T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
Sayı :
Konu : Talebiniz
Sayın .........
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapmış olduğunuz ........ tarihli ve .......sayılı
başvurunuz ve konu incelendi.
Başvurunuz içeriğinden, ........ Mahkemesi'ne yapmış olduğunuz müracaatınızın
lehinize sonuçlandığını, kararın verilmesinden yaklaşık bir ay sonra ilgili mahkemeden
tarafınıza 15 gün içerisinde itiraz etme hakkı olduğunu belirten bir yazı geldiğini, yazının
içeriği ve takibin ne şekilde yapılacağı hususunda görüş bildirilmesini talep ettiğiniz
anlaşılmaktadır.
Bilindiği üzere, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun “Bilgi verme
yükümlülüğü” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında “Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer
alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve
bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idari ve
teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler.” hükmüne yer verilmekte, Kanunun 15 ilâ 28.
maddeleri arasında da bilgi edinme hakkının sınırları belirtilmektedir.
Aynı Kanunun 27. maddesinde ise “Tavsiye ve mütalaa talepleri bu Kanun kapsamı
dışındadır.” hükmü yer almaktadır.
Bilgi edinme başvurunuzun konusu hukukî mütalaa talebi niteliğinde bulunduğundan Bilgi
Edinme Hakkı Kanunu kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.
Bu itibarla, talebinizle ilgili olarak Bakanlığımızca idarî yönden yapılacak bir işlem
bulunmamaktadır.
Söz konusu bu cevabî işleme karşı, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununda
öngörülen 15 günlük süre zarfında, “Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna”, 2577 sayılı
İdarî Yargılama Usulü Kanununda öngörülen 60 günlük süre zarfında da, idarî yargı yoluna
başvurma hakkınız bulunmaktadır.
Diğer taraftan, hukukî konularda avukatlardan yardım alabilirsiniz.Şayet avukat tayin
edecek maddi imkanınız bulunmuyorsa 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 176 ve devamı
maddeleri uyarınca tarafınıza avukat görevlendirilmesi için bulunduğunuz yer Baro
Başkanlığına veya Adli Yardım Bürosuna başvurabilirsiniz.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
e-imzalıdır
Hâkim
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı
_______________________________________________________________________________________________
Mustafa Kemal Mah. 2151 Cad. No:34 Söğütözü 06530/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat :Bilgi Edinme Bürosu
Telefon: 0 312 218 75 09 Faks:0 312 219 44 26 E-posta: [email protected]
Elektronik ağ: www.higm.adalet.gov.tr
Download

Bilgi Edinme Kanunu Uyarıncı Yapılan Talep