T.C.
KiLisvALiLiei
ilMilliE印imM同軸1時
11103/2015
sayl;29444100′300/2708820
Konu;Siir−KompoZisyonveResimYarlSmaSl
11gi:KilisVa鴫11EmniyetMud咽nunlO′03′2015tarihve52saylllyaZISl・
KilisVal蘭1EmniyetMud”1騨n6・7ve8・SlnlnariCin一輝一Kompozisyonve
ResimY独吟maSl・iduzmlemesiileilgiliyazJSlekteg6nderilmisolup,yanSmayakatllacak
eserlerin27/03/2015CumagununekadarMudur噂muzTeme目刺mBOl鵬ne
g6nderilmesihususunda;
Bilgivegereginiricaederim・
AhmetBATTAL
Mlidura.
iubeMudurti
EK:
IlgiYazI
DAGITIM:
TemelEgitimeBagIIOrtaokullar
副題患患
AkplnarCadV掴k航紘Ikat−79100−KILjs
℡(0348)8−32828宣}(0348)8131264
①一cmeieg個79@mebgovlr
Ayr…岨igjjclni軸締OYIL晩Z
Wcbwwk聴mcbgovけ
一一  ̄ ̄ ̄…−、…‘釦’el軸ml細川や偽恢臨0硯航・・励幼
−王子、“し\づ最−
′レ証の
T.C.
KILisVALILIGl
ilEmniyetMnd証lugu
Sayl ‥23828302−31262・(31712)一52
10/03/2015
Konu:Siir−KompozisyonveResimYarlSmaSI
ILMILLIEGITIMMUDURLUGUNE
EmniyetTeskilatlmlZln170・KumusYlld6mtimnkutlamaetkinliklericercevesinde・
Emniyet Mndurl蝉mnz bnnyesinde10Nisan2015Cuma gnnu,,Kutlama T6reni’’
diizenlenecektir.
T6.end.okunmak ve sergilenmek nzere Mudtlrl蝉nnze ba軌Okullarda‘‘Polis’’
konulu Siir−Kompozisyon ve Resim yarlSmaSlduzenlenmesini言lk叫dereceye giren
ogrencilerin eserlerlyle birlikteisimlerinin O6/04/2015 tarihine kadar Emniyet
Mudnrl暗色mnzebildirilmesihususunu;
Ricaederim.
Download

"` 1" ıı Mim Eğııim Müaurıugu - Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü