T.C.
KjLisvALiLici
IIMimEgitimMudur1時ii
12/03/2015
Sayl:29444100/300/2736538
Konu:SonMektupFilmi
……MUDURLUGUNE
llgi:BakanlrgImIZTemelEg証mGenelMudtir1時unhnlO/03/2015tarihve2659741saylll
yaZISl・
BakanlLgImlZTemelEgitimGenelMudm噂untin’’SonMektupFilmii同eilgiliyazISl
ekteg6nderilmiStir・
Bilgivegereglniricaederim・
AhmetBATTAL
Mudura.
SubeMndurii
EK:
11giYazI
DAGITIM:
TemelEgitimeBagllTumOkullar
八㌦>
AkplnarCad.ValilikBinaslkat.179100−K旧S
AynntlllbIigliCinlTtlbat SefOYILMAZ
曾(0348)8132828 壷)(0348)8131264
①temelegitlm79@meb.govtr
WcbwwIV.klllSmebgovlr
BuevrakguYenlielektronikImZallcimZalmmiStlrhttp/IeVraksorgumcbgovtradresindcna8b2・7227−3bbO−b6a1−34efkodu11cteyltedilebiiir
T.C.
MILLI EGITIMBAKANLIGI
TemcIEgitimGcncIMiidiirlj鴫ii
Sayl:65631228/821.99/2659741
10/03/2015
Konu:SonMektupFliml
DAGITIM YERLERINE
KulturBakanIIg∼tararll−dandesleklenenVetarihselolarak18MartCanakkaleDcniZ・
Zaft高向isleyenI−SonMektup−iislmllmm,CanakkaleZaferininlOO Ylld6numuolall18
Mart2015CarSambagunusinemalardagOsterimegirecektir.
SOz konusu filmin 6grencilerimizde tarih叩urunun ge串meslne katkl Saglamasl,
degerlerimizln tanltlmibaklmlndan da6memliblr yaPitOimasinedeniyle,lIinizgeneilndeki
iIkogret1m kurumlarlnda g6revli ogretmenlere ve6grenc庸rimi7・e duyuruimasl hususuIlda
bilgilerinizivegereginiarz/ricaederim.
I〕undaKOCABiYIK
Bakan a
Genel Mudur
Daか111m.
Geregi:
Bilgi.
B Planl
BaslnVeHalklalllSkilcrMu;aVirligI
∧1.11しIrkBiV 06618KIZliiV/ANK∧R∧
EtcklronIk∧g w、VWmCbgovtr
e−印画tcgmのmebgovlr
∧\’…tliibligl甲n 用i−liBIlくliKI:lSbMd
lcl(03iZ)413i313
1、‘lks(0312)42540の
i)Liい「‘1時間1品1品r間L占il、′、川clm/血nmlV−r hllp//C、ruk…rguImbg‘Wlr.一dreSI,一JcncO7e−f753−3で77−8d58−(他7aL.品uiIc(」へ日高iehiilr
Download

*` k`" KıLıs vALıLıĞı - Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü