ö ğ r. E lm . LÜTFÜ A LA K
D o ç. D r. S E Y FE TTİN A S LA N
O k t. İB R A H İM T Ü N İK
D oç. D r. İR FA N TÜ R K O Ğ LU
DERSLER
*
*
*
*
*
*
KENT SOS.
KENT S O S Y O LO JİS İ
MDRN TRKY SYS D MODERN TÜ R K İY E 'D E S IY A S I DÜŞÜNCE
M ESLEKİ İN G İL İZ C E 2
MES IN G 2
MLY POL
M ALİYE P O L İT İK A S I
TİC A R E T HUKUKU
TİC . HUK
V ER G İ HUK
v e r g i HUKUKU
Download

Pzt - Dicle Üniversitesi