T.C.
MUS V ALILIGI
ii Milli Egitim Miidiirliigii
Say1 : 32026198/< ... >/< ... >
Konn: Okuma Y azma Bilmeyen
Ogrenci Say1s1 Tespiti
< ... >
.................................... KA YMAKAMLIGINA
Ilc;e Milli Egitim Mudurlugu
..................................... MUDURLUGUNE
Bakanhg1m1z T emel Egitim Genel Mudurluguniin ekli yazilan dogrultusunda, ilc;e
ve okul duzeyinde temel egitim kademesinde bulunup okuma yazma bilmeyen c;ocuklann
tespit edimesi c;ah;;mas1 yaptlacaktir. Bu amac;la ekte gonderilen yonerge dogrultusunda ilgili
formun 03/04/2014 Per~embe giinu mesai bitimine kadar Miidurlugumuz Temel Egitim
~ubesine teslim edilmesi hususunda;
Geregini onemle rica ederim.
Ali TATLI
Vali a.
Milli Egitim Miidiirii
EKLER:
Ek-1 Yaz1 ve Ekleri ( 3 Sayfa)
DAGITIM:
Tum Ilc;e Kaymakamhklarma
Tiim Ilkokul ve Ortaokul Mud.
T.C.
MiLLI EGITiM BAKANLIGI
Temel Egitim Genel Miidiirliigii
Say1 : 70297673/100/1297042
Konu:Okuma Yazma Bilmeyen
Ogrenci Say1s1 Tespiti
28/03/2014
............................ VALILIGINE
(Milli Egitim Miidiirliigii)
Bakanhg1m1zca il, ilc;e ve okul diizeyinde temel eg1tlm kademesinde
bulunup okuma yazma bilmeyen c;ocuklann tespiti c;aht'mas1 yapilacaktlf. Bu amac;la iI Milli
Egitim Miidiirliikleri tarafmdan ekteki formun il, ilc;e ve okul diizeyinde doldurulup 4 Nisan
2014 tarihine kadar excel formatmda, DYS ortammda gonderilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Funda KOCABIYIK
Genel Miidiir
Bu beige, 5070 sayth Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi geregince giivenli elektronik imza ile imzalamrui;hr
Atatiirk Blv. 06648 K1zilay/ANKARA
Ayrmtih bilgi ii,;in: Burcu OZKANLI ERTUGRUL MEB Uzman Yrd.
Temel Egitim Kademesinde Okuma Yazma Bilmeyen Ogrenci Say1s1 Tespit Formu Yonergesi
Milli Egitim Bakanlrgr olarak okuma yazma bilmeyen ~ocuklarrn tespitine yonelik ~alr~ma
ba~latmr~
bulunmaktayrz. Geli~tirecegimiz politikalara yon verecegi i~in vereceginiz cevaplar bizim i~in
bi.iyi.ik onem arz etmektedir. Ekte bulunan formu doldururken dikkat etmeniz gereken hususlar ~u
~ekildedir:
1.
ildeki tum okullarda okuma yazma bilmeyen ~ocuklarrn srnrf bazrnda ayrr ayrr belirtilmesinin
yanr srra beklentimiz ekteki excel formunda
~ocuklarrn
il~elerde
toplam okuma yazma bilmeyen
sayrsrnr ve ildeki toplam okuma yazma bilmeyen ~ocuklarrn da sayrsrnrn
belirtilmesidir.
2.
Toplanan veriler di.izenlenip tek tablo halinde(ekteki Excel formu)DYS ortamrnda ii Milli
Egitim Mi.idi.irli.igi.i Tarafrndan Bakanlrgrmrza gonderilmelidir.
ilginiz i~in te~ekki.ir ederiz.
Temel Egitim Kademesinde Okuma Yazma Bilmeyen Ogrenci Say1s1 Tespit Formu
2. smlf okuma 3. sm1f okuma 4. sm1f okuma S. sm1f okuma 6. smlf okuma 7. sm1f okuma 8. sm1f okuma
yazma
yazma
yazma
yazma
yazma
yazma
yazma
bilmeyen
bilmeyen
bilmeyen
bilmeyen
bilmeyen
bilmeyen
bilmeyen
ogrenci say1s1
ogrenci say1s1
ogrenci say1s1
ogrenci say1s1
ogrenci say1s1
ogrenci say1s1
Okul Ti.lru(ilkokul ogrenci say1s1
ii
ill;e
Okul
ortaokul)
Toplam
Download

Okuma ve Yazma Bilmeyen Öğrenci Sayısı Tespiti