T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
Sayı :
Konu : Talebiniz
Sayın .........
BİMER tarafından bir örneği Bakanlığımıza gönderilen .... tarihli elektronik posta
iletiniz incelendi.
İletinizde özetle; annenizden miras kalan taşınmaz hakkında, ortaklığın giderilerek
yerinizi belirlemek istediğinizi belirterek, bunun için izlemeniz gereken hukuki süreç
hakkında bilgi verilmesini talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.
2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinin (d) bendi
uyarınca, kişilerin özel nitelikteki başvuruları üzerine Bakanlığımızca inceleme yapılması ve
görüş bildirilmesi mümkün değildir.
Talebiniz özel nitelikte olduğundan Bakanlığımızca idarî yönden yapılacak herhangi
bir işlem bulunmamaktadır.
Bunun yanında, mirasa konu malların rızaen paylaşılamaması ve taksiminin de
mümkün olmaması hâlinde taraflardan birisinin bizzat veya avukatı aracılılığı ile yetkili
mahkemeye dava açması mümkün bulunmaktadır.
Diğer taraftan hukukî konularda avukatlardan görüş alabilirsiniz.
Şayet avukat tayin edecek maddi imkanınız bulunmuyorsa 1136 sayılı Avukatlık Kanununun
176 ve devamı maddeleri uyarınca tarafınıza avukat görevlendirilmesi için bulunduğunuz yer
Baro Başkanlığına veya Adli Yardım Bürosuna başvurabilirsiniz.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
e-imzalıdır
Hâkim
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı
_______________________________________________________________________________________________
Mustafa Kemal Mah. 2151 Cad. No:34 Söğütözü 06530/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat :Bilgi Edinme Bürosu
Telefon: 0 312 218 75 09 Faks:0 312 219 44 26 E-posta: [email protected]
Elektronik ağ: www.higm.adalet.gov.tr
Download

Özel Nitelikli Talep(Miras) - Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü