iMAR VE $EHiRCiLiK DAJRESi BASKANUGINDAN DUYURU
"Santiye Sefleri ve Yapi Muteahhitleri" hakkinda
gevre ve §ehircilik il Mudurlugii 01/01/2015 tarih ve 39 sayili yazisi ile yapi
miiteahhitlerinin yetki belgesi numaralarmin iptal edilmesi ile santiye §efleri hakkinda
yapilacak isjemlere ili^kin usul ve esaslara dair tebligin resmi gazete ilanmda yayimlanarak
yiirurliige girdigi, yapi ruhsati verme yetkilisine haiz belediyelere teblig edilmesi gerektigi
belirtilmektedir.
Eki: Cevre ve Sehircilik il Mudurliigii 01/01/2015 tarih 39 sayili yazisi ve eki
T.C. Cevre ve Sehlrcilik Bakanligi
MUGLA CEVRE VE SEHiRCILiK tL
mudurluc-0 - yapi denetimi ve yapi
malzemelerinden sorumlu sube
mOdurluc-u
T.C.
01/01/2015 15:41 -37848532/360.99/39
MUGLA VALILIGi
Cevre ve §ehircilik II Mudiirliigu
T.C.
CEVRE VE§EHlRClLlK
BAKANL16I
01716055
Sayi : 37848532/360-02-99/
Konu : Teblig
Ilgi;
a) 27.12.2014 tarih ve 29218 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Yapi Muteahhitlerinin
Yetki Belgesi Numaralarmin iptal Edilmesi ile §antiye §efleri Hakkinda Yapilacak
Islere Ili§kin Usui ve Esaslara Dair Teblig.
b) Bakanhgimiz (Mesleki Hizmetler Genel Mudiirliigu) 29.12.2014 tarih ve 16699
sayili yazisi.
Ilgi (b)' de kayith Bakanhgimiz yazisi ile 3194 sayili imar Kanunu'nun 42 inci
maddesine gore yapi muteahhitlerinin yetki beige numaralarmin iptal islemlerinin nasil
yapilacagina ili§kin olarak hazirlanan "Yapi Muteahhitlerinin Yetki Belgesi Numaralarmin iptal
Edilmesi He §antiye §efleri Hakkinda Yapilacak tslemlere Iliskin Usui ve Esaslara Dair Teblig"
ilgi (a)' da kayith Resmi Gazete ilanmda yayimlanarak yururluge girdigi belirtilmektedir.
Yazimiz ve eklerinin Kaymakamhginizca, sorumluluk sinirlanniz dahilindeki yapi
ruhsati verme yetkisine haiz belediyelere teblig edilmesi, diger ilgili kurumlarca da
uygulamalann yazimiz ve ekleri dogrultusunda yapilmasi hususunda,
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Ugur §EREN
Vali a.
II Mudiir V.
EKLER
Ek-1: Ilgi (a)' da kayith yazi ornegi
(1 syf.)
Ek-2: ilgi (b)' de kayith Teblig ornegi
(7 syf.)
DAGITIM;
<tC- Mugla Buyuksehir Belediye Baskanhgina
- Turn Kaymakamhklara (Belediye Baskanliklanna)
- Milas Organize Sanayi Bolge Mudiirlugune
l"§ BU EVRAK YAZI i§LERJ VE KARARLAR
OAiRESiBAJKANLIGINA
6-1 Ocar?imTARiHVr'SAATTEGELMi?TiR-
ob-oi.aoi^
r
Adres: Muslihittin Mah. Hasat Sok. No:3 Menteje/MUfjLA
Santral: 0 252 214 10 83-214 12 58
Faks: 0 252 214 31 09
i t/««!rt too**''
Web: www.csb.gov.tr/iller/mugla
E-mail: [email protected]
Bu beige 5070 sayili elektronik iniza kanuna gSre gUvenli elektronik imzalieimzalanmistir.
Elektronik imzali sure »ir http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden BeigeNum.:37848532/360.99/3Rfef Barkod Num.:1716055 bilgileriyle erisebilirsiniz.
T.C. Cevre ve Sehlrcilik Bakanligi
MESLEKl HiZMETLER GENEL MUDURLOGu
- SANTiYE YONETlMt SUBE MCdCRLCGO
T.C.
CEVRE VE §EHiRCILiK BAKANLIGI
Mesleki Hizmetler Genel Miidurltigu
29/12/2014 14:21 -39984637/335.06.99/16699
01677210
Sayi : 39984637/335.06.99
Konu : Teblig
DAGITIMLI
Ilgi: 27.12.2014 tarih ve 29218 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Yapi Muteahhitlerinin
Yetki Belgesi Numaralannm Iptal Edilmesi ile §antiye §efleri Hakkinda Yapilacak islere
iliskin Usui ve Esaslara Dair Teblig.
3194 sayili imar Kanunu'nun 42 inci maddesine g6re yapi muteahhitlerin yetki beige
numaralannm iptal i§leralerinin nasil yapilacagina iliskin olarak hazirlanan "Yapi
Miiteahhitlerinin Yetki Belgesi Numaralannm iptal Edilmesi ile §antiye §efleri
Hakkinda Yapilacak Islemlere iliskin Usui ve Esaslara Dair Teblig" ilgi de kayith Resmi
Gazetede yayimlanarak yiirurliige girmistir.
Soz konusu Teblig'in ilinizdeki rum Kaymakamliklara, il Ozel idaresine, Belediyelere
varsa Organize Sanayi Bolge Mudurliiklerine duyurulmasi ve uygulama ile ilgili gorevli
personele imza karsihginda teblig edilmesinin saglanmasi hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Selami MERDiN
Bakan a.
Genel Miidiir V.
DAGITIM:
-81 il Valiligine
S6gttt6zU Mah. 2179 Sokak No: 5 /ANKARA
Aynntih Bilgi tfin trtibat: S. NARlN Ins.Mtth
Telefon:0(312)410 79 84
Faks: 0(312)410 78 51 e-posta: [email protected]
www.csb.gov.tr
Bu beige5070 sayilielektronik imza kanuna goregfivenllelektronik imza ile imzalanmistir.
Bu bfig#5lrrtyjnir*airrtolk4m^
fflitn»aqfe!»Jz!irariiffi|!ir137/33S06-99/1<699 v«BarkodNum.:I677210bilgileriylee-isebilirsiniz.
27
Arahk 2014 CUMARTESl
Resmi Gazete
Sa^: 29218
TEBLiG
Cevre ve §ehircilik Bakanhgindan:
i YAPI MUTEAHHITLERININ YETKI BELGESi NUMARALARININ IPTAL
EDiLMESI ILE §ANTIYE SEFLERi HAKKINDA YAPILACAK
i§LEMLERE iLi§KiN USUL VE ESASLARA DAIR TEBLiG
Ama?
MADDE 1 - (1) Bu Tebligin amaci; Idaresince haklannda 3/5/1985 tarihli ve
3194 sayili imar Kanununun 32nci maddesinin uygulanmasi neticesinde karar alinan
yapilann sorumlu muteahhitlerine, Yapi Muteahhitlerinin Kayitlanile §antiye Sefleri ve
Yetki Belgeli UstalarHakkmda Yonetmeligine gore verilen yetki belgesi numarasimn
3194sayihKanunun 42 nci maddesi gereginceiptali ile §antiye §efleri hakkinda
yapilacak is ve istemlere ili§kin usul ve esaslanbelirlemektir.
Kapsam
m
Jir
MADDE 2 - (1) Bu Teblig; yapi ruhsatina tabi her tiirlu yapim ismde,
yapimuteahhitligini ustlenecek olan ger9ek ve tuzel ki§ileri, ?antiye§efligini ustlenecek
olanmimar ve miihendisleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Teblig, 29/6/2011 tarihli ve 3194sayili imar Kanununun 28
inci, 32 nci ve 42 nci maddesi ile 29/6/2011 tarihli ve 644 sayili Cevre ve §ehircilik
Bakanhginin Teskilat ve Gorevleri Hakkinda Kanun Hukmunde Kararnamenin
12nci maddesi ve 16/12/2010 tarihli ve 27787sayili Resmi Gazete'de yayimlanan
Yapi Muteahhitlerinin Kayitlan ile §antiye §efleri ve YetkiBelgeli Ustalar Hakkinda
Yonetmelige dayamlarak hazirlanmi§tir.
Tammlar
MADDE 4 - (1) Bu Tebligde gecen;
a) Bakanlik: Cevre ve §ehircilik Bakanligmi,
b) Form: Yasaklamaya dair ileti§im formunu,
c) idare: Yapi ruhsati veyapi kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip idareleri,
9) inceleme foyu: idarelerden gelen form ve eklerin, buTeblig ileistenilen
evraklan kar§ilayip kar§ilamadiginin kontroltinu saglayan foyii,
Bu beige 5070 sayili elektronik iv.ix kanuna gSre gUvenli elektronik imza ile imzalanmistir.
»
-••><••>.
•-
7%
d) Iptal: Yetki belgesinumarasimn YAMBiS sistemi uzerinden yasaklanmasini,
e) Kanun: 3194 sayili ImarKanunu,
f) Karar: Kanunun 32 nci ve 42 nci maddesine goretesis edilen idari i§lemi,
g) Mudurluk: Cevre ve sehircilik il mudurlugtimi,
g) §antiye §efi: Konusuna ve niteligine gore yapim i§lerini yapi muteahhidi adina
yoneterek uygulayan mimar ve muhendisleri,
h) YAMBiS: Yapi muteahhitlerinin kayitlarinin tutuldugu Yapi Miiteahhitligi
Bilisim Sistemini,
l) Yetki belgesi numarasi: Yonetmelik uyannca yapi muteahhitlerinin kayit altina
alinmasina ve takibine esas olmak uzere, yapi ruhsati ve yapi kullanma izin belgesinin
ilgili bolumiine yazilacak olan numarayi,
i) Yonetmelik: Yapi Muteahhitlerinin Kayitlan lie §antiye §efleri ve Yetki Belgeli
Ustalar Hakkmda Yonetmeligi, '
ifade eder.
Genel Esaslar
MADDE 5 - (1) Yapi muteahhitleri ve §antiye sefleri hakkmda, imar mevzuatina
aykin fiillerinden dolayi verilen kararlann, haklanndaki kesinlesmis. mahkeme
kararlannin ve miiteahhidin yapim isterinden doganvergi ve sigorta primi
bor9lanmn odenmediginin ilgili idarece, mudurluk aracihgiyla Bakanliga
bildirilmesi uzerine i§lem yapihr.
(2) Kanuna aykm olarak ger9ekle§tirilen imalatlann, Kanunun 32 nci maddesine
gore verilen sure zarfmda giderilmemesi, aykmligin can vemal giivenligini tehdit
etmesi, yapimuteahhidinin, yapim islerinden dogan vergi ve sigorta primi
bor9lanni odememesi veya diger sorumluluklanm yerine getirmemesi hallerinde, yetki
belgesi numarasimn iptal edilebilmesi i9in idarelerce sorumlular hakkinda ek-2 form
duzenlenir ve mudurliige gonderilir.
(3) §antiye §efleri ve yapi muteahhitlerinin imar mevzuatina aykm fiillerinden
dolayi haklarmda verilen kesinlesmis mahkeme kararlan kayith olduklan meslek
odalanna ve mudurluge alti guni9inde ilgili idarece bildirilir.
Form diizenlenecek durumlar
MADDE 6 - (1) Ruhsat eki etut ve projelere veya imar mevzuatina aykm yapilan
imalatlann Kanunun 32 ncimaddesine gore verilen sure•zarfmda giderilmemesi,
(2) Ruhsat eki etiit ve projelere veya imar mevzuatina aykin olarak ger9ekle§tirilen
imalatin can ve mal giivenligini tehdit etmesi,
Bu beige 5070 sayili elektronikimza kanuna g6re guvenli elektrv,ik imza ile imzalanmistir.
(5) Kammlarla verilen diJersonjmluluMarin yerfnegetin.imem. ^
mudurMge y^^fe^deri/0™"""^MgiIere »"*« •»«•* dfeemeyerek,
m olarak yap, mateahhidimn S S t 7* T' mM™arinden yapryla
tqat edijmesi ve muteahhidin soSlfSonf^**!*"*"
°'dl,«"nU resmi W>»
^e?mesTOn sona enrns olmas. gerekmcktedir.
Formun dnzcnlenme esaslan
nunna^pMi^^^-i»^e*>»l*an„dayetki be.gesi
W* birisi imardan SnK«SoSS*S , ^ nUmaras">"> iptal edilebilmesi
•arafmdan dfeenleneeek ek-2 ta £&frenm en a2 3OW P^oneli
!•*«. tarafindan oaayhaX^Jfe^*"1"*™"*1 ba?kan
belgeli tat" **** *° bU tata* *™- fo.og.af, kamera kayd, vesair
| Yap, ta.il «utana|mm bir niistas,mn muhtara j^^^ ^
ayn.d,r^S™„^^^^^
"
^^^^^|hnlk,-ta"*"•*-- «-Pa^S^SSSSSS£ JS,Wta***»^vernier, bu„,arailiskin
aairbelgeler,
P
g'Ve bu tutana«8 «! ™rsa fotograf, kamera kayd, ve
0Ko„„ileilgili olarsk, „ise^^yei|gjii km ^^^^
'-*-- —n—..^.,.^,.,.^^
her turlu yazismalar, mahkemekararlan ve benzeri bilgi ve belgeler,
eklenir.
Formun mudurliige intikalinden sonra yapilacak is ve i§lemler ve yetki belgesi
numarasimn iptali
MADDE 8 - (1) Miidurliik9e, idareden gelen form ve ekleri ek-1
inceleme foyiine gore kar§ilastmlarak incelenir, eksiklik tespit edilmesi durumunda soz
konusu eksikliklerin giderilmesi idareden yazi ile istenir. Eksiklikbulunmamasi halindeidarenin tespitleri de goz oniinde bulundurularak mudurliikfe tiim bilgi ve
belgeler uzerinden durum tespit raporu hazirlamr.
(2) Mudurluk, yetki belgesi numarasi iptaline dair kayitlan tutar ve bu
kayitlan e§ zamanh olarak elektronik ortamda Bakanhk tarafindan
i§letilen YAMBlS'e kaydeder; Form ve ekleri ile inceleme fdyii ve
raporun YAMBiS'eyuklendigini be§ giin i9inde Bakanliga yazih olarak bildirir. Form ve
ekleri ile inceleme foyii ve durum tespit raporu miidurluk9emuhafaza edilir, talep
edilmedigi muddet9e Bakanliga gonderilmez. Bildirim iizerine YAMBiS'ekaydedilen
belgeler Bakanhk9a incelenir ve eksiklik tespit edilmesi halinde ilgili mudiirliikten
ve/veya idareden soz konusu eksikliklerin tamamlanmasi yazi ile istenir. Eksiklik
bulunmamasi halinde en ge9 otuz gun i9inde Kanunun 42 ncimaddesine gore Bakanhk9a
i§lem yapilir.
(3) Yetki beige numarasimn iptaline ilisjcin teklif, bakan onayma sunulur. Onaya
miiteakip Resmi Gazete'de yayimlanmasindan sonra, yetki beige
numarasi YAMBiS uzerinden iptal edilir.
(4) Yapi muteahhitlerinin imar mevzuatina aykm fiillerinden dolayi haklannda
verilen kesinle§mi§ mahkeme kararlan, aynca bakan onayi ahnmaksizin i§leme konulur
ve yetki belgesi numarasi mahkeme karannda ongorulen sure kadar iptal edilir.
Iptal sonrasi yapilacak islemler
MADDE 9 - (1) Yetki belgesi numarasi iptal edilen yapi muteahhidine
yapi ruhsati ahnmi§ mevcut i§lerini tamamlamasi disinda, yasakhhk siiresince yeni
yapim isj iistlenmesine idarece miisaade edilmez.
(2) Beige iptali yapilan yapi muteahhidinin §ahis §irketi veya adi ortakhk veya
ortak giri§im olmasi halinde ortaklann tamami ve sirket mudurii veya mudurleri;
Sermaye §irketi olmasi halinde §irketinturn yonetim kurulu iiyeleri ve §irket genel
miidurii yasakli hale geldiginden iptal siiresince bu durumda olan ki§iler, ger9ek ki§i
veya §ahis §irketi olarak miiracaat etmeleri halinde miidiirluk9e yeni yetki beige
numarasi verilmez.
(3) Bu Tebligin 6 nci maddesinin dordiincii ve be§inci fikralarmdaki hukumler
hari9olmak uzere, yetki beige numarasi iptal edilen muteahhidin sorumlulugundaki
yapinin §antiye §efligi gorevini iistlenenler hakkmda i§lem yapilmakiizere, iiyesi
bulunduklan meslek odalanna durumlan Bakanhk9a bildirilir.
Bu beige 5070 sayili elektronik imza kanuna gore giivenli elektror<> imza iie imzalanmistir.
' '
iptalin kaldirilmasi
MADDE 10 - (1) Yetki belgesi numarasi iptal edilen yapi muteahhidi, yasaklihk
siiresinin sona ermesi halinde, kamtlayici belgeler ile birlikte mudurliige muracaat edip
iptalin kaldinlmasim ve yetki belgesi numarasmi kullanmasinaizin verilmesini talep
edebilir. Ancak, iptalin gerek9esi olan sorumluluklanm yerine getirmeyen
yapi muteahhidi iptalin kaldinlmasi yoniinde talepte bulunamaz.
.(2) Mudurluk, talebi inceleyerek, yasaklihk siiresinin doldugu veya iptalin
gerek9esi olan sorumluluklanmn geregini yerine getirdlgi anlasilan yapi-muteahhidinin
yetki belgesi numarasma iliskin iptalin kaldinlmasim elektronik ortamda Bakanliga
bildirir. iptalin kaldmlmasma engel bir durumun olmadiginm Bakanhk9a da
anlajilmasi halinde,6nceki numaranin kullamlmasina YAMBIS uzerinden izin verilir,
yazili olarak veya elektronik ortamda mudurluk9e muracaat sahibine bildirilir.
Ge?!? hukiimleri
GECICI MADDE 1 - (1) Bu Tebligin yiirurliige girdigi tarihe kadar Bakanliga
beige iptali yapilmasi amaciyla gonderilen tiim formlar Teblig hukiimlerine gore yeniden
diizenlenmek uzere, ilgili mudurluk ve/veya idarelere iadeedilir.idareler, yeni bir karar
almaksizin veya i§lem tesis etmeksizin 7 nci maddenin ikinci fikrasinda sayilan belgeleri
mudurliige gonderir.
Ytirurluk
MADDE 11 - (1) Bu Teblig yayimi tarihinde yiiriirliige girer.
Yuriitme
MADDE 12 - (1) Bu Teblig hukiimlerini Cevre ve §ehircilik Bakam yuriitur.
Bu beige 5070 sayili elektronik imza k:r una gOre gflvenli elektronik imza ile imzalanmistir.
,i..
EK-1 lYIUTEAHHIT YETKI BELGE NUMARASI YASAKLANMASINAAIT INCELEME
FOYU
RUHSATI VEREN KURUM:
iL:
jlce:
iDARE:
YAPIYA ILISKIN BILGILER
RUHSAT TARiH VESAYISI:
PAFTA:
BULTEN NO:
ADA:
PARSEL:;
ADRES:
YAPI SAHIBINE ILISKIN BILGILER:
ADI SOYADI/UNVANI:
TCKlMLiKNO/VERGiNO:
YAPI SAHJBJ ilETJSlM ADRESi:
YASAKLAMAYA DAJR iLETiSJM FORMU VE EKLERJNE AJT KONTRQL LJSTESi
cVET
HAYIR
1-Yapi tatil tutanagi var mi?
2-Yapi tatil tutanaginm birnushasmin muhtara birakildigma dair beige mevcut mu?
3-Kanun'un 32 nci maddesi geregince ahnan Karann idaresince "aslinm aymdir" jeklinde onaylanmis
sureti mevcut mu?
__
4-Yapi muteahhidine, Karar'a konu olan aykinliklarla ilgili ldari para cezasi uygulandigna dair beige
var mu?
•
5-Muteahhit tarafindan variseyapilan itirazlar vebajvurular, bunlara iliskin idarece yapilan
Isjemlere ait belgeler mevcut mu?
.
S-Verilen sure sonunda aykinliklann giderilmemesi halinde idare elemanlannca yapi yerinde yapilan
tespittutanagi varmi?
_
7-Konu ile ilgili olarak, var ise muteahhit ve llglll kurum ve kurulusjarla yapilan her tOrlQ yazijmalar,
mahkeme kararlan vb. bilgi ve belgeler mevcut mu?
8-Yapi ruhsatinin duzenleni; tarihinden yapi kullanma izin belgesinin veril'15 tarihine kadar;Yapi .
muteahhidi 3194 sayili Kanun'un 42 nci maddesine gore 3defa idari para cezasi almis midir?
9-Yapi muteahhidinin, yapi kullanma izin belgesi diizenlenme ajamasmda yapim Isjerlnden dogan
vergi vesigorta primi borcu var mi7
10- Yasaklamaya Dair lletisjm Formu mevcut mu ve yeterii sayida ve yetkili kisilerce imzalanmi5 ve
onaylanmi; mi?
_____
YAPI MUTEAHHlDiNE ILISKIN BILGILER:
ADI SOYADI/UNVANI
VERGi NO/TC K'lML'lK NO:
YAPI MUTEAHHiDi YETKi BELGE NO:
YAPI MUTEAHHiDi iLETiSJM ADRES'l:
KARAR
3194 sayili imar Kanununun
maddesinin
.fikrasinda belirlenen gorev ve sorumluluklon yerine
getirmedigi anlasilan yapi muteahhidinin aym kanunun
maddesi geregince
yil sure ile gecici olarak
mQteahbitlik faaliyetlerinin durdurulmast igin <;evre ve $ehircilik Bakanli§ma teklifte bulunulmasina karar
verilmistir.
•
YlBF NO (VARSA):
SANTlYE §EFlNE AIT BJLGiLER
ADI SOYADI/UNVANI:
TCKlMLiKNO/VERGiNO:
ODASlC'lLNO:
KARAR
3194 sayili imar Kanununun
maddesinin
fikrasinda belirlenen gorev ve sorumluluklon yerine
getirmedigi anlasilan, adi gecen santiye sefinin kendi kayitlanna islenmek ve ilgili mevzuata gore islem yapiimak
uzere, uyesi bulundugu meslek odasma bildirimini saglamak uzere Qevre ve $ehircilik Bakanliijina teklifte
bulunulmasina karar verilmistir.
Bu beige 5070 sayili elq^Ni^ f_rS(SW.Pa SBre guve"1' elektr0^XWr)Cir*.mJ;C'WETl§t,r-
'
YETKILI MOdOR YARD1MCISI
.
EK-2
YASAKLAMAYA DAJR JLETi§iM FORMU
YAPI RUHSATINI
DUZENLEYEN KURUM
RUHSATATABllSlN
BULUNDUSU
IL
PAFTA NO
ILQESI
ADA NO
MAHALLE
i
PARSELNO
YAPI RUHSAT TARlHl
NAHlYE-KOYU
SOKAK-CADDE
YAPI SIN1FI
PIS KAPI NO
YAPI GRUBU
SITEADI
SANTIYE §EFiNIN
YAPI MtjTEAHHIDiNiN
ADI-SOYADI
ADI
TO KlMLlK NO
SOYADI
UNVANI
UNVANI
YETKI BELGESI
ODASICILNO
NUMARASI
...I . I J.. Intll
i,IUII11 MlHIttmt *••.'•—. .4
»__.
YAPI SAHIBININ
_|_PftMP <JW-i.t_i,iii -. .-I- — r-l>n..<t_li.-u,i ii
ADI-SOYADI
-_-_—-•
i . i.
JTC.KlMLlKNO
ADRESl
GERCEKLE$ENI$LEM
•J
Yapim isj ruhsata ve ruhsat eki projelere aykin olarak gerceklestirildi.
Kanun'un 32 inci maddesine gore verilen sure icjnde aykinlik
glderilmedi.
2
3
Yapim isinde ruhsat eki etut ve projelere aykin olarak gergekte^tirilen
imaiat can ve mal giivenligini tehdit etmektedir.
Yapi muteahhidinin tamamlanan yapiya ili§kin vergi ve sigorta primi
borcuvar.
4
5
Yapi whsatmin duzenlenis tarihinden yapi kullanma izni belgesinin
yeriii? tarihine kadar; Kanunun 42 nci maddesine gore uc, defa idari para
cezasi almistir.
.
Kanunlarla verilen diger soaimluluklarmi yerine getirmedigi.
6
.Mahkemesinin
Sayili karari geregince
AvlKLAMA
Yapi Mflt Yetki Belgesi Numarasimn
5yii sOrelI IptalI
Yapi Mut Yetki Belgesi Numarasinm
lOyilSURELllPTALl
Yapi Mut Yetki Belgesi Numarasinm
En Az 1yii SURELl IPTALI
Yapi Mut Yetki Belgesi Numarasinm
En Azlyil SURELl IPTALI
Yapi Mut Yetki Belgesi Numarasinm
EnAzlyilSURELllPTALl
Yargi karan geregince
sure
ile -. tarihine kadar yasaklanmasi
AQIKLAMA: {Yapilan islemlere iliskin gereWi acjklamalar, raporlar, gerekceler ve taratilmis belgeler ekJenecektir.).
PERSONEL
ADI SOYADI
IMZA
Bu beige 507
PERSONEL
ADI SOYADI
IMZA
IMAROAN SORUMLU MOdOR
ADI SOYADI
IMZA
W^lfwMsMnWi tivktefutavaktir.
IDAREYETKIUSIONAYI
adi soyadi
unvan/muhOr
Download

sayı :36521862-3100104- /63 63 /2 /Q / Za/Ş