iSTATlsTiK BiLGi GiRi:SLERi
E·OKCL'd.n Girll...k
KURUMTURl'
Veriler
Qkut6lW.l.!ru
Ok,,1 Bilgileri aUncelle
6gretim $eklil~ube Tip!
iGUnceile
IANAOKULLARI
MEBBJS-MEtS Modiilfinden
Glrllecek Veriler
TUm
Illlilim QI!!n!!kI§D E!m!!ll :
ResmllOzel Okullar
Diter M.dOner Girllecek:
Veriler
I
Personel Bill!ilJ:ti : azel Okullar
Tahsis Durumu
Bina Dururnu
jLKOKUL.ORTAOKUL~~ Lojman Durumu
Kursjyer 5avlian : Meslek Liseleri
Bina KuUanuUl
6~re:1ci Bilgil~t
.•.
IJSELElr~·
.....
I·
.. -.
..... ....
E~tlm
.. ..
~
"
.~--."-
.
..
..
Ol""ekl," Ekr.nl
,HALK EulTIM MERKI'7.i,
iMESLEK1EG1TlM Md:;;rzi
i
Kursiyer. Personel ve Bina
Bilgileri
htpp:lleyaygin.meb.gov.tr
adresindeki e-Y aygm
Modnlllnden.
TUm Bilg! Giri~leri
11KILI MESLEKt EOITI,,1
IMERKEZLERt
I·
ECitrlLEniUR
•ZlHtNSEL ENGELL1LERI(I.
Olmlu-Meslek Lisesi)
6ZEL oza EulTlM
OKULLARlNlN
REHABtLlTASYON
BtRlMLERl , OZEL E,~ Iml VE
REHABiLiTASYON ~i':K.
BUia BilgiIeri.
Egitim Olanaklan,
Personel DUruffiU Bilgileri
DIGER KURLiMLAR (l:;e
MEM,Ogrcunenevi ve J\SO vb,)
MEIS ModUlUnde kurumlartn. alt
ekranlara bilgl glri~i Y"pru:aklar.
Ozel DCl'sane)Etc'd Ml'~,', \ :u~'leHf
IY~tJ" Qi![!;o~i Eikl~m~
Kurs, Ozel MTSK vb,
If~lcmi
Kursiyer bilgiJeri ve
Kursi)'erlerin Ogrenjm
durumlan OzQrlU birey
Mod!UOnden
MEls ModUlUnde kursiyer bilgileri
ekranl.rlna bilgi giriji yap.cakl.r.
Ayne. MEtS ModUlOnde kurumlanm
ilgilendiren ekranJ.... bilgi giriji
yapacaklar.
:
Kurum ~lemleri/Bilgi Girt~
ljlemlerjlY.nh a~ci
l1i1gileri
Pan,iyonlu Okullar
NOT: 1) 6287 say: I: K''''t;" 'ap52mmd. dOnll{;torme illemi yapllm'l olan ayn kurum koduna sahip ilkokul ve o!1lwkulaynt binada
egitim veriyor ise, c-ok~JJ ~'lodJ!o i:;erisinde bulumm Bina KUUaDJml ve di!§r bing bilgi1erl emnlarml bllgi gI~i yaplltrken
IllHllmQ Planlama Komisyonunca bioo mlilklyet! baMI.kula v.dldl Is. 0 okul tarafm&n
bilgiler girilecelctir. Aym blnada e~ifim yapan diier okul/kurum sadece TAHSls DURUMU ekranma hangi okutun bitumm ve
mfil:errerligin Onlcnmes; ivin
dersli~i
kulland.
1
illl 'isin!
2) Bma kuUanun ekr:;nj,-;fi t~Cl1')celkriirken derslik, MMlOtfi olarak: kutlarulan derslik, mndilr Odasl, idare i$ler OOflSl. spor
sruonu,kUtOphane,Irii;", ,;,. "" :,~' vb, ::nYlfaroa haUll! vert <ri i a llmamasl hususuna Oxen oteriteceklir,
3) BakanhgtItHza bugll dni \'C ("lin ';lbr hHgJsllvar saYll=-l'lnl, e-okuJ modOh1ndc yer alan bina kullamm ekranlanna, "BOrodA
kullamlan bilgisayar $ay('i\J=~~; :::L1t11flCh kulhunhm bilgisnyar saym ve Fatfh projesi kapsammda tablet bitgisayar saytsl"
a ntlsmda irecekl.-:r·.!·r.
Download

Ek-1