T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
Sayı : 73640249-045.02[02]-534-2014-176/13572
23/06/2014
Konu : İcra Memur İşleminin Şikayetinde
Yargılama Gideri ve Vekalet Ücreti
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA
İlgi
: 09/04/2014 tarihli ve 4737 sayılı yazınız
2004 sayılı icra iflas Kanununun (IIK) 16 mcı maddesi uyarınca icra işlemlerinin,
şikayet yoluyla incelenmesi için İcra Hukuk Mahkemelerine yapılan başvurularda; şikayetçi
lehine karar verilmesine rağmen yargılama giderlerinin şikayetçi üzerinde bırakıldığı ve
şikayetçinin kendisini vekille temsil ettirmesi durumunda dahi lehe vekalet ücretine
hükmedilmediği, Yargıtay 12 inci Hukuk Dairesinin de anılan hususta çelişik kararlarının
bulunduğu, uygulamada işbu konuda hukuki birliğin sağlanamadığı belirtilerek avukatların
mağduriyetinin giderilmesi ve konuya ilişkin hukuksal bir zeminin oluşturulması için yasal
bir düzenleme yapılması talebini içeren ilgi yazı, 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilât ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında
Kanun gereğince Genel Müdürlüğümüzün görevleri kapsamında incelendi.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) 323 üncü maddesinde davadaki
hangi masrafların yargılama giderleri olarak kabul edildiği ayrı ayrı sayılmak suretiyle
belirlenmiş olup, anılan maddenin (ğ) bendinde de belirtildiği üzere vekalet ücreti bir
yargılama gideridir. Diğer yargılama giderlerinde olduğu gibi mahkemece kendiliğinden
hükme bağlanır. HMK'nun 326 ıncı maddesi hükmünde, kural olarak yargılama giderlerinin
aleyhine hüküm verilen taraftan alınacağı, davanın kısmen kabulüne karar verilmesi halinde
ise yargılama giderlerinin davada haklılık oranına göre taraflar arasında paylaştırılacağı
açıklanmıştır. Bu genel hükmün istisnası olan aynı kanunun 327 nci maddesi hükmünde de,
davanın esası hakkında lehine hüküm verilmiş olan tarafın davayı uzatması, gereksiz masraf
yapması ya da kendi elinde olup da verilecek hükme etkisi bulunan belgeleri zamanında karşı
tarafa bildirmemesi halinde yargılama giderlerinin tamamı veya bir kısmı ile sorumlu
tutulabileceği, aynı kanunun 312 inci maddesi hükmünde ise feragat veya kabul eden tarafın
aleyhine hüküm verilmiş gibi yargılama giderlerini ödemeye mecbur olduğu, davalının hal ve
vaziyeti ile aleyhine dava açılmasına sebebiyet vermemiş olması ve ilk duruşma oturumuna
kadar davayı kabul etmiş olması halinde yargılama giderlerinden sorumlu tutulamayacağı
belirtilmiştir.
Şikayet, bir dava türü olmayıp, icra ve iflas dairelerinin hukuka aykırı olan
işlemlerinin iptali veya düzeltilmesini sağlamak için kabul edilmiş bir kanun yoludur. Bu
kanun yolu usul hukukundaki (temyiz, karar düzeltmedeki gibi) kanun yollarına benzemeyip,
icra iflas hukukuna özgü bir kanun yoludur. Şikayette şikayet eden ve şikayet edilen olmak
üzere iki taraf bulunmakta olup, şikayet eden; bir icra işleminden
zarar gören ilgilidir.
Şikayet edilen ise doktrin ve uygulamaya göre şikayet konusu işlem lehine olan kimsedir.
Şikayetin konusu da icra ve iflas dairelerinin yapmış oldukları işlemlerdir.
U Y A P Bilişim Sisteminde yer alan bu d o k ü m a n a http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden
MIj/o41
- uhTgcyX
- 8yuAy0d
- Z I r Q I c = kodu ile erişebilirsiniz.
Uygulamada şikayet için yapılan başvurularda; şikayetin konusuna göre ya hesap
tablosundaki hesap hatalarında ve faiz miktarına ilişkin şikayetlerde olduğu gibi sadece icra
müdürlüğü ya da kıymet takdirinde, haczedilmezlikte ve ihalenin bozulmasına ilişkin
şikayetlerde olduğu gibi şikayet konusu işlemin lehine yapıldığı taraf karşı taraf olarak
gösterilmektedir.
Şikâyette kural olarak evrak üzerinde inceleme yapılmakta, ancak hâkimin gerekli
görmesi halinde duruşmalı yapılmaktadır. Duruşma açılıp taraflara tebligat yapılmasına
rağmen taraflarca takip edilmemesi durumunda HMK hükümleri uyarmca işlemden
kaldıramayacaktır. Hâkim, taraflar gelmese de İİK'nun 18 inci maddesi uyarmca gereken
kararı verecektir. HMK'nm hükümleri şikâyetlerde ve icra takiplerinde ancak uygun düştüğü
ölçüde uygulanmaktadır. Diğer taraftan gider avansının şikâyetlerde alınması gerekli olmasa
da taraflara tebliğ gibi gereken hususlarda masraf alınmalıdır.
Şikâyetin kabulü ya da reddi halinde yargılama giderleri ve vekâlet ücreti takdiri
konusunda Yargıtay'm en son uygulamaları ile kabul edilen ise münhasıran icra müdürünün
kusurundan kaynaklanan, karşı tarafa yüklenebilecek bir kusur bulunmaması ve yine karşı
tarafın şikâyete karşı durmaması hallerinde karşı taraf aleyhine yargılama gideri ve vekâlet
ücreti verilmemesi, bunun yanında şikayete konu işlemin niteliğine göre şikayet edilenin yani
alacaklının yapılan işlemin gerçekleşmesinde bir kusuru var ise yargılama giderinden ve tâbi
vekalet ücretinden sorumlu tutulması yönündedir. Nitekim, uygulamada mahkemelerce
yaygın olarak bu doğrultuda bir uygulama benimsendiği bilinmektedir.
Bu itibarla;
Şikayete konu işlemin münhasıran icra müdürünün hatasından kaynaklanması halinde
karşı tarafm avukatlık ücreti ve yargılama giderinden sorumlu tutulamayacağı,
Buna karşın, şikayete konu işlemin gerçekleşmesinde alacaklıya atfedilebilecek bir
kusur olması durumunda avukatlık ücreti ve yargılama giderinden sorumlu tutulabileceği
değerlendirilmektedir.
Ayrıca talebiniz mevzuat çalışmalarında değerlendirilmek üzere not alınmıştır.
Bilgilerine rica ederim.
Omer KERKEZ
Hâkim
Bakan a
Genel Müdür V.
e-imzcılıdır.
T Ü R K İ Y E BAROLAR B İ R L İ Ğ İ
2014017205
Tip :Gelen
Kavıt Tarihi
24.06.2014
Evrak Tarihi "
23.06.2014
İlgi:II-l
Yazı İşleri
Adalet Bakanlığı Huk İşi Gen Müd Ankara
UBAP Doküman Yönetim Sistemi
-.Görüş
Mustafa Kemal Mah. 2151 Cad. No:34 Söğütözü 06530/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat
Telefon: 0 3 1 2 2 1 8 76 15 Faks.O 312 21944 26 E-posta: [email protected]
Elektronik ağ: www.higm.adalet.gov.tr
UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov tr adresinden
MIj/o41
- uhTgcyX
- 8yuAyOd
Bürosu
- Z I r Q ! c = kodu ile erişebilirsiniz.
Download

tıklayınız - Ankara Barosu