2014-2020
Kreativna Evropa
Projekti saradnje
KAKO POPUNITI APLIKACIJU
NOVI POSTUPAK
Uputstva se nalaze u:
• Guidelines for Applicants i
• E-form User Guide
2014-2020
1.OTVARANJE ECAS NALOGA (European Commission Authentication
Service)
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
2. REGISTROVANJE NA PORTALU ZA UČESNIKE (Participants portal) I
DOBIJANJE PIC (Participant Identification Code) KODA svi partneri moraju
da imaju PIC kod!!! U suprotnom nije moguće generisati elektronski
formular za apliciranje!!!
http://ec.europa.eu/education/participants/portal
3.GENERISANJE ELEKTRONSKOG FORMULARA preko Participant
Partnership Management Tool-a
https://eacea.ec.europa.eu/PPMT
FORMULAR ZA PROJEKTE SARADNJE
DEO A : PODACI O APLIKANTU I PARTNERIMA
(nazivi, kontakti, pravni zastupnici…) - svi partneri
DEO B: PODACI O ORGANIZACIJAMA I AKTIVNOSTIMA
struktura, misija, drugi EU grantovi) – svi partneri
DEO C: OPIS PROJEKTA (datum početka i završetka
ojekta, relevantnost u odnosu na ciljeve Programa
ioritetne oblasti, kratak opis projekta i pregled
udžeta)
2014-2020
2014-2020
FORMULAR ZA PROJEKTE SARADNJE
DEO F: PLAN AKTIVNOSTI (Work programme)
• Svaka pojedinačna aktivnost na projektu
• Trajanje
• Lokacija
• Naziv partnera odgovornog za implementaciju
DEO G: STATISTIKA – Tip aktivnosti (kulturne aktivnosti,
prateće aktivnosti, ciljne grupe, ranije iskustvo, predviđeni
broj publike…)
FORMULAR ZA PROJEKTE SARADNJE DODACI UZ
ELEKTRONSKI FORMULAR
2014-202
Direktno u formularu se podnose:
• Detaljni opis projekta
• Izjava o istinitosti podataka (Declaration of Honour)
• Izjava o istinitosti podataka o kriterijumima za isključiva
(samo za grantove preko 60.000 EUR)
• Formular budžeta u Excell formatu
• VALIDACIJA I PODNOŠENJE FORMULARA
• DOBIJANJE BROJA APLIKACIJE DIREKTNO U FORMULARU
Submission number
PRATEĆA DOKUMENTA pored elektronskog formulara
POTREBNO JE POSLATI :
2014-2020
na papiru
• zvanično, potpisano propratno pismo podnosioca
projekta
na CD-u ili USB-u:
• skeniran ugovor o saradnji između svih partnera
• skenirana Ovlašćenja (Mandate letter) svih partnera
• statuti podnosioca projekta i svih partnera
• skeniran i potpisan formular budžeta
PRATEĆA DOKUMENTA pored elektronskog formulara
• CV koordinatora projekta iz svih partnerskih organizacija
ukoliko se traži grant veći od 60.000 EUR:
• Izveštaji o aktivnostima za poslednje 2 godine za sve
partnere
2014-2020
• Dokument o finansijskom kapacitetu
• Skenirani dokument o finansijskoj identifikaciji
• Finansijski izveštaji za poslednje dve zatvorene godine
• Izveštaj nezavisnog revizora (ukoliko je traženi grant veći o
750.000 EUR u dugoročnim projektima saradnje)
Direktno na Participant portal-u treba podneti dokument o
pravnom statusu i tražene anekse Legal entity form
ČEK LISTA
EVROPSKI PROJEKTI SA
2014-20
K ZA ELEKTRONSKO PODNOŠENJE APLIKACIJA ZA PROJEKTE
RADNJE: 1. OKTOBAR 2014. U 12.00h!
ATEĆA DOKUMENTA
POSLATI POŠTOM (DHL, Fedex...) NA ADRESU (u obzir se uzima datum
slanja na koverti):
ucation, Audiovisual & Culture Executive Agency
ative Europe Programme (2014-2020)
ture Sub-programme – Cooperation projects category 1 or category 2
plication number: [fill in your application number]
enue du Bourget 1, (BOUR 04/02) , BE – 1049 Brussels
gium
LUČAJU TEHNIČKIH PROBLEMA KONTAKTIRATI:
+32 229 90705
2014-2020
2014-2020
HVALA NA PAŽNJI
Download

aplikacioni formular