Audio BM d.o.o, Vuka Karadžića 1, Novi Sad, R. Srbija
Telefon: +381 21 571 606, Fax/Tel: +381 21 571 100
E-mail: [email protected]
ŽIRO RAČUN BR. 160-103156-38 INTESA BANKA, Novi Sad
Reg. Br. 22308402680, Matični Broj: 08402680
Šifra delatnosti: 32100, PIB: 100239068
PODACI O POSLODAVCU
Naziv:___________________
Adresa:__________________
Tekući račun:______________
Matični br.________________
PIB _____________________
Na zahtev našeg radnika _________________________iz _________________ sa stanom u
___________________________________________zaposlenog u ___________________________
na radnom mestu _______________________
Da se na njegovu zaradu stavi administrativna zabrana u korist DOO”AUDIO BM” NOVI SAD
ul.Vuka Karadžića 1, matični br.08402680 , PIB 100239068 radi obezbeđenja otplate kredita u iznosu
od __________dinara donosimo sledeće
REŠENJE O ADMINISTRATIVNOJ ZABRANI
Na zaradu radnika_______________________stavlja se administrativna zabrana u korist
DOO”AUDIO BM” NOVI SAD radi obezbeđenja otplate kredita odobrenog na rok od__________meseci.
Kredit će se otplaćivati u jednakim mesečnim ratama koje će poslodavac obustavljati od zarade zaposlenog i
uplaćivati u korist DOO “AUDIO BM” Novi Sad na tekući račun 160-103156-38 kod banke Intesa sa
pozivom na broj__________.
Obavezujemo se da ćemo, ukoliko imenovanom, po bilo kom osnovu , prestane radni odnos u ovom
preduzeću, o tome bez odlaganja obavestiti DOO”AUDIO BM”a administrativnu zabranu preneti na
poslodavca kod koga imenovani bude zasnovao radni odnos.
IZJAVA
Ja _____________________________ iz _______________ sa prebivalištem u _______________
ul._________________________ br. _______ br.telefona ____________ovim neopozivo izjavljujem svoju
saglasnost da od mojih prvih narednih isplata zarade umanjite iznos na ime preuzete robe , a po navedenoj
dinamici i isti uplatite na tekući račun DOO”AUDIO BM” NOVI SAD broj računa
160-103156-38 BANCA INTESA poziv na broj ________ .
Takođe sam saglasan da u slučaju prestanka mog radnog odnosa (po bilo kom osnovu) izvršim isplatu
preostalog iznosa duga po navedenoj dinamici isplate,a u slučaju neispunjavanja ove obaveze saglasan sam
da zastupnik DOO”AUDIO BM” svoja prava ostvari putem suda. Nadležan je Opštinski sud u Novom Sadu.
Izjavljujem pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da ću, ukoliko iz bilo kojih razloga rate
kreditia ne budu realizovane preko administrativne zabrane kod poslodavca kod koga sam zaposlen, sam
izmirivati rate na ime duga a iznos duga ću uplaćivati prema utvrđenom broju i iznosu rata na račun
prodavca do konačne otplate duga.
Ukupan iznos kredita _____________ din
Broj rata _______________
Iznos rate ______________din
Zaposleni
__________________
Rukovodilac obračunske službe
__________________________
Ovlašćeno lice
M.P.
___________________
Download

Administrativna zabrana