POSREDNI KI UGOVOR O PUTOVANJU
Zaklju en u ___________________________ dana _______________ godine izme u:
1. __________________________________________________________ kao Posrednika iz
____________________, koga zastupa _______________________________________________ (ime,
prezime, funkcija), s jedne strane i
2. __________________________________________________________ kao Putnika, s druge strane,
koga zastupa ____________________________________________________ (ime, prezime, funkcija)
lan 1.
Obaveza Posrednika je da u ime i za ra un Putnika zaklju uje ugovore o organizovanju putovanja od
strane organizatora putovanja prema prethodno utvr enom programu putovanja.
Obaveza Posrednika je, tako e, da izda Putniku potvrdu o putovanju, s op tim sadr ajem iste i ozna i
adrese Posrednika naznakom svojstva Posrednika.
lan 2.
Putnik se obavezuje da za posredovanje u zaklju ivanju ugovora s organizatorom putovanja plati
Posredniku naknadu u iznosu od ________________ dinara (slovima: ____________________________
_________________________) i to neposredno pri zaklju enju ugovora.
lan 3.
Posrednik se obavezuje da savesno vr i izbor tre ih lica - organizatora putovanja, koja treba da obave
slede e usluge: _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
lan 4.
Posrednik se obavezuje da prema uslovima tra enja putnika radi putovanja zaklju uje ugovore o
putovanju, odnosno organizovanju putovanja i to od ___________________________ (mesto) do
________________________ (mesto), a po ceni aran mana u ukupnom iznosu od __________________
dinara za lica, a u trajanju od _______ dana u periodu od _________________ do _________________.
lan 5.
Putnik prihvata uslove zaklju enja ugovora o putovanju, u skladu sa lanom 4. ovog ugovora, pa se sla e
da o svakom organizovanom putovanju bude zaklju en poseban ugovor o organizovanju putovanja.
lan 6.
Posrednik e zaklju ivati ugovore o organizovanju putovanja za ra un Putnika posebno za svako
putovanje, pod uslovima pod kojima se budu sporazumele ugovorne strane.
lan 7.
U pogledu uslova i na ina prestanka ugovora kao i drugih pitanja koja nisu posebno regulisana ovim
ugovorom, stranke su saglasne da se na njih primene odredbe Zakona o obligacionim odnosima.
lan 8.
Za sve eventualne sporove nadle an je ______________________ sud u _________________________.
lan 9.
Ugovor je sa injen u ___________ istovet____ primer_____ od kojih _______ zadr ava Posrednik, a
________ Putnik.
Za Posrednika
__________________________
Za Putnika
__________________________
Download

POSREDNIČKI UGOVOR O PUTOVANJU