TC
ASKALEKAYMAKAMLIGI
TIceMilliEgitimMtidtirlugti
sayl:292543…0015232 17欄2014
Konu.TUBITAKDesteklemeDuyurusu
.MUDURLUKLERINE
ASKALE
Ilgl.IIMiIliEgitimMtid血1鴨nnun05/12/2014tarihlive6087544say111yaZISl.
ilglyaZleklnde bulunan MEB Yenillk ve Egitlm rIleknol(串IeriGenelMudurl鴎tintin
Ttirkiye Bilimsel ve Teknolqiik AraStlma Kurumu(TUBITAK)konulu yazliliSikte
g6nderilmlSOlup,konulleilgillgereklihassaslyeting6sterilmesihususunda;
Bilgilerinizivegereglniricaederim・
一止っ
KezzibanBITLISLI
Mtidura
iubeMiidtirtl
Ek:
Yazl (10sayfa)
Daむtlm:
OrtaokulveImamHatipLisesi
16.12.2014 V.HK.l M DELIBA
T.C.
ERZURUM VALILIGl
IIM輔EgitimMiidHr1時ii
Sayi:67269960/300/6087544
05/12/2014
Konu:TUBITAKDesteklemeDuyurusu
……KAYMAKAMLIGINA
(llCeM旧さgtimMud証Iugu)
llgi:MilliEgitimBakanl蘭Yen硝kveEgitimTeknoi函ieriGencIMud証1時u一mm
01/12/2014tarihlive589889sayIIIyaZllarl.
MilliEgitimBakaniIglYenllikveEg両mTeknolqjikriGeneiMud前哨guln臨Tnrkiye
BilimselveleknolqjikAra*armaKurumu(rrUBIl ̄AK)iieM輔EgitimBakan鳴1araSlnda
imZalanan14・03・2012tarl帥i−1cmelveOrta6gretim BilimKmturunm 2014−2015Egitim
Ogretim Y1両einacllanTUBlriAK BilimトuarlarICagrISlinaiii函nllgiyazISl Veekleri
yaztmlZ・ekindegenderilmlStlr.
Bielgilerinizeve geregIniricaederlm.
SamihKIR
Valia
llMiiliEgitimMddurYardlmCISI
EK:
1−YaZIVeekleri(6sayfa)
DAGlTiM
2011ceKaymakal座1
YonelImCad Va間kBm郡lKa14Yakuli〉lelr相川m
Ayrm同一i)iiglL()LJ粧ii用’I VHKI
ieI 4422344800
raks 4422351032
IcmeIkgltim用′mCtlcri
BuevrakguVeiliieit・kL・Onikimノ…icimZaianmlmr hllT,/柄raksorgunlebg‘、Vtradresind…2069−36f2−3123−bc64−eid7k‘)duilc【eyitediiebilir
T.C.
MILLIEGmTIMBAKANLIGI
YenilikveEgitimTeknolojileriGenctMiid鉦1時ii
Sayl:88013337/821.01/5898898
01/12/2014
Konu:TUBITAKDesteklemeDuyurusu
….VALiLTGINE
(11Millil壁面mM的tirl鴫u)
llgl: TUBITAK,1m25・11・2014tarihllVe77533774−279−224025say−11yaZISl・
TurkiyeBilimselveTekno母ikAraStlmaK…umu(TUBiTAK)ile MilliEgitim
BakanlrglaraSmdalmZalanan14・032012tar.hll“TemelveOrta6gretlmdeB掴mKnlturtinm
Gel函rilmesine Y6nelik Bilim Fua7両…nln mZenlenmesi’’AJt ProtokoJti kapsamlnda,
2014−2015Egitlm一〇gretimylllicina可an一 ̄UBiTAKBilimFuar−arICagnsl,nailiSkinilgi
yazlVeekleriincelenmiStir
S6zkonusuyazlekindeverilentabloda,PrOjeninhedefkitlesinioluituran皿okulve
OrtaOkul mudurlukle…in bahse konu hibeye yeterli saylda∴baSVu… yaPmadlklarI
釦引率1haktadlr.
Bunedenle,eklistedeyeralan hibe bayu…SayllarlyeterSizillerdekijlkokulve
OrtaOkul mnd軸nklerinin・5−000 TL destekli programdan yararlanabilmeLerileln,
bilimiz・tubitak・gOV・tr adresi uzerlnden bayurularlnlyapmalarlmn Saglanmaslhususmda
gerekliduyu…nunyaPllmaslgerekmektedir
BilgileriniziVegereginiricaederim.
DineerATES
Bakan a.
GenelMtidnr
EK:11giyaziVeekleri(9sayfを)
DAGITiM:
Gereg主
B Planl
Biigi.
lemelEgitimGenelMndnrl堕u
DinOgretimiGenelM的url堕ti
TUBITAK
KonyaYolu月Oku肱r/ANK∧lくA
LileklronikAg WWWmebgovlr
ycgitCkのmehg。Vlr
Ayr1n川ib廟1甲一Ya担rSA用N(BlrimKoord)
Icl(0312)2969440
手水S(0312)2238736
Buevrakguvenlleiektr(州kim′alieimZaianm坤rhnp//cVraksorgumebgovtradre洲den743b−4b60−3004−8322−96a2kodLJiieteyitedilebilけ
串 間脚
1冊iIl東
25111/2014
Sayl 77535774−270−224025
KonLl・4006B組mFuarlarlDesteklemc
pr(lgraml
MiLLiEeiT高IBAKANLIcINA
(Yenilikヽ宅EgitimTeknolojileriGenelMiil鵬rIi鴫G)
Kon),aDc壷tYolu.GaZ「「一PFak諏esiKarsISl
O65001ekmkokullar−ANKARA
BIIIm FuarlarL M硝 Eeitlm Bakan席IIkl竜rkive Bilimsell‘e Teknol函k AraSllma
Kurumu arasmdalmZalanan14.03.20I2tarihll−iTemel veOrta6gretlmdeBilim Kultur胸高n
(ielIalrIlmeslne Yoneli∴B硝m Fuarlar−nin Duzenienmesil’Alt Protoko蛤 gere垂直Ce
d的enlenmekledir.TUBけAKBillmFua克rll)rogramCagnsl、2014−20はEgitim−OgretimyJ一
申n叫IimlS Olup.20000kulda Bllim Fuar−duzcnlenmesihedenenmekledir・Basvurular17
Kaslm−500eakユ015tarihleriaraslndab1両11′.ltl勘ak・窒0、㌧tradresluZermdenalmmakladlr.
Blllm Fuarlgidcrleri4006Bilim Fuarian Destekleme Programlkapsamlnda karslIanacak
l)iup.bumikta∫BilimFuarldnzenie、′enherOku日直n500OTL’dir・Destekten)′araJ.1mabllmek
ltlnOkullarln〔a魯nmetnindetBiirtilenkoiullardogrlulmsundabas、′uTuIar日日lamamIamalar一、・e
baか一urL一SIStemiuZermdenindiriIcn sezJeSme・pr(ye yumiicBsd taranndan okulm融m、′e
okulunbagholdugubelgcdekiiI、eyailce時間l−E垂直mM的merineim融IatllarakTUBITAK’a
llclllnlciid汀
4006 B油m uarlarl Deste購me ProgramIVlailgili olarak言lヽ’ellce M皿 Eg.tim
N宜Idurl撮ierimn sd証印lClerInimzalanmasl aSamaSlnda okulhra kolal′lik g6stemelerl
hLIsuSmldabllgliend涌lmelerI甲ngereg,nisaygllarlmlaarzeder一m・
Prof.Dr.ErolARCAKLIOGLU
BaskanYard−mC−S−V・
上K
BllImFuariarlCa政lMclnl
職uhf恒●鮒70紳l柄t。1rhronIkir”aKanun。…帝「‘(;Qt.hIl…置IrooIklhZaIIcim2iIih調印l’・
)、rakd小柄−)帆船画C申i高い〟白面山師、血Jrcsln…叩く一組)間an・i裏r水lap時Ii−「
丁しRXitL=B‖」ヽ1ヽlLヽeTl ̄購NOlOJiI、へRA一STIRhI\Nl雷同1Mi TitiKA\11(31
亭
†師河川
4006TOBITAKBiL棚FUARLA則DESTgKLE照らpROGRA議I
PROJECAeRISI
eaかiKodu
:4006
Cai申AdI
:TUB汀AK日周mFuadarlDesteklemeProgrami
CaarlT櫨r櫨
:PerlyOdikCagrl
YaylnlanmaTarihiISonBaiVuruTarihi
:17Kaslm2014I300cak2015
ProjeSuresi
:Enfazia7ay
lIg綱TOBiTAKBirimi
:別けnVeTopIumDaIreBaSkanIrai
TanImlar:
Buea白日metn腫deyeraIa時
● DestekPregramL4006酬ImFuarlariDesteklemeProgram町
.08時man B廟m F arlarmda yer alan ogrenc− PrOjeIerInde)69rencilere pr°je
surec周dee的mverenvedestek°landamSmanoeretmenl.
.軸心d軸撮4006軸mFuarbriDesteklemeProgramln周yumtddu軸B臨mveT°P他m
Da汀eBaSkanl蘭bunyesindekImUdur映時
・OarenciB湘mfuarindasergiIenecekprQIeylhazIrlayanogrenclyl
.proje Buusuiveesasiareereeves一ndeTUBけAKdeste5両eyurutuIenB湘mFuar面
.projeizieylCisi.DuzenIenen 日朝m Fuar桐i yemde zlyaret ederekizIemek・
deee南ndIrmekveTUBけAK−aiZley−ClraPOrUhaz而makuzereMud聞取tarafindan
g。reVIend面enkonusundauzmankisl廟一
.projeY嗣tBcusti Yap−IacakoIansozleSmeyetarafQlan,fuarsureclndesergiye
katiianogrenciはrerehbe航eden言ua間b部msel言ekmk言darl,maiIVehukuklhertt・面u
sorum柚ueunu taSiyan.∴aZISmalarlyaPan Ve fuarin yOnetimlnden sorumIu帥m
fuar刑nduZeniendleIOkuiunogretmenIn主
.projeYulri1時高誼S鵡KurumIKuruIuS:BilImfuar…nduzenlenc鴫10kulu,
・SorluCRaporu ProJedesteklemesezlesmes一ndebe剛ensurel抑de一TOBiTAK
taraflndanbe旧enmSformatauygunclarakhaz画ananrapo時
.sazIesme TUB汀AKtaraflndan destek kararlnlnVe同meslnden sonra bu UsuIve
EsasLaruyarlnCaTUBけAKIleY幽tucuKumm/KurulusvePrOJeYmtucusOarasInda
l/7
imzalananyazii−anlaSma(4006TOBlTAK酬mFua南rlDesteklemeSozleSmeSl)ve
ekIer個一
・TUBiTAK TurkiyeB面mseIveTeknoIqIkArastirmaKummu’nu。
・Usul ve Esaslar 4006−TUBけAK BIIlm FuadarI Destekleme Programl UsuI ve
EsaslarlnI
lfadeeder
CaarIAmac,:
Bucaij町5−12S間約0kumaktaolar16grencllerm(噌retimprogramICerCeVeSindevekendl
lIgIaianlarIdoeruItusundabe嗣edikierlkonuはruzeme araStlmayaparak,ara釣rmaIar冊n
SOnueIar剛Sergikye胡eceklerl,OgrenCller velZleyIC嶋re e副enerek GgrenebIIeceklerlと証
OrtamSUnanB面mFuarlarlnadestekverl(mesinIama‡lamaktadir・
TUBけAKBllimFuarlanlはhedefIenengenelamacLarSunlard汀
.Bill細n Ve bllImSel GalISmaは洞n yenI neS用er tara面dan benimSenmeSlnileSVlk
edllmesl,
・BiII刷ngunlukhayatl8時聞end潮mesii
・ArastmmateknikierlmnJaP°rlamamnVeSUnum bece聞e…ntabanayayilarakgene
btreyIerekazandlrl面asL
・Fa柚gellSlmSe上duyuSSalve帥SSeIsevlyedeklhercocugaPrOjeyaPmafIrSatImn
SUnuimasi
・OerencIIere proIe yapma Ve Payla$ma konus…da yenl Crtam Ve olanakIam
yara佃masl
.CerenciIer uzerlndeki yarrSma basklS剛n ortadan kaldirlIarak prQJe yaPmamn
e副ence旧aranar開n6npIanaCikariImasl,
.Farkll SOSyO−ek。nOmlk sev−yedek− bOlge oku”ar一… prOJeIere e§一t ka仙m刑n
Sa到anmasL
● Gereek hayattaklSOmVe S°runiara cozum buiunmaslnda b涌mse事alISmalarin Ve
buIguIam Onem刷n QgrencIIer tara面dan uyguiayarakJyasayarak egreniImes剛n
Sa到anmas面r
Ca魯rlKaDSamI:
M湘EeitImBakanll釦nabaehbIrdevietokuIub涌yeslnde.5−12sinmardaokumakta
okIn Oerenciier tarafmdan b硝mselsurecler takip edilerek haz面an刷るPrqielerden
oIuSan Ve yukarlda be幽Ien∴ama函r eereeVeSmde duZenlenen prQje sergllerl
TUBiTAKB硝mFuarlarlkapsamindayeraiab冊2014−2015Eg幽m−鈍retimy画Cln,
2/7
TOBけAKB鮎mFua ar11Mah・12HazirarI2015tal証両面arasIndaenazlgunen
fazla3gunoLacakse剛degereek頓ri倣)ilIr
Basvu…Kosulは腔
・M捕E6時m Baka面glna ba動5−−12・S腫rnararaSndaeeitnTlVerendevbt oku‖arl
TuB汀AKB面mFuarlanrlabaSVumyaPab血
● Ozeioku胎raBi”mFuarldesteelVerilmemekted重bunedente62elokuibaSVurUlan
kabuIedilmeZ
● BilimSanatMerkezler剛∩(BiLSEM)basvumIaHkabuIedlImez.
● Bilimfuarlbasvu間Larlnroievur靴鑓C的鯖tara舶hVa〇両r,
. Ckulmud踊taratlndanbe嗣enenvebasvumVaoahokuldakadr°Iu言tamZamanII
る飼retmenolanbilkisiprojeyiIr膜櫨CuSdeIab潮T.
● HerokuldansadecelkiSiPrOjeyOmtucOsuoiarakbaSVumyapabIilr.
・Ok両mud畔・
● TUBけAK酬ImFuarlarld zenlemekrcInenaZ25prqjehazlrlanmasiVeSunu血asl
gerekmelkt㊧dJr Buko糾l,Mii‖EgitimBakanltgl’nm5・Ve6・hizmetaIanLarmda
b山uhanOku‖ariinenaz15pro細○ねrakbe嗣enmis鉦−
.2014−2015巨細m−鈍retlm y画da toplam20000ku妃a mBけAK B臨lFuarl
duzenIenmesIhedeflenmekteoIupherlI岬nbe踊らayldakontenJanayrlIml軸「
.BaSV…栂亘五黄SIm2014−300cak2015は高hl飢a略Sln的同調II踊m浸1ub撮∞V什
adresluZennden a面acaktlr Bu…nIa b細kteT幽egen釦やn belirlenen kotan旧
sonbaSVu…tahhmden6ncedoImas−durumundas−Stembavurulaa apatlLacaktlr
.sIStem ZerInden baSVum yaPILd順旧nda.eger bavum asIl庵ede se ekranda
℃aiVumnuZaS旧ISteyear,間鳴く,r∴eger‖∴函ay而nkontenJandoはuktansorllra
basvu冊ya両日S(∵BaSVurUnuZyedekSisteyeaI…l軸r”uyarlSigGsteriLecektlr・
.As=lstedeherhangibwde5滴板取0両as−durumundayedek圏edeyeraianokultara,
yedektebu山maS一ral飢nagOIe8−1m8taiLeblゆYt而b∞k舟牒唾SureClrldcJr°輪
yurmcde間ee・DCIBta、remCblItetcion a「acW同所hiLetigm純帽Lam、寄航ehDt細
胞壁亘___bt博……da verd的en∴膜面81m biE証印hh ekeik彊 Ve doarlJ OlmasI
gerekmekted血
Basvu…YapIImas草
.Basvum Programlna G鳴 buto…na tlkland撮an s。nral k面k doerulamasI
yap−lab油esiiclnMerkez自在m陳Dog…ほmaekran−ge”r DahaancedenkaydIQlan
kuiianlC”arTC klmIknumaralarlVeParOlaLarlylagirSyapab紬鳴r Yenikayrtyapmak
isteyenku”a…Cnar,SeYenlKuiIanは一Kaydik−Sm…dans−StemekaydoIduktansonra
TC k脚部numaraLarlVeald面arlparOlalarlyはglrrSyaPab紬rier
3/7
・SiStemde yuklu oはn u4006g鮪m FuarLarIDestekleme ProgramlBa vum AdmIarr
taklPed”erekba vumtamamla附くDikkat YenjKu肥州CIKaydIkISmindan sISteme
kaydoiurken“GI噂 TercIhi”seGeneetnliSaretlemeden geeeb而SlnlZ.BaSVum
be妃mundeg湘meslgerekenkurumkodunundoeJuokI噂Undaneminn muZ)
・BaSVUma簿maSlmiasistemegIribn旧ANnumaraslnlnmn
kendIadinaaCIlanak涌bIThesabaaはolmasIQerekmekted汀
・ uBa vumOnaynbe博mundekuIlanIClyaPt廟baSVUruyUOnayrabutonunatlk擁
Onaytamaild汀OnavsiZbasvumiarqecersIZSaVILacaktlr.
・Basvun」∴OnayIand凪an sonra deeiSik撮 yap南mamaktadlr Bu nedenki baSVum
Qnayranmadan nceveriLenbng陀mdogmiueutekrarkontrcled両m細dlr
・Basvum博聞geee面oIanprojeydrume証e…e,e−pOSta鳴“BaSVum…ZonayIarmIS時
baSVuruSayfanIZday臨席oIan SazieSmeyi’indIrmenlZVeteknushaha臨delekslksIZ
Oはrak do柑urarak,her sayfasI Para的nmS Ve ye榊I kni塵rceImZalanmlS Sekilde
SOzleSmede bellhIIen adrese en geelOis gunii 一ccnSinde gendermenlZ
gerekmekte鉦r:mesa事gOnde同時 Bu mesalbasvurmun OnaManmasInItakのeden
birkac∴如n∴岬ne
Q剛直
4006TOB汀AKB臨調:Fua南nDestek
.BaiVumnunkeslnLesmeslreln,SIStemdeba vumsayfaruzdayuk母OIanSGzlesrne事
indirmenizveteknushahalInde,eksiksIZciarakdoldurarak,hersaytasIParafLarlmiS
veye剛一k一$ilerceimzaはnn噂Sek蝿e−SGzlesmede汗elirtirenadreseengeelO−Sgunu
,genSmdeposta/kargoy01uylagendeme…Zgerekmektedir
・SbzleSmey‖mZaiayarakTUB汀AK馴mFuanger鵬涌meyiVefuarlMZdaenaz25
proJe(5 ve6 hiZmet aねniarlnda buIunan oku随rieln en aZ15prQJe)sunLmu
yapmayItaahhute仙吟du鳴unuZ
Destek:veHarcamalarmKaDsam告
. TUB什AKBillmFuarLarldestektutar15000TL’dir.
.SezreSmenln taradarcaimzalanmas一ndan sonra十〇Plam destek tuta,十 ProJe
YurC血iCuS nntJnTUBiTAK’ab”dirdゆkendiadlnaaClhnlShesabahlbeoIaraktransfer
ed用r
.Destektuta…mharcamaiar上ProJeY面相CUsutara面ndangerCekLeg刷r SeZkonusu
harcamaIarproiebasIamavebitistarihkm=rdagerC握転封niir・
・TL尭=TAK:B臨LFua剛剛Sa青malzeme
ailmLarl(kIrtaSrye,ほboratuvar/deneymaizeme−en,etklnlikmateryaIlenvb)、maklne−
teehiZat al面arL bakim一〇narlm gideherIia箪Ve OrganIZaSyOn hlZmetiallma旧Ve
4/7
PrOlelhtryaelarl dogrultusunda yapiIan d@er aIlmlar desek kapsamlnda kabui
edlImektedir TOBiTAKdeseeindenyap厄nharcamaIaraaitbeIge厄r(fatura厄r),
TUBITAK taratlndan gerekt@nde yapllacak denetlmIerde gestenImek zere genel
hdkumはr eereevesirwie書 PrQie Yiir脚ciisd taradndan∴inuhafaza e劇ieee請ir,
TOBiTAKa herhahgi bir harcama belQeSioanderlImevecektir rM,仙伽nekm
heSop Ue 軸血 伽hher e印的如Yeb励〆neIy6着高仇的p蜘mIM九両iM糊MI触〃¢miゆ〝
i幻覚初め∩在り白書○跡くねb時y柄b航跡相同o;〟mm椋鱗nyedudumM恨r
ho所Ony事柄的‘o他所′′・)
Destek kapsammda demITbaS n”e圃ndeki tasInlrla…(makineバechizat)aIlnmaSi
haIlnde− sez kohusu nmIzen記,Prcie YurmtLIC鵬taraflndan gerel相oLdlugu
ku…Iusa hibe edilerek,ddzehlel.en tasl…riSlem 傭Si fatqraya eklellerek
muhafazaed剛r.
B組m FuahalrI tablはmlandIktan solt愉Sisteme girileh sonuC rapo…llda preie
harcam由一mnbilgisiistenmektedir.Yap厄nharcamalaraa証bilf珂erTOBiTAK
taradndahgerekti廟ndeyapliacakdehetim而rdekulIaMIacaktIr・
ProIeSOnueiandlglndaidestektLltarlmhtamamlmn曲面mFuanorganIZaSyOnuVe
faa”yetktrllCinharcanmasIeSaSt肌
Proje SOnuClandi副nda、m証跡r sebeplerden dolayI destgkl山tam…talnam…n
harcanarnamasl haIIndei kaLan destek tutarI PrOie yu血硯Su taraflndan s°nuC
rapomSiStemey取はnmedenenceTUBiTAKbankahesalblna−adeediiけVedekont
iIgIIlmuddrl的eiie帥「・
Faturaiarln kesimI沌irgilIOIarak,aSaglda6m(埼=u血nanfaturaformatlnauyUImasI
veektek−6rnekfaturadageste臨場IgiblTOBiTAK0006削imFuanprOiesi碇desi
mutlakayazd面arakproJeyurmC脚adlnakestinlmeslgerekmekted肌Yazarkasa
fISIkabuled冊emekted暗
Fatur細れmuSterlVerglnO beldmune proieyur撮」C的n加TC K−mlIkNumaras−
yazIIir
Sonucland…lmlSOianprojeye(biiim血annaIverilendes鳩ktutarlmbtamaITII・
yapIlah harcama−arailisikin herhangibir belgeistenmeksizin・hibe ed狛rr.iS
sayIIIr・
Proje 由ey−CI∴一raP°m Ve S−Steme g…ken∴sonuc rapom dogrL周usunda
sonuciand面mamiSVeya kusurveihmaIdendoklylB一冊FuarI…gerCeklesmem−S
°面aslhaIInd1㌔iNOjeye目地Uiveikram−ye OIarak translもr ed淀川destek tuta…n
tamami.21〝/1953an剛Ve6183say両AmmeAbcakl細面nTahsilUsuluHakk−nda
kanundabeIirtilen°rarliardagecikmefaiziLlguはha嶋IkProieYtir的dc的確nderl
tahsiIediIir.
Sn
BilimFuadarInlnlzlenmes雄
・ProJeIer町 be剛enen amac ve hedeGer dogr撮usunda ymtO樋P yurU酬medIal
TUB什AKtarafIndangereviend面enproieIZleyiCire「同etaklpedlleb庸
・ProJeIz−ey−C−S一,酬mFuarmiyemdeziyaretederek一TUBITAKtaraf…danhazIrlanan
forma的hazl南d191位Iey一〇一rapOrtarrnITUBITAK’aiLetlr・
.TUBiTAKtara面dangもrevlendIr−lenprejelZley−C−ieかeyurut証旧aratmdanherhang−
blrOdemeyapl面ayacakoIup.IZiey−C剛nhleblrmaSraflProjedenkarS‖anmayacaktlr
IzleyiCIIerinmasranariTUB汀AKtara面dankarsllanacaktlr
ProieninSonucland胴Im軽重
.Fuar tama面andiktan sonra ProJe YurutucusunOn.朝一miZ血bitaIk・〇OV・tr’l web
slteSIndek−BaSVuru b緬munden gmS yaParak∴u4006B購m FuarlProJeVe SonuG
B一一gl−erlAsamasiBasvuruAd−mkl冊itak−PedlPIFuarSonucRapo…bBiOmunu
doldumasIgerekmekted”Bubelumwebs∼teSindedahasonrakullanlmaa9−1acaktm
● Fuarsonueraporub練mundnfuamb面m涌taklbenekslksiZ,duzgunvedogmolarak
tamamlanmas−gerekmekted−r B臨mfua…deQerIend”en−ZlevIClraPomunQlumlu
旦吐旦聾_Ve的n調raoO…∩仰山l抑tar請「曲れ誼bme巾He…翰j帖l耶高
SOnuCはnd面ir・
.lzleme raporu bulunmayan tuarlarIn takib同e SOnuGIand面masIProIe yurutuCuSu
tarafmdanhaz面an−pS−StemeyuklenensonuGrapo…一IeyaptiIr
.Fuarso剛eraPOru bo−umutamam−a…mayan,eks−k聞9日qerenVeyaTOBけAKla
−letilenizIeyIClraPO関目leomSmeyenPrQleIersorm函ndir両azvedestektutarlIrnn
tamaml,“DestekveHarcamaIamKapsam一”bas噂IaltlndabeIirtild蘭sek網e
ProjeYurutucdsdnderltahsilediIir・
・Katllim se怖kaL”8CluC r的OtL両a tx加的n軸棚田 b軸ReT dodmk”urlda
haz而nmakta ve q。nder面ektes吐Se間kalar一n gOnderimlndekigeClkmeleri gOZ
o…nde buIundurarak sonue raPOrunuZu fuarmと面m−nltaklben en kiSa SUrede
tamamlamanはgere畑dir、
DiilerHusu皇吐露
c caarlmetniiIebe幽imeyenhususlarhakk一nda言006−TUBITAK酬m Fuaharl
Destekleme Sozlesmes主4006−TUBけAK B面m Fua arlDestekieme Programl
usu同eEsaslar用eBi(1mVeToplumPrqJeIe両danveMaI−EsasIarlnagerelSlem
yapIiIr
6/7
ilet廟mBilgiIe証
TOBiTAKEkHiZmetBinasl
畝i嗣IVeToかumDaireBaskanIゆi
BISImVeToplumPr°gramIarlMddC面的O
AkayCad N06
06420Baka面kLar/ANKARA
WebAdresi:http:llbilimi乙tubitak.OoV.tr
h競o:IIM^NM高u胡tak.oov.碗伽m
ilet函m: forum.tqbita oov.tr
bt4006(㊦tubi鑓koov.け
らRNEIくFATURA
も竺誓。㊨
随軸膝頭郭泌
翻璃櫛脱聞珊【∴∴∴∴∴∴…聞…
‖潤
∞郷関
脚∴∴∴∴∴終電証言器量蒜章二
両種農場
巳的欄嶋崎 」 寄掛∴∴」迫思乙慾咄」
「 上目日日
4
l両OrI†Ili 髭X
上潮∴調 動機1卿穣餌
唯
/_、.重迫抽陣
!
!
i
冒
!
剩獅熄
ツ
!慣剛出猟飽麹的購拙曲調
7/7
重機
刮ーし鯖
−劃魅
S
綿ソH
エ唯
種l‘録。Il m同曲職 乂ネ H苒 iu愛ィキ" 渇t ツ
ク
ク椶
I
k
2
Download

TÜBİTAK Destekleme Duyurusu - erzurum