t·e.:
• •'w.
MUSVALILIGJ ilMilfi Egiff(fi Miidiirliigii . . -f~<
.
i
:
.
!.
-:
24/0912014
iSaYI: 32026198/100/4175706.
I
.
I
_
.
Konu: Se9meli Derslerin Puanl(i
I'
.
.DegerIIend
1f1"
me~l
¥
...... :.......... ;.:................ KAYMAKAMLIGINA
ilge Milli EgititnMiidiifliigu
........... ,................... ,....:....... MUDURLUGUNE ME, Temel Egitim Genel Mii9iirlUjiii'nun,'09/09f20 14 !arm ve 4068238 sayll, yaZISI.,
ilgi:
llgi saylliyazlda, 26/712014 tarihli ve 29072 saYlh Resmi Gazete'de yaylmlanan Milli
Egitim Bak~nhgl Okul Oncesi· Egitim ye ilkogretjm Kurumlarl Yonetmeliginin 22 nci
maddesinde~ ilkokul 4 iincu slmf ile ortaokul ../e imam-hatip ortaokullannda Rehberlik ve
I Sosyal Etki+liklerdl;;lll~aki tii~ derslerden _
(se9~eli. ¥~ersl~r ?ahil) ogrencil~.rin .sinava tabi tutulmasl ve puanla deg~rlendlTIne yapllmas1 .gerektlgl behrtllmekte olup, soz konusu yazl ektegOriderillmi;;tir.
_
.
.
.Bilgilebnize ve geregini riGa ederim.
MetinAKSU
Valia.
Milli EgitimMiidiirV,
Ekler:
l-Yazl
Dag*rn:
ilc;e Kllymakamhklanna,
·1
.
Ilkokul ve OrtaokulMiid.
I
I
I
.
I·
i
;, j
, > ,)
r"
"; "
•
' . ' '.
• ,".
I'
r \:. ,': '~i
.
.,'
:;~\:';- .~
,-
,
,: "['
,:'H
_ ~,,~- .',
~.
. :
'..
-.':'
. ".
-
- '-
-
-"
­
; ., " -­ <:•.. '
-',
_.­
~u evrakgiivenli ele1ktron* irnza ile irnzalanrnl~tJt< http://evraksorgu_!p.eQ_go~_tr adresindim. 35c1"e99a-3071-bf9a-d6bO kodu ile teyit edilebilir.
•
\; .;TjC., ":J
'!'>: ;; .,•. ~ •. --
-,
,~..
.
....
MILLI EGIiIMBAKANLIGI Temel Egifibtden,eIMiidiirliigii "
.le;
;
~
.;-,
. r
19/09/2014
SaYI : 45512797/45/4068238 • :
KOlu): Se<;meli der~leriIi (manIa degerlendirilmesi (it Milli Egitim MUdiirliigu)
Resmiq~e'de
yayunJa\lan MiIli Egitirrt Bakarthgl
.
,
Okul Once'si Egitim 've ilk'ogretim Kurumla~l yonetrneligi.
ilgi:2617I2hI4 tarihli ve29072 saYllI
,
I,
.t.,
.
ilgi YOl1etmeligin yfuiitliige KonulrnaSI He :ibirlikte yUriidiikten kaldmlatl: MilliEgitim
~~~~hgl. liIkogretirnKurulnlar~ Y~~etmeligip~Ii,35 in~i ve ~6 nCI ma~deleri~d.e~i
. hUkiimlenn~enhareketle pazl vel, veogretmenl~nn, se<;meb derslertn puanla degerlen.dmhp
degerlendirilmeyecegi konusunda. tereddiite dU~tiU<:leri ve. bu sebeple BakanbglmlZdan
a<;lklama istedikleri ogreni1mi~tir.
;", . .
I
.'
.;.:: .
.
Bilindigi iizete, ilgi Yonetmeligin 22 nei :maddesininbirinci flkrasmm (a) bendinde;
"Haftahkd6rs saati ii<; ve ii<;ten az olan derslerde ik'i,uctten fazla olan derslerde iSe u<; smav
yapIllr. Sm~vlaf1Il zam$ll, enaz bir.hafta once~enogrencilere duyurulur. Birsmlfta/~ubege
b.~r ~~e ~apllaca~ .smav saYlsl..8 .~nc~~ slnlfia u<;u,~~et sttl1flar~a ik~.yi geyeIIlez. S~vlann
sureslblf defS saatml a~amaz.n" u<;uncu flkraslnda "Ogren911ere,her donemde se<;meh dersler
d~h~! bu~n Iderslerd~n ~n .razlabe~ defa olrriak. il~ere ders etkinlikleriile kattl:tm puam verilir. II
hiikumlenne yer venhIll~tlr. .
" ,
.
Aym Imaddenin dordiincU ,fl~rasmda ise'''Rehberlik ve sosyal etkinlikler .puanla
"
degerlendirilmez. I~ denilmektedir.
.YukarfdasozU edilen, 22 ncimaddenihbir: biitilnolarak degerienditilmesinden de
anla~llacag~iizere; ilkoku14 uilciislnlf ile ortaokul ;ve imam-hatip ortaokullarmda Rehberlik
ve Sosyal Etkinlikler dl~lIldaki1ii.tn detsleiden (s,e9tn.eli dersler dahil)ogrencilerin Slnava tabi
tutubnasl v~ puanla degerhmdirrne yaptlmasJger~kn1ektedir.
. '
BilgilJrinizi ye getegini rica eqeriIIl.
'
Funda KOCABIY'IK
'Bakan a.
Genel Miidii,r
I:i'
i:
DACJITIM:I
II
81 hValiliiine,
I
I'
Atat\irkB1v. 06648Klzilay/ANKARA
Elekttol1ik Ag:www.ml.lh;gov.tr
Ie-posta: tegm)[email protected]
,I
, Aynntlb bilgi iyin: D.DEMiR Bilg. il'lt.
Tel: (0312) 4131587
Faks:;(O 312)4111105
iBU evrak g(ivenlielf~onik im~ lie im~lanml~tlr. http://evraksorgu,~eb.g()v.tradre5inde~e693-ed7c;l-30~d''bf56-ai b9kodu He teyit edUebili~:
Download

Ayrıntılar için Tıklayınız