Evde Rehabilitasyon
Hizmetlerimiz:
Evde rehabilitasyon
FizikTedavi ve Psikiyatri uzmanlanrruz
tarafmdan hastalanmiz degerlendirilerek ihtiyaca gore planlamp,
fizyoterapist
veya psikologlannuz
tarafindan
sunulmaktadir.
Fizyoterapi
ve psikolog
ihtiyaclan
Uzman
Fizik Tedavi
doktorlanrruzin
ve Psikiyatri U zmanlanrruzm
onerisinde
ve
kontrolunde belirledikleri programa gore surdurulur. Evde saghk
hekiminin ya da konsultan hekimin onerisi ile diyetisyen gorusme
programi belirlenir.
Hizmetlerimiz:
• Fizyoterapi
• Hasta ve hasta yakmlanna Psikoterapi
• Diyetisyen kontrolunde diyet programlan
Belirlenen Tedaviye yonelik Egitim
Tedavinin yan etkileri
Van etkileri tamma ve derecelendirme
Olusan yan etkileri en aza indirme
Uygulanan tedavinin dnzeni
Bildirilmesi gereken yan etkilerin belirlenmesi ve oneminin
anlatrlmasi
Diyabet Egitimi
Has; program lama ve kullamna
Kan sekeri olcumu
Ayak bakrm egitimi
Diyabette agiz ve genel cilt bakuru
Diyabet hipoglisemi
Diyabet hiperglisemi
Diyabetle beslenme
Yataga Bagimh Hasta Bakimi
Vucut hijyeninin korunmasi
Deri butunlugunun saglanmasi
Yatak yaralanrun onlenmesi
Olusmus yatak yaralanrun bakU111
Yatak ici aktif, pasifhareketler ile kas iskelet sistemi olumsuz
etkilerinin giderilmesi
Kardiak ve solunum problemlerinin
Beslenme
Hijyen gereksiniminin
olusmasuun engellenmesi
karsilanmasi
Destek Hizmetlerimiz
Hastalaruruzin ihtiyacma gore;
• Laboratuvar
• EKG
• Rontgen
• Ultras on
• Hasta nakil hizmetleri sunulmaktadir,
• Kisinin tedavi ve bakim planma uygun cihaz, ekipmanlar
kullanilacak sarf malzemelerinin belirlenmesi;
• Ev ortammda cihaz- ekipman kullarumirun ogretilmesi;
ve
Evde Saglik Hizmetlerinde Egitim
Uzman hemsirelerimiz tarafindan ev ortammda hasta ve hasta
yakinlanna, belirli periyodlarda hastanede evde saghk hizmeti alan
hasta yakmlanna egitimler planlayip verilir. Verilmesi planlanan
verilen egitimler;
Alanya Devlet Hastanesi
EVDE SAGLIK HiZMETLERi BiRiMi
o 530 973 0529 / 444 38 33
[email protected]
www.alanyadevlethastanesLgov.tr
[email protected]
Evde Saghk Hizmetleri Nedir?
Evde Saghk
Yapabilirim?
Hastanemiz evde saghk hizmetlerini; yataga tam bagimh kisilerin
ihtiyaclan olan saghk hizmetlerinden kendi ev ortamlarmda uzman
kadro esliginde faydalanmasmi
amaclayarak hizmete sunmustur,
Hastalara yeni tam konulmasmdan ziyade tanisi konulmus hastanm
tedavisinin duzeni takibi ve gerekli egitimlerin verilmesi onceliklidir,
Hizmetlerinden
Yararlanmak
Icin Nasil Basvuru
• Direk kurumumuzu arayabilirsiniz tel: (0 530 973 05 29)
• Aile hekiminize miiracaat edebilirsiniz
• Toplum Saghgi merkezlerine basvurabilirsiniz
• Koordinasyon merkezine Direkt Tel.( 444 38 33)
miiracaat
edebilirsiniz
• [email protected]
adresine e posta ile miiracaat edebilirsiniz.
Doktor Hizmetlerimiz
Evde Saghk hizmetinde gorevli doktorumuz acil miidahale
ve/veya ambulans gerektiren durumlar haric hastalanmizi evinde
ziyaret ederek ve gerekli uygulama ve tedavileri belirler. Uzmanhk
gerektiren durumlarda ise bransma gore uzman hekimimiz takibe
aldigmuz hastalanmiza evde veya ihtiyac halinde hastanemizde
konsiiltasyon hizmetini verir.
Hastanemiz evde saghk birimine miiracaat;
Hastanemiz 0 530 973 05 29 numarali telefonundan randevu alarak
once hasta yakmlan on gorusme icin hastamn kurumunu ve mevcut
hastahklanni bildirir. Gerekli evrakla ve bilgilerle gorusmeye gelir. Bu
evrak ve bilgiler;
• Varsa engel durumunu belirten Saghk Kurul Raporu
• Saghk kurul raporu yok ise kesin tam konmus kronik hastahk belgesi
• Koordinasyon merkezine
(444 38 33 ) direkt telefon miiracaat
varhgi,
(Tarn konmus herhangi bir saghk belgesi yok ise oncelikle aile hekimi
ile gorusmesi gerekliligi anlatilarak Aile hekimine yonlendirilir. Aile
Evde Saghk Hizmetlerinin Amaclari
-Tedavinin takibi
hekimi hastayi degerlendirdikten sonra Koordinasyon
verilen hastayi kurumumuza yonlendirir.)
Nelerdir?
merkezine bilgi
-Tahliller
-Heyet raporlannm cikanlmasi ve yenilenmesi
-Tibbi bakim ve rehabilitasyon hizmetleri
-Sosyal ve psikolojik destek saglamaktrr.
Evde ziyaret icin kisiye mesai saatleri icinde randevu verilir. Evde
SAGLIK Hizmetleri ekibi ilk ziyaretinde hastanm Evde Saglik
Hizmetinden
yararlamp yararlanamayacagma karar verir. Aynca
hastamn gerekli pansuman, idame tedavi ya da pansuman ihtiyaclannm
giderilmesi icin plan yapihr, Gerekli durumlarda hastalara psikolog ve
Evde Saghk Hizmetlerinden Kimler Yararlanacak?
Evde saglik hizmetlerinden yararlanmasi gereken hasta grubu
oncelikle Alanya ilcesinde ikamet eden yataga bagimh ve kronik
hastahgi sebebiyle devamh tedavisi gerekli olan kisilerdir, Hareket
diyetisyen destegi saglamr.
kisithhgi
olmayan
hastalar
ulasmalidirlar.
Yataga bagimh olacak derecede;
kendi
imkanlan
ile
hastanelere
• Konsiiltasyon
• Gerekli tedavi ve ilac uygulamalan
• Hastanm dnzenli kontrolii ve takibi
• Akut ve kronik hastaliklann takibi
• Tibbi damsmanlik ve koordinasyon;
bilgilendirme ve yonlendirme
Hemsirelik
saghkla ilgili her tiirlii
hizmetlerimiz:
Evde bakim hemsirelerimiz,
hasta ihtiyaclanm,
bakim
gereksinimlerini saptar, planlar ve rum hemsirelik girisimlerini
uygular. Hemsirelik hizmetlerimiz hastalannuzin ihtiyacma gore
kisa donem, uzun donem ve/veya duzenli hemsire ziyaretleri
seklinde gerceklestirilir, Evde saghk hizmeti sunulurken yaptignmz
Hemsirelik uygulamalan:
• Ilac uygulamalan
• Enjeksiyon
• Serum takma / cikarma
• Sonda ve katater
uygulamalan
• Felc
• MS
• ALS vb.
• Agir engelli raporu olanlar
• ileri diizeyde KOAH vb. solunum sistemi hastahgi olanlar,
• Terminal donem kanser hastalan
• Kendi basma yasammi idame ettiremeyecek, bir saghk kurulusuna
ulasamayacak derecede duskun durumda olan yashlar,
• Asm kilo nedeniyle yataga bagimh hastalar evde saghk hizmet
kapsamma almir.
Hizmetlerimiz:
!!! LUtfen
AciL DurumLarda 112' ye Muracaat Ediniz veya
saghk kurumLarmm aciL servisLerine
rnuracaat ediniz.!!!
• Kanalma
• Pansuman ve yara bakimi
• Infiizyon uygulamalan
• Ostomi bakmn
• Hasta ve hasta yakmi egitimi ve damsmanhk
verilir.
hizmetleri olarak
Download

Alanya Devlet Hastanesi EVDE SAGLIK HiZMETLERi BiRiMi