T.e.
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI
insan Kaynaklan Genel Miidiirli.igii
Say! : 688988911903.02/2368323
Konu: EngeUi Ogretmen Ahml
03/03/2015
......................vALiLiGiNE (il Mill! Egitim Miidiirlligu)
Bakanhglmlza bagh egitim kurumlanna 657 saylh Devlet Memurlan Kanunu'nun 53
lincii maddesi cercevesinde, 2014 ytlmda yapIlan Engelli Kamu Personeli Secme Smavl'na
(EKPSS) katIlanlardan 300 bo~ kontenjana engelli ogretmen atamaSl iCin 18-24 $ubat 2015
tarihleri arasmda ba~vurular ahnml~tlf.
Gecerli ba~vuru sahibi adaylar 06-10 Mart 2015 tarihleri arasmda 3 it tercihinde
bulunacaklardtr. Adaylann ba~vurulan il milli egitim mlidiirliiklerince onaylanacaktlr.
Atamalar ise 13 Mart 2015 tarihinde tercihleri de dikkate ahnarakEKPSS puan iistiinliigiine
gore yapdacaktlf.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Fethi Fahri KAYA Bakan a. Genel Miidiir V. DAGITIM
-81 it Valiligine (it Milll Egitim Miidiirlligli)
Atatiirk Blv. 06648 Klzllay/ ANKARA
Elektronik Ai?;: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Bu evrak gOvenli elektronik imza ile imzalanml~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
AyrmtJh bilgi i~in: Ad SOY AD Dnvan
Tel: (0312) XXX XX XX
Faks: (0312) XXX
xx xx
2al b-a7b7-31 be-b7 41-3d 1fkodu He teyit edilebilir.
Download

Ayrıntılar İçin Tıklayınız