UGOVOR O USVAJANJU ŽIVOTINJE
I POŠTOVANJU PRINCIPA ODGOVORNOG VLASNIŠTVA
Zaključen u ____________________, dana __.__.20__. godine, izneđu:
1. Fondacije za zaštitu životinja Srbije – FAPS iz Niša, ul. Rajićeva br.30a, lok. br.3,
PIB 107924811, MB 28826273, koju zastupa Upravitelj Fondacije, Oliver Veličković
iz Niša, ul. Učitelj Milina br.1/20, jmbg. 0609973730031 (u daljem tekstu: Fondacija)
sa jedne strane i
2. ____________________________
iz
_________________,
ul.
____________________ br.______, jmbg. ____________________ kao udomitelja
životinje (u daljem tekstu Udomitelj) sa druge strane.
Ugovorne strane su se ovim Ugovorom sporazumele sledeće:
Član 1.
Ugovorne strane su saglasne da je predmet ovog Ugovora udomljavanje životinje i to:
Vrsta: _________________ ,
Rasa/Mešanac
(opisati)
________________________________________________________,
Boja: ________________________,
Pol: M / Ž
Starost: _______________________,
Broj čipa: _____________________,
koja je pronadjena dana __.__._____. godine
_________________________________________ i koja se do zaključenja ovog ugovora
nalazila na čuvanju kod Fondacije.
:
Član 2.
Fondacija ovim Ugovorom, kao i pratećom zdravstvenom dokumentacijom koju predaje
Udomitelju dokazuje da je životinja koja je predmet ovog ugovora za vreme boravka kod
Fondacije:
X vakcinisana
X revakcinisana
X očišćena od parazita
X sterilisana
X nesterilisana
X sa saniranim povredama
X bez povreda
X sa vidljivom manom
X bez vidljive mane
- 2
-
pa u skladu sa tim obaveštava Udomitelja da je obavezan da životinju:
X vakciniše odmah
X revakciniše u roku od __ dana, odnosno __.__.____. godine
X očisti od parazita u roku od __ dana, odnosno __.__.____. godine, kao i na dalje:
- Svakih 30 dana do navršenih 6 meseci starosti
- Svaka 3 meseca do navršenih godinu dana starosti
- Na svakih 6 meseci počev od __.__.____. godine
X steriliše u roku od __ meseca/i
X okonča zdravstvenu brigu do konačnog saniranja povreda.
kao i da za sve napred navedeno uredno čuva svu potrebnu lekarsku dokumentaciju, kao
dokaz o brizi za zdravstveno stanje životinje.
Član 3.
Ugovorne strane su saglasne da nakon zaključenja i potpisivanja ovog Ugovora, Udomitelj
odmah postaje vlasnik životinje koja je predmet ovog Ugovora, koji prihvata da se prema
njemu u odnosu na predmetnu životinju na dalje primenjuju svi zakonski i podzakonski akti
koji se odnose na zaštitu, dobrboit i držanje životinja.
Član 4.
Ugovorne strane su se ovim ugovorom sporazumele da se kao budući vlasnik, Udomitelj
ovim Ugovorom obavezao: da životinju preuzme i trajno prihvati sa punom odgovornošću; da
joj obezbedi i pruži sve potrebne uslove (trajni i normalni smestaj, pravilnu i redovnu ishranu,
redovnu zdravstvenu negu, redovno održavanje higijene, kao i sve drugo što je neophodno za
normalan život životinje); da obezbedi prostor u kome će čuvati životinju, tako da životinja
ne može izlaziti sama iz stana ili dvorišta kuće bez nadzora vlasnika ili njegovih ukućana; ne
napusti životinju ni pod kakvim uslovima, pa ni po osnovu nepredviđenih okolnosti; da o
svakoj promeni kao što su: promena prebivališta ili boravišta, teška povreda životinje, smrt
životinje, gubitak životinje i sl. odmah (u roku od 24h) obavesti Fondaciju; da nesme da otuđi
životinju ni na jedan način bez predhodne saglasnosti Fondacije; da uvek omogući
predstavnicima Fondacije da kontrolišu ispunjenost odredbi ovog Ugovora; da ukoliko shvati
da ne može da čuva predmetnu životinju istu mora da nastavi da čuva pod napred opisanim
uslovima (obavezama) dok za životinju sam ne nađe novog udomitelja uz saglasnost
Fondacije, a sa kojim će Fondacija zaključiti novi Ugovor o usvajanju.
Ugovarači su se ovim ugovorom sporazumeli da ukoliko Udomitelj ne poštuje svoje obaveze
navedene u čl.2 i 4 ovog Ugovora, saglasan je i obavezan da na zahtev Fondacije, bez
odlaganja životinju ustupi nazad predstavniku Fondacije koji je došao u kontrolu i zatekao
takvo činjenično stanje, kao i da snosi sve troškove koji budu pratili predmetnu životinju od
momenta oduzimanja do momenta njenog ponovnog udomljenja, što ukoliko ne učini,
Fondacija ima pravo da po osnovu ovog Ugovora naplatu ovih iznosa zahteva preko
nadležnog suda sa pripadajućim zakonskim kamatama, a na ime prouzrokovane štete.
Član 5.
Ugovorne strane su saglasne da će sve novonastale situacije koje se odnose na ovaj Ugovor
rešavati sporazumno, dok je u slučaju spora nadležan Osnovni sud u
______________________.
- 3
-
Član 6.
Ovaj Ugovor je zaključen u tri ravnoglasna primerka, od kojih nakon potpisivanja jedan
zadržava udomitelj (vlasnik) a preostala dva ostaju Fondaciji.
Za FAPS,
Udomitelj,
_______________________________
_______________________________
Oliver Veličković
_______________________________
iz
_____________________________
ul._______________________br.___
jmbg.___________________
MP
Download

UGOVOR O USVAJANJU ŽIVOTINJE I POŠTOVANJU