T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
Sayı :
Konu : Talebiniz
Sayın .........
BİMER tarafından bir örneği Bakanlığımıza gönderilen ..... tarihli elektronik posta
iletiniz incelendi.
İletiniz içeriğinden, uyuşturucu suçları ile ilgili mevcut kanununi düzenlemeler
hakkında bilgi verilmesini talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.
2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinin (d) bendi
uyarınca, Genel Müdürlüğümüzün görevine giren konularda, yargı yetkisinin kullanılması
alanına girmemek koşuluyla görüş bildirmek görevi bulunmakta ise de; kişilerin özel
nitelikteki hukukî sorunları ile somut hukukî uyuşmazlıklar hakkında görüş bildirilmesi
mümkün değildir.
Bu itibarla, yardım talep ettiğiniz hususlar özel nitelikte olduğundan Bakanlığımızca
idarî yönden yapılabilecek bir işlem bulunmamaktadır.
Diğer taraftan, kanun ve yönetmelik hükümlerini www.mevzuat.gov.tr adresinden
temin etmeniz mümkün olup, hukukî konularda avukatlardan görüş alabilirsiniz.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
e-imzalıdır
Hâkim
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı
_______________________________________________________________________________________________
Mustafa Kemal Mah. 2151 Cad. No:34 Söğütözü 06530/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat :Bilgi Edinme Bürosu
Telefon: 0 312 218 75 09 Faks:0 312 219 44 26 E-posta: [email protected]
Elektronik ağ: www.higm.adalet.gov.tr
Download

Mevzuat - Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü