T.C.
DİYARBAKIR VALİLİGİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı: 83174116/160.99/5092558
Konu: Seminer
0611112014
[) ~~'B.L..
KAYMAKAMLIGINA
(Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İlgi:27.10.2014 tarih ve 38948411-051-05 Dicle Üniversitesi Rektörlüğünün yazısı
İlgi yazı gereği Dicle Üniversitesi Rektörlüğünün Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından İlimizde görev yapan Psikolojik
Damşmanlık ve Rehber Öğretmenlerine yönelik 12.12.2014 tarihinde saat 13.30'da "Dikkat
Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu" semineri verilmesi planlanmakta olup, İlimizde görev
yapan Psikolojik Damşmanlık ve Rehber Öğretmenlerinin Eğitim-Öğretimi aksatmadan
amlan serninere katılmaları ile ilgili alınan 05.11.2014 tarih ve 5048744 sayılı Valilik onayı
ve Dicle Üniversitesi Rektörlüğünün yazısı Ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Medet AYDIN
Vali a.
Milli Eğitim Müdür Yrd.
EKLER:
Ek: 1=Valilik Onayı
Ek:2= Yazı (3 sayfa)
DAGITIM:
17 İlçe Kaymakamlığına (MEM)
i.
AtAdres: Mehmet Akif Ersoy Caddesi YenişehirIDiyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Reh. ve Dan. Hiz. Şb.
e-mail: [email protected]
Tel: 0412 22658 50-57 Dahili: 181
Fax: 041222658
42- 226 5828
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanrnıştır. http.z/evraksorgu.meb.gov.tr
adresinden
9f92-aal b-3270-b45c-5457
kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
DİYARBAKIR VALİLİGİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 83174116/160.99/5048744
Konu: Seminer
05/1112014
VALİLİK MAKAMINA
Dicle Üniversitesi Rektörlüğünün Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından İlimizde görev yapan Psikolojik
Danışmanlık ve Rehber Öğretmenlerine yönelik 12.12.2014 tarihinde saat 13.30'da "Dikkat
Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu" semineri verilmesi planlanmaktadır.
Dicle Üniversitesi Rektörlüğünün 27.10.2014 tarih ve 38948411-051-05 sayılı yazısı
ekte belirtilmiş olup, belirtilen tarihte İlimizde görev yapan Psikolojik Danışmanlık ve
Rehber Öğretmenlerinin
Eğitim-Öğretimi
aksatmadan
anılan seminere katılmaları
Müdürlüğümüzce uygun mütalaa edilmektedir.
Makamlarınızca uygun görüldüğü takdirde tensiplerinize arz ederim.
Süleyman İLGE
Milli Eğitim Müdür V.
OLUR
..... ./10/2014
Mehmet DEMİR
Vali a.
Vali Yardımcısı
AtAdres: Mehmet Akif Ersoy Caddesi YenişehirIDiyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Reh. ve Dan. Hiz. Şb.
e-mail: [email protected]
Tel: 0412 22658 50-57 Dahili: 18 ı
Fax: 0412 22658 42- 226 5828
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr
adresinden
bgeb-4b50-3945-9665-
ı ı e4 kodu ile teyit edilebilir.
•. ~ •• , ...
<,. •..
T.C.
nİCLE rxtvıoesrrrst
Personel
Sayı
Konu
~
..•.. _o·
~4;'1 Oi~O 14 tarihli,
nİVAıut-\K m VA ı.i Li (;i
E(;iTİ\'l J\IÜDCIU,C(;ÜNE
niL\lw.\KIR
vtiı.ı.i
5321 () s~ıyılı ve "Seminer"
konulu
y~ızı
Cııin:rsikıııiz
Tıp hıkiiltı'~i
Çocuk ve Frgı'n Ruh S<ığlıj!ı ve Hastalıkları
Anabilim
Dalı
Ba~kaıılığı
ıuraluulnn
Diyarbakır
ilinde gür,"
yapan I'sikıılujik
Dunışıuanhk
ve Rehberlik
Öğrcuncnlvrinc
yöncl ik i~.i ~.~O 14 tarihinde
,;1;\1 1..1.~O'da "Dikkat
I;.ksıkli~i
i l ipcrukuvitc
Bozukluğu
Semineri"
Ilin yapılması
plaııl:ıııdığııı:ı
ilişkin.
Lııi\\:rsiı\:ıııiz
Tip Fakültcs:
Dckanlıgj'ndnn alınan ilgidc y.vı iirıı.:gi ckıe gı'ıı,li:rilıııı~ıir.
Bilgikriııı/.ı
H:
gereğini
riı:<1ederim.
Prof
Dr. Aslan
Rektör
IL iLiCi
.ı.
Rektör Yarduucısı
I·:K:
y,ızı (lnı.:ği
\01.-00_-'_.-
f.•
!I'.,
·ı'f r
2'1-
/0
J)~ Lı:f·JlI\\·I~J1ı·"1 kd••••
llllp·l.
~ .~s·.·v.~.ııt·.ıh
rC!.l'h..qı:.'j(141." ~·ı·,:ı.ı ',:\ F.ıl~·l'(1 ~i:::-l:OO:?-~.l1l
.:.1\ .•::.1;:Pl'l:-ılıtdri di •.'c.edu.u
i, Jd;ııoı;ı~ .·\:.::Iı:I:,. \\ wvv dl.·'l
t~ı.
: J..
L
(!': :..
1:
'y
'\.' :"'.:Iı11I:~" .•.;ıı, ıl\.ıf\;,:.\Iı t\ 1:1'
l -.ı.:: ....1·11: 1..:.,·....1.1: 'J('Il~ ~
~:"
ii
;ın
\.:ı...ı·.ı:ıı:~.b ••....••.
tlllı~;
'.
: tr
.. ; '.'i , :... ~. " v.' .
..: ;:
.,
! ,
'l.!
•..
EFQML
.ıti9:1~qLL-U51.())Seminer
ii.
i 19i :
REKTÖRLÜ(;[:
Daire Başkanlığı
.l.! ı•.jl
-.
T,C.
Diel,E C:\iVlmsiTFsi
Tıp Fakültesi
s;i~i
X03U ı(13(, -o51.0S-
Konu
Seminer
In:I"TÖIU,(J;f~
Dı'kaıılıi::ı
EFOMl;
nkı.ı: f; x i \'ImsiTEsi LU:ınö LU,CU: :' E
(I'cr soucl Dain' Ba~k"ıılı~JIl;ı)
ilgi:
23: i Oi20 ı 4 tarihli. 52495 ~ayılı ve "Seminer" konutu yazı
Fakültemiz
Çocuk ve Lrgl'1l Ruh Sağlığı ve H:ı~talı)';ları An.ıbiliın
1);11ı 13.I)bnlığl
r.ırafindan
Divurbukır ilinde görev yupun !',;ik\ılujik Daruşmunhk
ve Rehberlik Öğretmenleriıı.:
yiliKI ik ı2. ı 2.20 ı4 tarihinde
~;i;ii i ~"lO' da "Ilikkat
Hsikliği
H ipcrukuvitc
fllı/uklıığu
Semineri" Ilin y;ıpılıııa.~ı pl:ınbl1dl~llla
iliskin bölüm y;ı/ı~ı ı)iyaıb:ıkır
Valiliği i/ Milli Eğiıiııı
f\1iidiil/iiğiiııc:
iletitmek O/c'l'e: c'kle' sunulmuştur.
Hi/gileriııizi
I'C gl'l'c:giııi arz ederim.
Pror Dr, Mehmet lu.u (;ÜRKAI\'
Dc'bıı
C:K:
nülüııı
Y<lI.ISI
·':.I"ıııııh 1,11;;11,'0~
,ııib.ı:: lhi...
ııii~:Lit \:':ii;,.'~
hı,ı~ !Iİİ' Kodu .«'~:
ı)ı~k'. rıl.~·:-,lh·'1 t\:I;IIPlhll .~i:;'n-j)i~.lıI·.'''J"
Tdd\'n;(,Jj::~..ı:-ı:-.(I{lI·It· ıJJI::~~:,
l.ı",Iı.ıI2~~~~~J'~
bt!
~'-II(;:,t;1 :ıpd:"·:",,ıı.i~:,..di,·;\.'.,,:..!\ı.\r
~J,L~ il': ~/.:'::' , .•.•!'; :
1'.k"lh'III:"
; .:
A~;lıı:p;
H;,\ \\ .diclc ~'t!t:_:r
";'.'
' ..
,'
::'.::;'.,:.
I',; :
':!
",'
T.C.
DiCLE
ı::\ivımsiTEsi RE)(TÜIH,Üt~Ü
Tıp Fukültcsl
Sayı
,i ıo ı~O.3 ı-us 1.0:'-
Konu
Seniiner
(Divurbuktr
EFOMı:
Til' F:\KCLTESi DEKA."IU(;I:\-\
V;ılilij!i, iı vıuu Eğitim ~lijıliirliiğiiııe
il~lilllll'k
Ül.ı'/"l':J
Diyarbakır
[linde
giirl'v
yapmakta
<)1<111 Psikolojik
Duıuşmnlık
ve Rehberlik
Öğrı:ııııı:nleri ve (ı/..:ı Eğilim Ö~n:tıııı:ıılı:riııı'
yönelik olurak 12.12.2014
tarih n: saat 1.3:.3(), da
"Dikkat rbikligi
Hiper.ıkrivirc Bozukluğu'' konulu seminer düzculcnıncsi plunlunmaktadrr.
Gerekli
izinlcıin
:ılınınil~1
hususuud.ı:
!'ıur ı». Y usuf Kenan iIASI'ÜI.Al
Dahili Tıp Jliliınkri
Biiitim Ha~kanı
Yrd. [hı.,:.Dr. şı:rdşi\l~I·K
Çocuk ve Frgı'rı Ruh Sa~lığl ve l lust.ıhk lan
/\ııahiliııı Dalı Ila~k;ıııı
i Ld\ı.'
t"ı~ı'.\ı.':'=--.I\ı.'.•.1 h.,II1\['{"'ü
:.
i
~':--;ıı
1)1'>:11 ::,1"
Tı.:!d~.ı~'(}-l!:
~:"::-:~\.ill,li. II,II~
,\.\':::1::1. hı;ı:ı .c.uuı.c.u
Ikııı/ı:~' h,ıı;,ıı
1',\-r,lkl1u ı..:"ı:l., {,ı/~.ı.:
.ı
~,ı~ Lık,ıı,ıı:
~~~:-.J":i'
c-l'c-u t::ıı~,,:k~ııli"
':1 J,t
cdt.Iı t:,k~:ıııııı~ ,·\~:lıııl',,", \','\ ,di"I..:,ı: •.:ıl tl
d~;.· :;: ~,1'',,<,;~: ,:~;.>r:':::",
"i:
:\,'
: :
' •. , ; !'
:\ı.'
',ı~)
':'~,,':
:,
i
i,:;.
'
Download

BL. - bağlar ilçe millî eğitim müdürlüğü