POTVRDA O ZAPOSLENJU PODNOSIOCA ZAHTEVA ZA KREDIT ______________________
(popunjava poslodavac)
Delovodni pečat poslodavca
Naziv poslodavca:
Sedište poslodavca:
E-mail adresa:
Matični broj poslodavca:
Telefon (poslodavca):
Poreski broj:
Fax (poslodavca):
Žiro-račun poslodavca:
Potvrđujemo da je gđa/g-din __________________________________, JMBG _____________________ zaposlen/a na
neodređeno vreme počev od ______________ godine, sa radnim vremenom u trajanju ne kracem od 30 sati nedeljno,
na radnom mestu ________________________,da nije na probnom radu i da nije u postupku dobijanja otkaza, i da u
poslednja tri meseca prosečno ostvaruje bruto zaradu u visini od ________________dinara (slovima:
__________________________________________________ dinara), odnosno neto zaradu u visini od ______________
dinara (slovima: __________________________________________________ dinara). Zarada se se uplaćuje kod
_______________ banke na tekući račun broj __________________________.
Zarada klijenta je vezana za valutu: DA
NE
DELIMIČNO
Valuta za koju je zarada vezana: EUR
CHF
USD
Iznos zarade koji je vezan za valutu: CEO IZNOS , DEO IZNOSA , __________________ (navesti u valuti primanja)
Zarada se usklađuje u skladu sa makroekonomskim kretanjima u zemlji (rast cena na malo, inflacija, i sl.)
Zarada se usklađuje:
jednom godišnje
više puta godišnje
DA
NE
Mesečne obaveze po stambenom kreditu:_____________________________dinara; sa solidarnim dužnikom
Ukupne mesečne obustave, administrativne zabrane i druge obustave od zarade:____________________dinara
Osnov po kom su obustave nastale _____________________________________
Ukoliko klijent ne preusmerava zaradu na račun u UniCredit Bank Srbija a.d., poslodavac je saglasan da u slučaju kašnjenja
u izmirivanju obaveza zaposlenog, na pismeni dopis UniCredit Bank Srbija a.d., usmerava deo njegovih primanja u visini od
50% od neto plate, na račun koji će biti dostavljen od strane Banke i u trajanju koji Banka bude navela, sve do potpunog
izmirenja obaveza.
Ovim izjavljujemo pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da su gore navedeni podaci istiniti, te ih kao takve
potpisujemo i obavezujemo se da o svakoj promeni statusa zaposlenog obavestimo UniCredit Bank Srbija a.d. Ovim se
potvrđuje da se podaci iz ove potvrde mogu koristiti u svrhu provere plaćenih poreza i doprinosa.
NAPOMENA: Ukoliko je zaposleni kod poslodavca zaposlen na neodređeno vreme, a proveo je na radu kraće od 6
meseci ukupno, uz ovu potvrdu obavezno priložiti i kopiju radne knjižice.
Ime, prezime i potpis zaposlenog
Datum i pečat poslodavca
Ime i prezime, funkcija i potpis ovlašćenog potpisnika
POPUNJAVA SE UKOLIKO PODNOSILAC ZAHTEVA PRIMA ZARADU PREKO TEKUĆEG RAČUNA U UNICREDIT
BANK SRBIJA A.D.
Molim Vas da meni, _______________________________, JMBG _____________________, na osnovu ovog zahteva,
počev od dana _________________________ uplaćujete zaradu na tekući račun broj _______________ otvoren u
UniCredit Bank Srbija a.d. Ovim izričito potvrđujem i saglasan/a sam da se uplata zarade na navedeni račun ne obustavi sve
do izmirenja celokupnih obaveza prema UniCredit Bank Srbija a.d. i istovremeno izjavljujem da neću primati zaradu na tekući
račun kod druge banke niti gotovinsku isplatu sve do izmirenja celokupnih obaveza prema UniCredit Bank Srbija a.d.
(popunjava zaposleni)
Ime, prezime i potpis zaposlenog
Na osnovu zahteva zaposlenog izjavljujemo da ćemo počev od _______________ mesečne prihode zaposlenog, ostvarene
po osnovu ugovora o radu, redovno uplaćivati na navedeni račun u UniCredit Bank Srbija a.d., kao i da uplatu prihoda
zaposlenog nećemo obustaviti bez pismene saglasnosti UniCredit Bank Srbija a.d. Takođe se obavezujemo da nećemo
preneti zaradu zaposlenog na tekući račun kod druge banke, niti vršiti gotovinsku isplatu zarade, sve do pisanog obaveštenja
UniCredit Bank Srbija a.d. da je zaposleni izmirio sve obaveze prema UniCredit Bank Srbija a.d., a pismenim putem ćemo
obavestiti UniCredit Bank Srbija a.d. o svakoj promeni statusa zaposlenog.
Datum i pečat poslodavca
Ime i prezime, funkcija i potpis ovlašćenog potpisnika
_________________________
Delovodni pečat poslodavca
Naziv poslodavca:
Sedište poslodavca:
Matični broj poslodavca:
Na zahtev našeg zaposlenog _____________________________, JMBG ______________________, na zaradu
zaposlenog stavlja se administrativna zabrana u korist UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, Rajićeva br. 27-29, radi
obezbeđenja otplate kredita po Ugovoru br. _____________, potpisan dana _____________, pa donosimo
sledeće:
REŠENJE O ADMINISTRATIVNOJ ZABRANI
Na zaradu zaposlenog __________________________________ određuje se administrativna zabrana u korist
UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd za obezbeđenje otplate kredita, u iznosu od _______________ , sa rokom
otplate od ____________ meseci. Kredit će se otplaćivati u mesečnim anuitetima u iznosu od _____________(ako
je kredit indeksiran u EUR, otplata se vrši po srednjem kursu NBS na dan uplate), predviđenim Planom otplate, koji
čini sastavni deo Ugovora o kreditu. Anuiteti će se obustavljati od zarade i uplaćivati u korist računa Banke, nakon
što Banka pisanim putem obavesti poslodavca da su se ispunili uslovi za aktiviranje Administrativne zabrane (u
obaveštenju će se nalaziti i detaljna instrukcija za plaćanje).
Obavezujemo se da ćemo u daljoj otplati kredita postupati u skladu sa vašim pisanim obeveštenjima o promeni
visine iznosa mesečnih anuiteta. Zabranu nećemo skinuti sve dok ne dobijemo pisani izveštaj da je kredit u celosti
isplaćen. Dostavljanjem ovog rešenja potvrđujemo sledeće:
1) Da ćemo vas pisanim putem bez odlaganja obavestiti, ukoliko: nastanu bilo kakve smetnje za realizaciju
administrativne zabrane, kao i ukoliko Zaposlenom, po bilo kom osnovu prestane radni odnos kod
trenutnog poslodavca. U slučaju da ne postupimo na taj način, obavezujemo se da nadoknadimo štetu
koja zbog toga nastane.
2) Prihvatamo da snosimo sve zakonske posledice predviđene važećim propisima zbog neizvršenja obaveza
iz ovog Rešenja o administrativnoj zabrani.
Ovo Rešenje je urađeno u 2 (dva) istovetna primerka, od kojih jedan primerak zadržava Poslodavac, a drugi
zadržava Banka.
Ova Administrativna zabrana proizvodi pravno dejstvo u skladu sa Zakonom.
_____________ 20___ u ________________
M.P.
Registrovano u računovodstvu (Šef računovodstva)
Rukovodilac/ Direktor Sektora
Ime i prezime _____________________________
Ime i prezime _____________________________
Potpis ___________________________________
Potpis ____________________________________
IZJAVA
Ovim putem dajem saglasnost da se podaci i dokumentacija koju sam dostavio/la prilikom podnošenja zahteva za
kredit/ kreditnu karticu/ pozajmicu po tekućem računu, mogu koristiti za proveru plaćenih poreza i doprinosa.
Saglasan sam, u skladu sa važećim propisima o poslovnoj tajni i zaštiti podataka ličnosti, da Banka može
obraditi moje lične podatke, podatke o kreditu koji mi je odobren, druge podatke koji se smatraju bankarskom
tajnom, kao i podatke o obavezama po kreditu, o načinu njihovog izmirivanja i pridržavanju Ugovornih
odredbi, te da Banka iste podatke može proslediti mom poslodavcu, radi postupanja po Rešenju o
administrativnoj zabrani, ukoliko su se ispunili uslovi za aktiviranje adminitrativne zabrane.
____________________________
Potpis Klijenta- Zaposlenog
Download

POTVRDA O ZAPOSLENJU PODNOSIOCA ZAHTEVA ZA KREDIT