PODACI O PREDUZEĆU
Naziv _____________________________
Žiro račun _________________________
Odgovorno lice______________________
Telefon računovodstva________________
Adresa
Broj protokola
Matič broj
Matični
PIB
______________________
______________________
______________________
______________________
POTVRDA O ZAPOSLENJU popunjava poslodavac
Potvrđujem
ujem da je_________________________________________________ JMBG _________________________________
sa ličnom
nom kartom broj____________________ izdatom od MUP____________________
po zanimanju___________________________
___________________________
___________________________ zaposlen/a na radnom mestu___
mestu_____________________ , telefon na poslu __________________________
_______________
na neodređeno vreme, počev
ev od ______/______/ ________ godine
godine,/
na određeno vreme počev od ______/______/ ________ godine do ______/______/ ________ godine .
Zaposleni/a je zasnovao/la radni odnos uz probni
robni rad koji traje _____________, odnosno do dana ________________
________________.
Navesti vreme
navesti datum
U momentu izdavanja ove potvrde,________________________ je ostvario/la ukupan radni staž u trajanju od ______________
______________. Prosečna
zarada zaposlenog u protekla tri meseca iznosi:
Bruto: _____________________________________________
Neto: ____________________________________________
Na zaradi zaposlenog se obustavlja mesečno
čno
no iznos od _____________________ dinara, na ime _______________________
Zarada se uplaćuje na tekući račun broj: _________________________________
_________________________________ kod __________________________banke
_________________________________
____________________________ kod __________________________banke
Kontakt osoba u službi za obračun
un plata _________________________________ Te
Telefon
lefon ____________________________
Ova potvrda izdaje se od strane ovlašćenih
ćenih lica, pod punom materijalnom i krivičnom
krivi
odgovornošću.
u. Saglasni smo da ova potvrda može da
služi i za proveru plaćenih
enih poreza i doprinosa. Ova potvrda se izdaje radi podnošenja zahteva za kredit/kreditnu karticu/pozajmicu po teku
tekućem
računu kod Sberbank Srbija a.d. i ne može
e se koristiti u druge svrhe.
(M.P)
(preduzeće)
e)
_________________________
(ime, prezime, funkcija)
____________________
(ime prezime, funkcija)
funkc
Na zahtev našeg radnika __________________________________________ na lični
li ni dohodak stavlja se administrativna zabrana u kori
korist
Sberbank Srbija a.d., radi obezbeđenja otplate novč
novčanih obaveza nastalih po osnovu Ugovora br. ____________________________
DONOSIMO:
REŠENJE O ADMINISTRATIVNOJ ZABRANI
Zaposleni ima mesečna
na primanja (u poslednja tri meseca ili za mesec koji prethodi) u iznosu od _____________din., slovima
________________________. Imenovani ima / nema administrativnu / sudsku zabranu ukupnog iznosa ____________ din., slovima
____________________________, a mesečne
čne
ne otplate u iznosu od __________ din., slovima ________________________. Na lilični dohodak
radnika _______________________________ odre
određuje se administrativna zabrana u korist Sberbank Srbija a.d., za obezbeđenje otplate
novčanih obaveza po kreditu / kreditnoj kartici / odobrenoj pozajmici po tekućem računu u iznosu od ______________________din., slovima
_________________________ sa rokom vraćanja
ćanja od ______________ meseci, u koji je uračunata
u
kamata predviđena
predvi
ugovorom, odnosno
Planom otplate. Otplata kredita / kreditne kartice / pozajmice po tekućem računu će se vršiti u mesečnim
nim ratama ili na način predviđen planom
otplate koji je sastavni deo Ugovora o _____________
_____________a koje će Sberbank Srbija a.d. obustavljati od ličnog dohotka
dohot i uplaćivati u korist žiro
računa broj _____________________, sa pozivom na broj ___________________________.
Obavezujemo se da ćemo
emo u daljoj otplati kredita / kreditne kartice / pozajmice po tekućem računu,, postupati po vašim pismenim obaveštenjima
o menjanju mesečnih rata ili načina otplate.. Zabranu ne
nećemo
emo skinuti sve dok ne dobijemo pismeni izveštaj da je kredit / kreditna kartica /
pozajmica po tekućem računu u celosti isplaćen/a
/a. Dostavljanjem ovog rešenja potvrđujemo sledeće:
1)
2)
3)
Da ćemo vas pismeno obavestiti ukoliko Zaposlenom, po bilo kom osnovu prestane radni odnos kod trenutnog poslodavca, a
administrativnu zabranu ćemo
emo preneti na poslodavca kod kog Zaposleni bude zasnovao radni odnos, ukoliko nam ta informacija bu
bude
dostupna.
Prihvatamo da snosimo
mo sve zakonske posledice predvi
predviđene važećim
im propisima zbog neizvršenja obaveze iz ovog rešenj
rešenja o
administrativnoj zabrani
Prihvatamo da nam dostavljate kopije originalno
or
izdatih administrativnih zabrana u kojima ćete
ete po sopstvenom izboru precizirati
proizvod/proizvode radi čijeg
ijeg namirenja se administrati
administrativna zabrana aktivira, a u cilju obustavljanja od zarade,
zarade i potvrđujemo da ćemo na
osnovu takvih dokumenata postupiti.
____________ 20__ u _______________
M.P.
Registrovano u računovodstvu
unovodstvu
__________________________________
Šef računovodstva
POTPIS RUKOVODIOCA
________________
__________________________________
_____________
IZJAVA
Ovim putem dajem saglasnost da se podaci i dokumentacija koju sam dostavio/la prilikom podnošenja zahteva za kredit / kreditnu
kreditn karticu /
pozajmicu po tekućem računu, mogu koristiti za proveru pla
plaćenih poreza i doprinosa.
___________________________________
_________________________
Potpis Klijenta - Zaposlenog
Download

Preuzmite obrazac za kredit