T.C.
KiLisvALiLici
ilMilliEgitimM同軸l噂ii
24/03/2015
Sayl:29444100/300/3169346
Konu:OkullardaBisikletKullanlmlTeiViki
……MUDURLUGUNE
ilgi:BakanllglmlZTemelEgitimGenelMudur1時unm20/03/2015ta証hve3080948saylll
yaZlSl・
BakanIrglmlZTemelEgitimGenelMudurlugununiIOkullardaBisikletKullanlml
TeiViki当IeilgiliyazISlekteg6mderilmlSOlup,ilgiyazldabel証IenSeemeliSporveFiziki
EtkinliklerDersiniseCenOkulve6grencibilgilerinin25/03/2015mesaibitiminekadar
Mudnrl噂umuz・TemelEgitimB610mnnegenderilmesihususunda;
Bilgivegereginiricaederim・
S.SemaKORKMAZ
Mud櫨ra.
SubeMudum
EK:
ilgiYazI
DAGITIM:
TemelEg函meBa軌ilkveOrtaokullar
囲回国園田
Ayrlntntbl−gliClnlrtlbatSerOYILMAZ
Ak叩祉CれVa−1−−kB一同ka1−79100−KILIs
曾・(0348)8132828 壷・(0348)8131264
逓〕席melegltlm79@mebigOV・lr
wcbwwwkIllSmeb80Vtr
T.C.
S^dLIKBAKANLIGI
TurkiyeHalkSa弼lKurumuBaSkm噂1
SayJ:92148377/323
Konu:Okullardabisikletkullan一m−nInteSViki
EKl:OkulunSahipOlduguAlanKriferieI・j
Asgari40X25m61叫erindea91kyadakapallalanlOlanVe
l−Etmnnda130cm yuksekligin altlnda diken−iyada∴SivriueJudemir vb.tehlike
yaratabilecekokulduvarIyadaCilgibiaylrlCldzcl−iktenzikseJbariyerleribuiummayan
2・zBmlndetehlikesabitlenmemiSkamlizasyonkapagl・SugiderikapaglVelZgaralan,Sivri
ahsap・meta191kln−l・direkgibitehlikcolu担ranunsurlarbulunmym
3−Tercihenyuzeyinosfm,bcton・p餌ikc・Cimenyada∴Sentetikk町,lamayasahipolmasl.
Toprakzemindesabitalan嵐ねzeminiduzveslklStlrlllnlSOlm・(ZeminintoかmlCJr,函
kumu・kaygan zemin kaphmalarJ・yag・yaPrak y一gmlarlgibi範nleme kontrol伽
g師Stiren Ozellikli malzemelerleermemeSi ya da mumkmse egitim Oncesindc
tcmizlemesi)
4−AIanlime鳴くrangiyadaara9Parkalanlileortakkullm1−maymvenZikselbariyerile
8匹11m噌Olm
OtIc柵C,D†yobcIYCMctも0順H的撮IDTD”eBB的0miigI
Sa飢kMall.AdmnSayguRCadNo550BiokKot206100SlhhIydAnkBr0
割6両0嗣( WW、Nhslenm〇・g(Ntr
Ayrlnl,i−b}ig一・Dy‘CeyhmV^ltDAR Tci(312)5656324
T.C.
MiLLiEeiTiMBAKANLIcI
TemeiEiiitimGencIMiidiir11時追
20/03/2015
Sayl:30140611/136/3080948
KoIlu:OkullardaBisikletKullanlmlnln
Tesviki
….VALiLiGiNE
(ilMilliEgitimM的urlugu)
ilgi:Mesleki ve Teknik Egitim Genel M的撮1噂n’n肌11/03/2015 tarihli ve
90757378/136/2719047sayIllyaZISIVeekleri.
Sagllk Bakanllgl’nln−lTurkiye Sagllkll Beslenme ve Hareketli Hayat Programl’’
kapsamlndaiiOkullardaObeziteileMucadelede,YeterliveDengeIiBeslenmeve Dnzenli
Fiziksel Aktivite AllSkanlIglnln Kazandlrllmasl一一 amaclyla okullarda beden egitimi
derslerinde bisiklet kullanlmlnln teSVik edilmesine y6nelik yurutulen prqJe CerCeVeSinde
OrtaOkullarda−ISecmeliSpor veFizikiEtkinIiklerDersini一一seCenOkullarlnlistesineihtiyaC
duyuldugunailiskinilgiyazlileekiincelenmistir・
Bu kapsamda,Se9meli Spor ve Fiziki Etkinlikler Dersini seCen Okul bilgilerinin
Ek−1’deyeralankriterlerdikkateallnarakEk−2−dekitabloyadoldurulmaslVe26Mart2015
tarihinekadartegm_Ortamgelistirme@meb・gOV.tradresineg6nderilmesihususundageregini
ricaederim.
FundaKOCABIYIK
Bakana.
GenelMtidur
EK:
1_KriterListesi
2−Tablo
DAGITIM:
BPlanl
し−(′、古土ん
Ayrlntll刷gllCln・ErdlYUCEM剛EgtUmYrd
Tel(0312)4131324
At柵kBlv・06648幽ayIANKARA
恥博nikAgWW・mebg0両
C一雨a・eyuCe@mebgOV・tr
Faks(0312)4254049
Download

Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü