PROTOKOL
MADDEl… PROTOKOLUN TARAFLARI
1-Kimse Yok Mu Dayanl,ma ve Yardlmla,ma Derneこ i iStanbul subesi,bu protokoldc bundan
sonra“ KIⅣ ISE YOK ⅣlU''olarak anllacaktir.
1。
KIMISE YOK MU
Kimse Yok
Adres
TelefOn
Qobangegme Mah. Kalender sk. N:5 yenibosna-eangEtiErteTBT
ⅣIu Dayanl
も
02124515900
1.2-Marmara liilzel okullar Derneこ
i,bu sё zle,medc bundan sorlra“
MAROZDER
MARMARA OZEL OKULLAR DERNECI
Adres
Yenibosna Mah. l.Asena Sok. No:21
Ⅳ【
arё zder"olarak
anllacaktlr.
QOBANQE$ME / BAHQELiEVLER / iSTANBUL
Telefon
(0212)4117700
MADDE2-PROTOKOLUN KONUSU
I§
bu protokoliin konusu, iyi niyet protokOlii statiisii 011nasi a91slndan, insani yardlln ve sOsyal
sorunlluluk gcrektiren kOnularda taraflar arasindaki i§
birlitti kOnularinin ve uygulama esaslarlnin
belirlenmcsidir.
MADDE3… isBiRLiCi YAPILACAK KONULAR VE ALANLARI
at鵠
"n監
鯉
kalrnl§ lardlr.
ⅣlADDE 4…
き
兆獣硼ぶ籠
II棚 喘
91,ず
li霧
朧ty露‖
牌Ⅷ
:織
LT常 露
TARAFLARIN YUKUⅣ lLULUKLERI VE SORUⅣ lLULUKLARI
4.1- Taraflar, Kimse Yok Mu gё zctilninde bulunan ihtiya9 sahibi ailelerc yardlin toplama, yapllan
yardlrnlarl dcsteklcme kOnusunda i§ birliEi yapabilirlcr.
4.2- Toplantlan yardrmlar Kimse Yok Mu'ya teslim edilecek ve ivedilikle
gOnderilecektir.
4.3‐ Taraflar, yapllacak faaliyetlcrde mutablk kalmak kaydlyla ortak reklan■
yapabilirler.
ihtiya9 sahibi ailclcre
ve tanltll■ 9all,masl
MADDE5‐ PROTOKOLUN YURURLUK KAZANⅣ lASI
5。 1…
I§
bu protokol taraflarln yetkililerinin imzalamaslyla yiiriirliik kazanlr.
5.2- Beq (5) madde ve bentlerinden miiteqekkil igbu bu protokol, taraflann yetkilileri mzaladrktan sonra
yiiriirltik kazant ve tarafl arrn yetki I i lerince uygulanrr.
-Kage
Kaqe
arih
1氏03.2014
Yok Mu Dayanlgma ve
ardimla,ma Dernetti iStanbul
SubeSI
Marmara
4
Okullar Dernetti
Download

buradan