T.C.
ADALET BAKANLIGI
Hukuk işleri Genel Müdürlüğü
Sayı
: 73640749-045.02[102]'534-2014'17
61
2310612014
13512
Konu : icra Memur işleminin Şikayetinde
Yargılama Gideri ve Vekalet Ucreti
TURKiYE BARoLAR ainl-iĞi BAŞKANLIGINA
Ilgi
:
0910412014 lar1h|i ve
473] sayılı yazınız
işlemlerinin,
2004 sayılı i.ru iflu, Kanununun (iiK) l6 ıncı maddesi uyarlnca icra
yapllan
başvıırularda;
şikayetçi
şikayet yoluyia incelenmesi için icra Hukuk üahkemelerine
ve
üzerinde
giderlerinin
yu.grıuma
şikayetçi
i"ırin" ı.-* veri1mesine ruğr"n
.bırakıldığı
dahi lehe vekalet ücretine
şikayetçinin kendisini vekille temsil- ettirmesi durumunda
kararlannln
iıı*me jiımeaiği, Yargıtay 12 inci Hukuk Dairesinin de anılan hususta çelişik
avukatlann
urı,rnaugr, oyŞı*r-au işbu konuda hukuki birliğin sağlanamadığı belirtilerek
için
magdu.ilei;nin" giderilmesi ve konuya ilişkin hukuksal bir_ zeminin oluşturulmasl
-yasal
ve
uiriıir.nı"." ğılması talebini içeren ;ıii yazı, 2992 sayıli Adalet Bakanlığının Teşkilit
Kabulü Hakkında
Görevleri Hakkında ranun Hiıkmi.ındJ Ku.u-u'',enin Değiştirileıek
Kanun gereğince Genel Müdürlügümüzün görevieri kapsamında incelendi'
6ıod.uyı, Hukuk Muhikemeleri kanunu 6iıı,ır; ızı iıncü maddesinde davadaki
suretiyle
hangi masrafların yargılama giderleri olarak kabul ediidiği ayrı ayrı sayılmak..
vekalet ü.creti bır
beliilenmiş olup, anılan mad"denin (ğ) bendinde de belirtildiği üzere
kendiliEinden
yurgrıu-u' gide;;ir. Diğer yargı1ama*lider1eri.,de olduğu gibi mahkemece
olarak yargılama giderlerinin
i.t ı.Jre uuğianrr. HMK'nun 32ğ ncı -u-dd".i hiikmünde, kural
kabulüne karar verilmesi halinde
uı.,1,,in" h"üküm verilen taraftan alınacağı, davanın kısmen
ir"'v*gıu-u giderlerinin davada hakl-ılık oranrna göre taraflar arasında paylaştırılacağı
hiikmünde de'
uçrkiu#rştrr- B-u genel hiıkmün istisnasl olan aynr kanunun 327 nci maddesi
masraf
gereksiz
davanın esası hakkında lehine hüküm verilmiş oian tarafln davayl uzatması,
yup-u,,yadakendielindeolupdaverilecekhükm9etkisibulunanbelgelerizamanındakarşı
kısmı ile sorumlu
tarafa bildirmemesi halinde y*gıa-u giderlerinin tamamı veya bir
veya kabul eden tarafın
tutulabileceği, aynl kanunun ıiz i"nci maddesi hükmünde ise feragat
davalının ha'l ve
olduğu,
aieyhine hiiiim verilmiş gibi yaıgllama giderlerini ödemeye mecbur
otunımuna
vaziyeti ile aleyhine durra uçri-uirnu sebebiyet vermemiş olmasr ve ilk duruşma
tutulamayacağı
sorumlu
kadar davayı kabul etmiş olması halinde yu.g,lulnu giderlerinden
belirtilmiştir.
ve iflas- dairelerinin hukuka aykın olan
Şikayet, bir dava curii o1mayıp, icra
kanun yoludur. Bu
işıemıerinin ;piali veya düzeltilmesini iağlamak için kabul edilmiş bir
yo1lanna beızemeyip'
ıianu, yolu uiuı nunn*oati (temyiz, kar-ar düzeltmedeki gibi) kanun
ve
şikayet edilen olmak
icra iflas hu]<ukuna özgü bir ün n yoıuau'' Şikayette şikayet eden
zaıar gören ilgilidir'
üzere iki taraf bulunmakta olup, şiiayet ea"n; bi' icra işleminden
olan kimsedir'
lehine
göre şikayeı konusu işlem
Şikayet eülen ise doktrin u" "vg"ıu-uyu
yapmış olduklan işlemlerdir'
iikayetin konusu da icra ve iflas dairelerinin
-
l-uhTgcyX-8yuAy0d-ZIıQlc:koduileerişebillrslılu
ya hesap
Uygulamada şikayet için yapılan başııırularda; şikayetin konusuna -göre
icra
gibi
sadece
olduğu
tablosunjaii hesap hatalarlnd ur""fii' miktarına ilişkin şikayetlerde
bozulmasına ilişkin
müdürlüğü ya da kı;'.net takdirinde, haczedilmezlikte ve ihalenin
yapıldığı taraf karşl taraf olarak
iiı..v"u.?a" oıou6u giti şikayet konusu işlemin lehine
göSterilmektedir.
jiHy.n" kural olarak evrak üzerinde inceleme yapılmakta' ancak hikimin gerekli
yapılmasına
gör.e.i huii'rd" duruşmalı yapılmaktadır' Duruşma-'_açılıp taraflara tebligat işlemden
uyarmca
;;ğ.;; ;fı"rca tai<ip ediımem"si durumunda HMK^ hii4<iimleri
_t"jJ"rı."v"""tır'
Hikim, taraflar gelmese de iiK'nun 18 inci maddesi uyarrnca gereken
ancak uygun düştuğü
kararı verecektir. HMK'nın ırrtıimı"ii şikiyetlerde ve icra takiplerinde
gerekli olmasa
alınmasl
Diğer taraftan gijer avansınin şikiyetlerde
oiiıia"
"vgrı--aktadlr.
gibi gereken hususlarda masraf alınmalıdır'
ai a'aıiiteb1iğ
Şikiyetinkabulüyadareddihalindeyargılamagiderlerivevekiletücretitakdiri
ise münhasıran icra müdürünün
konusunda Yargıtay,ın en son uygulamaları ile kabul edilen
ve yine karşı
ı.orrr*ou., kainukıunurr, turş, ta_*rura yüklenebilecek bir kusur bulunmamasl
vekalet
gideri.ve
yargılama
tarafln şikayete karş, durmaniasl halleiinde karşı tarai aleyhine
ücretiverilmemesi,bununyanındaşikayetekonuişleminniteliğiıegöreşikayetedileninyani
isi yargılama giderinden ve tibi
alacaklının yapılan işlemin gerçekleşmesinde bir kusuru vaı
yönündedir. Nitekim, uygulamada mahkemelerce
vekalet ücretinden sorumlu t
'ı-u.,
yaygın olarak bu doğrultuda bir uygulama benimsendiği bilinmektedir'
Bu itibarla;
müdürünün hatasmdan kaynaklanması halinde
şikuy.'" konu işlemin münhasıran icra
tutulamayacağl'
karşı tarafın avukatlık iicreti ve yargılama giderinden sorumlu
atfedilebilecek bir
Buna karşın, şikayete konJ işlemi"n gerçekleşmesinde alacakhya
giderinden sorumlu tutulabileceği
kusur olması durumunda alı-ıkatlık ücreti ve yargılama
değerlendiıi1mektedir.
üzere not allnmıştır'
Ayrıca talebiniz mevzuat çalışmalannda değerlendirilmek
Bilgilerine rica ederim.
Ömer KERKEZ
Hikim
Bakan a
Genel Müdiİ V.
*
n-iorzolrdrr.
Kavrt Tarihi
2014017205
llılilillıılı
Tip:6eıen
ll
lıııl ı ıll
24.06.aO14
Evrak
la nnl
23.O6.2014
İlgiIII-1
Yazı işıeri
Adalet Bakanhğı Huk işl Gen Müd Ankara
ffirtuf" K".uıMuh. z15l
Telefon:
O
312 218 76
Cad.
No:34 Söeıitözü 06530/ANKARA
15 Faks:}31221944 26 E-posta: [email protected] gov'tr
Ayrınhlı bilgi için irtibat :Göniş Bürosu
Elektronik ağ: wwvr.higm.adalet'gov'tr
X-8yuAy0d-Z1rQlc=koduiIeerişebıirsinüz
Download

ADALET BAKANLIGI TURKiYE BARoLAR ainl-iĞi