T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
Sayı :
Konu : Talebiniz
Sayın .........
BİMER tarafından bir örneği Bakanlığımıza gönderilen ...... tarihli elektronik posta
iletiniz incelendi.
Başvurunuzda özetle; boşandığınız eşinizin nafaka artırımı davası açtığını, maddi
durumunuzun kötü olduğunu ve hasta olduğunuz için çalışamadığınızı, buna rağmen
mahkemenin nafakayı iki kat arttırdığını belirterek adaletsiz verilen kararın düzeltilmesini
talep ettiğiniz anlaşılmıştır.
Anayasanın 138 inci maddesinin 2 nci fıkrasında ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar
Kanununun 4 üncü Maddesinde; "Yargı yetkisinin kullanılmasında hiçbir organ, makam,
merci veya kişinin mahkemelere emir ve talimat veremeyeceği, tavsiye ve telkinde
bulunamayacağı" öngörülmektedir.
2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinin (d) bendi
uyarınca, Genel Müdürlüğümüzün ancak yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen
konularda görüş bildirme görevi bulunmaktadır.
Bu durumda, talebiniz doğrudan yargı yetkisinin kullanılma alanına girdiğinden
Bakanlığımızca idarî yönden yapılacak herhangi bir işlem bulunmamaktadır.
Diğer taraftan, hukuka ve kanunlara aykırı bulduğunuz mahkeme kararları hakkında
süresinde kanun yollarına başvurabilirsiniz.
Ayrıca, görevlerini ifa ederken ihmâl ya da suistimalleri bulunduğunu düşündüğünüz
yargı mensupları hakkında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreterliği nezdinde
şikâyette bulunabilir, hukukî konularda avukatlardan yardım alabilirsiniz.
Şayet avukat tayin edecek maddi imkanınız bulunmuyorsa 1136 sayılı Avukatlık
Kanununun 176 ve devamı maddeleri uyarınca tarafınıza avukat görevlendirilmesi için
bulunduğunuz yer Baro Başkanlığına veya Adli Yardım Bürosuna başvurabilirsiniz.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
e-imzalıdır
Hâkim
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı
_______________________________________________________________________________________________
Mustafa Kemal Mah. 2151 Cad. No:34 Söğütözü 06530/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat :Bilgi Edinme Bürosu
Telefon: 0 312 218 75 09 Faks:0 312 219 44 26 E-posta: [email protected]
Elektronik ağ: www.higm.adalet.gov.tr
Download

Yargı Yetkisi - Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü