EK – 2 Ödeme Planı
Kiraci
Dönem
Sözlesme No
Sözlesme Proje
Kodu
Kiralanan Ekipman
KDB + 0
KDB + 1
KDB + 2
Ekipman Bedeli
KDB + 3
Malin KDV Tutari
KDV Dahil Mal
Bedeli
Noter, Tescıl ve
Sigorta Masrafları
KBM
EURO/TL kuru
(tahmini )
KDB + 4
KBM
KDB + 10
KDB + 5
KDB + 6
KDB + 7
KDB + 8
KDB + 9
KDB + 11
Ticaret Sicil Kayıt Yeri
Ticari Sicil No
: ……….
: …………
Kiracı’nın Tebligat Adresi
:
Kefil(ler)in Tebligat Adresi
ADI SOYADI
KANUNİ İKAMETGAHI
:
:
:
Kiralanan Malın Yeri
: TC Hudutları Dahilinde
Açıklama 1) Kiralanan Ekipman(lar)’ın ekipman başına
satın alma bedeli ……. + KDV ( ……… + Katma Değer
Vergisi). Kiracı, Kiralayan’ın malı satması sırasında ortaya
çıkacak her türlü masraf, vergi ve ücretleri ödeyecektir.
Açıklama 2) İşbu ödeme planı Kiralayan tarafından ileride
düzenlenecek ilgili her türlü masraf tutarlarının da dahil
edilmiş olduğu ve Satıcı tarafından Kiralayan'a kesilen
fatura tarihine bağlı olarak belirlenecek kira ödeme vade
tarihlerinin de dahil edilmiş olduğu kesinleşmiş ödeme
planı’nın, Kiralayan tarafından, Kiracı’ya iletilmesine kadar
geçerli olacaktır. Kesinleşmiş Ödeme Planı’nın Kiracı’ya
iletilmesi halinde işbu ödeme planı kendiliğinden geçersiz
olacaktır. Bu şekilde Kiracı’ya iletilen Kesinleşmiş Ödeme
Planı, Sözleşme Ek -2 olarak kabul edilecektir.
* Kira Baz Maliyet (KBM)
* Kira Dönemi Başlangıcı (KDB)
KDB + 12
KDB + 13
KDB + 14
KDB + 15
KDB + 16
KDB + 17
KDB + 18
KDB + 19
KDB + 20
KDB + 21
KDB + 22
KDB + 23
KDB + 24
Devir Bedeli
Toplam
Kira
Para
Birimi
%1 KDV'li
Kira
Para
Birimi
EK 2 / ÖZEL ŞARTLAR
Kiralayan’a yapılacak olan ödemelerin şekilleri: Kiralayan ile başka şekilde anlaşmaya varılmazsa, ödemelerde :
1.
Kira Dönemi Başlangıcı (KDB): Sözleşme Madde 3’de yer alan koşulların tümünün yerine getirilmiş olması şartıyla
Satici tarafindan Kiralayan'a kesilen fatura tarihindedir.
2.
Kiralara kira faturası kesim tarihindeki cari oranda KDV ilave edilecektir.
3.
Maliyet kesinleştiğinde kira ödeme tarihleri sözleşme genel şartlarına göre belirlenecektir.
4.
Kiralar, Kiralayan’ın aşağıdaki banka hesabına yatırılacaktır
Akbank – PLAZA KURUMSAL ŞUBE (1123) – Hesap No:......................
HSBC – Küresel Bank Merkezi Şube (123) – Hesap No:......................
Türkiye Ekonomi Bankası – Kozyatağı Kurumsal Şube (18) – Hesap No:......................
İş Bankası – Kozyatağı Kurumsal Şube (1256) – Hesap No:......................
Garanti Bankası – Kavacık Şube (389) - Hesap No:......................
5.
Nakit olarak, Kiralayan’ın merkez ofisine 8,000 TL karşılığından fazla olan ödemeler kabul edilmeyecektir,
yukarıdaki banka hesabına yapılmalıdır.
6.
Ek’teki ödeme tablosu para birimi TL ise, mal bedelinin fatura tarihindeki TCMB Efektif Satış- EUR/TL kurunun
.............. olacağı varsayılarak düzenlenmiştir. Hesap kesim tarihinde kesinleştirilecek ödeme tablonuz, mal
bedelinin fatura tarihindeki günkü kur ( TCMB Efektif Satış Kuru ) dikkate alınarak revize edilecektir. Fatura tarihi
günündeki kur ..............'nin üzerinde gerçekleşirse aleyhinize oluşacak kur farkı kiralarınız arttıralarak, fatura
tarihindeki kur ..............'nin altında
gerçekleşirse lehinize oluşacak kur farkı kiralarınız düşülerek, tadil
sözleşmesine gerek duyulmadan, ödeme tablonuza yansıtılacaktır.
Ek'teki ödeme tablosu para birimi USD ise, satıcı firmanın Kiralayan'a kestiği Kiralanan Mal / Mallar'ın fatura
tarihinde Eur/USD paritesinin ................... olacağı varsayılarak düzenlenmiştir. Hesap kesim tarihinde
kesinleştirilecek ödeme tablonuz, Satıcı firmanın Kiralayana kestiği Kiralanan Mal/Malları'ın fatura tarihindeki
TCMB Eur/USD paritesi dikkate alınarak revize edilecektir. Bu fatura tarihindeki parite ...................'ün üzerinde
olursa aleyhinize oluşacak parite farkı kiralarınız arttıralarak, ancak bu fatura tarihindeki parite ...................'ün
altında olursa lehinize oluşacak parite farkı kiralarınız düşürülerek, tadil sözleşmesine gerek duyulmadan, ödeme
tablonuza yansıtılacaktır.
7.
Kira ödeme günlerinin hafta sonu ve iş günü olmayan ulusal veya dini bayramlara denk gelmesi durumunda,
ödemeler tatil günü/hafta sonundan sonraki ilk iş gününde yapılmalıdır. Geç yapılan ödemeler Madde 15’te
belirtilen oran üzerinden hesaplanan faize tabi olacaktır.
8.
Kiracı ödemeleri yaparken temerrüde düşerse, Kiralayan beyanda bulunmadan ve Kiracı tarafından ödemelerin
kabulüne ilişkin yapılan bildirim ile bağlı olmaksızın, ödenen tutarları öncelikle gecikme faizi ödemesinden
mahsup edecek, gecikme faizi tamamen ödendikten sonra, ödemenin kalanı kira ödemesi
olarak
kabul
edilecektir.
9.
Sigorta poliçesinin (poliçelerinin) ödeme günleri; sözleşme madde 27 hükümleri uyarınca Kiralayan tarafından
yapılan sigorta poliçesine uygun olarak yapılacaktır.
EK-3 Yetki Belgesi
Kiralanan Mal/Mallar’ın, VFS FINANSAL KİRALAMA A.Ş. adına Kiracı
Tarafından Teslim Alınmasına İlişkin Yetki Belgesi
VFS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş ile ......................................... arasında .............. sözleşme no.suyla düzenlenen finansal
kiralama sözleşmesi gereği, aşağıda tanımı yapılan Kiralanan Mal/Mallar'ı Satıcı'dan teslim almaya, maddi anlamda kabza,her
yönüyle incelemeye veya inceletmeye,gerekiyorsa başka mahale götürmeye ve sevk etmeye, Kiralanan Mal/Mallar'da,
aramızda düzenlenen .............. nolu sözleşmeye göre herhangi bir aykırılığın ve/veya eksikliğin olması ve/veya Kiralanan
Mal/Mallar üzerinde üçüncü kişilerin bir hak iddiasında bulunması halinde; aramızda düzenlenen yukarda belirtilen sözleşme
gereği, gerekli ihbar, bildirim ve ihtarları yapmaya, her türlü yasal ve diğer önlemleri almaya, girişimlerde bulunmaya, Kiralanan
Mal/Mallar'ı kabule, kısmen kabule, şartlı kabule ve/veya redde bütün sorumlulukları kendine ait olmak üzere yetkilidir.
Kiralanan Mal/Mallar’ın Tanımı:
...................... tarih ve ....................... nolu proforma fatura detayı olan,
............... adet ................. marka, .................................
Kiralayan
VFS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Kiracı
..............................................
EK-4 MÜŞTERİ BEYANI
MÜŞTERİ BEYANI
Şirketiniz nezdinde ................... sözleşme no kapsamında gerçekleştirilecek olan finansal
kiralama işleminde kendi adıma ve kendi hesabıma hareket ettiğimi, başkası hesabına hareket
etmediğimi peşinen beyan ederim.
Başkası hesabına hareket etmem halinde, 5549 Sayılı Kanun’un 15 inci maddesine uygun
olarak kimin hesabına işlem yaptığımı beyan edeceğimi ve bu durumda hesabına işlem
yapacağım kişinin kimlik bilgilerini, işlemin yapılmasından önce Şirketinize yazılı olarak
bildireceğimi, kimin hesabına hareket ettiğimi yazılı olarak bildirmediğim takdirde altı aydan bir
yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılabileceğimi kabul ve
beyan ederim.
Müşteri (Kiracı) Adı : .................................................
MÜTESELSİL KEFİL/KEFİLLER
ADI SOYADI
: ..............................
Download

EK – 2 Ödeme Planı