T.C.
KiLisvALiLici
IIMilliEgitimMndHr1時n
Sayl:29444100/100/3333905
27/03/2015
Konu:OzelEgitimKurumlarlMevzuatSemineri
IlgI:OzelEgitimKurumlarlGeneIMndurJugnnun26/03/20−5tarihlie−pOStaSl
Ilgle−POStageregi30/03/2015−03/04/20151arihieriarasmdaErzurumHizmet−Cl
Eg両mEnstitusundeduzenlenecckolan20159900050NoLu一一OzelEg両mKurumlarlMevzuat
Semlneriiiileriblrtariheertelenm函ir.
Bilgivegereglniricaederim.
S.SemaKORKMAZ
MLidura.
SubeMuduru
EK:
Ilgle−POSta
DAGITIM:
IlglliOkullar
Ayr血llbllgrlCln−rtlba‘Se(、OYIL−MAZ
AkplnarCadVal冊BinaSlkat179100−K旧S
な(0348)8132828 壷(0348)8131264
く狙tcmelegltlm79@mebgovtr
WcbwwwklllSmebgovlr
bSay魚1/1
当も最缶、
d.サ五、.1
kiiismem@meb.
Klmden:一一〇ZelOgletimKurumiarlGeneIMudLlriugtlii<ookgm@一nebgovtr>
Tarih: 26Mart2015PerSCmbe1533
Kime: <11sIS yO‘1etlCi__Inem@mebgovtr>
Kon… OzciOgrelllllKulullliarlMevzuatScmlneriErteIemcs1
30・03・2015103“04−2015TarihieriAras−nda Erzurum Hizmetici E5両m Enstitdstind。
DnzenienecekOian20159900050N°IuOzelOgretjmKurumiarIMevzuatSeminerilie。i
BirTariheErteIenmistir−
Bilgiierinizericaederim.
26032015
Download

T.c. KİLİS vALiLİĞİ iıMıııîEğiüm Müdürlüğü