T.C.
KiLisvALiLidi
IIMilliEgitimMut蝿rl噂髄
10/03/2015
Sayl‥29444100/100/2627531
Konu:OkulSutuDepolarl
……MUDURLUGUNE
Ilimizde●一okulS請iidagltlm一一●yapllanilgiliokullardanilokuls脚depo denetimi
esnaslnda uygunsuzluk belirtilen okullarln Sm depolarlnda gerekli duzenlemeyl yaParak
miidurl鴎umuzebildirilmesihususunda;
Bilgivegereglniricaederim・
AhmetBATTAL
Mtidura.
SubeMudu璃
Da引tlm:
11giliOkulMudur璃klerine
AkplnarCad.VaiIilkBlnaSlkat.179iOO−KiLIS
ElektronlkAg.k消smebgovtr
e・POSta・一emelegJtim79@mebgov血
Ayr画l−bIlgljcinirtibat・ScfO.YILMAZ
Tcl(0348)8132828/128
Faks・(0348)8131264
Buevrakgoven而iektron−kimZa−ieimZaianm tlr
Download

:V "wa KiLis vALiLiĞi