POTVRDA O ODSUSTVOVANJU VOZAČA
(Popunjava se u štampanom obliku i potpisuje pre početka putovanja.
Čuva se uz originalni tahografski listić ili ispis iz digitalnog tahografa.)
Unos netačnih podataka u potvrdu predstavlja prekršaj
Popunjava prevoznik:
1. Naziv preduzeća / preduzetnika
2. Ulica, poštanski broj, grad
Država: Republika Srbija
3. Broj telefona:
4. Broj faksa:
5. Adresa elektronske pošte:
Ja, dole potpisani:
7. na radnom mestu
izjavljujem da je vozač:
8. Prezime i ime vozača
9. Datum rođenja vozača (dan/mesec/godina)
10. Broj vozačke dozvole, lične karte ili pasoša
11. koji je otpočeo sa radom u preduzeću (dan/mesec/godina)
za period:
12. od (čas, dan/mesec/godina)
13. do (čas, dan/mesec/godina)
14.
15.
16.
17.
18.
19.
bio na bolovanju***
koristio godišnji odmor***
odsustvovao sa posla ili koristio slobodne dane***
upravljao vozilom koje je prema AETR izuzeto obaveze beleženja aktivnosti***
obavljao druge poslove osim upravljanja vozilom***
bio raspoloživ***
20. Mesto
Potpis
Datum
........................................................................................
21. Ja, vozač, potvrđujem da nisam upravljao vozilom iz oblasti AETR-a tokom gorepomenutog perioda
22. Mesto
Potpis vozača
Datum
........................................................................................
*** Izabrati samo jednu od ponuđenih opcija
Privredna komora Srbije, Udruženje za saobraćaj i telekomunikacije, www.pks.rs/centarzaobuku
6. Prezime i ime
Download

Preuzmite dokumenat