T.C.
KiLisvALiLidi
ilMilliEgitimM同軸l晦組
Sayl:49788596/622.03/2499977
06/03/2015
Konu:BilgiEdinme
…….,…………………………MUDURLUcUNE
Ilgi:27/02/2015tarihve2190687SaylllyaZlmlZ
IlgiyazlmlZ dogmltusunda27/02/2015ta皿ndeistedigimiz kaynastlma Ogrenci
bilgilerindee一〇kulsistemindehataoldugundaneksiklerbulunmaktadlr.e一〇kulsisteminde
gmCelleme yapllacagmdan sistem kontroledilerek bilgiler guncelisebilgilcrin tekrar
12/03/2015tarihinekadarg6nderilmesihususunda;
Bilgivegereginiricaederim.
S.SemaKORKMAZ
Mudura.
SubeMu(虻田
Ekler:
1−JlgiYazl(lSayfa)
2−Tablo(2Sayfa)
Da軌tlm:
TumOkulMud址・lukleri
RamMud臨1噂une
圃
動員力’・S
Akpl調Cad・ValllikBinaslk祉179100−KmS
ElektronikAg:klllSmeb80V・億
AyrIntlIlb−1gilClnmlbat・SerOYILMAZ
TcI.(0348)81328281128
Faks(0348)8131264
C型Sta・temelegltlm79@meb・gOVtr
kodulle‘eyltCd−IcbiIir
Buevrakguven一一elek‘ronlklm狐11cmZalmmlStlr
T.C.
KiLisvALiLiei
IIMilliEgitimM髄diirl噂迫
Sayl:49788596/622.03/2190687
27/02/2015
Konu:BilgiEdinme
……………………………………MUDURLUGUNE/BOLUMUNE
Ilgl:BakanlLglmlZOzelEgitimveRehberlikHizmetleriGenelMudmrlligunnn25/02/2015
tarihve2115059saylllyaZISI
BakanlIgImlZ OzelEgitim..Ve Rehberlik HimetleriGenel Mndurl蝉nmilgi
yazllarlnda;mtid融1鴎茸mdzebagllOzelEgitim kurum/okullarlmlZdakibazIVerilereihtiyaC
duyuldugubelirtildiginden,ekteyer alanfbmlarlneXCelfbmatlndadoldurularakO6Mart
2015mesai bitimine kadar resmlyaZlile bakanllglmlZag6nderilmek uzere bemmtimiize
genderilmesihususunda;
Bilgivegereglniricaederim.
S.SemaKORKMAZ
Mndura.
SubeMtiduru
EKLER:
1−Tablo(2Sayfa)
DAGITIM:
RehberlikveAraStlmaMerkeziMiidurl噂u
TtimOkulMudiirliiklerine
BILGi AMACLI:
MeslekiveTeknikB611imtine
OrtaOgretjmB6lnmiine
DinOgretimiBerumune
AkplnarCad.Va間kBlnaSlkat179100−KILIS
ElcktronlkAg klllSmebgovtr
e−POSta temelegltlm79@mebgovtr
図
2斗使 −≦
AyrlntlllbligllCln両1batiefOYILMAZ
Tel(0348)8132828/128
Faks(0348)8131264
BuevrakguvenlielektroniklmZaileimZalanm蘭rlluP//evraksorgumebgovtradresindenb91d−7766−3658−ae92−40a2kodulIeteyited−leblllr
産壬一>くS一∪孟∼,遣る孟ou三三>岩山三善﹂∑仁孟古く±三〇°>く三雲トさ重宝
Z ∑ 墨書
Z∑蒸
引NiSiit
iINiS‘∼I
iiMS’tl
iiMS●tt
訓NiS‘Ot
]iNiS“ol
iiNi5−6
iiNiS“6
窒 憲 墓 善 さ 5 o 竸b R r
至 真 電 .こ 葛 巻 重 富 偃 j
iiNiSie
iiNiS“8
IiNIS“{
liMS“▲
iiNiS‘9
jiNiS“9
訓NISi与
iiNI5°s
iiMS“●
劃I=S●●
ilNiS‘l
iiNi5.1
訓NISi∼
iiNiS“c
i州iS”1
訓MSil
粥
粥
亀=I°塞:さi暮⊃
○ き く ○ :−e iこ な: :o 唐 メ R yB ," ," 儻 ァ B │「 墨 壷 避 雷 冨 蓋 > 是 逼’ i三 重 H B W *イ +B 9 昌 重 富 忌 日 富 里 声 傴 B Hヨ2 キイ W ( ツ 重 量 富 害 毒 宮
e 宮 浸 つ つ 凵〕 ○l e 皇 室 急 ○ あ 「
ク*メ .b ヨ2 キイ . ●I ぎ eI E e く○ :〇 号 ヒ ネ r ネ 「 ,b x7 兔 +2 宣 言 i= g 主I i讐: つ o ニツ
呈 冲o ・く く⊃ Z I二 ・く 2 ヤ X*メ 蔗 H+
H B W B h 「 ヨ2
H ツ ヨ 工 ≦ Z 〕− 覆 2 「 to .く ° Z iこ く S *メ *リ メ 「 R 2
− 剌d 宝 と < 兩2 B 2 裏 ≦ こ く R R " B ≦ 重 宝 凛
R 「 メ
e 雪 害 (重 さ 凾、 尊 皇 霧 亳r W B ヒ *イ 邑 竃 早 さ き ま i 皇 偬B " .b 羽 五 官 豊 富 も 善 ル .b ヒ メ 百 官 菖 重 さ 偬B W ゥb ェ
ど
B +2 吉 富 皇 冒 「 │「 羽 羽 皇 宮 官 主 冨 儻 ナツ 自6 " xイ 6B 「 書 き 重 電 要 囘ツ z" Tメ f J < 2 墨 書 香 各 室 左 鶴 g 偬B 6B ツ 「 H+8 ツ 羽 ^ツ ∈ 墨 雪 ぎ 日 昌 雪 雷 管 遅 さ 竜 i E 昌 菩 凩イ " xイ 6B =ツ .r {2 咤 B B f {2 咤 ヲR . B も 重 量 g 室 も 弍
+2 +2 ,r B
Download

9.* %3! KİLİS vALİLİĞİ - Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü