(.,.......
rüxıırici
T.C.
.........) KAyMı\K"\Mt-lĞl
HAKEıVı FıEyETi .NE
rkiyet/Talen Eden
res
Ad
:
şikAvet lldilen
sikiveıin Miktarı
1
Sik6veİ Basvuru'l'arihi
...l?0l
sikAvelin konusu
: f:azlaya ilişkin tiinı dava. talep ve lıaklarıııı saklı kalınak kaydı ile
Kullanmış olduğum tüketici kredisinclen tahsil edilen haksız bedelin
iııclesi isteminden ibarettir.
Açıklamalar
1 Ytıkarıda açık tınvaıı ve adresi yazılı şikayet edilen Bankaclaıı
tüketici kredisi kullaııılıııış ve kullaııdığıııı btı kredi ıııiktarındaıı "Masraf ..adı
alııııda haksız ve
hukuka a; kırı bir kesııııi ıapılıııışiır.
ŞikaYetli baııka kredi işlenıleri sırasıııda taraftn]a kesiıııilcrle ilgili
hiçbir dctay bilgiyi sözlLi veva y,azılı olarak verıneıniştir.
Kredi vereıı ŞikaYetli banka tiiketici kredisiııcleıı söz koııtısıı kesiııtiyi
!'aPtlğl lıaIdc. lıtı.'ıcliri fhiz dıŞı gelir olarali hesabına kayıt eııııiştir. öz aıılat,,rla
şikayetli baııkaııın
Aııcak kredi vereıı banka yapılan kesintiye ait
lıarcaınaların
bcigelerini tarafııııa verınediği gibi alınıııış bedelin ıııiizakeresiııi de vapıııaınıştır. yaııi
krecliyi vereıı
banka akdedileıı sözleŞıneYi. sözleŞıııe htirriyeti ilkesine aykırı olarak yalııızca
kendi çıkarlarını
koruYacak biı hale gqtiı'nriŞ ve tek taraflı akdedilıniş btı ınatbıı
sözleşıııeyi de taraflıııa dikte etıniştir.
Aksiııı ispat krcdiyi v'creııc aittir.
kararlarl htiktiınlerilıe
,v
ti k ti
ın l ti
l{ukuki
l
tiğii dc
b u l ıı ıı
a,k r l k
ırra ıııa
,:ji,i.iliil,
Jİ[:';,:J,,[İ::ll:l, ,İxlilİl,.,$,,il:T';![,u;;,,J^,*,
AYrıca ilgili yasa lıtikiiı'ııleriııce şikAyeı edıleııİ yazılı oİarak ihtar
etnıe
l<
tatl ı r.
Sebenler
:6502 Sayı|ı J'KH Kantın.6098 Sayılı
tlukuki Deliller
kararları vc sair dcljllcr
:
Kred
i
l,BK.
ile diğer ilgili nıevzııat.
sözleşınesi. ödeıııe belgeleri. bilirkişi iııceleınesi. eınsal
.ı,ar-Qı
: Ytıkarıda izalı ettiğinıiz ııedeıılerc|eıı öttiı-[i. bir takını geri öcleme
YE SOlılUC
ıııasraf'lar
talısilatlarıııa
Planlarıılda
ilişkiıı_ ka,vıtlar obgru gcısterilınec|iği cla ııazara alınarak.
faztaya
ilişkin tüm ttava, talcp ve haklarımız iakıı ı<aımaıı ka'ydı'ile;
İnSTt:ivl
l-) KullaııııııŞ olduğuııı ttiketici
1tıkaı'ıda ıniktarı -ıazı|aıı kcsiııtiııiıı. kesinıi gıini,injen itibareıı
iadesiı,ıe
.
2-)
isıe
n
ilmesi ııe karar veri
l
ııı.,
i,,
i
tu
"
kredisiııcic.ıı lıaksız şekilde alınan
f,aizi ilc birlikte taralınıa
AVANS
Gercktiğinde " closyaııııı tekaıııiilLiııe ilişkin diğer belgelerin
ı..ffi
ŞikAyetçi /Tüketici
Download

rüxıırici HAKEıVı FıEyETi .NE