BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETM ELİK TASLAĞI
G ö rü ş B ild ir e n
K u ru m / K u r u lu ; / İşle tm e / Ş a h ıs İsm i
M e v cu t M e tin
Y en i M etin T ek lifi
T a n ım la r
M A D D E 4- (1 ) B u Y önetm eliğin u y g u lan m asın d a;
a) Acil durum : A fet o larak değ e rle n d irile n o lay la r ile d ik k atsizlik , ted b irsizlik , ihm al, k a sıt ve çeşitli
sebeplerle m eydana g etirilen o lay ların y o l a çtığ ı hâlleri,..,
...ı) B odrum katı: D ö şem esin in üsl kotu, y ap ın ın d ış d u v a n n a b itişik ze m in in e n ü s t k o tu n a g ö re 1.2
m ’den daha aşağıda olan k a tı,...
“ 0 B o d ru m katı: D o çcm esinm ü st k otu,
dış- duvarlım brtıştk-gem inin-en tısı kotuna-gdre 1.2 m ’den-daha-a^nğıdn-alan Kısıııeıı
tab ii v ey a tesviye edilm iş zem in altında kalan, su basm an k o tunun altın da inşa e dilen katı."
”e e e) B aca b asın ç dedektörii: So b a b o ııısıı veya b in a bacasın a ters a k ım lar sonucu o lu şa n basınç yü k se lm e le rin e d u varlı. 85 dB sesli
v e ışıklı ikaz vereb ilecek şekilde k alib re edilm iş, elektrik kesilm esin e karşı kendinden bataryalı algılam a ve u y a n c ih a z ın ı.”
“ ffO D ışy iiz e y kaplam ası: B inanın taşıyıcı sistem ini ve.'\ey a dış d uvarını oluş!uraıı vapı elem anlarını dış taraftan kaplayan
m aîz e m e 'm a lz eıııe le rin dış o rtam ş a d la rın a m aruz kalan tab ak ay ı.”
“ gg g ) G a z d ed e k tö ıü : İlgili stan d ard ın a ııygıın ortam daki açığa çıkan y anıcı gazıtı alı pa tla m a sın ırın ın en fazla o<>20 seviyesine
eriştiğ in d e karb o n ın o n o k sit {CO ) k o n san trasy o n « n o rm al sev iy esin e d ü şü n c ey e kadnr 85 dB sesli ve ışıklı ikaz verebilecek şekilde
k alib re edilm iş, elek trik k esilm esine karşı kend in d en batary alı algılam a ve uyarı c ih a z ın ı.’'
“ ğğğ) G e len ek sel c ep h e: B ir y a p ıd a taşıyıcı sistem i v e/ veya d ış d uvarları o lu ştu ran yapı e lem anlarının çeşitli yapı m alzem eleri
k u tlan ılarak k a p la n m a sın ı,''
“hlılı) G iy d irm e ceplıe: B inanın taşıyıcı sistem in e ken d in e ait b it konstriiksiyoıı y a rdım ı ile asılı olarak yap ın ın kabuğunu o lu ştu ran ,
b in an ın y ü k ü n ü alm ay an , ö n ced en üretilm iş d eğişik m alzem elerd en olu şan dış d u v a rla rı,"
“ m ) K arbon ın o n o k sit (C O ) dedektörii: İlgili stan d ard ın a uyg u n ortam daki karbon nıoııoksit (C O ) k o n sa n tra sy o n u 50 ppın d eğ erin e
u laştığ ın d a k arbon ın o n o k sit (C O ) k o n san trasy o n u n o rm al sev iy esin e d ü şü n c ey e kadar 85 dB sesli ve ışıklı ik az v e rebilecek şekilde
kalibre edilm iş, elek trik k esilm esin e karşı ken d in d en batary alı algılam a ve ııyarı cih a z ın ı.’'
"iii) Y apı m alzem eleri: B ina ve diğer inşaat işleri d e dâhil o lm ak Ozeıe. b ü tün vapı işlerinde kalıcı olara k kullanılm ak am acı ile
ü retilen b ü tü n m alzem eleri."
G en el S o ru m lu lu k la r v e y a sa k la r
M A D D E 7-
(2 ) K am uya açık tele fo n ve ü cretli te le fo n k ab in le rin in için e, k a ray o lları ve o to b an la rın ş e h ir dışın d ak i
uygun y erlerine, k am u b inalarının , site le rin v e d iğ er k u ru m ve k u ru lu şlara a it b in ala rın g ü v en lik ve
kontrol sistem lerinin bulu n d u ğ u y e rle re , k ırm ız ı ze m in ü z e rin e fo sfo rlu s a n v ey a b e y a z ren k te
“Y A N G IN 110” y azılm ası m ecbu rid ir.
“ (2 ) K a m u y a açık tele fo n ve ücretli tele fo n kab in lerin in içine, k a ray o lları ve o to b an la rın şe h ir dışındaki u ygun y e rle rin e , kam u
bin aların ın , site le rin ve d iğ er k u ru m ve k u ru lu şlara a it b in ala rın g ü v en lik ve kon tro l siste m le rin in b u lu n d u ğ u y e rle re , kırm ızı z em in
ü z e rin e fo sfo rlu s a n v e y a bey a 2 ren k te ^ S V v N d N -l lO -y az d ın n a t' 112 Acil Ç ağrı M erkezinin faaliyete geçtiği illerde "Y A N G IN
112" d iğ er illerde “Y A N G IN 110" y azılm ası, d iğ er illerd e d e 112 A cil Ç a ğ n M e rkezleri faa liy e te g e ç irildiğinde “Y A N G IN 112"
o larak g erek li g ü n cellem en in y ap ılm ası m ecb u rid ir.”
G ö rü ş ve D eğerlen d irm e
BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETM ELİK TASLAĞI
B in a y a u la ş ım y o lla n
M A D D E 22- (1) İtfaiye a ra ç ların ın şe h rin h e r b in asın a u laşa b ilm e si için , u laşım y o lla rın ın tam a m ın d a
itfaiye a raçlarının en g ellen m ed en g e ç m e sin e y e te c e k g e n işlik te y o lu n tra fiğ e açık o lm a sın a özen
gösterilir. Ö zellikle park edilm iş a ra ç la r seb eb iy le itfa iy e ara ç ların ın g e çişin in e n g ellen m em esi için,
2918 sayılı K arayolları T rafik K an u n u ve bu K a n u n u y a rın c a ç ık a rıla n y ö n e tm e lik le re g ö re, b e led iy e
trafik birim leri ile em niyet trafik şu b e m ü d ü rlü ğ ü , n o rm a l z a m a n la rd a y o lla n açık tu tm a k la
yüküm lüdür. B unlar, y angın an ın d a u laşım ın sa ğ la n m ası için, p a rk ed ilm iş a ra ç la ra v ey a ö zel
m ülkiyete z a ra r verm eyecek ted b irleri alarak u laşım y o lların ı a ç m a y e tk isin e sa h ip tirler ...
"(5 ) İtfaiy e teşkilatı, b u ta p ro je lerin e uygun göııı^ verilm esi aşam asın d a, yapı yük sek liğ in e g ö re itfaiye ara ç ların ın m anevi n ve
k o n u şlan ab ilm esi a m acıy la ulaşım y o lların ın uygunluğunu da k ontrol ed er."
“(1 ) B ü tü n d ö şe m e lerin y an g ın d u v a n n ite liğ in d e olm ası gerekir. D ö şem elerin y a n g ın a d ayanım sü re le rin e E k -3 /B ’d e y e r v erilm iştir.
D ö ş e m e le r
K at d ö şem elerin d e öıı d ökiiınlü o lm ayan dişli d ö şem e kullanılan b eto n a rm e binalarda, dişlerin ara şm a k o n u lan d o lgu m alzem esi en
M A D D E 26- (1) B ütün dö şe m e lerin y an g ın d u v a n n ite liğ in d e o lm ası gerekir. D ö şe m ele rin y a n g ın a
dayanım sürelerine E k -3 /B ’d e y e r v erilm iştir.
az zo r alevlenici olm alıdır. N orm al alevlenici sın ıfın a tabi d o lg u m alzem esi k u llan ılan d ıın ım la rd a , d olgu m alz e m e si ile tavan
k ap lam a m alzem elerin in b irlik te o lu ştu rd u ğ u sistem in en az zo r alev len ici ve y a n g ın a dayanım sınıflım ı E k -3 C ‘y e uygun olduğu, ilgili
sta n d a rtla r k ap sam ın d a a k ıe d ite b ir lab o rattıv ar tarafın d an serti fikalandııılm al ıdır."
C e p h e le r
M A D D E 27- (D e ğ iQ ik : 1 0 /8 /2 0 0 9 -2 0 0 9 /1 5 3 1 6 K .)
(1) D ış c ep h elerin , y ü k sek b in ala rd a z o r y am çı m alz e m e d e n v e d iğ er b in a la rd a ise en az z o r alevlenici
*'( I j D ış cep h elerin , yükoek bin a yüksekliği 28.50 m etred e n fazla o iatı bin ala rd a zor yanıcı m alz e m e d e n ve d iğ er b in ala rd a ise en az
m alzem eden olm ası gerekir. C e p h e ele m a n la rı ile ale v le rin g eçeb ileceğ i b o şlu k la rı b u lu n m ay an
döşem elerin kesiştiği y erler, a levlerin k o m şu k a tla ra atla m a sın ı e n g e lle y ec e k şek ild e d ö şe m e y an g ın
dayanım ını sağlayacak süre kadar y alıtılır. A levlerin b ir k a tta n d iğ er b ir k a ta g e ç m e sin i en g e lle m e k için b ir k attan d iğ er b ir k a ta g eçm esin i engellem ek için iki k a tın p e n c ere gibi ko ru m a sız boşlu k ları a ra sın d a, d ü şe y d e en az 100 cm
iki katın pe n c ere gibi ko ru m a sız b o şlu k ları ara sın d a, d ü şe y d e en a z 100 cm y ü k se k liğ in d e yan g ın a
y ü k sek liğ in d e y an g ın a dayanıklı cephe e lam an ıy la d o lu y ü z e y o lu ştu ru lu r veya c e p h e iç k ısm ın a en çok 2 m aralık la rla c e pheye en
dayanıklı ce p h e elam anıyla dolu y ü zey o lu ştu ru lu r vey a c e p h e iç k ısm ın a en ço k 2 m aralık larla
faz la 1.5 m m esa fed e y a ğ m u rlam a başlık ları y erleştirilerek cephe o to m atik yağ m u rlam a sistem i ile k o runur.
cepheye en fazla 1.5 m m esa fed e y a ğ m u rlam a b aşlık ları y e rle ştirilere k c e p h e o to m a tik y a ğ m u rlam a
sistem i ile korunur.
(2 ) G elen ek sel cephe sistem leri;
a ) Isı yalıtım m alzem esi. ısı y alıtım y ap ıştırıcısı, dü b el. sıva filesi, sıva. vb. d iğ er teçhizat kullanılarak teşkil edilen ısı yalıtım sistem i
uyg u lan d ığ ın d a, biııa yük sek liğ i 2 8 .50 m etred e n fazla olan bin alard a sistem in en az z o r yanıcı, diğerlerin d e en az z o r alevlenici
o lduğu, ilgili sta n d a rtla r kap sam ın d a, a k ıe d ite bir lab o ratııv ar tara fın d a n sertifİk ala n d ın lın alıd ıı. S e rtifikalaııdm laıı sistem d e tayları
ve teknik Özellikleri p iy asay a a rz dokiin ıau ların d a y e r alır.
D,ı u ı ş cepııesı zo r a ıev ıcm ct m alzem e veya ststem o en o nışatı, yiUîseKUgı i -î .î u - z ö .î u m etre a rasında oıaıı um aıarda. p e n c ere vı>.
hnçlııliîarm ııt V -în 1'i* 11cl tfrtii\rlnrmfta f\ı> i»? I S rvn pmnrip- İlli- v-îinmn7 111 :ı 1 1 i v n n m ıl 1
1f,n |-|I ı k i 11 ’ 1 1 1n -.n •' >f11
c ) Farklı y ü k sek liğ e sah ip bitişik n izam d ak i yap ılard a, alçak b inalını çatı hizasın d ak i, yıiksek bin a katının dış ceplte kaplam ası hiç
y a n m a z m alzem e veya sistem ile kaplanm alıdır.
(3 ) G iy d irm e c e p h e sistem leri.
a ) C eplıe elem an ları ile alev lerin g eçeb ileceğ i bo şlu k ları b u lım m ın a n dö şem elerin kesiştiği y erler, a le vlerin k o m şu k a tla ra atlam asını
e n g elley ecek şek ild e d ö şe m e y a n g ın dayanım ını sağlayacak sü re k a d a r yalıtılır.
b ) D erzleri açık veya havalan d ırm alı giydi n ite ce p h e sistem li bin alard a kullanılan cephe m alzem eleri en az zor yam çı olm alıd ır."
B in a la r d a k u lla n ıla c a k y a p ı m a lz e m e le r i
M A D D E 29- ( 1-) Y apt m alzem eleri- bm n v e d iğ er in şan t içleri d e -dâhil- o lm a k -aa e re , b ü tü n yopı
(3) D uvarlarda iç ka p la m a la r ile ısı v e ses y a lıtım la rı; e n a z n o rm a l alev len ici, y ü k se k b in ala rd a v e
“(3 ) D u v a rla rd a iç k a p la m a la r ile içte uy g u lan acak ısı ve se s y a lıtım ları, en az no rm al alevlenici, y ü k se k b in ala rd a ve k a p a sitesi 100
k apasitesi 100 k işiden fazla olan sin e m a , tiy atro , k o n fe ra n s v e d ü ğ ü n s a lo n u gib i y e rle rd e ise en az z o r
k işid e n fazla o lan sin em a, tiy atro , k o n feran s ve d ü ğün sa lo n u gib i y e rle rd e ise en az z o r alevlenici m alz e m e d e n yapılır. f t ş alevlenici m alzem eden yapılır. D ış k a p lam alar, 2 k a ta k a d a r o lan b in ala rd a en a z n o rm al alevlenici,
yüksek bin a sınıfına g irm eyen b in a la rd a z o r a lev len ici v e y ü k se k b in a la rd a ise z o r y a n ıc ı m alzem ed en
yapılır
BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETM ELİK TASLAĞI
Soba ve bacalar
M A D D E 58- (8 ) O dada baoo y o k ise a o b a b o ru o u ; soo k o n n n -p en o w ed en ç ık arılıp , sa ça k ta n 25 om
(10) O dun ve kö m ü r g ibi katı ya k ıtlar ile y ü k se k o ra n d a is b ırak an sıvı y a k ıtlar ku llan ıld ığ ı tak d ird e,
b orular ayda bir, b acalar ise iki a y d a b ir tem izlen ir.
(11) B aca tem izliği, m ah a llin itfaiy e teşk ila tı ta ra fın d a n y apılır. A ncak, b u k o n u d a itfa iy e teşk ila tın d a n
aldığı izin ile ve b e lediye en c ü m e n in in b e lirled iğ i fiy at tarifesi ü z e rin d e n faaliy et g ö ste re n ö zel firm alar
v ar ise, tem izlik on lara d a y a p tın lab ilir.
“(1 0 ) O d u n v e k ö m ü r gibi k atı y a k ıtlar ile y üksek o ran d a is bırakan sıvı y a kıtlar kullanıldığı takdirde, b o ru la r aydn-bır» ve b a c ala r « e iki ay d a yıld a en az k ez b ir tem izle n ir.”
“(1 1 ) B a c a tem izliğ i, m ah allin itfaiy e teşk ilatı, b aca basınç ve k arb o n m onokstt (C O ) detek tö rlerin in periy o d ik kontrolü ru h sa t
v erm ey e yetkili id are tara fın d a n yapılır. A ncak, b u k o n u lard a itfaiye teşk ilatın d an ügrü id are d e n aldığı izin ile v e b e lediye
en cü m en in in belirlediği fiyat tarifesi ü zerin d en faaliy et g ö steren ö zel firm alar veya k u ru lu şlar v a r ise, tem izlik ve koni rol o n lara da
y ap tırılab ilir. K ont rol so n u cu , kapıya y a p iştin İntı b ir b a n d ro lle g ö ste rilir.”
Ç atılar
M A D D E 61- (1) Ç atı ara la rın d a k o lay alev le n ic i, p arla y ıc ı ve p a tla y ıc ı m ad d e b u lu n d u ru la m a z ...
“{4 1 Çntı arası veya kalında, tavatıt ve tabam b e to n a rm e ve d uvarları tuğla v.b. yapı m alzem esin d en y a pılan, y an g ın a en az 120 dakika
d ay an ık lı b ö lm eler ile ayrılm ış olan, g irişin d e y angın g üvenlik lıolii o lu şturulm ası kaydı ile ve yakıtın çatı katı veya a ra sın d a
d e p o lan m am ası, d o ğ alg az tesisatı ve pro jesi, m alzem e seçim i ve m ontajı ilgili sta n d a rtla ra ve g a z kurulıışlarm uı teknik
şa rtn a m e lerin e uygun olıuak şa ılıy la . içerisin d e d o ğ alg az ile ç a lışan k askad v.b. ısıtm a sistem i y e r alan ısı m erkezi odaları (esis
ed ileb ilir."
A lgılam a v e u y a n siste m i
M A D D E 75- (1 ) Y angın algılam a v e u y a n siste m in in , el ile, o to m a tik o la ra k veya b ir sö n d ü rm e
sistem inden aldığı u y a n la rd a n biri v ey a birkaçı ile d e v re y e g irm esi g erek ir....
"(9 ) P işin ııe cih a z ları d ışın d a fosil yak ıt y akan cih azların b u lu n d u ğ u tiinı binaların veya b a ğ ışız b ölü m lerin , y ak ılın ve yakıtı yakan
cih azın b u lu n d u ğ u m ah allerin d e ilgili stan d ard a uygun h aca b asın ç veya k arbon ınoııoksit (C O ) d edektörii k u llanılır."
“(1 0 ) Y anıcı ve patlayıcı g a zların yak ıt olarak kullanıldığı tü m binaların veya bağım sız bölüm lerin, yakıtın ve yakıtı ya k a n cihazın
b u lu n d u ğ u m ah allerin d e ilgili stan d ard a uygun gaz d ed ek tö rii k u llan ılır.’’
" (1 1 ) Fabrika, im alath an e, m ağaza, d ü k k an , dep o gibi san ay i tesislerin d e, yapılan iş n ed en iy le a çığ a çıkabilecek yanıcı veva patlayıcı
gaz için ııygıın g n z d edektörii k u llan ılır.''
“(1 2 ) D oğal g az kullan ılan bina v e b a ğ ım sız b ö lü m lerd e k o ıb o ıı m oııoksil (C O ) \’e gaz dedeklörleri. en az yılda bir olm ak ü zere
D oğal G a z D ağıtım Şirk etleri ta ra fın d a n d en etlen ir. D oğal G nz D ağıtım Şirketleri tara fın d a n k arbon ıııoııoksit (C O ) v e gaz
d ed ek lö ilerin den herh an g i birinin uyg u n su zlu ğ u n u n lesp it e d ilm esi d u ru m u n d a. ab o n e olan bin a veya b a ğ ım sız b ö lü m e ilgili
m ev zu ata g ö re işlem tesis e d ilir."
{M im len d irm e v e h a v a la n d ırm a te sisa tın ın d u m a n k o n tr o lü n d e k u lla n ım ı
M A D D E 8 7 -(9 ) B asın çlan d ırm a siste m in in k a n a lla rın d a y a n g ın d a m p e ri k u llan ılm az
“(9 ) B asın çlan d ırm a sistem in in k an alların d a ve m utfak d a v lu m b a z k a n allarında y an g ın d a m p e ri k u lla n ılm az .”
P atlayıcı m ad d eler
M A D D E 104- (1 ) B u Y önetm eliğ e g ö re p a tlay ıcı m a d d e le r, sü rtm e, d a rb e ve ısı etk isi a ltın d a b aşk a
b ir m addenin k a tılm asına gerek o lm ad an h ız la rea k siy o n a g ire n ve çev rey e z a ra r v e re n m a d d e le rd ir ...
“ (6 ) Ç o k katlı b in alard a y a p ılacak atış poligonları binaların en üst km m dn olm alıdır. ’
BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETM ELİK TASLAĞI
D oğalgaz k u llan ım esa sla r ı
M A D D E 112- (1) g ) H erhangi b ir g az sız ın tısın d a v e y a y a n m a h a d ise sin d e , g a z akışı, k esm e
v anasından oto m a tik olarak d urdu ru lu r.
“ g ) D oğ alg az kullanım m ek ân ların d a. H lıerhangi b ir g az sızın tısın d a veya y a n m a ha d ise sin d e , gaz a kışı, sızıntı veya y a n m a y a sebep
o lan cih azd ak i k esm e v an asın d an o to m atik o lara k d u rd u ru l» - ”
j) (D eğıÇ ik. 1 0 /8 /2 0 09-2009/153 1 6 K .) B irin c i v e ikinci d e re c e d e p re m b ö lg ele rin d e b u lu n a n o tel ve
m otel gibi konaklam a tesisle ri, to p la n m a am a ç lı b in ala r, sağ lık , eğitim , tic a re t ve sa n ay i b inaları ile
yüksek binaların a n a g irişinde, sarsın tı o ld u ğ u n d a g a z ak ışım k e sen te rtib a t, g a z d ağ ıtım şirk eti v ey a
“j ) B irinci v e ikinci d ere c e d ep rem b ö lg elerin d e b u lu n an o tel v e m o tri-g ib i konoldam o tesisle ri, to p la n m a nnm çlı binalar, sağlık,
eğ itim , fte a re t v e san ay i b in aları ile y ıiksek b in aların an a g irişin d e, sarsın tı old u ğ u n d a gaz akışını k e sen tertib a t, gaz dağıtım şirketi
yetkili kıldığı ku ru lu ş tara fın d a n y a p tırılır v e b e le d iy e g a z d a ğ ıtım şirketi tara fın d a n k o n tro l edilir. G a z
v ey a y etk ili kıldığı k u ru lu ş tara fın d a n y a p tın lır ve b e led iy e g az d a ğ ıtım şirketi tara fın d a n kon tro l edilir. G az akışını k e sen tertib a t
akışını k esen tertib a t herh a n g i b ir n e d e n le g a z akışını k estiğ i ta k d ird e k e sile n g a z ın te k ra r a çılm ası için h erh an g i-b ir doğal afet n ed en iy le n ed en le gaz akışım kestiği tak d ird e, k esilen gazın tek ra r açılm ası için bir b e d e l talep e d ile m e z .”
bir b edel talep edilem ez.( 1)
“j) B irin ci ve ikinci d ere c e d e p re m b ö lg elerin d e b u lu n an o tel ve m o tel gibi k o naklam a tesisleri, to p la n m a am açlı b in ala r, sağlık,
eğitim , tic a re t ve sanayi b in a la n ile-ytiksek kam u b in aların ın a n a g irişin de, sa rsın tı o ld u ğ u n d a g a z akışını k e sen tertib a t, g a z d a ğ ıtu n
şirk eti v e y a yetkili kıldığı k uruluş tara fın d a n y a p tın lır v e b e led iy e g a z dağıtım şirketi tara fın d a n kontro l edilir. G az akışını kesen
tertib a t h e rh an g i b ir n ed en le g a z akışını kestiği ta k d ird e, k e sile n g a z ın te k ra r açılm ası için b ir b edel ta le p edile m e z .”
Y an gın g ü ven liği so ru m lu lu ğ u
M A D D E 124* (1) Y apı, bin a, tesis ve işle tm e le rd e y a n g ın g ü v en liğ in d en ; k a m u v e ö z e l k u ru m ve
kuruluşlarda en büyük am ir, d iğ er bina, tesis v e işle tm e le rd e ise sa h ip vey a y ö n e tic ile r so ru m lu d u r.
“(2 ) İtfaiye teşk ila tla n , so ru m lu lu k böl g elelin d ek i im ur y önel m el i kİ eri ve plan ların d a y e r alan bina yükseklikleri ve y ap ılaşm a
k o şu lların a uvguıı o larak a ın ç, g e ıe ç ve ek ip m an ları sağlam akla y ü k ü m lü d ü r.’'
Ö z e l E ğ itim
“(1 ) İtfaiy e eğ itim b irim i b u lu n m a y a n b e led iy e itfaiy e teşk ilatların ın y ö n e tic i perso n elin in ; genel y a n g ın bilgileri, sivil sa v u n m a v e ilk
M A D D E 130- ( l ) İtfaiye e ğitim b irim i b u lu n m a y a n b e le d iy e itfaiy e teşk ila tla rın ın y ö n e tic i
y a rd ım k o n u larım içe re n tem e l eğ itim leri İçimleri B akanlığı Sivil S av u n m a G enel M ü d iiflü ğ ü ’noe B aşbakanlık A fet ve Acil D urum
Y önetim i B aşkanlığı ’u c a yapılır. Bu p e rso n e lin h e r tü rlü eğitim g id erleri, k u ru lu şların ca kendi bü tçe le rin d e n karşılanır. B elediye
p ersonelinin, g enel yangın bilgileri, sivil sav u n m a ve ilk y a rd ım k o n u ların ı içe re n tem e l eğ itim leri
içişleri B akanlığı Sivil S av u n m a G en el M ü d ü rlü ğ ü ’n c e y ap ılır. B u p e rso n e lin h e r tü rlü eğ itim g id erleri, itfa iy e teşk ilatın ın y ö n e tic i p erso n e lin in tek n ik e ğ itim leri ile d iğ er p e rso n e lin tem el v e tek n ik e ğ itim leri, k e n d i teşk ilâ tla rın c a
k uruluşlarınca kendi b ü tçe le rin d e n karşılan ır. B e led iy e itfa iy e teşk ila tın ın y ö n e tic i p e rso n e lin in teknik y a p tın lır,”
eğitim leri ile d iğ er p e rso n e lin tem e l v e tek n ik e ğ itim leri, k e n d i teşk ilâ tla rın c a y ap tırılır.
D en etim
MADDE
"(b) K a m u b in ala n , k urum am iri v e g ö rev lend ireceğ i k işi v e y a h e y e t, m ülki am ir v e y a görev len d ireceğ i heyet, k urum un bağlı veya
131- (b) K am u binaları, kurum am iri ve g ö rev le n d ire c e ğ i kişi v ey a h ey et, m ülki a m ir veya
ilgili o ld u ğ u b ak an lık , m ü ste şarlık , g en el m üd ü rlü k v ey a b aşk an lık m ü fe ttişle ri v ey a k o n tro lö rle ri; h ü k ü m et k o n a k la n ise, İçişleri
görevlendireceği heyet, k urum un bağlı v ey a ilgili o ld u ğ u b ak an lık , m ü ste şarlık , g e n e l m ü d ü rlü k v ey a
başkanlık m üfettişleri v ey a k o n tro lö rleri; h ü k ü m et k o n a k la n ise, İçişleri B ak an ı a d ın a Sivil S av u n m a
B akanı a d ın a Sivil S avunm a G enel M üdürit v ey a g ö rev len d ireceğ i kişi veya h e y e t ile m ülkiye m ü fe ttişle ri tara fın d a n denetlenir.
D e n e tim y etk isin i h a iz k işiler, k u ru m , k u ru lu ş v e m ü esse sele rin d e n e tim so n u ç rap o rlarım , b ağ lı veya ilgili olduğu bakanlık,
G enel M üd ü rü veya g örevlendireceğ i kişi v ey a h ey et ile m ü lk iy e m ü fettişleri ta ra fın d a n d en etlen ir.
m ü steşarlık , g en el m ü d ü rlü k v ey a b aşk an lık ların a g ö n d e rir.”
D enetim yetkisini haiz kişiler, kuru m , k u ru lu ş v e m ü esse sele rin d e n e tim so nuç rap o rların ı; bağlı v ey a
ilgili olduğu bakanlık, m üsteşarlık , g en el m ü d ü rlü k v e y a b a şk an lık la rın a g ö n d erir.
K açış yolları
M A D D E 146- (1) H astane, otel, huzur evi, ilk ö ğ retim ok u lu , y u v a ve b en zeri y e rle r d ışın d a k alan
m evcut yapıların kaçış y o lla n için, 31 inci m ad d e h ü k ü m le ri e sa s o lm a k ü z e re , b u m a d d e d e b elirtilen
h u su sla r da kabul edilir. ..
"(4 ) O tellerd ek i y atak sayısı 2 0 'd e n az ve bin a yüksekliği 15.50 m 'd e n az olan bina veya b loklarda ise. m erdiven korunum lu yapıldığı
ve b a sm ç lan d ın ld ığ ı tak d ird e, tek m erd iv en y eterli kabul edilir.”
BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETM ELİK TASLAĞI
A lg ıla m a v e u yarı siste m i
M A D D E 161- (D eğiÇ ik: 10/8/20 0 9 -2 0 0 9 /1 5 3 1 6 K .)
(1) M evcul yap ıla rd a u y a n sistem i için 75 in ci m ad d e u y g u la n ır....
"(3 ) D oğal g az kullanılalı bin a ve b ağ ım sız b ö lü m ler h ariç, fosil vak it kullanılan b inalarda veya b a ğ ım sız b ölüm ler ile fabrika,
im alathane, m ağ aza, dü k k an , dep o gibi sanayi tesislerin d ek i karb o n m oııoksit (C O ) ve gaz ded e k tö rle ri. yılda en a z bir denetlenil'.
R uhsal v erm ey e yetkili id are tara fın d a n karb o n m oııoksit (C O ) v e g az d edektörl erinin h e rhangi birinin uygun su zlu ğ u n u n tespit
edilm esi d u ru m u n d a , bin a v ey a bağım sız b ö lü m e ilgili m ev zu ata gö re işlem tesis ed ilir.”
‘‘(4 ) D oğalgaz kullanılan b ina ve b ağ ım sız b ö lü m lerd e karb o n m oııoksit (C O ) ve gaz ded e k tö rîe tı. yılda en az bir kez doğal g a z
dağılım şirketleri tarafın d an d en etlen ir. Doğal g a z dağıtım şirketleri tara fın d a n karbon m onoksil (C O ) ve gaz d e d e klfillerinden
h e rh an g i birin in u y g u n su zlu ğ u n u n tesp it c d ü m est d u ru m u n d a, ab one o lan bina veya bağm ışız bölüm e ilgili m ev z u a ta gore işlem tesis
e d ilir."
Y ağm u rlam a siste m i
M A D D E 165- ( l) d ) B irden fazla katlı ve yapı in şaat alan ı 30 0 0 m 2 ’nin ü z e rin d e o lan katlı
m ağazalarda, alışveriş, e ğ len ce v e to p la n m a y erle rin d e ,
M A D D E 167-(4) Sekizinci K ısım d a b e lirtilen ve b u Y ö n e tm e liğ in y ü rü rlü ğ e girdiği tarih te n ö n c e ilgili
m evzuata uygun şekilde y a p ıla ra k yapı ve işletm e ru h sa tı alm ış o lan teh lik eli m ad d e le r ile ilgili
ye rlerde, a s g a n e m niyet m esa fele ri h a riç o lm a k ü z e re , y an g ın g ü v en liğ i ile ilgili d iğ er h u s u s la r ve
alınm ası gerekli ted b irle r için bu Y ö n etm elik esas alınır.
“d ) B irden faz la katlı v e toplam yap ı inşaat al ant 30 0 0 m 2’n in ü z erin d e olan
m ağ azalard a, a lışveriş v e e ğ len ce v e toplaııroa-
y e rle rin d e ”
“(4 ) Sekizinci K ısım d a b e lirtilen v e b u Y ön etm eliğ in y ü rü rlü ğ e girdiği tarih ten önce ilgili m ev z u a ta u y g u n şek ild e y a p ıla ra k yapı
ruhsatı v e işyeri a ç m a ve ç alışm a ru h satı alm ış o lan teh lik eli m ad d e le r ile ilgili y erlerd e, asgari e m niyet m esa fele ri h a riç olm a k ü zere,
y an g ın güvenliği ile ilgili d iğ er h u su sla r ve alınm ası gerekli ted b irle r için bu Y ö n etm elik e sas alın ır.”
T arihi ya p ıla r a ilişk in u ygu lam a
M A D D E 1 6 7 /C - ( E k : 10 /8 /2 0 0 9 -2 0 0 9 /1 5 3 1 6 K .)
(1) Bu K ısım da aksi b e lirtilm edik çe, tarih i y a p ıl ann ya n g ın d a n k o ru n m a sı h ak k ın d a, b u Y ö n etm eliğ in
O nuncu K ısım hüküm leri uy g u lan ır....
"(1 !) T arihi y ap ıların , fiziki ve görselliği bakım ından değişiklik im kanın bulunm adığı du ru m la rd a , m evcut m erdiveni y angın
m erdiveni ve kaçışı o larak kabul ed ilir.”
“D ö k m e L N G , C N G v b . b a s ın ç a lt ı n d a sıv ı v e y a g a z fn ziB tla h i d r o k a r b o n t ü re v i b u l u n d u r u l a n t a n k l a r ı n L P G T u n k ln rı-
E k -10 D ökm e L PG T ankları A sgari E m n iy et U zaklıkları
A s g a r i E m n iy e t U z a k lık la rı”
E k -7 O to m a tik A lg ıla m a S iste m i G er e k e n B in alar
E k -7 O to m a tik A lg ıla m a S iste m i G er e k e n B in a la r
Y a p ı Y ü k se k liğ i (m )
1. K o nutlar
2. K onaklam a A m açlı B in a la r
3. K urum B inaları
E ğ itim T e sisle ri
Y atak lı Sağlık T e sisle ri
Y apı Y üksekliği
B in a to p lam k a p a lı alan ı (m 2 )
1. K o n u tlar
> 5 1 ,5 0
-
> 6 ,5 0
> 2 1 ,5 0
>1000
2. K o n a k la m a A m açlı B in alar
>5000
3. K u ru m sa l B inaları
> 6 ,5 0
Bina toplam kapalı alanı
(m )
>1000
>51,50
E ğitim T esisleri
Y atılı Sağlık H iz m e ti
A m a ç lı
R in a la r
(m 2)
-
> 6,50
> 1000
> 3 4 -4 12,50
> 6,50
> 5000 3000
> 1000
> 2 1 ,5 0
>2000
> 21.50
> 2000
4. B üro B in a]an
> 3 0 ,5 0
>5000
4 . B ü ro B in a la n
>30,50
> 5000
5 .T icaret A m açlı B in a la r {1)
> 12,50
>2000
5.T ic are t A m açlı B in a la r (l)
> 12,50
>2000
6 .Endüstriyel A m açlı Y a p ıla r (2)
> 2 1 ,5 0
>7500
6 .E n d ü striy el A ın n ç h -Y a p ıla ri2)
7 .T o p la n m a A m açlı B in alar
> 21.50
>7500
> 2000
A y ak ta tedavi v e d iğ e r sağlık
7.T o p la n m a A m açlı B in alar
A y ak ta ted a v i v e diğer sağlık tesisle ri
Y e m e içm e
> 1 2 ,5 0
>2000
Y e m e içm e
>12,50
E ğ len ce
> 1 2 ,5 0
>2000
E ğ lence y e rle ri
>12,50
> 1000
M ü z e v e se rg i alan ları
> 6 ,5 0
>5000
M ü z e le r v e sergi a la n ln n y e rle ri
> 6,50
>5000
T e rm in a lle r
> 6 ,5 0
>5000
>5000
T e m u n a lle f-v e g a r l a r
> 6 ,5 0
> 5000
8. D e p o la m a a n ıa ç h T e s is le r
> 6,50
>5000
>1000
9. Y üksek T ehlikeli Y erler
> 6,50
>1000
8. D epolar
> 6,50
9. Y üksek Tehlikeli Y e rle r
> 6 ,5 0
(1) Sebze v e m eyve halleri, b a lık h alleri, et b o rsa la n , m eta l y e d e k p a rç a b u lu n an y e rle r ile b e n z eri y an g ın risk i o lm ay an y e rle r hariç.
<1) S ebze v e m ey v e h alleri, balık halleri, e t b o rsa la n , m etal y e d e k p a rç a b u lu n an y e rle r ile ben zeri y angın riski o lm ayan ye rle r hariç.
(2) M etal işlem e v e m ontaj vb y an g ın risk i o lm a y a n y e rle r h ariç.
<2) M etal işlem e v e m o n ta j iş le m le rin e m a h s u s b in a v e y a p ıla r ile b e n z eri m oııtoj vb. ya n g ın riski o lm ayan y e rle r hariç
Download

Yönetmelik Revizyon Karşılaştırma Tablosu için tıklayınız