i.e.
ADANA
12. ICRA DAIRESI
2014/4164 ESAS
TASINMAZIN ACIK ARTIRMA ILANI
Satilmasma karar verilen tapinmazin cinsi, niteligi, kiymeti, adedi, onemli ozellikleri:
TA§INMAZ:Adana ili- Seyhan i^esi, Cemalpaga Mahallesi ,9 cilt ,850 sayfa, 1073 ada,175 nolu parsel, B
blok,ZemirJidt ,23 nolu bagimsiz bolum, 3.375,00 m2'lik tasmmaz iizerinde 1/76 arsa payh mesken niteliginde
borflunun tarn hissesi. OZELUKLERI: Mesken Ban? apartmam-B Blok, zemin katta,~Giiney, Kuzey, Dogu cephelidir.
Mesken daire 2 oda, 1 salon, mutfak, banyo, tuvalet ve bir balkon olarak diizenlenmistir. Balkon pencereleri demir
parmakhdir.Daire zeminleri karomozaik ve seramik kaplama,duvarlar alfi saten,kapi pencereler ahsap dogramadir.
Daire 90 m2. alanli ,sehir merkezi yakmlannda ticari ozellik arzeden caddelere yakmda olup bulundugu yer, mevkii,
Imar plamndaki konumu, halihazir kullamlis sekli, mesahasi, kolay satilabilir bolgede olmasi hususlan, goz onune
ahnmistir. Bagimsiz boliimiin bulundugu Yapmm mevcut hali ile Baymdirhk ve Iskan Bakanhgi Yapi Yaklasik
Maliyetleri tablosuna gore III-A Smifi yapi oldugu kanaatine vanlnus yapi ve arsa kiymeti toplami olarak
147.764,41TL. iizerinden satisi yapilacaktir.
IMAR DURUMU: Seyhan Belediyesi Harita Mudurluguniin paftasmda Imar £apmda: D3 On bahceli bes kath sira
yapi nizami- olarak aynlan alan i9mde bulundugu 1/5000'likNazim imar planlannda merkezi i? alani olarak
goriilmektedir.
ADRESI: CemaIpaftamah.(Ordu Cad. ile Toros Cad.nin kesi?tigi kope bagi) Ban? Apt.B blok, No:90 Zemin kat Seyhan /ADANA
Kiymcti
:_ 147.764,41 TL
KDV Orani
: %1
Kaydindaki Serhler: Tapu kaydindaki gibidir.
1. Satij Giinii
: 02/09/2014 giinii 10:20 -10:30 arasi
2. Satis Giinii
: 29/09/2014 giinii 10:20 -10:30 arasi
Sati? Yeri
: Adana Adliyesi Ek-2Binasi l.Kat( Asma):107/B nolu ihale odasi-T.CemalBerikerBulv.Sakarya
mah.No:16/A(sheIlpetrol yam) Seyhan/ ADANA
SATIS §ARTLARI :
_/- Ihale acik artirma suretiyle yapilacaktir. Birinci artirmamn yinni gun oncesinden, artirma tarihinden onceki giin
sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif vcrilebilecektir. Bu artirmada tahmin edilen
degerin %50 sini ve rii9hanli alacakhlar varsa alacaklan toplamini ve satis giderlerini gecmek sarti ile ihale olunur.
Birinci artirmada istekli bulunmadigi takdirde elektronik ortamda birinci artirmadan sonraki besinci giinden, ikinci
artimia giinunden onceki giin sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artirmada da malm tahmin
edilen degerin %50 sini, ru9hanli alacakhlar varsa alacaklan toplamini ve satis giderlerini gefmesi sartiyla en 9ok
artirana ihale olunur. Boyle fazla bedelle ahci fikmazsa satis talebi diisecektir. 2-Satis ilanimn ilgililere tebligi
hususunda ; ilK.127 Md.geregi Ilamn birer sureti bor9luya ve alacakhya ve tasmmazin tapu siciline kayith bulunan
ilgililerinin tapuda kayith adresleri varsa bu adreslerine teblig olunur. Adresin tapuda kayith olmamasi halinde, varsa
adres kayit sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunlarm dismda aynca adres tahkiki yapilmaz,
gazetede veya elektronik ortamda yapilan satig ilam tebligat yerine ge?er."uygulanacaktir.5-_ Artirmaya istirak
edeceklerin, tahmin cdilen degerin % 20'si oramnda pey akcesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri
lazimdir. Satis pepin para iledir, ahci isteginde (10) gunii ge9mcmek iizere siire verilebilir. Damga vergisi, %1 KDV,
1/2 tapu harci ile teslim, tescil ve tahliye masraflan aliciya aittir. Tellaliyeresmi, tasmmazin aymndan dogan vergiler
ve 1/2 Tapu harci satip bedelinden 6denir.^-_ipotek sahibi alacakhlarla diger ilgilerin (*) bu gayrimenkul uzerindeki
haklanm ozelliklefaiz ve giderlere dair olan iddialanm dayanagl belgeler ile (15) gun icinde dairemize bildirmeleri
lazimdir; aksi takdirde Haitian tapu sicil ile sabit olmadikfa paylasmadan hari9 birakilacaktir.5^Satis bedeli hemen
veya verilen rmihlet ifinde odenmezse icra ve iflas Kanuminun 133 iincii maddesi geregince ihale feshedilir. Ihaleye
katihp daha sonra ihale bedelini yatirmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan turn ahcilar ve kefilleri teklif ettikleri
bedel ile son ihale bedeli arasmdaki farktan ve diger zararlardan ve aynca temerrut faizinden miiteselsilen mesul
olacaklardir. Ihale farki ve temerrut faizi aynca hiikme hacet kalmaksizm dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa
oncelikle terainat bedelinden alinacaktir.^- gartname, ilan tarihinden itibaren herkesin gorebihnesi i?in dairede acik
olup gideri verildigi takdirde isteyen aliciya bir omegi gonderilebilir. 7- Satisa istirak edenlerin partnameyi gormus ve
miinderecatmi kabul etmis sayilacaklan, baskaca bilgi almakjsifia,*«nlenf2014/4164 Esas sayih dosya numarasiyla
mudurlugumiize basvurmalan ilan olunur. 15/07/201j
IUI
era MudurYardmicisi
94236
(ilKm.126)
:(*) Ilgililer tabirine irtifak hakki sahh
* : Bu omek, bu Yonetmelikten onceki uygulamada kmlanilan Qrneir64'e karsilik gelmektedir.
Download

ADANA 12. ICRA DAIRESI 2014/4164 ESAS TASINMAZIN ACIK