bSayfal/l
temelegitim79@meb・goV・tr
Kilnden:iiKillSilMllllEg両mMudur回申“iく同iSmCm@mebgov廿>
Tarih: 05Mart2015PcrsembeO912
Kime: MTemeiEgum1−0kulsuluii<temcieg向m79@mebgovtr>
K。nu: Fw MLiDYAOKURYAZARLIGIDERSiTANlrIMKURSU
From:Scnav KOSE
Scnt:Wednesday,MarchO4、20152‥15PM
SuI)ject:MEDYAOKURYAZARLIGIDERSi’lANITIMKURSU
ivEDiLiKLE OeRETMENLERiMizE DUYURULMAK UzERE
Sayln YETKiLI.…
28/05nO13tarihlive22saylll〝ralimveTcrbiyreKuruluKararLekiilk6gretimKu…nlarl(ilkokulve
ortaokul)日aftallkDersCizelgesl’mnse叩Ieliderslerb61mltmde7veya8incislnlnardaokululmak
uzereha範da2saatycrverilen“MedyaOkuryazarl蘭’、dersininokullardaetkilive veriIlllibir
㌍kildc uygulanmaslnlSaglamak amaelyla GenelMudurl蝉muzce16−27Mar120151arihlcri
araslnda uzi症tem hizmeticiegitim yoluyla“2015000015faaliyet numarallMedya Okuryazarllgl
TanlllmKursu’’gercekleStlnlccektir
UzaktanHIZmetiGiEgitim yoluylayapllacak“MedyaOkuryazarhglTanltlmKuTSu”na∴lalimve
TerbiyeKuruluBaskan嶋mln20/02/2014tahhve9saylllKaTarlnagOre MedVa()kurYaZarll!l
吐rsiniokutnnTdrkcc.Smf.SosyaiBiiHerHcBiLisImTcknoloiderl施rctmCnleri6Mart2015
旦哩gmuaksamlnakadarba;∨…abileccklerdir
B朝erinlZi ve bel証1en fhallyCte katlllml肌nln Sa的nabilmesilCin tumllkokul vc
。.ta。kull。rlmlZdaki TurkGe、Sl埴SosyalBilgilerlle BiliSim TeknolqiikriOgretmenlerimize
gerekliduyu…nunivedilikleyapllmaslOnemarZ・elnlektedir
05032015
Download

bSayfa l / l - Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü