T.C.
BARTINVALiLiei
ilMilliEgitimM温d血l晦静
Sayl:78403851/903.02/3676601
02/09/2014
Konu:OgretmenlerinYerDe主鵡timeleri
KAYMAKAMLIGINA
(119eMilliEgitimMndnrmgtlne)
MUDURLUGUNE
BARTIN
Ilgi:MEBinsanKay・Gen・Md・嘩unmO2/09/2014tarihlive3663568saylllyaが1.
0gremenlerinilleraraslistegebagllyerdegiStimelerive29/08/2014tarihindeyapllanil
i9i veiller aras16ztir dmmuna bagh atamasl yaPllan6gretmeJerden g6rev yerlerinden
ayrllmamlSOlmalankaydlylaiptalistekleriileilgiliilgiBakanllkyazISlektedir.
Ilgililereivedilikleduyurulmaslnlricaederim.
YaarDEMiR
Vdia.
ilMilliEgitimMtidnm
EK:lAdetYazI
DAGITIM:
Kaymal賂mllklara(119eMEM)
TtimOkuveKurumMd.ltiklerine
Gtivejll問e軸・餅壷k
摘掬Il高畠蛤一品血r
OiJ㊨2高山
挽
M雷掬他
Bubelge,5070saylllElektronikimzaKanununun5incimaddesigereginceguvenlielektronikimzaileimzalanmlStlr
glMh.2NoluCevreYolu74000侶ARTIN
ElektronikAg:http:/化artin.meb.gov.tr
叩OSta:bartinmem@meb・gOV・tr
Blrlme−pOStalnSaTIkaynaklan74@mebgov.tI’
AyrlntlIlbilgiiCin:InsanKaynaklarh2
Tel:(0378)2276890/438,…441
F水S:(0378)2271696
T.C.
M主LI.IEGIT主MBAKANLIeI
InsanKaynaklarlGenelMtidHrl璽ti
Sayl:68898891/903/3663568
02/09/2014
Konu:0gretmemerinyerdegiStimeleri
….VALiLIGINE
(nMilliEgitimMtid固唾的
Ilgi‥02/09/2014tarihlive68898891/903/10691lsaylllMakamOnayl.
Eym20140gretmenlerin工llerArasl主ste菖eBagllYerDegiStimelerineIliSkinDuyum
yay血anmlS011助ilgiOnay9er9eVeSindekonuyaili軸nolarakyenibiraelklamayapllmasma
ihtiya9duyJmuShr.
Eym2014illerarasliste菖ebagllyerde主舞timed6neminde;
a)2014ZorunluHizmetYti聯mltistiOgretmenlereniS紅nEkAtamasonucundaatamasl
yapllan6gretmenlerdeng6revyerlerindenaynlmamlS01anlar,
b)2014ylllndayapllanilieiistegebagllyer degiStimed6nemlerindeg6revyeri
de菖iien6gretme血er
istemelerihalindetercihtebulunabileceklerdir.
Digertaraftan,2014yaztatiliilieiveilleraras16ztirdurumunabagllyerdegiStime
iSlemleri29/08/2014tarmhdegereekletirilen6 tmenlerdengOrevyerlerindenaynhamS
Olanlaristemelerihalindeatamalaniptaledilebilecektir・Ancakbukapsamdaiptalisteginde
bulunacak噌retmenler・02−08Eyldtar皿eriarasmdaatamalannm]Ptaliieinilmilliegitim
mtidtirl蘭derinebasvurudabulunacaklarveiptaldilekeeleriiseenge910Eylmtarihinde
Bakar血glmlZag6nderilecektir.
Bilgilerinizivegereglmricaederim.
HamzaAYDOGDU
Bakana.
GenelMtidur
Dagltlm:
81工lValiligine
(工IMilliEgitimM同軸1堅め
Bubelge,5070saylllElektronikImzaKanununun5incimaddesigeregincegnvenlielektronikimzaileimzalanmstlr
AtafurkBll′.06648KIZlゆ/ANKARA
EleldronikAg:WWll′.meb.gov.tI’
e−POSta;adsoyad@meb.gov.tr
A)rmtlllbilgilein:N.KARATAYVHKi
Tel:(0312)4131788
Fak:(0312)4180381
Download

Öğretmenlerle ilgili yer değiştirme duyurusu yazısı