CARDCERT AKREDİTASYON ULUSLARARASI BELGELENDİRME A.Ş
www.cardcert.holdings
444 6 094
R13.01
Revizyon No
: 01
Yürürlük Tarihi : 24.07. 2014
Akreditasyon Onay Başvuru
Formu
1
EĞİTMEN / EĞİTİM / ÜNİVERSİTE / ENSTİTÜ / AKADEMİ / BİLİMSEL ARAŞTIRMA
MERKEZLERİ /DİĞER KAMU VE/VEYA ÖZEL KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN
ULUSLARARASI AKREDİTASYON
ONAY BAŞVURU FORMU
2014-2015 UYGUNLUK DEĞERLENDİRME & BELGELENDİRME İÇİN ÜCRETLENDİRME
SİRKÜLERİ
R13.01/ Rev.24/0714
CARDCERT AKREDİTASYON ULUSLARARASI BELGELENDİRME A.Ş
www.cardcert.holdings
444 6 094
AKREDİTASYON ONAY BAŞVURU FORMU
AŞAĞIDAKİ BİLGİ G İRİŞLERİNİN DOĞRULUĞU ZORUNLU PROSEDÜRDÜR !
LÜTFEN BEYANIN DOĞRULUĞUNDAN EMİN OLUNUZ.
BEYANIN DOĞRULUĞU TEYİD EDİLEMEYEN AKREDİTASYON ONAY BAŞVURULARI RED
EDİLMEKTEDİR.
TABLO 1
KURUMSAL BİLGİLER
KURUM ÜNVANI
VERGİ DAİRESİ / NO
V.D:
NO:
ŞEHİR
İlçe:
İl:
TELEFON-FAKS ( ALAN KODU)
İş 1:
İş 2:
Faks:
Cep:
ADRES / POSTA KODU
E-POSTA / İNTERNET SİTENİZ
FAALİYET
@
Eğitim
KURULUŞUN YASAL YETKİLİSİ
Sayın;
İRTİBAT KURULACAK KİŞİ
Sayın;
Danışmanlık
www.
Üniversite
TOPLAM ÇALIŞAN SAYISI
1-5
6-10
EĞİTMEN SAYISI
1-5
6-10
Enstitü
Akademi
Diğer
11-Diğer
1
11-Diğer
TABLO 2-YÖNETİM SİSTEMLER İ PROGRAMLARINIZ VARSA ONAY İSTENEN EĞİTİMLERİ İŞARETLEYİNİZ
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
ISO 9001
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
ISO 9001
TEMEL EĞİTİM
ISO 14001
BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ
ISO 14001
İÇ TETKİK
ISO 22000
ISO 22000
KALİTE MÜHENDİSLİĞİ
OHSAS 18001
certTR GROUP
BÜNYESİNDE
ISO 50001
ISO 13485
R13.01/ Rev.24/0714
OHSAS 18001
2
CARDCERT AKREDİTASYON ULUSLARARASI BELGELENDİRME A.Ş
TABLO 3- MESLEKİ UZMANLIK
www.cardcert.holdings
444 6 094
KURUMUNUZA AİT EĞİTİM PROGRAMLARINI YAZINIZ
TABLO 4-EĞİTİM TEDARİKÇ İLERİ İÇİN
AKREDİTASYON/BELGELENDİRME ONAY
ÜCRET SİRKÜLERİ
QMS, EMS, OHSAS, FSMS
Yönetim
Sistemleri
certTR
GROUP
ve
Uluslararası
Eğitim
Programları CARDCERT
Kapsamında
QMS, EMS, OHSAS, FSMS
Yönetim
Sistemleri
certTR
GROUP
ve
Uluslararası
Eğitim
Programları
CARDCERT
Kapsamında
Başvuru ve Dosya İncele me Ü creti
177 GBP (İngiliz Sterlini)
619.5 TL (KDV Dahil)
Yıllık Akreditasyon ve Belgelendirme Onay
Ücreti
531 GBP (İngiliz Sterlini)
1858.5 TL (KDV Dahil)
Kurslara Katılan Katılımcı Başına Ödenecek
(Elektronik Sertifika Akıllı Kimlik Kartı ve
Uluslararası Aktivasyon Lisans) Ücreti
28 GBP (İngiliz Sterlini)
Not: Eğitimler Sonunda Ödenecek Tutardır.
98 TL /Katı lı m cı -Adam
(KDV Dahil)
* Türkiye’ deki bel ge v e e ğitim onayla rı nda döviz kuru sabit ol arak 3,5 TL alı nmıştır.
* Yurtdışı be lge ve e ğitim progra mlarında dövi z k uru ba ğlı buluna n ülk eni n me rke z ba nka sı dövi z k uru ba z a lınmı ştı
TABLO 5
AŞAĞIDA TARAFINIZA AİT BÖLÜMDEKİ EVRAKLARI MUTLAKA BAŞVURU FORMUNA EKLEYİNİZ
EĞİTİM / ÜNİVERSİTE / ENSTİTÜ /
AKADEMİ / BİLİMSEL ARAŞTIRMA
MERKEZLERİ VE DİĞER HİZMET
KURULUŞLARI
1-Ku ru luşu n Faaliyet Göste rdiğ i Ülkedeki Res mi ve /ve ya
Tica ri Sicil Kayd ı / Vergi Le vhası
2-Kuruluş Yetkilisinin Kimlik Belgesi ve/veya Görevli Kimlik Kartı
3-Başvuru / Dosya İncele me ve Yıllık Kurs Onayı Mü ra caat ı
Ü cret le rin in Yat ırıldığın ı Gös te re n De ko nt
1 -E ğit me nin De ta ylı Özge ç miş i
2 -E ğiti m Se rt ifika la rı
E ĞİT ME N(Bire yse l Baş vu ru İçind ir)
3-Başvuru /Dosya İncele me -Yıllık Ku rs
Yatırıld ığ ını Göste re n Ban ka Deko ntu
4 -Eğ it men e Ait Kimlik Be lge si
R13.01/ Rev.24/0714
Onay
Ü cret in in
3
CARDCERT AKREDİTASYON ULUSLARARASI BELGELENDİRME A.Ş
www.cardcert.holdings
444 6 094
İÇİND EK İLER
1. TARAFLAR VE TEBLİGAT ADRESLER
2. AMAÇ VE KAPSAM
3. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4. İŞE BAŞLANGIÇ TARİHİ VE SÖZLEŞME SÜRESİ
5. SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME ŞARTLARI
6. SÖZLEŞMENİN EKLERİ VE ÖNCELİK SIRASI
7. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
8. GİZLİLİK
9. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESHİ
10. MÜCBİR SEBEP HALLERİ
11. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ
12. DEVİR
13. DİĞER HUSUSLAR
14. YÜRÜRLÜK
15. HATIRLATMALAR
16. HESAP BİLGİLERİ
R13.01/ Rev.24/0714
4
CARDCERT AKREDİTASYON ULUSLARARASI BELGELENDİRME A.Ş
www.cardcert.holdings
444 6 094
1. TARAFLAR ve TEBLİGAT ADRESLERİ
1.1.
İşbu
“Akreditasyon
Uluslararası
Akreditasyon
Onay
Başvuru
Sözleşmesi” olarak anılacaktır.), bir tarafta
Formu
Bağdat
Sözleşmesi
Cad.
(Bundan
No. 148/6
böyle
Feneryolu
Kadıköy/İstanbul adresinde mukim CARDCERT AKREDİTASYON A.Ş (Bundan böyle “CARDCERT” olarak
anılacaktır.) ile diğer tarafta Tablo 1 deki yazılı adreste mukim ve onay almak isteyen kuruluş (Bundan
böyle‘’AKREDITE KURULUŞ’’ olarak anılacaktır.) arasında aşağıda belirtilen şart ve koşullarda
imzalanmıştır.
1.2. İşbu Sözleşme ve ekleri uyarınca ya da işbu Sözleşme ve ekleri ile bağlantılı olarak
gönderilecek her türlü ihbar, talep, tebligatlar, bildirimler ve diğer yazışmalar yazılı olarak yapılacaktır.
Taraflar, aşağıdaki adreslerini tebligat adresleri olarak göstermiş olup Taraflar’ın bu adreslere ve/veya
burada belirtilen faks numaralarına yapacakları tebligat kanuni adrese yapılmış sayılacaktır. Kurye veya
elden teslim yoluyla gönderilen tebligatın alıcı Taraf’a ulaştığı gün, taahhütlü posta ile yapılan tebligatın
gönderildiği tarihten itibaren 7 (yedi) işgünü sonra, elektronik posta ile yapılan tebligatın ise gönderildiği
tarih alıcı Taraf’a ulaştığı kabul edilecektir.
1.3. Taraflar, yukarıda belirtilen tebligat adreslerinde meydana gelebilecek değişiklikle ri karşı
Taraf’a değişikliğin gerçekleşmesini takip eden 2 (iki) iş günü içinde yazılı olarak bildirmeyi, aksi halde
Madde 1.1’de belirtilen adreslere ve numaralara yapılacak tebligat ve bildirimlerin kanunen geçerli bir
tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ederler.
2. AMAÇ ve KAPSAM
Bu Sözleşme’nin amacı, aşağıdaki faaliyetler kapsamında tarafların hak ve yükümlülüklerinin
belirlenmesidir. Taraflar görev ve yetki alanına giren ve bu sözleşme ye dayalı olarak yürütülecek
faaliyetlerde iyi niyet ve uyum içinde işbirliği yapmayı ve bu Sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve
taahhüt ederler.
2.1. Uluslararası dolanımda kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşlarının elektronik sertifika ve
akıllı kimlik kartlarının akreditasyonu, belgelendirilmesi denetimi ve onayının verilmesi.
2.2. Eğitim ve sertifikasyon faaliyetlerinin izlenmesi, CARDCERT’in politika ve hedefleri
kapsamında değerlendirilmesi.
3. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1. AKREDİTE KURULUŞUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1.1. Akredite Kuruluş, yükümlülüklerini yerine getirirken genel kabul gören profesyonel teknik
ve uygulamalara uygun olarak gerekli özeni gösterecek, mesleğin niteliğine yaraşır biçimde disiplinli
davranacak, verimli ve ekonomik bir şekilde hareket edecektir.
R13.01/ Rev.24/0714
5
CARDCERT AKREDİTASYON ULUSLARARASI BELGELENDİRME A.Ş
www.cardcert.holdings
444 6 094
3.1.2. Akredite Kuruluş iş bu sözleşme ve R14.01 no ile yayınlanmış olan Uluslararası Standart
Yönetim Sistemi Yönetmeliğine (PDF-2) uymakla yükümlüdür.
3.2. CARDCERT ‘İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Uluslararası Standart Yönetim Sistemi Yönetmeliğine (PDF-2) şartlarını uyguladığınız 1 (BİR) yıllık
akreditasyon onayınız boyunca;
3.2.1. Eğitim Programları ve Faaliyetleriniz; Kategori seçeneğine göre belirlenmiş eğitim
gruplarındaki portalda görsel olarak, yıllık onay süreniz boyunca uluslararası sistemde açık ve yayında
olmasını sağlayacaktır. www.cardcert.holdings
3.2.2.
yapıldığından
Katılımcıların
seçilen
eğitim
talep
ettiği eğitim
programına
ait
programlarına
başvuru/bilgi
ait
başvurular sistem
ta lepleri
elektronik
olarak
üzerinden
denetimi
onaylandıktan sonra direk eğitim kurumuna yönlendirecektir.
3.2.3. Eğitim programlarınn sonunda istenilen belgelerin www.cardcert.holdings sistemine
yüklendikten sonra
denetim ve belgelendirmesi yapılarak katılımcılara ait Elektronik Sertifika ve Akıllı
Kimlik Kartlarını tarafınıza en az 7 en fazla 15 iş gününde teminini sağlayacaktır.
4. İŞE BAŞLANGIÇ TARİHİ ve SÖZLEŞME SÜRESİ
4.1. Sözleşmede belirtilen belgelendirme süresi 1(Bir) yıldır, tarafların 1 yıl boyunca sözleşme
kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi ile biter.
4.2. Sözleşme süresi, tarafların mutabakatı ile uzatılabilir. Bu durumda, Akredite Kuruluş
tarafından CARDCERT’e yapılacak akreditasyon onay ücreti ve CARDCERT tarafından uygunluğun
onaylanmasıyla yeniden belirlenir.
5. SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME ŞARTLARI
5.1. İşbu Sözleşme Bedeli ile ödemeye ilişkin şartlar TABLO 4 ve TABLO 5 de tanımlanmıştır.
6. SÖZLEŞMENİN EKLERİ ve ÖNCELİK SIRASI
6.1. Bu Sözleşme’nin Eki olan Uluslararası Eğitmen / Eğitim / Üniversite /Enstitü / Akademi /
Bilimsel Araştırma Merkezleri ve Diğer Hizmet Kuruluşları İçin Yönetim Sistemleri Yönetmeliği (PDF-2)
Dokümanı, Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olup tarafları bağlar.
6.2. Sözleşme metninde yer alan hükümler ile Ek’te yer alan hükümler arasında çelişki veya
farklılıklar olması halinde Sözleşme metni öncelikli olacaktır.
7. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
7.1. Bu sözleşmede değişiklik, ancak tarafların birlikte imzaladığı yazılı bir düzenleme ile
yapılabilir.
R13.01/ Rev.24/0714
6
CARDCERT AKREDİTASYON ULUSLARARASI BELGELENDİRME A.Ş
www.cardcert.holdings
444 6 094
8. GİZLİLİK
8.1. Akredite Kuruluş, CARDCERT’e rakip olabilecek faaliyetlerde bulunmayacak, menfaat
çatışması yaratmayacak, işin kendisine ilişkin öğrendiği hassas bilgilerin başkalarınca öğrenilmesini ve
bunlardan yararlanılmasını önleyecektir.
8.2. Tarafların Sözleşme kapsamında birbirlerine açıklayacakları her türlü veri, bilgi, belge ve
dokümanı, açıklayan Tarafça aksi yazılı o larak belirtilmedikçe, taraflara özel hassas bilgi olarak
değerlendirilecektir. Bilgiyi alan Taraf; açıklanan bilgiyi;
8.2.1. Sadece faaliyet amaçları için bu Sözleşme kapsamındaki çalışmalarda kullanmayı,
8.2.2. Konuyla ilgili olmaları nedeniyle kendi personeline "bilmesi gereken" prensibine göre
vermeyi,
8.2.3. En az kendisine ait olan ve aynı derecede önemli bilgileri korumak için sarf ettiği itinayı
göstererek korumayı,
8.2.4. Üçüncü taraflara; ancak açıklamayı yapan Taraf’ın yazılı iznini önceden almak ve bilgiyi
alacak üçüncü tarafların da bu şartlara uymalarını sağlamak sureti ile vermeyi,
8.2.5. Bu Sözleşme amaçlarının yerine getirilmesi için gerekli olan haller dışında, tamamen veya
kısmen herhangi bir şekilde kopyalamamayı veya çoğaltmamayı; eğer tamamen veya kısmen
kopyalanmış veya çoğaltılmışsa, kopyalanmış veya çoğaltılmış nüshaların üzerinde orijinal metnin
üzerinde bulunanlara eşdeğer kısıtlayıcı bir ibarenin olmasını, kabul ve taahhüt eder.
8.2.6. Tarafların işbu madde altında bu Sözleşme kapsamında açıklanan bilgilere ilişkin
tanımlanmış olan yükümlülükleri, Sözleşme feshedilmiş veya sona ermiş olsa dahi, fesih /sona erme
tarihini takiben 1 (Bir) yıllık bir süre için geçerli olmaya devam edecektir.
9. SÖZLEŞMENİN SONA ERMES İ ve FESHİ
9.1. İşbu Sözleşme, Taraflar’ın Sözleşme altındaki tüm yükümlülüklerini akredite onay süresince
yerine getirmeleri durumunda kendiliğinden sona erecektir.
9.2. Akredite Kuruluşun iş bu sözleşmede ve Bu Sözleşme’nin “Ek”i olan Uluslararası Eğitmen /
Eğitim / Üniversite /Enstitü / Akademi / Bilimsel Araştırma Merkezleri ve Diğer Hizmet Kuruluşları İçin
Uluslararası Standart Yönetim Sistemleri Yönetmeliği (PDF-2) Dokümanının Akredite Kuruluş tarafından
kaynaklanan nedenlerle gerçekleştirilememesi durumunda, CARDCERT, Sözleşme Süresi dolmadan
Sözleşme’yi tek taraflı olarak, noterden yapılacak bir fesih bildirimi ile feshedebilir.
9.3. Taraflarca, ortak olarak Sözleşme gereklerinin sağlanma imkânının kaybolduğuna ve
Sözleşme’de öngörülen işbirliğinin ortadan kalktığına karar verildiği takdirde veya mücbir sebepler
nedeniyle, taraflardan herhangi birinin yazılı talebi üzerine tarafların ortaklaşa imzalayacakları bir
ibraname ile Sözleşme feshedilebilir.
R13.01/ Rev.24/0714
7
CARDCERT AKREDİTASYON ULUSLARARASI BELGELENDİRME A.Ş
www.cardcert.holdings
444 6 094
9.4. Sözleşme’nin Madde 9.1, 9.2 veya 9.3 nedeniyle feshi durumunda, CARDCERT’in Akredite
Kuruluş’a hiçbir ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
10. MÜCBİR SEBEP HALLERİ
10.1. Sözleşme kapsamında taahhüdün yerine getirilememesine neden olabilecek ve/ve ya
Sözleşme Süresi’nin uzatılmasına sebep olacak mücbir sebep halleri aşağıda sıralanmıştır:

Doğal afetler,

Kanuni grev, lokavt

Genel salgın hastalık,

Kısmi veya genel seferberlik ilanı,

İşin ifasına engel olan taraflarca uygun bulunacak diğer haller.
10.2.Sözleşme süresinin uzatılması için Akredite Kuruluş’un, mücbir sebebin meydana geldiği
tarihi izleyen 10 (on) gün içinde zaman kaybının telafisi için CARDCERT’e yazılı olarak bildirimde
bulunması ve bu durumu belgelendirilmesi gerekir.
10.3. Mücbir sebepler nedeniyle Sözleşme kapsamı tamamlanamayacağına kanaat getirildiğinde,
işbu Sözleşme, 9.3 hükümleri uyarınca tasfiye edilebilir.
11. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ
8
11.1. İşbu Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek tüm uyuşmazlıklar karşılıklı
müzakereler yolu
uyuşmazlıkların
ile
makul olan en
çözümünde,
bulunduğu
kısa
ülke
sürede
sınırları
giderilmeye
içindeki
çalışılacak, giderilemeyen
ve
Türkiye ’de
İstanbul
tüm
Kadıköy
Mahkemeleri yetkili olacaktır
12. DEVİR
12.1. Taraflardan herhangi biri, diğer Taraf’ın önceden yazılı onayını almadan Sözleşme’nin
tamamını veya bir kısmını yahut işbu Sözleşme altındaki haklarının ve/veya yükümlülüklerinin herhangi
birini devretmeyecektir.birini devme
cekti
13. DİĞER HUSUSLAR
13.1. Sözleşme’de yer alan maddelerden herhangi birisinin herhangi bir zorunluluk nedeni ile
uygulanamaz olması durumunda, Sözleşme’nin diğer maddeleri geçerliliğini koruyacaktır. Böyle bir
durumda, uygulanamayan maddenin maksadına hizmet edecek yeni bir maddeyi yürürlüğe koymak için
Taraflar iyi niyetli çalışmalar yapacaktır.
13.2. Bu Sözleşme’de kullanılan başlıklar sadece referans kolaylığı sağlamak için ve rilmiş olup,
atıfta
bulunabilecekleri
Sözleşme
hükmünün
yorumlanmayacaktır.yorumlanmayacaktır.
R13.01/ Rev.24/0714
anlamını
kısıtlıyor
veya
genişletiyor
şeklinde
CARDCERT AKREDİTASYON ULUSLARARASI BELGELENDİRME A.Ş
www.cardcert.holdings
444 6 094
14. YÜRÜRLÜK
14.1. Bu Sözleşme, imza tarihi itibariyle yürürlüğe girecek ve feshedilmedikçe Sözleşme Süresi
sonuna kadar yürürlükte kalacaktır. Ancak, Sözleşme’nin sona ermesi/feshi, Madde 8 Gizlilik, Madde 11
Anlaşmazlıkların Çözümlenmesi ve işbu madde hükümleri dahil, fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, fesih
halinde ya da fesihten sonra yürürlükte kalacağı açıkça ya da zımnen belirtilen hükümlerinin geçerliliğini
etkilemeyecektir.
15. HATIRLATMALAR
15.1. İlan edilen tüm ücretlere % 18 KDV dahildir.
15.2. Müracaat,onay ve yenileme sonrası tahakkuk eden ücretlerin iadesi mümkün değildir.
15.3. Program ücretlerine ait faturalar, posta / kargo ile ilgili beyan edilen adrese gönderilir.
15.4. Yıllık onay, yenileme ve gözetim ücretleri, onay periyodunun bitimine bir hafta kala
Akredite Kuruluş belge yenileme onay işlemini tekrardan 1(Bir) yıllığına revize etmek isterse
faturalandırılarak
taraflarına
gönderilir.
Belge
yenileme
onay
işlemi
istemeyen
Eğitmen/Eğitim
kurumlarının sözleşmeleri mevcut olan onay süresi bitiminde sona erecektir ve bir sonraki yıla
faturalandırılmayacaktır.
15.5. CARDCERT AKREDİTASYON A.Ş onay & belgelendirme programlarına resmi başvuru yapan,
eğitmen
/ eğitim / üniversite / enstitü / akademi / bilimsel
araştırma merkezleri
ve diğer hizmet
kuruluşları ilan edilen hizmet ücretlerini kabul etmiş sayılmaktadır.
15.6. CARDCERT AKREDİTASYON A.Ş Yönetim Kurulu; onay, belgelendirme ve hizmet ücretlerini
yıllık olarak ilan etmektedir. Ancak ilan edilen ücretlerin haber verilmeksizin değiştirme ve verilmiş olan
Elektronik Sertifika Akıllı Kimlik Kartlarının uluslararası izlenebilirliğe açılması ve sorgulanması
için
ödenecek ücret hakkı saklıdır.
15.7.
Uygunluk
Değerlendirme/Belgelendirme
programlarına
başvurmak
isteyen
kişi
ve
kuruluşların, başvurudan önce başvuru ücretlerini yatırmaları gereklidir. Havale ve EFT masrafları,
ödemeyi gerçekleştiren kişi/kuruluşa aittir. Ücretleri yatırılmamış başvurular işleme alınmamaktadır.
R13.01/ Rev.24/0714
9
CARDCERT AKREDİTASYON ULUSLARARASI BELGELENDİRME A.Ş
www.cardcert.holdings
444 6 094
16. HESAP BİLGİLERİ
CARDCERT AKREDİTASYON ULUSLARARASI BELGELENDİRME A.Ş HESAP BİLGİLERİ:
Banka
: Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Şube
: Selamiçeşme Şubesi / İstanbul
Şube Kodu
: 846
Hesap Adı
: CARDCERT AKREDİTASYON ULUSLARARASI BELGELENDİRME A.Ş
Türk Lirası
TRL Hesap No
: 6299180
TRL IBAN No
: TR26 0006 2000 8460 0006 2991 80
İngiliz Sterlini
GBP Account No : 9096815
GBP IBAN No
: TR12 0006 2000 8460 0009 0968 15
NOT:Yukarıda bulunan banka hesap numaraları CARDCERT AKREDİTASYON ULUSLARARASI
BELGELENDİRME A.Ş nin tek resmi hesapları olup bu hesap numaraları dışında bir hesap
numarasına akreditasyon başvuru ödemesi yapılması yada elden ücret ödemeleri kabul edilmeyip
doğabilecek sorunlardan dolayı CARDCERT AKREDİTASYON ULUSLARARASI BELGELENDİRME A.Ş
nin hiçbir yasal ve hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.
Bu Formu Doldurup Onayladıktan Sonra İstenilen Diğer Ek ( TABLO 5) Evraklarla Birlikte;
CARDCERT AKREDİTASYON A.Ş Bagdat Cad | No148/6 | Feneryolu - Kadıkoy | Istanbul | Turkey
adresine elden veya
[email protected]
e-posta adresine
imzalanmış
ve
taranmış olarak iletiniz.
Form CARDCERT’e ulaştıktan sonra Akreditasyon Onay Komisyonunca değerlendirmeye alınarak
uluslararası belgelendirme onay sonucu size hemen bildirilecektir.
CARDCERT başvuruda onayı alamamış ve yeterliliği sağlayamamış Akredite Adayı Kuruluşların
ödemeleri taraflarına iade edilecektir.
CARDCERT; gizlilik beyanı gereğince firma bilgile rinizi muhafaza edecektir. CARDCERT onay
müracaatınız gerçekleştikten sonra bilgileriniz www.cardcert.holdings adresindeki açık veri
tabanına kayıt olacak ve onay aldığınız tüm faaliyetleriniz uluslararası izlenebilirliğe açılacaktır.
R13.01/ Rev.24/0714
10
CARDCERT AKREDİTASYON ULUSLARARASI BELGELENDİRME A.Ş
www.cardcert.holdings
444 6 094
YUKARIDAKİ HUSUSLARI TEYİDEN, Taraflar 11 Sayfa ve 16 (onaltı) maddeden ibaret
sözleşmeyi imzalamışlardır. İş bu sözleşme onaylandıktan sonra bir kopyasının akredite onayı
almış kuruluşa Tablo 1 de bulunan adresine posta yolu ile gönderilir. Sözleşme’nin bir kopyası
CARDCERT,
bir
AKREDİTASYON
kopyası
AKREDİTE
Baş Denetçileri
KURULUŞ
tarafından
saklanılması
tarafından yapılan denetimlerde
hazır
ve
CARDCERT
bulundurulması
zorunludur.
ULUSLARARASI AKREDİTE ONAYI ALMAK İSTEYEN BİREY / KURULUŞ ONAYI
Tarih
Akredite Kuruluş Adı
İmza
İmza / Kaşe
CARDCERT AKREDİTASYON ULUSLARARASI BELGELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ
AKREDİTASYON ONAY KOMİSYONU
Belgelendirme / Tarih
1.ÜYE
Yönetim Kurulu Üyesi
Kaşe / İmza / Tarih
Kontrol/İmza / Tarih
İmza / Tarih
3.ÜYE
Genel Sekreter
4.ÜYE
Yönetim Kurl.Bşk.Yrd
2.ÜYE
Yönetim Kurulu Üyesi
11
ÖNEMLİ :
1-Uluslararası akreditasyon onayı yukarıda bulunan ve toplam 4 üyeden oluşan Akreditasyon
Onay Komisyonunun imzaları ile tamamlanmaktadır.
2-Üye imzalarından bir tanesinin eksik olması akreditasyon onayının verilmediğini ve/veya
eksik evrak olduğunu ve/veya kuruluşun denetimden uygunsuzluk yediğini (DÖF) ve askıya
alındığını,yani (RED) kararını temsil eder.
3-Denetimlerdeki uygunsuzluk durumunda kuruluşa DÖF uygulanmışsa ve verilen süre içinde
uygunsuzluk giderildiği takdirde akreditasyon onayı askıdan alınıp tescillenecektir.
BU BÖLÜM AKREDİTE ONAY BAŞVURUSUNDA BULUNAN KURULUŞ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR
SADECE SİZE UYAN BÖLÜM DOLDURULARAK DİĞER BÖLÜM BOŞ BIRAKILACAKTIR.
CARDCERT ile Direk İletişim Kurmak
Suretiyle ;Bilgi Talep Ederek ve Aracı
Kullanmadan Akreditasyon Onayını
Tamamladıysanız:
Alttaki Satırı Boş Bırakınız ve Sadece
Yanda Bulunan Bölüme Kendi Adınızı
Yada Kurum Ünvanınızı Yazınız !
CARDCERT ile Direk İletişim Kurmadan Bir
Yetkili ve Yönetmenin Size Ulaşması Sebebiyle
Akreditasyon Hakkında Bilgi Edinerek Onay
ve Belgelendirme Sürecini Tamamladıysanız
Size Ulaşan CARDCERT Yetkilisinin Bilgilerini
Yazınız !
CARDCERT ile Aracısız İlk Siz İletişime
Geçtiyseniz Bu Satırı Boş Bırakınız!
R13.01/ Rev.24/0714
Kurum Adı
:
Ad
:
VE
Soyad
:
Kurumunuza Sizden Önce Ulaşarak Akreditasyon Hakkında Bilgi Veren Yetkili:
Adı
:
Soyadı
:
İrtibat Şekli
:
Mail
Telefon
Sosyal Medya
Ziyaret
Download

Akreditasyon Onay Başvuru Formu