T.e. MU~
VALILIGI il MilI'i Egitim Miidiirliigii SaYI : 32026198/200/4880420
2014/21 SaYlh Genelge
30/10/2014
KODU:
........................... KAYMAKAMLIGINA
Il<;e Milli Egitim Mudfulugu
.. ... ...
................................... MUDURl,UGUNE .~..
Ilgi: Mill! Egitim Bakanhgl Temel Egitim Genel Miidfuliigu'ntin 24/10/2014 tarihli ve
4810539 saylh yazlSl.
ilgi saYlh yazlda, iilkemizde bulunan yabanctlann egitim ihtiya<;larmm kar~)llanmasl
He ilgili uygulamalarda ortak hareket edilmesi ve bir standart olu~turulmast amaclyla
Genelge yaYlmlandlgl belirtilmekte olup, Genelge geregi okulunuza kaYlt yapbracak olan
Suriye uyruklu ogrencilere ekli yazlda belirtilen hususlar dikkate almarak gerekli kolayhgm
saglanmasl hususunda;
Geregini rica ederim.
Cevdet ARSLAN Vali a. Milli Egitim Miidiirii Ekler: l-Yazl ve ekleri (16 Sayfa) Dagltlm: Il<;e Kaymakamhklanna Tum Okul Kurum Mud. Bu evrak gilvenli elektronik imza ile imzalanml~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 7d7a-27c5-3783-aed9-ff43 kodu ite teyit edilebiIir.
.
T.e.
.
.....
...,
MILLI EGITIM BAKANLIGI Temel Egitim Genel Miidiirliigii '"
24/10/2014
Sa)'I : 10230228/235/4810539
Konu: 2014/21 SaYlh Genelge
~
.
DAGITIM YERLERINE
Ilgi: a) Milli Egitim Bakanitgmm 23/09/2014 tarihli ve 2014121 saYlh Genelgesi,
b) 20/10/2014 tarihli ve 4692452 saytll Olur
Ulkemizde bulunan yabancllann egitim ihtiya9lannm kar~tlanmasl ile ilgili
uygulamalarda ortak hareket edilmesi ve bir standart olu~turulmasl amaclyla ilgi (a) Genelge
yaYlmlanml~tlr. Genelgenin uygulanmasmda a~agldaki hususlara dikkat edilecektir.
I. itgi (a) Genelge ile olu~turulan it komisyonlan, denklik i~lemleri yapllan yabancl
ogrencilerin ge9ici egitim merkezlerine yonlendirmesini dogrudan, Bakanhglmlza bagh
okullara yonlendirme i~lemlerini ise il/ilge milli egitim miidiirliikleri biinyesinde olu~turulan
ogrenci yerle~tirme ve nakil komisyonlan araclhglyla yapacaktlf.
2. Ilgi (a) Genelge kapsammda Ge9ici egitim merkezlerinde gorev alan ogretmenler
Bakanhglmlzm kadrolu ogretmeni ise il mill! egitim miidiirliiklerinde gorevlendirilecek; ders
saati iicreti kar~lhgl yapllacak gorevlendirmeler, halk egitimi merkezleri iizerinden a9tlacak
kurslar araclhgl He yapdacaktlr.
3. Konaklama merkezleri dl~mda ge9ici egitim merkezleri olu~turulmasl hususunda
valiliklerden olur ahmrken Ek I'de yer alan ~ablondan yararlamlabilecektir.
4. Ge9ici egitim merkezlerinin sivil toplum kurulu;;lan ile i~birligi igerisinde
ol~turulmasl veya ba;;ka bir alanda i;;birligi yapIlmasl durumunda Ek 2'de yer alan protokol
omeginden yararlamlabilecektir.
5. BakanhglmlZa bagh her mr ve seviyedeki (yiiksek ogretim kurumlan hari9 olmak
iizere) orgiin egitim kurumuna yabancl kimlik numarasl olan ogrenciler e-okul otomasyon
sistemi iizerinden, yabancl kimlik numaraSl olmayanlar ise sistemin devreye girmesinin
ardmdan yobis.meb.gov.tr adresinden yabancl ogrenciler bilgi i~letim sistemi otomasyonu
iizerinden kaydedilecektir. http://yobis.meb.gov.tr adresine okullanmlz kendi kurum kodlan
ile giri~ yapabilecektir. Yabancl ogrenciler bilgi i;;letim sistemi otomasyonunun
kullamlmasma ili;;kin aynca a91klaYlCl bir yazl gonderilecektir.
6. Yabancl tamtma belgesi iizerinden kaYltlan almacak ogrencilerin, sunulacak
hizmetlerden saghkh bir ~ekilde yararlanabilmesi i9in kaYltlanmn 0 ilde yaptlml;; olmasma
dikkat edilecek, farkh ilde kaydl olan yabanCllann kaYltlanm 0 ile ta~lmalan gerektigi
bildirilecektir.
7. Ge9ici egitim merkezlerinde yiiriitiilen faaliyete goniillii olarak destek olan
yabanctIann egitim koordinatorleri araclhg. ile Ek 3'te yer alan etik sozle~meyi imzalamalan
AtatUrk Blv. 06648 KlZlJaylANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
AyrmtIh bilgi ilfin: Selman iSIKM.E.U.Y.
Tel: (0312) 413 3590
Faks: (0312) XXX XX XX
Bu evrak gUvenli elektronik imza ile imzalanml~lr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 5e94-2aae-340f-baSf-c50fkodu ile teyit edilebilir.
saglanacak ve imzalanan sozle~melerin birer omegi egitim koordinatorleri tarafmdan
saklanacakhr.
8. Ge~ici egitim merkezlerinde, ilgi (b) Olur ile diizenlenmi~ haftahk ders
~izelgelerine gore egitim ogretim faaliyeti planlanacak ve yfuiitiilecektir. Ek 4'te yer alan
derslerin dl~mda i1 komisyonlarmm uygun gormesi ve imkanlarm yeterli olmasl durumunda
ilkokul seviyesinde haftada 30 saati, ortaokul ve lise seviyelerinde 35 saati a~mamak kaydlyla
haftahk ~izelgeye ders eklenebilecek veya uygun goriilen derslerin saati arbnlabilecektir.
9. ilgi (a) Genelge kapsammda Bakanhglmlza bagh her tiir ve seviyedeki egitim
kurumuna kaYltlan yapllan yabanci ogrenciler, Bakanhglmlz tarafindan dagltlml yapllan ders
kitaplan ve egitim materyallerinden yararlandmlacaktlf.
10. Valiliklerimizce konaklama merkezlerinde ve konaklama merkezleri di~mda ilgi
(a) Genelge'de yer alan diizenleme dogrultusunda konaklama merkezlerin~~ ~e konaklama
merkezleri dl~mda olu~turulan ge~ici egitim merkezleri ile ilgili veriler, VOBIS otomasyon
sistemi heniiz devreye girmedigi i~in Ek 5'te yer alan tabloya girilerek 6 Kaslm 2014
Per~embe giiniine kadar Bakanhglmlza ve elektronik ortamda [email protected] adresine
ula~tmlacaktlf.
11. it milli egitim miidiirliiklerince Bakanhglmlza bagh her tiir ve seviyedeki egitim
kurumuna kaYltlan yapllan ve e-okul'da kaydl yapllamayan ilgi (a) Genelge'nin 4.
maddesinin (b) bendinde yer alan kaYlt kabuller i~in gerekli ~artlan ta~lyan yabanci tamtma
belgeli yabancl ogrencileri de kapsayan saylsal bilgiler, Ek 6'da yer alan tabloya girilerek 6
Kaslm 2014 Per~embe gunune kadar Bakanhglmlza ve elektronik ortamda
[email protected] adresine ula~tlfllacaktlr.
12. Kitlesel akmdan etkilenen illerimizde yabancllann yogun olarak bulundugu
bolgelerde ilgi (a) Genelge kapsammda ge~ici egitim merkezi olu~turulmak istenmesi ancak
uygun bina bulunamamasl durumunda, valiliklerce ge~ici egitim merkezi olu~turulmak iizere
arsa tahsis edilebilirse, tahsis edilen arsa bilgileri Bakanhglmlz ile payla~tlacak, Bakanhglmlz
tahsis edilen arsa iizerine prefabrike bina talebini konuyla ilgili destekleyici ~ah~malar
yfuiiten payda~lanmlza toplu halde ula~tIracakt1r.
Yukanda belirtilen hususlar dl~mda ya~anan sorunlar Bakanhk yetkilileri ile isti~are
edilecek ve ortak kararlar ahnarak 90ziim yollarl iiretilecektir.
Bilgilerinizi ve geregini arz ve rica ederim.
YusufBUYUK Bakan a. Miiste~ar Yardlmcls1 Elder:
1. Omek Olur YazlSl (1 sayfa)
2. Omek Protokol (3 sayfa)
3. Etik Sozle~me (4 sayfa)
4. Ders <;izelgeleri (I sayfa)
5. Ge~ici Egitim Merkezi Veri Tablosu (4 sayfa)
6. Bakanhglmlza Bagh Okullardaki Ogrencilere Ait Veri Tablosu (1 sayfa) Atatlirk Blv. 06648 KlZllay/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Aynntlh bilgi irvin: Selman i$IKM.E.U.Y.
Tel: (0312) 413 3590
Faks: (0312) XXX
XX
xx
Bu evrak gUvenli elektronik irnza ile irnzalanrnJ~tlr. http://evraksorgu.rneb.gov.tr adresinden 5e94-2aae-340f-ba5f-c50f kodu ile leyi! edilebtlir.
T.e. ....... VALiLiGi (it Milli Egitim Miidiirliigii) •••1•• .12014
Say.
Koou
VALiLiK MAKAMINA
itgi: Millt Egitim Bakanhgmm 23/09/2014 tarihli ve 2014121 Genelgesi
ilimizde Suriye vatanda~lannm yogun olarak y~adlgl bolgede/bolgelerde, ilgi
Genelge'de yer alan dfizenleme1er dogrultusunda (eger varsa ekte yer alan protokoll
protokollerde belirlenen i~bir1igi ile) it Iil~e Milli Egitim MUdUrlUgiimUze bagh faaliyet
yUrUtmek Uzere .. , ..... '" llkokulununiOrtaokulununlLisesinin (Kiralanan binalar veya
be1ediyelere ait merkezler de belirtilebilir.) hafta i~i ... -... saatleri arasl ge~ici egitim merkezi
olarak kullanllmak Uzere tahsis edilmesinin MUdUrlUgiimfizce uygun olacagl
degerlendirilmektedir.
Makamlanmzca da uygun gorUlmesi halinde olurlanmza arz ederim.
it Mill! Egitim MUdUrU
Uygun
gorU~le
arz ederim.
Vali Yardlmclsl
Olur
.. .1.. .12014
VaH
................. il Milli Egitim Madarlaga tie
Arasmda .................................... ilinde Mukim Suriyeli <;ocuklara Nitelikli Egitim Rizmetlerinin Saglanmasma ili~kin i~ Birligi Protokolii A.
Ama~
Bu Protokoliin amaCl, . .. .. . . . . . . . Hinde mukim Suriyeli
~ocuklara
nitelikli egitim
hizmetinin saglanmasmda, ......... Milll Egitim Mudiirlugu ile ...................... arasmda
etkin ve verimli bir i~ birliginin temin edilmesidir.
B.
Kapsam
.. . .... .. .. .. MEM ile .. . .. .. ... .. ..... arasmdaki, .. .... .. . ... .... .. ..... ilindeki Suriyeli
~ocuklara
kaliteli egitim hizmetlerinin saglanmasl hususunda
i~
birligi esaslanm
belirlemek.
C.
Dayanak
Bu Protokol, Milli Egitim Bakanhgmm 23.09.2014 tarihli ve 2014121 say1l1 "Yabancllara
Yonelik Egitim Ogretim Hizmetleri" konulu Genelgesine dayamlarak hazulanml§tu.
D. Reder
Taraflar, a§aglda belirtilen faaliyet alanlannda i~ birligi yapmak konusunda anl~ml~lardlr:
1. ......
Valiligi tarafmdan Milli Egitim Miidfirliigtine bagh faaliyet yiiriitmek iizere
olu~turulan
2. G~ici
............
ge~ici
egitim merkezi/merkezlerinin idari ve mali
a~ldan
yonetimi,
Egitim merkezinde goniillii olarak gorev alacak Suriyeli ogretmenlerin
belirlenmesi,
3. ihtiy~
Suriyeli ogrencilerin ge9ici egitim merkezinde yUriitiilen faaliyet esnasmda
duyacagl malzemenin temini,
4. Ge9ici egitim merkezinin fiziki ihtiya9lannm ve giderlerinin kar~Jlanmasl,
5. Ge~ici
egitim merkezinde goniillii olarak gorev alan Suriyeli ogretmenlere yonelik
te~vik
edici desteklerin saglanmasl.
E.
Tammlar
1.
.......
MEM : ........ Milli Egitim Miidiirliigii ; ...................... VakfllDernegi/...... . 2. E.
1. ..........•.... Milli Egitim MUdUrlUgUnUn Yiikiimliiliikleri ........ MEM, Suriyeli ~ocuklara yonelik egitim faaliyeti yapdacak merkezin idari ~ldan
birinci derecede sorumlusudur.
2. .. ..............
~ah~malarl
3. MEM, Suriyeli 90cuklara yonelik egitim faaliyeti yapllacak merkezlerde
koordine edecek yonetici gorevlendirir.
.. ............
MEM, Suriyeli
~ocuklara
yonelik egitim faaliyeti yapdacak merkezde
Tiirk~e
ogretilmesi amaclyla ogretmen gorevlendirir.
MEM, Suriyeli
4. . .. ........
~ocuklara
yonelik egitim faaliyeti yapllacak
goniillii olarak gorev alacak Suriyeli ogretmenleri Valilik koordinasyonunda
merkezde
olu~turacagl
komisyon marifeti ile belirler.
5. . ........
MEM, Suriyeli ~ocuklara yonelik olarak yapJlacak egitimin i~erigini belirler. 6. ......... MEM, Suriyeli
~ocuklara
yonelik olarak yapllacak egitim faaliyetleri i9in ihtiya9
duyulan egitim materyallerinin tespitini yapar.
7. .. .......... MEM, Suriyeli 90cuklara yonelik egitim faaliyeti yapJlacak merkezde Valilik
koordinasyonunda egitim ogretim siirecine katllacak ogrencilerin tespitini yapar.
F.
• ••••••••••••••••••••• •••• Yiikiimlfiliikleri
l. . ............,
Suriyeli
yonetiminde idari
~ocuklara
a~ldan
yonelik olarak egitim faaliyeti yapIlacak merkezin gorevlendirecegi
ki~i
veya
ki~iler
araclhgl He ............ MEM' e teknik diizeyde destek olur.
2. . ............. ,
giderlerinin
bulma
Suriyeli yocuklara yonelik olarak egitim faaliyeti yaptlacak merkezin sfuekli
kar~tlanmasl
yall~ma1anm
(kira, elektrik, su, yaklt, kIrtasiye vb. gibi) hususunda gerekli fon
yapar ve projelendirerek protokol yilrUrliikte kaldlgl mUddetye soz
konusu giderleri kar~Ilar.
3. .. ........... , Suriyeli yocuklara yonelik olarak egitim faaliyeti yapIlacak merkezdeki
Suriyeli yocuklann klrtasiye ihtiyaylannm
i~birligi
4. kar~Ilanmasl
hususunda ............. MEM ile
iyerisinde yall~malar yUrUtUr.
Suriyeli yocuklara yonelik olarak egitim faaliyeti yapllacak merkezde
. .............. ,
gonUllU olarak gorev alan Suriyeli ogretmenlere yonelik maddi ve manevi anlamda te~vik
edici destekler saglamaya yonelik yall~malar yUrUtfu.
5. . .............. ,
ihtiyaylarmm
Suriyeli yocuklara yonelik egitim faaliyeti yapdacak
kar~llanmasl
amaclyla ........ MEM He
i~birligi
merkezin
temizlik
iyerisinde gerekli tedbirleri
aln.
G.
Yiiriirliik
Bu Protokol, her iki Taraf da bu Protokole gore
yah~maYl
arzu ettigi mUddetye yUrfulUkte
kalacakttr. Taraflardan herhangi birisi, bu ProtokolUnden gekildigini bildiren fesih
bildirimini herhangi bir zaman dilimi igerisinde diger Tarafa teblig etmek suretiyle, bu
Protokolden teblig tarihinden bir ay (30 gUn) sonra I;ekilebilecek ve ProtokolU
feshedebilecektir.
Yetkilisi
(Unvam)
it Milli Egitim MUduru
ETiK SOZLE~ME
( Barmma Merkez/erinde lIeya Gefici Egitim Merkez/erinde Yiiriitiilen Egitim Faaliyetine
Goniillii Olarak Destek Olan Gefici Koruma Altmdaki Yabancllardan Beklenen Dallram~/ar)
./ TOrk Devletinin
OIkesi ve milletiyle bolOnmez bOtOnlOgOne, gOvenligine ve
menfaatlerine ayk'rI, TOrk Milletinin mill!, ahlAki, insan!, manevi ve kOltOrel degerleri
aleyhinde egitim-ogretim yapmamaYl,
./
GonOIlO olarak aldlglm gorevimi insan haklanna saygl, saydamhk, katlhmclhk,
dOrOstlOk, hesap verebilirlik, kamu yaranm gozetme ve hukukun OstOnlOgO ilkeleri
dogrultusunda verine getirmeyi,
./ Ogrencilere dil, din, felsefr inane, siyasi dO~Once, Irk, milliyet, ya~, bedensel engelli ve
cinsiyet ayrrml yapmadan, flrsat e~itligini engelleyici davram~ ve uygulamalara
meydan vermeden tarafslzhk ic;erisinde davranmaYI,
./ Okul olanaklarml ve kaynaklarrm hizmet gerekleri dl~mda (siyasi, mali vb nedenlerle)
kullanmamaYI ve kullandlrmamaYl, bu mal ve kaynaklarr israf etmemeyi,
./ Konumumu ogrenciler ya da ailelerinden ki~isel ya da mali kazane saglamak amaclyla
kullanmamaYl,
./ Mesleki ve ki~isel geli~imimi destekleyici, haklarrml ogretici egitimlere katllmaYl,
./ Her torIO eylemde adil olmaYI ve ogrenciler arasmdaki ili~kilerde de adaleti
saglamaYl,
./ Farkhhklara saygl gostermeyi ve engellilerin insan c;e~itliliginin ve insanhgm bir
pareasl olarak kabul etmeyi ve engelli ogrencilerime bu dogrultuda davranmaYl,
./ Ogrencilere ogretim programmda yer almayan, politik konulardan bahsetmemeyi,
c;atl~mah konularda a~ln gorO~ler ileri sOrmemeyi, ogretim programl ile i1gisiz
konularda ki~isel gorO~lerimi belirtmemeyi,
./ Ogrencilerimin egitimi sOrecinde mOmkOn olan en iyi ogren me kaynaklanndan
yararlanmalarml saglamaYI,
./ Ogrenci ve ailesi ile ilgili sahip oldugum bilgileri gizlilik ieerisinde tutmaYI ve Oc;OncO
ki~i ve kurumlarla his;bir ~ekilde payla~mamaYI,
./ Ogrencilerimi degerlendirirken adil ve dOrOst olmayan, tarafslzhgl bozacak ~ekilde
davranmamaYI,
./ Okul ve toplum arasmda saghkh ve olumlu bir iIi~ki kurmaYI,
./ Aileleri, ogrencilerin ders durumu ve geli~imi hakkmda ve aileleri eocuklann
duygusal, davram~sal, akademik zorluklarr hakkmda bilgifendirmeyi
./ Okul yonetiminden ve ileti~imin saglanmasmdan okul idaresinin sorumlu oldugunu
kabul ettigimi,
./ Meslekta~larrmla olan i1i~kilerimde ki~i1erin konumlanna sayglh olmaY1J
./ Meslekta~lar arasmda grupla~ma ve kutupla~malardan uzak durmaYI,
./ Okuldaki kurallarr ve degerleri net bir ~ekilde ogrencilerle birlikte olu~turmaYI ve
uygulamaYl,
v' Ogrencilerin okulda ya da okul tarafmdan organize edilen aktivitelere katlldlklarmda
ogrencilerin gUvenligine iIi~kin tedbirler almaYI
v' Ogrencilerime ~iddetin hi~bir tUrUnU uygulamamaYI ve boyle bir durum soz konusu
oldugunda yasalar ~er~evesinde sorumlulugum oldugunu
v' Ogrencilerime fiziksel, sozel (baglrma, hakaret etme vb) ve psikolojik (a~agllama,
kU~Uk dU~Urme
vb) hi(;bir ceza vermemeyi,
v' Ogrencilerime kar~1 fiziksel ~iddet, cinsel istismar, saldlrl, tehdit, i~kence olarak kabul
edilen davram~lardan uzak durmaYl,
v' Ogrencilerimin onUnde tUtUn mamu\leri, alkol ya da uyanci maddeler ku\lanmamaYl,
v' Ogrencilerimden fiziksel ya da psikolojik ~iddet, istismar ya da ihmal magduru
olanlan TUrkiye kanunlan ~er~evesindeki sorumluluklanmdan kaynaklanan ve ilgili
kanunlarda (<;ocuk Koruma Kanunu No: 5395 ve Ailenin Korunmasl ve Kadma Kar~1
Siddetin Onlenmesi'ne Dair Kanun No: 6284) belirtilen yetkili makamlara bildirmeyi,
v' Ogrencilerimin dayak, ~iddet, hakaret, isim takma ve belli ozelliklerinden dolaYI
a~agllanma
gibi davranl~lara maruz kalmaslnl engellemeyi,
v' istenen belgeleri zamanlnda ve eksiksiz teslim etmeyi,
v' Hastahk ya da benzer durumlarda onceden yazllt onay almaYl, adl durumlarda ise
okul idaresini bilgilendirip onay almaYl,
v' Okul ders saatlerine uymayl,
v' Etik sozle~medeki maddelere uymayarak etik kurallan ihlal eden ki~ileri okul
yonetimine bildirmeyi,
v' Etik sozle~medeki maddelere uyacaglml kabul ve beyan ederim
.../ .../20.....
Adl Soyad.:
Yabanc. Tamtlm Kartl Numaras.: GorevYeri: Telefon: imza:
~L.~I k.~ ~~ ~IJ bi,;.- 6.+l~1 ~'+'JI6A Wji.Al1 ~~.,L.JI)
( ali,jAt1 ~I jSl->- ~",l ,,1.J:"I1 jSl->- ~ ~~ ..tJl
rjc.., iM
'J Ij~1 ~
SA.,., 4..;Sjill 4J.,~I SA.,., ~1......a..o., ~ ~.J1..:v. rjc.
,4...6,
::1\ ~)U ~illli
~)I 4..iW'J1
YI .,~
4..U.bY(""J'"'"
.11 - ·;;\1 ~ ...
.<to.Ji ~
- .1.-:
~..r
~
.,~.,.,
..
,., u)li.
..
~li.!J1
~
'W"\
~ ~
I ~ I' ~lw
f ,-,.."u.r~ l.5 •
.,U
~.~~
~~
./
l..u• k ~~
.L-: LLI-:·I -:11 ~ .11 -:. .. L-: ./
r.r ~ Y ~
'D~till O~~., ~WI ~.,.1. 0031 ~lA:..., 4J~\....JJI., ~~I.,
4.S.JWw.lI., ., ~y...JI Iji)1 ., ~\ <.::..l1~1 ., ~~I ., WI ~ Ij~~ ~ y)\.lJ1 ~1..:v. ./
CWI rjc.., ,~I ~ ~I ., ~~I 4.itc. 'II ., ~I ., ~1 ., ~.;--ll
,~.)ll j!tS.:i ~ ~I <.::..lL..uJ...-lI., <.::..lYS)..Jl
wl..o.l:iJ1 ~1..,bj (!J.i.~.J.l.J1 ~)yJl., J!lyJl rl~,!
CW1 rjc.., rl~l rjc.
./
,~)yJI 01\ wi....,.....) rjc.., (tll... ~1..0 ,~~ y~Y)
'rA....,.....i., y)\.lJl...J.4 ~I..o., ~J'.n;' .~. ~\S...a ~ ~,:ij\5.A...J.4 S~t.u....'14 r."s!...;l ./
~I Ij.J# rc~.,~;.:J ~I ~.J.l:il' <.::..l1.J.,~4 4.S.JWw.l4 r."sL ./
'~. 0;' 1~,1I.,
,y)\.lJI ~ <.::..l\!)b.l\ ~., <.::..ll~ I.»'II ~ ~ y~tc. D.§.L ./
,¥W'II., Ijyt..J1 t."mI...J.4~..»S ~."....JI ~~\tl J~., <.::..l\i~'Ill~1 ./
,~I 11\ ~ U:it-JI <r.~ ~1..:v..,
rjc..,
we
we
fi~
,~I ~\.l..o ~ o~~yJl .):!ill ~y...J\ \.:L...i:.ill
~.l:lJ1
~1 ./
~AJ"";'I~I\' ~I}J Ct.......!'I1
,~Iy..nlll;t....;.,ill ~lj.;blJ\ J=a.i!1 <.::..l~.,
rjc..,
,_.1.-;11
'1..J.l
.'ii J)l:;. <r.~ o~1j1..,
. ~.J.l:ill S...;-
•
~I
..!oll
• 1.. 11
~~
..ffW~YOW
-~
.1.-:\ ~I ~.JI·
.11
.1 ._:..\ "i ~
1- ~L
yow ~ ....;.:-.j-lr.,s"-
./
01\ FWrjc.., 'Ij~ ~ rA....,.....l., y)UJ1 we '«;1.-,.,. ~I <.::..l1o)w...J1 ~ .l:a\.i:J1 ./
,~YI ...J.4 JU Ij4., ~.;.o ~i .,1 ~ ~ Iji ~ <.::..llo)w...JI
~j
csll Ij~~ ~ uy.n:;.ll rjc.., ,~~I....n., J~tc. ~ \"Jj9i \1 ~~i ~~ ~1..:v.
./
d~1
,_A-:_AII
~b.J1
c-:- ., ~.J~I'U:H~
•. ~•., ~~
~
<.::..l4~1
~I....t.il
./
we., ,J,..,aWI .J..".b1lI., (.)"I.,~I J...?- y)\.lJI~., we <.::..l)UWI e.)4}
./
,.....UU.J1
~t5.YI
.
~ ..
., 4...6,..
4.a.bWI
.\,11
~.,~
,J,..,aljill ~\:i., ~.J.l.JI S.Jbj we ~~I o.Jbj ~.,y- <..Hi! ./ ,~~)lc. ~~;
J..-li ~ ~~j --.a31.JA rjb.i ./ ,~I ~ ~~)\ ~ y~,!\., <.::..l~1
we ~~,!I
./ ,y)\.lJI ~ 4.S.JWw.l4 ~\., ~~.J.l.J1 ~ r-foll., jc.1..,AlI~.,~., ./ ~\tl .,i ~.J~I,.J
<.r 4..b...::u\t1
-:<.
Ww
~~i.
u)\.lJI ~~ ~..Y""
~"1 'I ~ l.l:ill
rsJ
.A
~l.i.:il, ./
'~.J~'~~'
4.lt.:JI o~ ~
w..,.l:o. J6.~.., ,y)UJ1 ~ u.1JI t l.Joll 0A t.Jol ,-#1 ~ r:Jc ./
'u~\i1' ~~ "",.i. '41..,>-- ~
J'J~'jI.., ~\A'jl)~.., (t:l}....., ,~I.., ,tly..:JI)~.., ~~~:;tb ~\.a..o r:Jc
./
,(~~ ~J~..,
.ll"
-:11 ..,
~ '1""-'
.- • 'I .., yr--:...,... II ~ l~ '1,..,
1 ,-#.
~I u.1J\.
lu.lLi ~
..-:- .1\ ~:J"""'"
. 1.11 ~
r~
(j4.~
• .
./
, y)UJl
.r..,i J.- <II
, ~:;tb ~I ~\ ~I ..11
r
~ ,-;\\ ~6.::U..o I~I :Jc ./
~"'c:-
. r
r
UoaI....JI ;;~~l.., ,~I ..,1 '-#~\ u.1JI ~'J6. 0C o~~1 4 oj;" J\ ~1.1J..J1 t ~I ./
~ ~.., ~~..,>-- Jy:. ~ y 0JlI..,il b~1 ~~.., ~ ~ ~I Jt-\ 'II ..,1
.l..4 olyJI ~t9..,.., oJ'-ll\t1 ~~ u~t9.., '5395:ri.J J.UJI ~~ U.Jolt9) 0JlI."i 0A 4-l
,( 6284 :ri.J u.1JI
~
'u.:J1 ~\.j\A "I
' .... 11 ~16. .LI
,"'1 L •
.,..
• • • J'J~'J\
, .., ~..,
f .., u.1J1.., U
• ..r~:J"""'" ~-I.,}Q..?-J
~ ./
I
,I •• •
.,..,.
-;11 ~I ~I ~.~tl
'1l":' u~ ~.,.
~
'I......4.IlUJI
.
~y.Ill. ..,
UoaIS ~.~
.IL ~II
~.t.:iY.11 •• 1...-: ./
r:­
~
t~J.., ,4.iJ1.-l1 ~'J6.l1 ~ ..,1 ~yJI ~'J6..} ~ ~~ ~\~ ~ J~I ./
'~J. b11 ~'J6.l1 ~ ~I~ ~ Jy-.:JI.., ~.J.l.J1 ;;)~J
,~
...1\ ~)I J . .I~ll
~-:I'JI
~ J-"""'.,.
, . . r \Y""
• ./
~IYI ~ o41jWI ~A\tl :Jcl..,ill 0.,al~ 0:~II.,}Q~\tI0C ~.J.l.J\ o)~J t~J
,~)\.i..\tl ~\
./
.~)\.i..\tl ~\ ~ o.Jfii.J1 ~lyJl rljil'j\ ~ ~IYI uk!.., ~l ./
.../.../.......
~IJ~'i1
. •~ ....'.t t Ul.b.J1 ..
~
• ~J
J.oa.ll ulS..
Ull.f.ll
~~I
GEciel EGiTiM MERKEZLERiNDE UYGULANACAK DERS CiZELGELERi
SINIFLAR
DERSLER
1
TORK~E
ex:
w
-J
Vl
ex:
w
0
:::::>
-J
z
:::::>
ex:
0
N
MATEMATiK
HAYAT BilGisi
SOSYAl BilGilER
FEN BiLiMlERi
YABANCIOil
OiN KOLTORO ve AHLAK BilGiSi
GORSEl SANATLAR
MOziK
BEDEN EGiTiMi ve SPOR
ARAP~A
ZORUNLU OERS TOPLAMI
DERSLER
ex:
w
-J
Vl
ex:
w
0
:::::>
-J
Z
:::::>
ex:
0
N
5
5
4
iLKOKUL
2
3
4
5
5
5
4
3
2
1
1
1
1
2
2
ORTAOKUL
4
4
5
5
5
5
6
7
5
5
5
5
8
5
5
3
3
3
3
3
3
3
4
4
2
2
3
3
4
4
4
4
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
4
30
30
1
1
1
1
1
1
7
5
5
5
5
1
1
1
5
25
25
25
25
30
30
SINIFLAR
LisE (SOSYAL BiLiMLER) LisE (FEN BiLiMLERi)
10
11
12
11
12
9
10
9
TORK~E
3
ARAP~A
4
3
4
TARiH
OiN KULTORU ve AHLAK BilGiSi
COGRAFYA
MATEMATiK
FiziK
KiMYA
BiYOlOJi
FELSEFE
SOSYOlOJi
PSiKOlOJi
YABANCIOil
BEOEN EGiTiMi
GORSEl SANATLAR ve MOziK
BilGi ve ilETiSiM -rEKNOLOJiSi
OERS TOPLAMI
2
2
1
1
2
2
6
6
4
4
6
6
3
4
4
1
4
4
2
4
2
1
4
1
1
2
2
6
2
3
3
3
3
3
1
1
6
8
4
3
3
2
2
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
4
3
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
30
30
30
30
30
30
30
30
Turkiye'de Ge~ici Koruma Altmda Bulunan Suriye Vatanda$larma Yonelik Egitim Veren Ge~ici Egitim Merkezlerine Ait Bilgi Formu CGRETMENLERE AiT BiLGiLER
YABANCI
TANITMA
SIRA
BElGE
NUMARASI
1 12345678901
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
O~RETMENiN
O~RETMENiN
ADI
SOYADI
GOREV AlDI~1
GE~ici E~iTiM
MERKEZi
iU;ESi
ili
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
ek2
... iLiNDE BAKANLIGIMIZA BAGLI RESMi VE OZEl OKUlLARDA
EGiTiMlERiNE DEVAM EDEN SURiYEli OGRENCi SAYISI
7. Smlf Ogrenci 1-----+------1
SaYlsl
HALK EGiTiMi FAALivETi
NOT: Bakanhgrmlza bagh halk egitimi merkezlerimizdeki egitimlere katllan
(misafir ogrenciler dahil) Suriye vatanda~lanna ait saYlsal veriler i~lenecektir.
Download

Yazı ve Belgeler İçin Tıklayınız