FORMULAR 2
FORMULAR ZA EVALUACIJU STUDENTA
popunjava mentor
Prezime i ime praktikanta
__________________________________ broj indeksa ____________
Vremenski period u kom je student boravio na praksi:
od _____._____. 2015. do _____._____. 2015.
Molimo Vas da ukratko opišete aktivnosti kojima se praktikant bavio tokom boravka u Vašoj
kompaniji.
Molimo Vas da za svaku od navedenih stavki ocenite studenta na skali od 1 (najniža ocena) do 5
(najviša ocena), na osnovu ponašanja koje je student ispoljavao tokom trajanja stručne prakse u vašoj
instituciji.
AKTIVNOST STUDENTA (Koliko je student bio aktivan tokom trajanja stručne prakse?)
1
2
3
4
slaba
umerena
5
izrazita
ZAINTERESOVANOST STUDENTA (Koliko je student bio motivisan i zainteresovan?)
1
2
3
4
niska
umerena
5
izrazita
KVALITET KOMUNIKACIJE KOJI JE STUDENT USPOSTAVLJAO SA SARADNICIMA
1
2
3
4
5
nizak
umeren
visok
USPEŠNOST U IZVRŠAVANJU ZADATAKA TOKOM PRAKSE
1
2
3
slabo
umereno
UNS Odsek za psihologiju – I/O modul
Filozofski fakultet
4
5
odlično
FORMULAR 2
RAZUMEVANJE PSIHOLOŠKIH PROCEDURA KOJE SE PRIMENJUJU
1
2
3
4
slabo
umereno
5
odlično
POŠTOVANJE ETIČKIH STANDARDA U KOMUNIKACIJI I RADU
1
2
3
4
slabo
umereno
5
izrazito
Mesto i datum
Potpis mentora
_____________________________
________________________
UNS Odsek za psihologiju – I/O modul
Filozofski fakultet
Download

Formular 2 - Odsek za psihologiju