T.C.
ASKALEKAYMAKAMLIeI
IleeMilliEgitimMumrl噂ii
SayI:29254301/604/1392648
09/02/2015
Kon…YemekteDengeResimYarIimaSl
……MUDURLUcUNE
ASKALE
Ilgl:ilMilliEgitimMndnrl蝉nunO5/02/2015tarihlive1288686sayllLyaZISl.
llgi yaz−geregi,Milli Egitim BakanlLgI Temel Egitim Gene−Mud蘭画nun
yaz−1arlekinde olani−Yemekte Denge Resim YarlSmaSl・ii−eilgiliyazllar−Ve yarlima
SartnameSiilisikteg6nderilmlSt−r
S6z konusu yarlSmaya Yemekte Denge Prqjesi kapsamlnda okuiunuzun
OgrenCilerinin katlllmlnln Saglanmasl,yarlSma Samamesine uygun olarak okulunuz
duzeyindeseGilenresimlerinlO/04/2015Cumagunumesaibitiminekadarm肌rl蝉mze
g6nderilmesihususunda;
Bilgilerinizivegereginiricaederim.
KezzibanBiTLisLi
Mudnra.
SubeMudiirn
EKLERYazIVeekleri(16Sayfa)
DAGITlM:
lIkokui veOrtaokulMtidiirliiklerine
Ycn−Mah Hl撮)metKonagiKat3Aikaie
ElektronikAg wwwmebgovtr
e−POSta adsoyad@mcbgovtr
Aymtlilbilgl時日MusaDELIBASIvHKI
Tei(0312)XXXXXXX
Faks(0312)XXXXXXX
BuevrakguVenileIektJOnikimZalieimZaianm・StLrh時//cVraksorgumebgoYtradreslndcn8481−abc2−3920−9145−2b45kodulieteyitediiebllir
ERZURUMVALILIGI
IIMilliEgitimM組dnr1時ii
驚 T.C.
Sayli67269960/604/1288686
05/02/2015
Konu:YemekteDengeResimYarlimaSl
.…‥KAYMAKAMLlGINA
(IlCeMilliEgitimMtldurl堕㊥
Milli Egitim BakanllglTemelEgitim Genel Mudtirl鴫u−ntin O2/02/2015tarihlive
l161589sayllli−YemekteDengeResimYanimaSl−iileilgiliyazllarlVeyarlSmaSartnameSi
il雨kteg6nderilmiitir.
S6z konusu yarlSmayaYemekteDenge Prqjesikapsammdaolanileeniz okullannln
katlllmlarlnl Saglanmasl,yarl;ma S rtnameSine uygun olarak okul duzeyinde seeilen
resimlerinilCemilliegitimmudurlnkleriaracllIglylaenge920Nisan2015Pazartesigunti
mesaibitiminekadarMtld加1噂umtizeg6nderilmesihususunda;
Bilgilerinizivegereglniricaederim.
SamihKIR
Valia.
ilMilIiEgitimMudmrYardlmCISI
EKLER:
1−Yazl(lsayfa)
2−IsbirligianlaSmaSl(5sayfa)
3−Sartname(10sayfa)
DAGITIM
PasinlerKaymakam鳴lna
ASkaleKaymakamIIglna
AziziyeKaymakamIrglna
PaladekenKaymakamllglna
YakutiyeKaymakaml噌1na
PazaryoluKaymakam鴫1ma
OlurKaymakamllglna
Y6netlmCad VallllkBinaSIKat4YakutIye/ERZURUM
E−Mall temelegltlm25@mebgovtr
ElektronikAg ht巾//erzuJummebgovtr
AyrlntlllbligllGlnlrtibat VHKIcKAPLAN
Telefon(0442)2344800−113
Faks(0442)2351032
Buevrakguvenl−eIektmnlklmZalleimZaianmlStlrh叫//evraksorgumebgovtradreslndenbbec−18a4−353a−a320−6df9koduiieteyitedile師r
T.C.
MiLLiEciTiMBAKANLlel
TemeiEgitimGenctMiid虹1時む
Sayl:66621367/604/1161589
02/02/2015
Konu:YemekteDengeResimYarlSmaSl
……VALILIGINE
(IiMilliEgitimMudurl堕朝
Iigi:30・10・2013tarihiiYemekteDengeEgjtimiIsBirligiAnlaSmaSI
TlgianlaSmageregiBakanlIglm−ZTemelEgitimGenelMndurluguiIeSabriUlkerGlda
Ara印malan Enstittisu VakfLis birliginde y踊tulen.●Yemekte Denge Egitimi”prqje
faaliyetleridevametmektedir・Faaliyetler araslndaeallSmalarlnytir脚IdugnlOpilotildeki
ilkokullar−n2・3・Ve4・Slnlf6grencilerjney6nelikresimyarlSmaSlyaPllmasIPlanlanmiStlr.
Ek−2ide yer alan sartname dogru血sunda,daha6nce Valiliginiz taraflndan Temei
EgitimGenelMndnrl堕une biIdirilenve−iYemekteDengeEgitjmiPrqiesi’ikapsamlndaolan
iliniz piiot okullarlnln bilgilendiriimesi ve yarlima duyurusunun yapllmaslhususunda
bilgilerini∠ivegereglniricaederim・
FundaKOCABIYIK
Bakana.
GenelMtidnr
EKLER:
LlsbirIigiAnlaSmaSl(5sayfa)
2.Samame(10sayfa)
Da到章一m
Antalya,Aydm,Erzurum,Gaziantep,
istanbul,Izmir,KahramanmaraS,Kayserl,
Sinopve TrabzonVaIiliklerine
AtaturkBIV 06648KIZllay/ANKARA
LJektronLkAg wwwmebgovtr
e−pOSta dgdemlrkaya@小lebgovtr
AyrlntlllbllglLC川D Demlrkaya
ici(0312)4131‘03
Faks(0312)4177108
BuevrakgDVeniieiektronikimZaiIeimZaianm蘭rhttp//evraksorgumebgovtradresindenO9C0−2779−3820−8b30−5術kodulieteyltediiebilir
臨場引証高柳昭臥凧贈−
‘‘DENGELIBESLENIYORUM’’
RESiMYARISMASISARTNAMESi
ONSOz
DegeriiOgretmenier,
MilliEgitimBakanhg十memelEgitimGenelMddurl蝉ileSabriUlkerGldaArastimalarl
EnstitdstiVakniSbirllgmdeynrutuicnYemckteDengeEgitimPrqiesl1−cc0Cukl肌mlZlnnZyOlqiikve
PSik0時ka9−dankaliteliveuzunblryaiamSnrdumelerilClnyeterlivedenge−ibesIcnmealISkanIrgl
kazanmalarlnakatk‘Saglamakamaelanm函肌BuprqjedeanahedefkitIesi8−10yaSgrubu90Cuklar
OImaklabirlikte;bununyanlnda6gretmenlerln,Okuly6neticilerinin,digerokulcaIISanlarln−n,V.lii..in
deyeterlivedengelibeslenmekonusundaklbilgi・tutumVebecerilerinla11−makhedeflenmlStir
YemekteDengeEgitimprqeslnlntemelhedefiolanOgrencIIer一mizinbeslenmevesaghkll
yaSamilkelerlnin Ogretlldigiderslere veetklnliklerekatll・mlg62ard−edilemezbir6mem teSkil
etmektedir・Ogrencllerimizlnbuderslerdeedindiklerikazanlmlarlgunlukhayatlarlndakullanmalarl,
yasam boyu6nemliolacakbubilglleridahaiy16grenmeieriieindersIereolanmotivasyonlarln−n
a血ilmaslnln6nemlyadslnamaZ・Bu kapsamdat:OCuklarlmlZln6grendikieribesienme ve sagIIkll
yaSambligllerjninyasamboyuall*anlikIarad6n噂meslnekatklSaglamakamaclyla‘ResimYarlSmaSl,
dnzenlenmesIPlanlanmlStlr
OgrencllerlmlZinsagIJkityaSamVebeslenmekonularlndayetenekveyarat−Cillklar…Ortaya
koymalarlamaCiyiadnzenIenen reslmyarlSmaSlnakatllimiarlmZlbekliyoruz
Mutluvesaglikliyarlnlardilcgiyle.
YARISMAKONUSU
“DengcliBesIcnlyOrum,十esimyarISmaSl,6grencilerindengelibes−enmekonusundaki船r,alglVe
yarat−Cll−klarlnmreSimbiclmindeaktarilmaslnihedeflemektedir
YARISMANINAMACI
‘‘DengcliBeslenlyOrum,,resimyarlSmaSlile;
●OgrenclierlnYemekteDengemufiedat−nln19erlg−neOlanllgilcrininartmaslnl,
●Prqiesisayesindeedinllenkazanlmlarln6grcnciIeriCinsomuthalegetirilmesini,
COgrencilertarahndanortayakonulanyaratlCleSerierinpayIasllmasln一Veitgicekicig6rselbireser
havuzuolusmaslnlSagIamakamaGlanmaktadlr.
YARISMANINHEDEFLERi
●PrqieniniCerdigisagllkllVedengellbeslenmekonusundaklbilgilerinresimyoluileetki=veilgI
CeklClbir㌍k囲eyansltmakyanslt−lmaslnlSagIamak,
●Ogrencilerimizin Yemekte Denge prqiesinin m皿edatlm temel aiarak yaratICl eSerler
eIkarmalarlnlSa圭担mak,
●OgrencileredersdlSlndaYemekteDengemufledatlndaedindiklerlbilgileriuyguiayabilecekierl
VeaktarabileceklerllmkanlSaglamak,
●PrqiefaaliyetleriveekuyguIamalarlICIn6grencilerinmotlVaSyOniarlnlartlrmakhedefIenmistlr.
YARISMANINKAPSAMI
Yemekte Denge resim yarlSmaSI Prqjenln uygulandIglillerdekl Pllot okullarln2 3.ve4 smlf
OgrenCilerineyoneliktir.
YARISMAYAKATILIMSARTLARI
・YarlSmayakatliacakreslmlerYemekteDengeprqeslleerigiileiri*iiiolmalldlr..
・Yemekte Denge prqesinln uygulandrglillerdeklpllot okullarIn 2 3 ve4 slnlnarlndakitnm
6grenclicryarIimayakatllabilir.
・YarlSmayakatilimdag6mmIulukesastlr.
・YariSmayakatllacakreslmier25X35veya35X50cm6lctilerlndeolmalldlr
・ Yari叩IadakuiJanllacakresimtekn一givemalzemelerserbesttlr・
・ Resimierin arka ynztinnn sag alt k6seslne aSagtdalisteienen kimlik veiletisim bilgileri
yazIImalldlr(tukenmezkalemiIe)
lli.
OgrenciAdl−Soyadl●
OgretmenAdlSoyadl:
Okuiadl:
OkulTeiefbnu:
Sln誼:
ResminAdl:
● BaSkayarlSmalaraI給tIJmeserlerbuyanSmayakatllamaLZ.
.YanimayakatIllmbjreyseldir.
・OgrenclleryamimayabireserlekatlIab冊
● KomisyonkarariankesindJr,1tirazedjlemezvedeg函imieme乙
● YarlimayakatIlanesersahiplerisartnameyikabuletmiiSayllIr.
● YarlSmayakadlan一て冶lmleriniadesIS6zkonusudegild−r.Yar.SmayakatJlantmleSerlerinkuIlanHn
haklarJ,baSVu…yaPlidlktanltlbarenMllliEgitimBakanirgIVeSUGAViaaittir.
● TemelEgitimGenelM融rl蝉VeSUGAVtaraflndangerekiig61両Imes−ha−indeyansmatakvimi
uzerlndedeg雨klikleryapllabilir.
・ilduidかndeyapliacaknihaidegerlendlmedekomisyonnye胤iile6grencileran楽日nd。bi.in。,
derecedenakraba撮bagIOlmamaslnadlkkatedllmelidir.
● YarlSmayakatllacakresimlerkesinljkleyardmai−nmadanyapllmah言型kabireserdenkopya
edilmemelidir.
DEdERLENDiRMESURECi
.YarlSmayakatilmaklSteyen6grencilerresimlerini20Mart2015tarIhmekadarsmif6gretmenlerine
teslmledecektir.
● 23Mart−17Nisan2015tar洲eriarasIndaokuldapr(担densonmiumud蘭yardlTnCISi,prqIeden
SOrumIu rehber/slnJf Ogretmeni ve okulda g6revli g6rsel sanadar6gretmeni(g6rseI sanatlar
6gretmeni yokise okul yOnetimin証i uygm g6recegl Slnlf6gretmenlerinden biri)taranndan
Oluitu…lacak bir komisyon marifetiyle her okuldan bir resim seellecektir・Komisyonun
toplanmasIVereSlmlerIdegerIendirmesiilellgilismeeiCingerekliorganizasyonokuly6netimleri
tarafIndan yapllacakt.r Komisyon nyeierI degerlendIrme fbmuna(Ek−1)g6re∴ItSimieri
degerlendlreCekIerdrr Her bLrI℃Simiein ayrl ayn くねgerlendlme fomu doldu…lacaktlr.
Degeriendirmc sonundaokuiddzeyindetutanak(Ek−2)hazirlanarakimzalanacakt虹S6zkonusu
tutanakikiadetdn・℃nlenecekti〇・Tutanaかnb−rnuShaslOkuldakaIacakdigernushasiisesecilen
resimjJebirJJk鳩目milliegitimmudurlugtlnemuhatazallblr;ekildegendenlecektir.
● OkuIdnzcylndescCilenresimlerilmr皿eg南mmtidnri噂的eeldenyadapostayoluile20−24Nisan
2015taTihleriaraslndateslimediimisolmalldlr.KargoiiegOnderiienresmlerinkargoucretlerL
SUGAVtaraflndankarqlanacaktlr.
● Kargoileg6ndemenlnterCihedilmesidurumundaMNGkargokulIanllacakmG6nderenkiSmlna
SUGAV一一nanIa叩akoduolan・・135233643・iibareslnlnyaZllmaslVeg6nderizarfminuZerinde
−iYemekteDengeEgitimiPrqiesiResimYarlSmaS一当fadesininyeralmas−gerekmektedi.
●IlgenelindeseCilentumresimlerilmillie約mmndnrl蝉nde,prqiedensorumlusubemiid踊,il
koordinat6rleri・il duzeyinde g6revlendirilecek g6rsel sanatlar dgretmenille SUGAV
tcmsilcISinden0両acakkomISyOntaraflndan,27Nisan−15MaylS2015tarihleriarasmdaEk_3・e
g6re degerlendirllecektiriDegerlendirme61ceglne g6re gerCekleStlrilen nihai degerlendirme
SOnundailduzcyinde blrlnCi言kincive哩m説01an resimier belirienecektir Komisyonun
toplanmaslVereSimleridegeriendirmesliieilgilisnreciClngerekllOrganizasyonilkoordinat6rleri
taranndan yapllacaktlr・Iigenelinde yapllan degerlendirme sonunda Ek−4Ide yer aIan tutanak
komlSyOnuyelerltarafmdandoldurulacaktir
● Okul/il diizeyinde yapllan degerlendimelerin tutanaklarlile okullardan gelen reSimlerilde
prqiedensorumlusubemudnrnnmsorumlulugundamuhafazaedilecektir.
● Pr(車ninuyguiandIglherlOildenbirerbirinci言kinciveuCnnCnbelirlenecektir.
● ReslmYartsmaslnlnuygulandIglherlOildenbirerblrincl,birerikincivebireruCunCuOlmakuzere
toplamda306grenCimjz6d聞lendirilecektir.
・DegerlendirmelerdeglZlilikesastlr.
・11milii egitim mnd届塙kieri bunyesinde yapllacak6dnl t6reni一cm gerekli orgamZaSyOnil
koordinat6rierltarafmdanyapllacaktlr.
・Il m冊eg.tim muduriukIeritarafmdan seeilen resimler18−21MaylS2015tarihleri arasinda
SUGAV“ag6mderilecektir
SONUCLARINDUYURULMASI
Sonuclar22MayIS2015tarihinde http//yemektedenge.org/adresiiie SUGAV Facebook/Twitter
Sayfalarlndaduyurulacakt−r.
YARISMATAKViMi
・ YarlSmaninbaslanglCi−09Subat2015
・ Resimlerinsmf−6gretmeninetesllmedllmesi●20MaI12015
・ OkulkomlSyOnutaranndanokulblrincISiolanresminbelirlenmesi.23Mart−17NISan2015
・ OkuIbIrlnCISlreSmlnilmilliegitimmiidurltigunetesllmedilmesl:20−24Nisan2015
・Ilmilliegitimmiiddrl撮ierindeilbirlnCilerinin言likinciierininveilucmCulcrininseeiimesi:27
Nisan−15MayIS2015
・ilMllliEgitim Mtidurluklerinin se河en resimlerive sonuClarlSUGAVia g6ndermesi:18−21
MaylS2015
● HerlOlldeilk的dereceyegiren6grenclisimierininh叫〟yemektedengeOrg/adresilleSUGAV
Facebook/Twittersayfdamdaduyurulmasl:22MaylS2015
●lllerde6dnlt6renlcri…dnzenlenmesi:25MaylS−5Haziran2015tarlhieriaraslndaherlOildc
farkllZamanlardagereekle担rilecektir.
6DULLERiNVERjLMESi
● Herildenbirerbirinci,iklnCivc中神ncnseCllecektir
●Pilotuygulamalarlnyap・1dlg−herlOllde;nihaise91mSOnuCundabeiirlenenilblrincisi,lkin。islV.
iicunc輔oian6grencilere6d剛erinllMilliEgitimMndtirlerininhuzurundaverilmesisaglanacaktl〇
・Oddlt6renine・dereceyegiren6grenci−er,Slnlf6gretmenlerl,Okulm班rleri,Okuldaprqeden
SOrumlumudnryardlmCllarl,Okuldapr(串densorumlutemsilci6gretmenler言ldeprqiedensorumlu
Subem同前leri言lkoordinaterlerllleSUGAVyetkililerlkatllacaktir.
●Dereceye glrCn6grencilerden birlnCilereikitekerlekliblSiklet言kincilere kablosuz MP39alar.
n(iinculereisenetekerleklifrenllSCOOterVerlIecektir.
.ll Mim Egitim Mnddrlerlne,ilde pr〔扉den sorumlu sube miiddrlerlne,6d副 alan okulia…
m融tirierine,m的uryardlmC一tarlna,Sln−f6gretmenierineplaketVeriiecektir.
●AyrlCa dereceye glren OgrenCilere SUGAV taraf…daniiKatlllm Belgesi−I verilecektlr.
一i︸真電
〔: e >ヽ 館.望 EE のi∴∴○ “三・と( 照に覇 ;重 富:…冨
ーさく くel= Ce●Cくe
董…邑
”さ⊂
㍉膏 ()ij一
∈∈宣
萱幸画
;茎重
i…き雪害
ceol∴te 「ブ智
詐:…
i ● “己∴烏 ♀吉
墨書 ●霊暮雪
>ヽ”iゴ ー
iに害毒
えらも
.:書聖(こ一つeON!○
i…玉: e∴告,●
ふく∴0.竺 一一>、
i一 一i‘:e
.iC)言も,○ “−¥.豊
呈雲g ej
⊃−壬生Od日量題。uZ田﹂日日〇日合田qZ−トはZEeJn¥○
ol > ● −/−ヽ、 謹言 描
.害毒
謹墨
曇る害嘗
ボ 苫
す壬.∽毛
i隷
ol ._:二 .≡縛( !営●aE iE);⊃ 遥葺き 講書
モ言う・掌で
_ ⊂ ∈・_
えを玉.董 」.≡
ささ 」⊃
雪雲圭蔓
浄窒罵・∈
軍需講
非業
Qす. 彊塁 こく)に雨
く寄書…圭彊員
∝ilNil粛“e >、 つ亡
くこ
雪 雲ニ…
一重呈雷雲
珪…圭
ユネス雪
実害i…._
華鏡
圭艶g gt=03 羅
冨壷も焉
邑主上〇二∵重
重吉善言
・彊㌣…
食 己.圭一5
‘1つ くt iも_ (二重プ q)∴∴くす 富合
言責言語
ぎ琵三重
−‘雲 ∪ >、①
・醒琵
5裁,負え「
くf; ⊂ ∽
彊看一筆
宗旨賞。ニ
浣>さ呈ぢ
°Z
"
ニR
ツ
ネ-ツ
-ネ
r
,(
b
*リ,"
-リ
r
H6ィ
8
H蔗
’lDENGELiBESLENiYORUM●一RESiMYARSMASI
OKULDUzEYiNDEDEcERLENDiRMESONUCTUTANAcI
MilliEgitim BakaniiglileSabriUlker G−da AraitlmalarlEnstitusu VakhlSbirliglnde
y輔刷en Yemekte Denge E5両m Prqiesikapsamlnda−iDengeliBcslenlyOrumIlresim yarlSmaSl
duzenlenml沖「.
YarlSmaSartnameSidogrultusundaokulumuz2・3・Ve4slnlfOgrenciierininsagIIkllVe
dengeiibeslenme nzerlne Serbest teknikile yaptlkiarlreSimlertarafsIZ bir komlSyOn tarafmdan
…/・・・/2015tarihindcdegerlendirilmistir.
OkulumuzdanyarlSmayatOPlam…………‥eSerkat11m函1rAmacauygunluk,YaratlClllk,Resjm
Teknigini KuIlanma,Kompozisyon ve Farkl− Teknlkleri Uygulayabilme kriterlerlne g6re
degericndimeyapllml担T.KomisyondegerlendlrmeSisorucunda;
Okulumuz………………………………………Slnrflndan,・・ ・lSimllOgrenCIbirinciolarak
beilrlenmistlr.
Tarih,Yer
KomisyonUyesI
KomisyonUyesi
KomlSyOnUyesi
韓 聖 ̄鳥〕 墨書… 嘗CLつ つ重吉 に,空〇二 もgg く= ̄◆ ̄°●∴lこ 韓 に通る」⊃ 講評 Ie8,
C・︸要田
にくeプロ_重くe〇一〇十
ei iつ iE
羅 諜喜 彊・董 烏曾掌妾 豆.書評 重言害毒 霊聖 謹 彊塁 融 に∴OL 叉\謹 講書 ( r x イ
〔:0 1=Qj∴ ∴(= 喜豊艶( き.∈∴ ∴宣 i;〕 講読 1=
∋茎はOd国王−は。qZ国書は〇〇日0回eN−>田z∋国書。
∈∴∴∴∴あ 一里三 岳⊂ 卓∴∴∴∴生 き黄 Er 宣謹言
調 …圭 喜圭
o ぎ言 合∴… くe l= ・く ol一 蓋E Q)∴∴くわ 岳呈 こ′半
轟重 器
て⊃ tt ”5_ (=“Ci (D∴∴i簿 忠言
∈ ⊂ ∽
つ つ _it O
oZ
dケ
カR ( " R
耳
4メ yV ( 「 H " h メ
ネ 「 H " Hサ
H H h*リ,"
h+8
DENGELiBESLENiYORUMRESiMYARlSMASl
iLDUzEYiNDEDEdERLENDiRMESONUCTUTANAGI
M冊Eg串mBakanhglTemelEgitimGcnelMu(誼r時guileSabrlU−kerGldaArastlrmalarl
Enstitusu Vak‖串irligmde yurntnlen Yemekte Denge Egitlmi Pr(加sikapsamlnda prqIenin
uygulandIg110ildeki23ve4・SlnlfOgrencilerininsagl−kllbeslenmekonusundaedlndikieribiigiIerl
resim yoluyIaifade etmelerini sagIamak amaclylailDengeli BeslenlyOrum一・∴esim yarl叩aSl
duzenlenml印r
YarlSmaSamamesidogrultusundalllmlZdentoplam500kuldangelen2.3.ve4 S−nif
6grenciierineaittoplam………………iadetresimtarafSIZblrkomlSyOntaraflndan……工../2015
tarihindcdegerlendirilm函rAmacauygunIuk,Yarat−C−1−k,Reslm’I「ekniginiKulianma,Kompozisyon
VeFarkllTeknikleriUygulayabilmekriterlerlneg6reyapliandegerlendimesonucundailimizden,
・OkuIu. .slnlflndan
lSimli
6grencibirinci,
.Okuiu. ..SlnlfIndan…………………………………………….lSimli
OgrenCiikinci,
….Okulu. ..slnlflndan…………………………………………‥islml1
6grenciu印nctI01mu紳ur.
llarlh,Yer
KomisyonUyesi
KomisyonUyesi
KomisyonUyesi
KomisyonUyesi
Komisyonuyesi
T.C.MiLLiEdiTiMBAKANLIGITEMELE儲TiMGENELMUDURL政調iLE
SABRiULKERGlDAARASTIRMALARIENSTiTUstjvAKFI
‘‘YEMEKTEDENGEEdiTiMi,・
iSBiRLiGiANLASMASI
Am5時
Maddel−Bu anlaSmanlnamaCl言1kokuleaglndak190Cuklarln,fizyolqIikvepslkolqjlkac庇n
kallteliVeuZunblryaiamSurddmeleriiGlnyeterlivedengeIlbeslenmeanSkanllglkazanmaiarlna
katkISunmaktlr
Taranar
Madde2−Buanhsma…ltaramrl,M掴EgitimBakanllg−TemelEgitimGenelM同地rI噂ulle
(bundanboyleMEBolarakanllacaktlr)KISlkllMah.FerahCad.CeSmeSokakNo.2/4B.CamllCa
346920skudar−istanbu adreslndemuklmSabriUlkerGidaArastirmaiarlEllStituSOVakfldlr
(anlaSmada‘“SUGAV’’01arakanllacakllr).MEBveSUGAV,lnlkISinibirdenifadeetmekieIn
°Taraflar“’ifadcslkullanllacaklir
Tanlmiar
Madde3−1わuanlasmadage9en,
−‘‘Bakanllk”MllliEgitimBakanlLglnL
−‘‘GenelMudurluk“‘;TelllelEgitimGenelMudurrugunu,
一 点SUGAV,,SabrlUlkerGldaAraStlrnlalarlEnst謝suVakrlnl、
−“Okul’“rcsmlllkokullarl,
−‘‘YllllkFaaliyetPlanl当sblrLiglkapsamlndayap−lacakeallSmalarlnyeraldrglfaall〉/etbazllVC
tahminlbutCeylleerenyltllkeallSmaPlanml,
一・‘lzlemevedegerlendLrmeraPOru”,egltlm6gretlmyillSOnundaSUGAVlarahndanhazlrIanan
VeBakanllglnOnaylnaSunulany一日lkdegerlendimerapomnu,
−、‘TeknikEklp’lSUGAVveMEBbunyesindeCallSanprOJeekibln11魚deetlnektedu
Kapsam
Maddc4−Bu anla叩a・reSm−11kokurLarln2 3 vc4 smlf ogrcncllemr,6gretmenlerlnl,
yoneticllerl叫Velllennl kapsar、′e PrPJede yer alan taraflarln uygulamaya叫kin esas ve
yukum聞uklerinlduzenler.
Dayanak
Madde5−Buanlasma;14092011tarl輔ve652saylIIMm=蒔証mBakanl蘭nlnTe函latVe
G6revlerlHakklndaKanunHuknmndeKaramallle,05011961tanhllVe222SaylllIlkogre高llVe
EgitlmKanunu’na,M冊Eg向111TenlelKanunu’nun2.maddeslnedayanllarakhazlrlamlStlr.
TaranarlnYiikiimlnIiIkleri
Maddc6−GenelMud蘭iu卸nYukummiukrerlSuniardlr‘
6lJS blrliginin uygulamaslnda prqIC faall〉et Planmda yer alan callSmalarln y肌utⅢllleSl
amacrylagcrekllizinlerInallllmaSlnlVeduyurula…yaplimaslillSai担「.
62Pr〔UCnln PilotllIerdestlrdurlulebllirligliClnilm皿cgitim mudurlugtib血yesinde prqieden
so…nlum個duryardlmCISiyada$ubemndumn博ngorevlendlrilmeslnlSa軸r
6.3.Yllllkfaallyetplallinauyumluolarakllkoordlnat6rlerillepllotokullardaprqIcdensorumlu
muduryardlmCISlVeprqiedensorumluOgretmenlng6revlendlrilmeslnlSaglar・
6.4ISbuanlasmakapsamlndagerCeklesen魚aliyellereinskinbaslll,SeSli,g6rsellnateryallerde
・・BakanllkAmbiemi’’ninve‘’MllliEgItlmBakanllglnlnKatkllariykI’1baresminvaklftaraflndan
kulIanIlmasinalZinvertI’
6.5.TekillkekipiCllluZmanperSOneling6revlendirilmesinlSaglar
6.6PrQjeninuygulandCIPilotillerinVeOkullar−nbelirlenmesisurec一mdeSUGAVileiSblr蒔i
yapaL
Madde7−SUGAV’1nYnkumluL撮Ierl担nlardlr:
7.1.Dunyadakisa軌kl−beslenmekonusundak−eg証mvefarklndailkCall叩alarlnltakip eder,
gerekllVenlentoplar
7.2.Saghkl}besie…ea恒kani蘭ko…Sundafarklllledefkltlelel(6grenel,yOnetlCI,egretmen,
velller)lleyasgruplarlnayOnelikegitimmateryallhazlrlarveBakanllgmOnaylnaSunar・
73.Eg両ciegitimleriniBakanllkllciSbirlig−harindeorganizeeder
HIGM.7829
園田
7・4・WebslteSlOlustururveyonetir
7・5PrqiekapsamlndaSUGAV’inSOrun血oldu雪uaktiviteieriellg用tara的…berabercemutabik
kalacaklarlPrCかbutCeSinltemlneder,gereklrSeSPOnSOrbulur.
76・Pr(yC faallyetlenninizleme ve degeriendirme CallSmalarlnl BakanliklaiS birligl日面nde
yuriitiir.
77∴‘Yil撮FaallyetPlamnl’“hazlrlayarakBakanilkonaymasunar
78 Prqje faaHyetlerllllieeren yllllkizleme Ve degerlendimle rapOriarlnlhazlrlarve Bakanilk
79 DuzenIenecek ctkinnklere MEB yetkllllen deprqJe Plallldo r…ltusunda gezlemci01arak
ka血T,bununJallglllyOl,konaklamavbgiderlerprqcbdteeslndenkar河anlr
7.10 Prqlemn amaClna∴uygun Olarak surd臨周ebllmes1−91n 川erde gorev alan pcrsonelm
(Ogretmen,muduryardlmCiSl言1koordinalOrlerlgibi)ror,gerevvesorumluluklarlICeren‘PrqIe
UygulamaRehbennl’hazlrlarVeBakan撮onaylnaSunar・
CeがtliH範k追mler
Madde8−AnLasmadayeraimayallhususlarlleuygulamadakarSlIaSllang的iuklcrlngldenlmesl
amaclylaprqiedekirevIZyOntaleplerl,taraflar∼nyaZlllgOru弾allnmakkayd−yla,MEBtarafmdan
kararaba割anlr.RevIZeedilenprl扉,MEB、′etkiLilerlninyazlllOnaylarliIeuygulamayakonulur・
Maddc9−Taranar,ISbu anlaima kapsamlnda ydrdteceklcr10rtak CallSmalarlallgill01arak
birblrlerlnden hlGbIrnamVeSurettehlZmetbedellVS.蘭ep etmeycceklerinl言ibuanla沖IarrIn
ayrllmazeklmahiyet一mdeolanveSUGAV’一nieerigikonusundayaz−1101arakmutabIkkalacag∼
prqJeb時eslilesln面olmakSartlyladogrudanveyateminedileceksponsorlarvasltaS−yla,Prくりe
harcamala…al時kin faturalariedeyeccginl/6delmeSlnlSa的yacaglnlbunun d函nda birlllall
yilkumln1時ununolnladrgtnlkabulbeyallVetaahhuteder・
MaddelO−PrqiellarCamamaLiyetlerin…karSllanabllmes亘in SUGAV,lIavesponsorlartemin
etmek ve∴uygun gOrecegikL一rum Ve kuruludarlakcndlbelirleyecegiSartlarda M冊E雪面m
Bakan−Iglmndaonaylnlald−ktansonrasponsorluksOzIesmeslyaPmakhakkmaSahlPtlr・
Madde11−Taraflar,anlaSmada tanlnllanmlS konuiara uygun olmayan blCimde blrbirlerinl
yuk臨11ulukaJtmasokacaks6zIerve…e・aeIklamayapmaVeanlaSmalmZalamaglblyetkllere
Sahipdegildir.
Madde12−Yllllk faaIlyet Planlanlasmanln∴ayrllmaz parCaSlOlup,prPJeninlS takviminlVe
faaIlyetlerbazlndabutCeSinlbellrler
Madde13−Taranar,prqIelleilgiligorevlerinibaSkablrkuru両adevrcdemez SUGAV,MEB,ln
yazl五goru的ndaldlktan sonraprqJe…nyurmlld噂uil/b61gelerde kurulu buJunan mlVerSitcler
VeyaSIVlltoplumkuru両ia…leprqIeninyumtillmesiamaClyIaortakeallSmagerCeklestlrebilir、
Madde14−SUGAV,PrqJIe…lyur棚ImesiesnasmdakariIlaittgL,96Z臨lutekmkveozelmesiekl
uzmanllkgerektirensorunlarda,SOrunun90Zumuyle slnlr1−01arak,bu hlZmetisullaCakuetincti
SaillSlarlasozleirneimzaiayab晶
Maddc15−Alllaima taranarlnm blrbirierlne e−pOSta uZerinden yapacaklarlherttil’lu blld証m,
onay言zlnVeg6ruS bildirenyazlimalar言sbuanlasmadaarananyazllilZln,yaZiilgOruS,yaZlll
onayveyazlllbildirlmhukmundedLrVeaynlhukukisonucudogurur
Madde16−IS bu anlaSmalle MEB●In herllangl blr gerekGe gOStermeksIZill tek tarafTI Ve
tazminatsIZOlarakfeslhhakklVardlr
Madde17−Anlasmadah撮umaitmaaimmayanhususlar,Vak−fyetkilllenlleBakanllkyelkllllen
taraflndanly日日yet,karnllkllanlayliVeuZlasmakurallarlCerGeVeSinde96zumlemrVekarara
ba重座nlr
Madde18− Vaklf anIaSmanln uygulanrnaslna Zemln yaratma Ve koordinasyon∴Saglama
y鉦ktim刷uklerlnlyerinegetlrebllmeklClngerekl101duguhallerde,(SPOnSOr撮temmgorusmesl
glbl)tan血,一amaCJlyaZ−JlVCgOrseireklamiardaBakanhgmyaz−i一〇naylnlalarakMEB‘,1−10gO
Veya…Vanlnlkullanablllr
HI羅
Madde19−Taranarm函u anlasmanln uygulanmasISlraSmda meydana gelebllccek butliIl
uyuSmaZl−kiarluZiaSmaVeSuIilyOJulIeGOzmeierlaSlldlr・iertdr−ucabavedzeneragmen
uyu叩aZIlklarln taramraraslnda∴Sulh yoiuileや∠血lenememesihalinde∴uyu担aZl−klarin
90Zun涌ndeAnkaraMahkemelerIyetkilidlr.
TebligatAdresi
Madde20−Taranar,buaniasmadaunvanlarIaItlndayeralanadreslerlteb}1gatadresiOlat・ak
kabulvebeyanederier・Tara飯山danherhanglbirlnlntebllgatadresindedegiSikllko−dugunda,S6z
konusudegiSikllkdlgertarafayazlllOlarakengeGyedlgdnieindebildirilecektlr.Aksitakd,.de
eskiadreslereyap∼lacaktebllgatlartaraflaratebligedilmlSSay∼1acaktlr
Suresj
Madde21−Buanla印lalmZalandJgitarlhtenitibaren3(uC)yllgeeerlidjri
Madde22−imzatarlhlndenitibarenyururl噂eglreCekola一一Veylm白iklmaddedenolu約1両u
anlaSma需用B.燈聞arlhmdeikinnshaolaraktanzlmVeimzaedilm函r.
M OltanSUNGURLU
TemelEgitimGenelMuduru
Download

Yemekte Denge Resim Yarışması - erzurum