cOK ACIL VE ONEMLIDIR
ToC.
AFYONKARAHISAR VALILIGI
II Milli Egitim Midirligi
Sayr : 4980910218551 5904223
Konu: Veri Giripleri
01/12/2014
KAYMAKAMLIGINA
(I19C Milli Eこ
■
im MidiniЁ I)
Ilgi:a)19/09/2014 tarihli ve 4058841 saylll yazlmlz.
b)MEB Strattti Gclistirmc BasakanllЁ
llnln 28/11/2014 tarihli 5844702 saylll yazlsl.
Ilgi yazlmlz ilc 2014-2015 cttitim oЁ rCtim ylll ilc ilgili vcri gi」 s isicmlcrinin l Ekim
2014 tarihindc bぃ layaca鷺 1,14 Kaslm 2014 tarihinde sona ereceこ i belirtilmi,tir.Bu tarihten sOnra vcri
girislcri tarihi dcfalarca uzaulamasina raЁ
mCn vcri giriplcrini tamamlamayan okul vc kurumlarlmlz
vardlr.
MidurliЁ imiZCC,csidi tarihlcrdc c c― Okul vc mcis modulu vc」 giriplcrinin kontrol cdilmcsi,
cksik bilgi giriplcrinin tamallllanmasl konusunda e¨
posta ilc gcrckli bilgilcndirllle yaplllnlstir.
AyHca,mcis mod1lu duyurtl ckranindan da bilgi ginβ
ckranl ku‖ anllarak bilgi girislcrinin takip cdilmcsi istcn■
i surclcnnin uzauldiこ 1,lnCiS SOrgu
listir.
Buna gё rc;
‐Mcis sorgu ckranl ku‖ anilarak,c― okul vc lllciS illodult i9crisindc bulunan dcrslik sayllarinin
da ycr aldlЁ l bina ku‖ allllll Ckralll vc billa bilgilcri ckranlarinl,ё Ёrctlncll,kursiycr vc diЁ er bilgilerini
girmcycn okul vc kumllllarin tcspit cdilip, hataslz olarak 4 Arallk 2014 tarihi mcsai bitiminc kadar
bilgi ginslcrinin tamamlanmasi gcrckmektcdir(ckteki a91klamar dottrultuSunda)
―ヽ″
cri girislcrini talllalaylp onay vcrcn oku1/kuruinlar isc giri,yaptlklari ttrn vcrilcri tckrar
kontrol ctnlclcri gcrcklllcktcdir.sayCt yalllls vcri var isc dcrhal Miidiirll色
irtibat kump onay kaldlrllacak vcri girislcri diizcltilcccktir.(2137606‐
timtiz lstatistik Bё liimil ilc
178 ve 129)
―BakanllこlmlZ Strattti Gclistirmc Basakanll量 rnln ilgi(b)yazllarlnda bclirtilditti tZCrc 28
Kaslln 2014 tarihi itibariylc alinan dcrslik sayllarl, rcsllli― ёzcl ayrilllinda tablolastirllarak cktc
gё ndcrillllistir vc hcr i19c / Okul vc kurum tablodall gcrckli kontrolu yaparak yall1ls1lk varsa 2.
Maddcdc bclirtilcn islcmi yaptlktan sowa EKTEKI a91klama doЁ rultusunda duzcltilcccktir.
E― Okul vc mcis modilu ckranlan bilgi girislcAnin,笙 Arallk 2014 tarihinc kadar yapllmasinl,
bu tarillc kadar tamallllalllayan okul vc kurullllar hakkinda idan、 lCm yapllacattini bilgilcrinizc rica
cdcrllη
Me■ n
YALcIN
Vali a,
II Milli EEium Midun
EKLER;
1_ Tablo(ヽ VCb Sitcnllzdcn indirilcccktir
2‐
A91klama yazlsl
DAGTTIM
‐17Π 9c Kaymakamll慧 lna
―Mrk,Vc Mrk.baЁ L ttm rcsmi/6zcl
―
Midurli慧 imiZ Web sayfattna
kurtlm Md.
Karaman IF M9rkCZi/11 MJli Ettidm MidurliЁ
i/AFYONICARAHiSAR
Ay口 nill Bilgi T9in:Hakan OZKAN/sef
Elektronik A言
e―
:http://a∼ on mcb gOv tr/
posta:strataigdis11■
[email protected]
Tel1 0272213 7604/178
Faks:02722137605
Buevrakguvsnli elektronikinrzaileimzalanmrglrr.http://cvraksorgumeb.gov.rradresinden 9911-9a66-30a1-bf03-4lb8koduilereyitedilebilir
Download

eokulbina