Genel Sipariş Koşulları
1.
Siparişler
General Purchase Terms and
Conditions
1.
Exclusively the following ordering conditions
apply to handling orders from Formel D
Mühendislik Hizmetleri ve Kalite Yönetimi
Limited Şirketi’nin (hereinafter referred to as
"Formel D"). Any change or variation
requires confirmation by Formel D to be
valid. The supplier's general terms and
conditions that vary from these conditions
are only valid if they are explicitly confirmed
in writing as replacing these conditions, even
if Formel D makes an order when aware of
these conditions.
Formel D Mühendislik Hizmetleri ve Kalite
Yönetimi Limited Şirketi’nin (aşağıda kısaca
Formel D olarak anılacaktır) siparişlerinin
yerine getirilebilmesi için aşağıdaki sipariş
koşullarına uyulması gerekir. Her türlü
değişiklik veya sapmanın geçerli olması
yazılı
şekilde
yapılmasına
bağlıdır.
Tedarikçinin bu koşullardan farklılık gösteren
genel işlem koşulları, Formel D’nin bunları
bilmesine rağmen sipariş vermesi halinde
dahi, yalnızca Formel D tarafından bu
koşulların yerine geçeceği açıkça ve yazılı
olarak onaylanmışsa geçerli olacaktır.
2.
Sevkiyat ve teslim
Siparişte
beliritilen
teslim
tarihleri
bağlayıcıdır. Teslim tarihinden önce
yapılacak teslimatlar ve kısmi teslimatlar,
ancak Formel D ile önceden görüşülmesi ve
izin verilmesi halinde mümkündür. Aksi
kararlaştırılmadıkça teslimler, paketleme
masrafı, her türlü konteyner, nakliye ve
depolama ücreti hesaba katılmaksızın
ücretsiz olarak gönderilecektir. Gönderilecek
mallar yol durumu, genel taşıma ve nakliye
şartlarına uygun bir şekilde paketlenmelidir.
Mallara ilişkin sorumluluk kararlaştırılan
teslim yerinde usulüne uygun teslimle birlikte
Formel D’ye geçer. Tedarikçi sipariş onayıyla
birlikte, siparişteki ve dolayısıyla teslim
talebindeki miktar ve teslim tarihlerine aynen
uymakla yükümlüdür. Teslimatın bölünmesi
halinde, Formel D’nin yalnızca kısmen
gönderilen
bölünmüş miktarları kabul
yükümlülüğü bulunmaktadır. Gönderimlerin
tedarikçi tarafından daha erken veya daha
geç teslim edilmesi halinde, bu nedenle
ortaya
çıkan
masraflara
tedarikçi
katlanacaktır. Teslimatın teslim tarihinde
kısmen veya tamamen teslim edilememesi
söz konusu ise tedarikçi bu gecikmenin tam
olarak ne kadar süreceğini ve gerekçelerini
derhal ve yazılı olarak Formel D’ye
bildirmekle yükümlüdür. Gecikmenin idari
sebeplerden
kaynaklanması
halinde,
tedarikçi gecikme engelinin ortaya çıkmasını
takip eden bir hafta içerisinde ilgili Sanayi ve
Orders
2.
Delivery and shipment
If nothing further has been agreed, delivery is
carriage paid and excludes the cost of packaging, in particular excluding charges for
containers of all kinds, carriage, or storage.
The goods to be delivered are to be packaged appropriately, whilst observing the general regulations of the railway or forwarding
company. The risk is transferred on handover of the delivered goods from the unloading
point stipulated by Formel D to Formel D itself. With the order confirmation the supplier
is obliged to comply with the quantities and
delivery deadlines stipulated in the Formel D
order or delivery call-off. If the delivery is divided, there is an obligation by Formel D only
for the quantities firmly assigned in this delivery division. If deliveries have to be delivered more quickly for reasons for which the
supplier is responsible, the additional costs
incurred are to be paid for by the supplier. If
the supplier must assume that a delivery is
not possible in full or in part on the agreed
delivery deadline, he must inform Formel D
in writing without delay stating the duration
and reasons. If the delay is due to force majeure, the supplier will provide evidence
within one week of the event occurring via a
certificate issued by the responsible Chamber of Commerce or a similar certificate issued by a public body. Formel D will to this
extent extend the delivery period as appropriate; if the delivery deadline is exceeded by
Formel D Mühendislik Hizmetleri
ve Kalite Yönetimi Ltd. Şti.
Member of the Formel D Group
Şirket Merkezi
Üçevler Mh. 72.Sk. Aknil Plaza
No:6 K:3 Ofis: 5
Nilüfer Bursa
T: (+90) 224 / 44 14 71 8
F: (+90) 224 / 44 14 72 8
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil No: 909771
Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik No
388 071 4033
Müdürler
Maurizio Carroccia
Dr. Holger Jené
Dr. Jürgen Laakmann
Claus Niedworok
Belge: formeld_tr_abb
Revizyon: 0
Tarih: 22.04.2014
Sayfa 1 / 8
Genel Sipariş Koşulları
General Purchase Terms and
Conditions
Ticaret Odası veya benzeri diğer resmi bir
kuruluştan aldığı belge ile durumu
belgeleyecektir. Formel D, bu duruma göre
teslim tarihini uzatacaktır, ancak teslim
tarihinin üç aydan fazla süreyle gecikmesi
halinde Formel D sözleşmeden dönme
hakkkını haizdir. Tedarikçi her türlü hapis hakkı
ile rehin hakkından feragat etmiştir. Tedarikçi
tarafından yapılacak takas/mahsup ancak kendi
alacağının Formel D tarafından çekişmesiz
olarak kabul edilmesi halinde veya hukuken
bağlayıcı bir ilamın varlığı halinde mümkündür.
3.
Kullanım Haklarının Devri
more than 3 months, Formel D is entitled to
withdraw from the contract. The supplier
waives the right to exercise any retention or
entrepreneurial liens. The supplier may only
use offsetting if his counter-claim is undisputed by Formel D or there is a legally binding title.
3.
Tedarikçi, zaman, kullanım amacı ve diğer
her türlü açıdan sınırsız olmak üzere,
hizmetlerine ilişkin devredilebilen her türlü
fikri ve sınai hakları ve benzeri yetkileri,
bunların
ilanı,
çoğaltılması
ve
değerlendirilmesi için Formel D’ye devreder.
Buna hizmetin değiştirilmesi ve bu hakların
üçüncü kişilere devri hak ve yetkisi de
dahildir.
4.
Ödeme koşulları ve ödeme zamanı
Taraflar arasında kararlaştırılan fiyatlar geçerli
olacaktır. Sözleşmenin akdedildiği zamanla
teslim zamanı arasında, sipariş edilen ürünlerin
piyasa fiyatlarında %10’dan daha fazla bir
değişiklik meydana gelmesi halinde, Formel D,
tedarikçiden buna uygun bir indirim talep
edebilir. Fatura, malın tesliminden sonra
gönderilmişse 14 gün içerisinde %3 indirimle,
30 gün içerisinde olağan fiyat üzerinden
ödenecektir.
Faturanın teslimattan önce
gönderilmesi halinde, bu ödeme süreleri
malların tesliminden itibaren işlemeye
başlayacaktır. İşlem vergisine tabi teslimat ve
diğer hizmetlerin faturaları yasal işlem
vergisinden ayrı olarak gösterilecektir.
Ödemeler Formel D’nin seçimine göre havale
veya çekle yapılacaktır.
Transfer of usage rights
The supplier transfers to Formel D all transferable copyright and other authorizations to
publish, reproduce, and utilize his services
without restricting the time, location, purpose,
or in any other way. This transfer includes
the right to change the performance and to
transfer the rights on to a third party.
4.
Payment terms and periods
The agreed prices apply. If the general market
prices for the ordered goods change by more
than 10% between concluding the contract and
delivery, Formel D may request that the
supplier agrees to an appropriate price
reduction. Invoices are due within 14 days with
a 3% discount or within 30 days net after
receipt of invoice as long as the ordered goods
have been received. If invoices are received
before delivery of goods aforementioned
payment terms starts from the day goods are
received. Invoices for deliveries and other
services that are subject to value-added tax
must show the statutory value-added tax
separately. Payments are made as chosen by
us by bank transfer or check.
Formel D Mühendislik Hizmetleri
ve Kalite Yönetimi Ltd. Şti.
Member of the Formel D Group
Şirket Merkezi
Üçevler Mh. 72.Sk. Aknil Plaza
No:6 K:3 Ofis: 5
Nilüfer Bursa
T: (+90) 224 / 44 14 71 8
F: (+90) 224 / 44 14 72 8
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil No: 909771
Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik No
388 071 4033
Müdürler
Maurizio Carroccia
Dr. Holger Jené
Dr. Jürgen Laakmann
Claus Niedworok
Belge: formeld_tr_abb
Revizyon: 0
Tarih: 22.04.2014
Sayfa 2 / 8
Genel Sipariş Koşulları
5.
Araç-gereçler, modeller
General Purchase Terms and
Conditions
5.
Aksi
açıkça
ve
yazılı
olarak
kararlaştırılmadıkça, sipariş edilen malların
üretim, bakım, onarım ve yenilenmesi için
gerekli araç-gereç ve modellerin masrafları
da tedarikçiye aittir.
The costs of the tools and models required to
produce the ordered goods as well as their
maintenance and renewal are always charged to the supplier if nothing further is expressly agreed in other agreements in writing.
Tools, models, matrices, gauges, samples
etc. as well as drawings and material regulations that Formel D provides to the supplier
to execute the order remain the property of
Formel D and must be returned after completion of the order without additional request. The supplier accepts and undertakes
to conclude any agreements regarding the
reservation of the property rights of Formel D
and to be incorporated into any notary issues
etc. Together with Formel D. They must be
stored carefully by the supplier, protected
from damage of all kinds and only used for
the purposes of Formel D.
Formel D tarafından siparişin yerine
getirilmesi için tedarikçiye verilen araç-gereç,
model, kalıp, şablon, numune ve
benzerlerinin mülkiyeti Formel D’de kalacak
ve siparişin yerine getirilmesini takiben talep
edilmeksizin geri verilecektir. Tedarikçi
malların mülkiyetinin Formel D’de kalacağına
ilişkin her türlü anlaşmayı akdetmeyi ve noter
vb. Işlemleri Formel D ile birlikte yerine
getirmeyi kabul ve taahhüt eder. Bunların
tedarikçi tarafından dikkatle muhafaza
edilmesi, her türlü zararlardan korunması ve
için
kullanılması
sadece
Formel D
zorunludur.
6.
Yerine getirme hükümleri
Tedarikçinin Formel D’den çizim, numune ve
benzeri direktifler alması halinde, teslim
edilecek mallar cins, nitelik ve uygulama
açısından bunlara uygun olacaktır.
Formel D’nin numune talep etmesi halinde,
seri üretim ancak numunenin Formel D
tarafından yazılı olarak onaylanmasından
sonra başlayabilir. Tedarikçinin, Formel D’nin
belirttiği nitelikler açısından şüpheleri olması
halinde, bu durumu Formel D’ye seri üretime
başlamadan önce derhal yazılı olarak
bildirmesi gerekir. Bu durumda seri üretime
ancak Formel D’nin yazılı direktifi ile
başlanabilir.
Tools, Models
6.
Execution regulations
If the supplier receives from Formel D drawings, samples or other stipulations they exclusively determine the type, composition
and design of the goods to be delivered.
If Formel D requests type samples, series
production may only start after written approval of Formel D of the sample. Any concerns
that the supplier has about the Formel D
specification, must be notified to Formel D in
writing without delay before starting series
production. In such cases series production
may only be started on the basis of a further
written instruction by Formel D.
Formel D Mühendislik Hizmetleri
ve Kalite Yönetimi Ltd. Şti.
Member of the Formel D Group
Şirket Merkezi
Üçevler Mh. 72.Sk. Aknil Plaza
No:6 K:3 Ofis: 5
Nilüfer Bursa
T: (+90) 224 / 44 14 71 8
F: (+90) 224 / 44 14 72 8
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil No: 909771
Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik No
388 071 4033
Müdürler
Maurizio Carroccia
Dr. Holger Jené
Dr. Jürgen Laakmann
Claus Niedworok
Belge: formeld_tr_abb
Revizyon: 0
Tarih: 22.04.2014
Sayfa 3 / 8
Genel Sipariş Koşulları
General Purchase Terms and
Conditions
Tedarikçi, siparişin yerine getirilmesinden
önce, sipariş ve bununla ilgili Formel D’nin
her türlü direktif, çizim ve benzeri belgelerinin
doğruluğunu incelemeli ve herhangi bir hata
varsa
durumu
derhal
Formel D’ye
bildirmelidir. Tedarikçi tarafından siparişin
yerine getirilmesinden önce yapılması
gereken incelemede ortaya çıkabilecek bu
türden hataların, sonradan ortaya çıkması
halinde Formel D buna ilişkin masraflardan
sorumlu tutulamaz.
7.
Ayıptan Sorumluluk
Tedarikçi malların kabulden itibaren bir yıl
süre ile sorunsuz olarak yerine getirilmesini
ve çalışmasını garanti eder. Malların en son
teknolojiyle, usta bir atölyede ve en uygun ve
en iyi malzeme kullanılarak üretilmesi
gerekir.
Tedarikçi ayrıca Formel D tarafından talep ve
tedarikçinin kendisi tarafından da taahhüt
edilen özelliklerin mevcudiyetini de garanti
eder. Tedarikçi , garanti süresince
Formel D’den kaynaklanmayan her türlü
ayıptan sorumludur. Formel D, ayıplı mal
durumunda,
tedarikçiden
Formel D’nin
seçimi doğrultusunda malın iyileştirilmesini,
yerine aynısının verilmesini veya bir miktar
geri ödeme ile malın kendisinin iadesini talep
edebilir. Malların iadesi halinde tüm
sorumluluk tedarikçiye geçer. Formel D zarar
görmüş veya başka bir şekilde ayıplı malları,
masrafları tedarikçiye ait olmak üzere kendisi
tamir etme veya üçüncü bir kişiye tamir
ettirme hakkını haizdir. Tedarikçi, iade edilen
malın yerine ancak yeni bir sipariş verilmesi
halinde malın aynısından gönderebilir. Ayıp
ihbarının süresinde yapılmadığına ilişkin
itiraz ileri sürülemez. Ayıbın tespitinden önce
satış bedelinin ödenmiş olması malın ayıpsız
ve usulüne uygun şekilde teslim edildiğinin
kabülü olarak nitelendirilemez.
The supplier is obliged to check the order
and all related provisions, drawings or other
documents by Formel D before executing the
order to ensure they are factually correct and
to notify Formel D of any errors without delay. If such errors are discovered later although they could have been discovered if
the supplier had properly checked the order
before execution, Formel D is not obliged to
accept any additional costs incurred.
7.
Warranty for defects
The supplier takes over a warranty for the
perfect design and operation of the goods
supplied for the duration of one year from
acceptance. The goods must match the latest state of technology and be produced by
professional tradesmen in the workshop using the best suited materials.
In addition, the supplier accepts the warranty
for the existence of the properties requested
by Formel D and assured by the supplier.
During the warranty, the supplier is liable for
all faults for which Formel D is not responsible. In case of a fault, Formel D may at its
own choice request that the supplier
undertakes
subsequent
improvement,
replacement, or return of the goods against
the issue of a credit note. If goods are
returned they are returned at the supplier's
expense and risk. Formel D reserves the
right to undertake subsequent work on
damaged or otherwise defective goods at the
supplier's expense or permit third parties to
undertake such work. The supplier is only
permitted to replace the delivery of returned
goods as a result of a new order. The objection of late notification of defects cannot be
raised. The payment of the purchase price
made before faults were found, does not
represent recognition that the goods are free
of faults and were delivered as required by
the regulations.
Formel D Mühendislik Hizmetleri
ve Kalite Yönetimi Ltd. Şti.
Member of the Formel D Group
Şirket Merkezi
Üçevler Mh. 72.Sk. Aknil Plaza
No:6 K:3 Ofis: 5
Nilüfer Bursa
T: (+90) 224 / 44 14 71 8
F: (+90) 224 / 44 14 72 8
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil No: 909771
Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik No
388 071 4033
Müdürler
Maurizio Carroccia
Dr. Holger Jené
Dr. Jürgen Laakmann
Claus Niedworok
Belge: formeld_tr_abb
Revizyon: 0
Tarih: 22.04.2014
Sayfa 4 / 8
Genel Sipariş Koşulları
8.
Kazaların önlenmesi hükümleri
General Purchase Terms and
Conditions
8.
Sipariş üzerine teslim edilecek malların kaza
önleme ile ilgili her türlü yasal hükümlere,
ilgili kanun, yönetmelik ve diğer yasal
düzenlemeler ile kabul edilen teknik kurallara
uygun olarak yerine getirilmesi gerekir.
Tedarikçi, ayıp sorumluluğunun yanı sıra, 1.
Paragraf hükümlerine uymaması nedeniyle
Formel D veya üçüncü kişilerin uğradığı
zararlardan da sorumludur.
9.
Sorumluluk
The goods delivered as per the contract must
comply with all the relevant, applicable,
statutory accident prevention regulations,
and the recognized technical rules.
Notwithstanding the warranty rules, the supplier is liable for damage incurred by
Formel D or a third party from not complying
with the regulations stated in Para. 1.
9.
Fikri ve sınai hakların ihlali
Tedarikçi, malların Formel D’nin çizimlerine
uygun olarak üretilmediği hallerde, bu malların
yurt içinde veya yurt dışında herhangi bir fikri ve
sınai hakkı ihlal etmemesinden sorumludur.
Tedarikçi Formel D’nin, müşterilerinin ve
hukuki haleflerinin bu şekilde bir hakkın ihlali
nedeniyle
ortaya
çıkan
hukuki
uyuşmazlıklardan, uzlaşma görüşmelerinden
doğan tüm masraf ve zararlarından sorumludur.
Teslim edilen malların, yurt içinde veya yurt
dışında fikri ve sınai hakları ihlal ettiğinin
mahkeme kararı ile tespit edildiği hallerde
veya mahkemece atanan tarafsız bir
bilirkişinin böyle bir hakkın ihlalinin varlığına
ilişkin şüpheleri olması halinde sözleşme
Formel D tarafından derhal feshedilir.
Formel D, masrafları tedarikçiye ait olmak
üzere, fikri ve sınai hak sahiplerinden, fikri ve
sınai hak koruması kapsamına giren malların
tedarik, faaliyete geçirme, kullanma ve
başkalarına devri için gereken izni alabilir.
Liability
Formel D is not liable for the supplier's property including the means of transport that is
lost, damaged, or destroyed on the premises
of Formel D. This also applies to the property
of third parties that the supplier uses to fulfil
his contractual obligations. The supplier is
obliged to indemnify Formel D to this extent
for any claims by third parties. The liability
exclusion does not apply if Formel D acts deliberately or with gross negligence.
Formel D, işyerlerinde meydana gelecek
olan nakliye araçları da dahil olmak üzere
tedarikçinin mülkiyetindekilere ilişkin zarar,
hasar ve bozukluklardan sorumlu değildir.
Aynı şekilde Formel D’nin, tedarikçinin
sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek
üzere üçüncü kişilerden aldığı şeyler
açısından da herhangi bir sorumluluğu
yoktur. Tedarikçi bu halde Formel D’yi
üçüncü kişilerin taleplerinden muaf tutacaktır.
Bu sorumsuzluk anlaşması Formel D’nin
kusuru veya ağır ihmali halinde geçerli
olmayacaktır.
10.
Accident prevention regulations
10.
Infringement of trademark rights
The supplier is liable for ensuring the goods he
supplies, if they are not produced from
drawings provided by Formel D, do not infringe
any domestic or international industrial property
rights. In particular, the supplier will cover all
damages incurred by Formel D, its customers
and legal successors that arise due to the
infringement of such a trademark right and will
enter into any legal disputes and compromise
negotiations at his own expense.
If an in-court judgment stipulates that the delivered goods infringe a domestic or international industrial property right or as a result of
the assessment of an impartial, court authorized expert there is justified doubt concerning
this, Formel D is entitled to end the contract
with immediate effect. Formel D is entitled at
the expense of the supplier to obtain from the
holder of such trademark rights the necessary
approval to deliver, commission, use, sell on
etc. the goods covered by the protective right.
Formel D Mühendislik Hizmetleri
ve Kalite Yönetimi Ltd. Şti.
Member of the Formel D Group
Şirket Merkezi
Üçevler Mh. 72.Sk. Aknil Plaza
No:6 K:3 Ofis: 5
Nilüfer Bursa
T: (+90) 224 / 44 14 71 8
F: (+90) 224 / 44 14 72 8
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil No: 909771
Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik No
388 071 4033
Müdürler
Maurizio Carroccia
Dr. Holger Jené
Dr. Jürgen Laakmann
Claus Niedworok
Belge: formeld_tr_abb
Revizyon: 0
Tarih: 22.04.2014
Sayfa 5 / 8
Genel Sipariş Koşulları
11.
Temerrüt - Sözleşmeden dönme hakkı
General Purchase Terms and
Conditions
11.
Tarafların ödeme için bir takvim günü
belirledikleri hallerde, teslimat veya hizmetin
tedarikçiden kaynaklanan sebeplerle bu
sürede gerçekleşmemesi halinde Formel D
Bu
halde
sözleşmeden
dönebilir.
Formel D’nin tüm sözleşmesel ve yasal
hakları
saklıdır,
Formel D
ayrıca
sözleşmeden dönme yerine edimin ifa
edilmemesi nedeniyle tazminat talep edebilir.
Sözleşmeden dönme hakkı ödemelerin
durması, iflas talebinin verilmesi veya iflasın
ertelenmesi veya mahkemede veya
mahkeme dışı uzlaşma talebi halinde de
kullanılabilir.
12.
Sözleşmenin devri
If the parties have agreed a calendar date as
the delivery/provision date and the delivery/provision is not made in time Formel D
can withdraw from the contract, if the supplier is responsible for the delay. All statutory
and contractual claims by Formel D are retained in this case, especially the right to
demand damages due to non-fulfilment in
place of the right to withdraw.
The right to withdraw from the contract also
exists if payment is stopped or insolvency
proceedings are started or in case of deferral
of bankrupt for the supplier’s assets; or upon
filing of a judicial or extrajudicial conciliation.
12.
Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükler
ancak Formel D’nin yazılı izni ile üçüncü
kişilere devredilebilir.
13.
Gizlilik
Tedarikçi, sipariş şartlarını ve bu amaçla
kendisine sunulan ve herkesçe bilinmeyen
tüm bilgi ve belgeleri, bunun yanısıra
Formel D’nin sağlamış olduğu verilerle
kendisinin elde ettiği bilgi ve deneyimleri sır
olarak
saklamakla,
üçüncü
kişilere
açıklamamakla, yalnızca sözleşme amaçları
doğrultusunda kullanmakla, her türlü gerekli
ve uygun tedbirleri almakla ve emanet edilen
belgelerin gizliliğini kesin suretle temin
etmekle yükümlüdür. Tedarikçi alınan
belgeleri
çoğaltmamayı,
soruların
halledilmesi ve siparişlerin yerine getirilmesi
üzerine bunları ivedilikle ve talep
edilmeksizin Formel D’ye geri vermekle
yükümlüdür.
Tedarikçinin
işletmesel
nedenlerle belgeleri çoğaltması gereken
hallerde bu durumu Formel D’ye bildirmesi
ve siparişin yerine getirilmesi halinde veya
taraflar arasında sözleşme akdedilmemesi
halinde çoğaltılan suretleri Formel D’ye
gecikmeksizin ve talep edilmeksizin iade
etmesi gerekir.
Tedarikçi sır tutma
yükümlülüğünü
çalışanlarına
ve
yardımcılarına da bildirmeli ve bu kişileri de
sır tutmakla yükümlü tutmalıdır. Sipariş
Default Withdrawal
Ability to transfer the agreement
The rights and duties from this agreement
may only be transferred to third parties with
the written approval of Formel D.
13.
Nondisclosure
The supplier is obliged not to disclose the order conditions nor all of the generally information, documents, and statements by
Formel D of which he becomes aware as
well as knowledge and experience acquired
by himself, nor to reveal them to third parties,
and only to use them for the contractually
stipulated purposes, as well as to make all of
the necessary and suitable precautions to
ensure the non-disclosure of all of the documents entrusted to him. He is obliged not to
reproduce the documents received and after
the completion of enquiries or after processing orders to return such documents immediately and without additional request to
Formel D. If he has duplicated the documents for operational reasons he is obliged
to inform Formel D of this and on completion
of the order or if no contract is concluded
between the parties to return the duplications
to Formel D immediately and without additional request. The supplier is obliged to inform his employees and vicarious agents of
this non-disclosure declaration whereby he is
obliged to ensure his employees and vicarious agents maintain non-disclosure. This
commitment declaration must be presented
Formel D Mühendislik Hizmetleri
ve Kalite Yönetimi Ltd. Şti.
Member of the Formel D Group
Şirket Merkezi
Üçevler Mh. 72.Sk. Aknil Plaza
No:6 K:3 Ofis: 5
Nilüfer Bursa
T: (+90) 224 / 44 14 71 8
F: (+90) 224 / 44 14 72 8
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil No: 909771
Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik No
388 071 4033
Müdürler
Maurizio Carroccia
Dr. Holger Jené
Dr. Jürgen Laakmann
Claus Niedworok
Belge: formeld_tr_abb
Revizyon: 0
Tarih: 22.04.2014
Sayfa 6 / 8
Genel Sipariş Koşulları
General Purchase Terms and
Conditions
verenin talebi üzerine bu yükümlülük beyanı
sunulmalıdır. Tedarikçi çalışanlarının ve
yardımcı kişilerin ve alt işverenlerin
fiillerinden Türk Borçlar Kanununun 66. Ve
116. vd. Maddeleri ve İş Kanunu hükümleri
uyarınca sorumludur. Tedarikçi sır tutma
yükümlülüğüne aykırı davranılması halinde
her bir olay için 50.000,00 Euro cezai şart
ödemeyi kabul ve taahhüt eder ve bunun
dışında sipariş verene verdiği zararları da
ödemekle yükümlüdür. Ödenmiş cezai şart
tazminat yükümlülüğünden indirilecektir. Sır
tutma
yükümlülüğü
Genel
Sipariş
Koşullarının öğrenilmesi ile başlar ve beş yıl
süreyle devam eder. Formel D ile tedarikçi
arasında aksi kararlaştırılmadığı sürece, bu
yükümlülük siparişin tamamlanmasını veya
ticari ilişkinin veya işbirliğinin sona ermesini
izleyen beş yıl süreyle devam eder.
14.
Basılı Evrak
to the ordering party on request. The supplier
is liable in the same way for the behaviour of
his employees and vicarious agents and his
sub-contractors pursuant to Art. 66 and 116
of the Turkish Obligations Code and Labour
Code The supplier declares that for each
case of infringement against this nondisclosure obligation he will pay a contractual
penalty totalling EUR 50,000.00 and is also
obliged to compensate for damages of the
ordering party. The forfeited contractual penalty is offset against the obligation to pay
damages. The confidentiality obligation
comes into force on becoming aware of the
General Ordering Conditions and ends after
five years. On completion of an order or the
ending of business relationships or the cooperation, the confidentiality obligation ends
five years later if no other agreement has
been reached between Formel D and the
supplier in a separate agreement.
14.
Deneme baskısı her zaman iki suret olarak
verilecektir. Önbasımda bir baskı hatası
tespit edilmesi halinde, tedarikçi düzeltmenin
Formel D tarafından okunmuş ve basıma
uygun olduğu onaylanmış şekilde geri
verildiğini iddia edemez. Gözden kaçan
basım hataları nedeniyle sorumluluk
tedarikçiye aittir. Cümle hatalarının ücretsiz
olarak düzeltilmesi gerekir. Yazan kişinin
hatasının düzeltilmesi bir saatten fazla
sürmekteyse, düzeltme faturalandırılabilir.
Her zaman yazılı miktarda sipariş teslim
edilmelidir. Formel D eksik teslimat halinde
ek teslimat talep edebilir.
15.
Cezai Şart
Siparişlerin süresinde teslim edilmemesi
halinde, Formel D gecikilen her hafta
başlangıcı için en az %0,5 en fazla toplam
sipariş değerinin %5’i oranında cezai şart
talep edebilir. Bu miktarları aşan zararların
talep edilmesi ve
sözleşmeden dönme
hakları saklıdır. İfanın kabulü, aksi açıkça
belirtilmedikçe, cezai şarttan vazgeçilmesi
anlamına gelmez.
Printed matter
Two copies of any proofs must be submitted.
If a print error is found after printing, the supplier can not rely on the fact that the correction was read by Formel D and was returned
as approved for printing. The responsibility
for overseen print errors is exclusively with
the supplier. Setting errors must be corrected
free of charge. Author corrections can be
invoiced if their scope changes the setting
time by more than one hour. It always shall
be delivered the required amounts. In case of
short delivery Formel D shall be entitled to
request subsequent delivery.
15.
Contractual Penalty
If orders are not completed on time Formel D
shall be entitled to claim a penalty of 0.5%
for each commenced week of delay, up to a
maximum of 5% of the total contractual
value. Claim of further damages and the right
to withdraw from the contract remains unaffected.
Unless otherwise agreed,
acceptance of performance shall not be
deemed to constitute a waiver of contractual
penalty.
Formel D Mühendislik Hizmetleri
ve Kalite Yönetimi Ltd. Şti.
Member of the Formel D Group
Şirket Merkezi
Üçevler Mh. 72.Sk. Aknil Plaza
No:6 K:3 Ofis: 5
Nilüfer Bursa
T: (+90) 224 / 44 14 71 8
F: (+90) 224 / 44 14 72 8
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil No: 909771
Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik No
388 071 4033
Müdürler
Maurizio Carroccia
Dr. Holger Jené
Dr. Jürgen Laakmann
Claus Niedworok
Belge: formeld_tr_abb
Revizyon: 0
Tarih: 22.04.2014
Sayfa 7 / 8
Genel Sipariş Koşulları
16.
İfa Yeri ve Yetkili Mahkeme
General Purchase Terms and
Conditions
16.
İfa yeri bildirilen teslimat adresidir, ödeme
yeri
Formel D’nin
şirket
merkezinin
bulunduğu yerdir. Yetkili mahkeme İstanbul
mahkeme ve icra müdürlükleridir.
17.
Uygulanacak Hukuk
The place of fulfilment is determined in line
with the delivery address, for payment place
of Formel D’s office. The exclusive court of
jurisdiction for all disputes from the business
relationship is – as long as supplier is merchant - agreed to be Istanbul.
17.
Sözleşmeden kaynaklanan dolaylı ve
dolaysız tüm hukuki uyuşmazlıklara Türk
hukuku uygulanacaktır. 11.04.1980 tarihli
Milletlerarası mal satımına ilişkin sözleşmeler
hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması
(CISG) hükümleri uygulanmayacaktır.
18.
Son hükümler
Place of Fulfilment and Court of
Jurisdiction
Applicable Law
Turkish law shall be exclusively applicable
for all disputes arising directly or indirectly
from the contractual relationship. The applicability of the UN Convention on Contracts
for the International Sale of Goods (CISG)
dated 11.04.1980 is excluded.
18.
General and Final Provisions
18.1. Genel Sipariş Koşullarınından bazılarının
geçersizliği, sözleşmenin amacının ortadan
kalkması sonucunu doğrumadığı sürece,
diğer hükümlerin geçerliliğini etkiemez.
18.1.
Should a provision of these PT&C be or become void, the validity of the remaining provisions of the PT&C shall not be affected as
long as long as the contractual purpose is
not prevented.
18.2. Bu GİK’ten kaynaklanan herhangi bir
uyuşmazlık halinde Türkçe metin esas
alınacaktır.
18.2.
In the event of any disputes in connection
with T&C, the Turkish language version shall
prevail.
Formel D Mühendislik Hizmetleri
ve Kalite Yönetimi Ltd. Şti.
Member of the Formel D Group
Yer, tarih/Place, Date
Imza/Signature
Formel D Mühendislik
Hizmetleri ve Kalite Yönetimi
Limited Şirketi
Yer, tarih/Place, Date
Imza/Signature
Tedarikçi/Supplier
Şirket Merkezi
Üçevler Mh. 72.Sk. Aknil Plaza
No:6 K:3 Ofis: 5
Nilüfer Bursa
T: (+90) 224 / 44 14 71 8
F: (+90) 224 / 44 14 72 8
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil No: 909771
Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik No
388 071 4033
Adres/Adress:
Adres/Adress:
Müdürler
Maurizio Carroccia
Dr. Holger Jené
Dr. Jürgen Laakmann
Claus Niedworok
Belge: formeld_tr_abb
Revizyon: 0
Tarih: 22.04.2014
Sayfa 8 / 8
Download

AGB Deutschland