- 1T.C.
SALiHLlBELEDiYESi
Karar No
MECLISKARARI
Evrak Dairesi
PLAN PROJE MUDURLUGU KALEMi
2014/159
Karayollarl 2. Bolge MudurlugUnun
26.09.2014 tarih ve 166269 sayiii
yazilannda sorumluluk alam icerisinde
bulunan Salihli Golmarmara-Akhisar
yolunun kamulastirma sminnda yapilan
degi§ikligin imar planina islenmesi ile
ilgili imar plani tadilati talebinin
gorusulmesi.
20.00
Karar Tarihi
02/12/2014
Konusu
Evrak No
681843
Saat
Geli$Tarihi
25/11/2014
Kesinle§tirme Tarih 06/12/2014
Tekrar G6ru§iilecek mi?
BELEDIYE BALKANI
DIVAN KATIBi
MECLIS i'JYERLERl
H
:Zcki KAYDA
:Bcray ERIM.ZcyncI Abidin ALPASLAN
:Zcki KAYDA.Zchra TtRYAKl,Sabahattin TEKDAL.Yahm §ENKAYA.Osman
VURAL,Cevdet ZURNACI.Bcray ERiM,Nuri KAYA,Scgil CAN.Huscyin Emrc
EROL.Basri ERSOY.Yiiccl KA§IKCl,Giirol ERSOY.Hasan DORfiAJsa
YILDlRIM,Yunus CAN DAN, Mustafa MERMJ.Ccm YALVAC.Mcsul
CEYLAN.Muml GiRGIN.Koray KAPLARZeynel Abidin ALPASLARMehmct
CAKIR.Mustafa BULUT.Mchmcl §ANVER,Cihan SARI.Volkan
GOKMENER,Hidayct DENIZ,Mcvli PEHLIVAN.AIpaslanBALCI.Fcrayi
ASLAN.Abdulkadir AKKAPLAN
DIVAN KATIBI
Salihli Belediye Meclisi 5393 Sayih Belediye Kanunun 20,21 ve 22. maddeleri
geregince gundeminde bulunan konulan goru§up karara baglamak uzere 02/12/2014 giinu
saat 20.00 'de Belediye Meclis Salonunda Balkan dahil 32 meclis mevcudunun 32
uyesinin katihmiyla toplandi.
GUNDEM MADDESI: 12- Karayollarl 2. Bolge Miidurliigunun 26.09.2014 tarih ve
166269 sayiii yazilannda sorumluluk alani icerisinde bulunan Salihli GolmarmaraAkhisar yolunun kamulastirma sminnda yapilan degisikligin imar planina islenmesi ile
ilgili imar plani tadilati talebinin goriisiilmesi.
Yazi I$l. Md. Talat YILD1R1M; Ba§kanlik Makamma, Karayollarl 2. Bolge
Mudurliiguniin 26.09.2014 tarih ve 166269 sayiii yazilannda Karayollarl sorumluluk alani
i^erisinde bulunan Salihli-Gblmarmara-Akhisar yolunun Salihli Jlfesi smirlan icerisinde kalan
Karaoglanh ve Taytan Mahallelerinin kapsayan km: 0+000.00-1+375.15 arasinda kalan
kesinime ait kamula§tirma plani Karayollarl 2. Bolge Mudurlugii tarafindan hazirlanmis, olup,
kamulastirma planina uygun olacak §ekilde imar plani degi§ikliginin yapilmasi talebi
18.11.2014tarihli imar komisyon toplantilannda incelenmi§tir.
Yukarida konumu belirtilen alanda yapilmak istenen uygulama imar plan degis,ikliginin
yapilip yapilmayacaginm Belediye Meclisince incelenerek karar alinmasim miisaadelerinize
arz ederim. Plan Proje Md. Vk.
Beiediye ve Meclis Ba§karn Zeki KAYDA; Hasan Bey komiyla ilgiii bir bilgi verelim.
Geriye bir daha donmeyeyim hip olmazsa.
Soz alan daire gorevlisi Hasan AYD1N; Soz konusu calis.ma Kara Yollan 2 Bolge
Miidurlugiince hazirlanmi§ olup Akhisar yolu iizerindeki yeni kamulastirma simrlarmi
Bizim imar plammtzi etkileyen noktasi universite sahasmm oldugu bolgede imar
'
-2T.C.
SALIHLJ BELEDJYESl
MECLISKARAR1
planimizda genisleme yapilmasi gerekmektedir Ekranda gbruldugii gibi kirmiza hat boyunca
imar plammizi etkilemektedir. Bu durum kuzeyde Ornamar Mermer Tesisleri, KOS.UCU Petrol
ve Gulderen Petroliin oldugu bblgedeki mevzi imar planlannda da kismi etkilenme sbz
konusudur. Bu imar planlanna islenmesini icermektedir.
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Evet te§ekkur ederim Komisyon raporu
arkadaslar.
Imar Komisyon sozcusii Koray KAPLAN; Komisyonumuzca yapilan incelemede;
Alasehir-Denizli kbprulii kavsagmdan itibaren Akhisar yoniine dogru yeni Istanbul yolu
uzerinde planlanan Karayollan kamulastirma sinirmdaki degisikliklerin onayli imar plammiza
etkileyen kisimlan incelenmi§ ve bu bblgelerde kamulastirma seridinde yapilan genislemelerin
imar plammizi etkilemedigi imar plani icerisindeki yapi yaklasma sinin itjerisinde kaldigi
tespit edilmistir.
Karayollan 2. Bblge Mudiirlugiince hazirlanan kamula?tirma plamnm imar plammiza
i§lenmesi komisyonumuzca uygun gbrtilmu§tur.
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA, Konuyla ilgili Milliyetfi Hareket Partisi?
Grubu adina sbz alan iiye Secil CAN; Uygundur baskamm.
Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Cumhuriyet Halk Partisi?
Grubu adina soz alan iiye Mesut CEYLAN; Uygundur baskamm.
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA, AK Parti9
Konu hakkinda baska sbz almak isteyen olmadigi gbriilerek geregi gbrusuldii;
KARAR: Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Karayollan 2. Bolge
Mudurluguniin 26.09.2014 tarih ve 166269 sayili yazilannda sorumluluk alam icerisinde
bulunan Salihli Gblmarmara-Akhisar yolunun kamulastirma simrmda yapilan degi§ikligin
imar planina islenmesi ile ilgili imar plani tadilati talebini komisyondan geldigi §ekli ile;
Alasehir-Denizli kbpriilu kavsagmdan itibaren Akhisar ybnune dogru yeni Istanbul yolu
uzerinde planlanan Karayollan kamulastirma sinmndaki degi§ikliklerin onayli imar plammizi
etkileyen kisimlan incelenmis ve bu bblgelerde kamulastirma seridinde yapilan genislemelerin
imar plammizi etkilemedigi, imar plani icerisindeki yapi yaklasma siniri icerisinde kaldigi
tespit edildiginden Karayollan 2. Bblge Mudiirlugunce hazirlanan kamulastirma plamnm imar
plammiza islenmesi hususunu oylanmza sunuyorum. Kabul edenler9 32. Oy. Kabul
etmeyenler? Yok. £ekimserler? Yok Oy birligiyle kabul edilmistir.
Beray ERIM
Meclis llyesi
Divan Katihl
-
'•
•
Zeyncl Abidin ALPASLAN
Meclis Cycsi
Divan Katibi
Download

2014/159 KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN 26.09.2014