T.C.
KiLisvALiLiCi
IIMimE郵timMiid肝1時ii
16/03/2015
Sayi:29444100/300/2863864
Konu:YeterliveDengeliBeslenme
………MUDURLUdUNE
ilgi:Mudur圃muzTemelEgitimB610m踊n23′01/2015tarihve780565saylllyaZISl・
ilgiyazlgeregiokulunuzda・iYeterliveDengeliBeslenme−ikonulufbto軸Video
yarISmaSmdabi血ciolaneserin29/04/2015tarihinekadarMnd証博gnmnzTemelEgitim
B組mnneg6nderilmesihususunda;
Bilgivegereginiricaederim・
S.SemaKORKMAZ
Miidiira.
SubeMuduru
EK:
ilgiYazIEkiSartname
DAGITIM:
TemelEgitimeBagllilk一〇rtaokullar
イ∴促つ ケ
AkplnarCadV加硝kBinas−kat179100−KILIs
雪・(0348)81328281缶(0348)8日!264
Ay面bilgij柄Iba間柄L栂
①temeicgjtlm79@mcbgovfr
Webwwwk溝・mebgovtr
Download

"` j ıı Mıııî Eğitim Müaurıugu